VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA, NÁRODNOSTI A POSTAVENIE ŽIEN
48. schôdza
200
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien
zo 4. júna 2009
k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie (tlač 1019)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie (tlač 1019),
B.odporúča
vládny návrh zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie (tlač 1019) schváliť s pripomienkou, uvedenou v prílohe tohto uznesenia,
C.ukladá
predsedovi výboru informovať gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá o prijatom uznesení.
Vladimír JánošLászló Nagy
overovateľ predseda výboru
Príloha
k uzneseniu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien č. 200
Pripomienka k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie (tlač 1019)
1.V čl. I, 16. bode sa v § 20 ods. 7 označenie odkazu a poznámky pod čiarou
k odkazu 29a nahrádza označením 30a.
Legislatívno-technická úprava.