D ô v o d o v á s p r á v a
A) Všeobecná časť
Dôvodom predloženia návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. č. 5/2004 Z. z. zo 4. decembra 2003 je skutočnosť, že Slovensko veľké problémy so zamestnávaním dlhodobo nezamestnaných, často krát bez akéhokoľvek vzdelania alebo kvalifikácie a má najvyššiu mieru nezamestnanosti ľudí so základným vzdelaním v celej Európskej únii. Novela za cieľ udržiavanie pracovných návykov tejto cieľovej skupiny.
Zároveň Slovensko problém s využitím svojho veľkého potenciálu predovšetkým v oblasti cestovného ruchu. Jednou z prekážok je množstvo špiny, odpadkov pri cestách, odpočívadlách, turistických chodníkoch a na brehoch vodných tokov, ktoré najmä u zahraničných turistov vytvárajú negatívny obraz o krajine, jej kultúrnej úrovni a environmentálnom povedomí.
Prostredníctvom novely správcovia ciest a vodných tokov budú môcť využívať nekvalifikovanú pracovnú silu na odstraňovanie odpadov a nečistôt pri cestách a na brehoch riek. Novela bude mať tiež pozitívny dopad na životné prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi a inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Návrh zákona nebude mať negatívny dopad na štátny rozpočet. Návrh zákona prispeje k efektívnejšiemu využitiu finančných zdrojov vyčlenených na aktívnu politiku trhu práce.
B) Osobitná časť
K Čl. I.
Navrhuje sa rozšírenie možnosti poskytnutia príspevku na aktivačnú činnosť podľa § 52 zákona formou verejnoprospešných služieb pre vyšší územný celok, Slovenskú správu ciest a Slovenský vodohospodársky podnik, š.p..
K Čl. II.
Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť dňom 1. septembra 2009.