NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
IV. volebné obdobie
(Návrh)
ZÁKON
z ........... 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z.z., zákona č. 365/2004 Z.z., zákona č. 585/2004 Z.z., zákona č. 614/2004 Z.z., zákona č. 1/2005 Z.z., zákona č. 82/2005 Z.z., zákona č. 528/2005 Z.z., zákona č. 573/2005 Z.z., zákona č. 310/2006 Z.z., zákona č. 693/2006 Z.z., zákona č. 561/2007 Z.z., zákona č. 139/2008 Z.z., zákona č. 233/2008 Z.z., zákona č. 263/2008 Z.z., zákona č. 460/2008 Z.z., zákona č. 562/2008 Z.z., zákona č. 49/2009 Z.z. a zákona č. 108/2009 Z.z. sa mení takto :
§ 52 znie:
㤠52
Príspevok na aktivač činnosť formou menších obecných služieb pre obec a verejnoprospešných služieb pre vyšší územný celok, Slovenskú správu ciest a Slovenský vodohospodársky podnik,
(1) Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb pre obec a verejnoprospešných služieb pre vyšší územný celok, Slovenskú správu ciest a Slovenský vodohospodársky podnik, na účely tohto zákona je podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Počas vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo verejnoprospešných služieb pre vyšší územný celok, Slovenskú správu ciest a
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. sa nemôže uchádzač o zamestnanie zúčastňovať dobrovoľníckej služby podľa § 52a.
(2) Menšie obecné služby pre obec organizované obcou alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec a verejnoprospešné služby organizované vyšším územným celkom, alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok, Slovenskou správou ciest a Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. na účely tohto zákona formami aktivačnej činnosti dlhodobo nezamestnaného občana vykonávaním prác, ktoré určené na zlepšenie ekonomických podmienok, sociálnych podmienok, kultúrnych podmienok, tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia, starostlivosť o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, podporu vzdelávania, rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činností obce v sociálnej oblasti, rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, doplnkové vzdelávanie detí a mládeže a na rozvoj a podporu komunitnej činnosti.
(3) Menšie obecné služby pre obec alebo verejnoprospešné služby pre vyšší územný celok, Slovenskú správu ciest a Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. dlhodobo nezamestnaný občan vykonáva nepretržite najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov v rozsahu najviac 20 hodín týždenne okrem týždňa, v ktorom sa aktivačná činnosť začala, s možnosťou jej opakovaného vykonávania najviac počas ďalších šiestich kalendárnych mesiacov.
(4) Na účely organizovania menších obecných služieb pre obec a verejnoprospešných služieb pre vyšší územný celok, Slovenskú správu ciest a Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. miestne príslušný úrad poskytuje obci a vyššiemu územnému celku, Slovenskej správe ciest a Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š.p. raz za mesiac o dlhodobo nezamestnaných občanoch, ktorých vedie v evidencii, tieto údaje
a) meno, priezvisko a dátum narodenia,
b) ulicu, obec alebo mestskú časť trvalého pobytu,
c) dosiahnutý stupeň vzdelania, získané odborné zručnosti alebo druh doteraz vykonávanej práce,
d) dĺžku vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie,
e) informáciu o tom, či je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.
(5) Úrad poskytuje obci, vyššiemu územnému celku, Slovenskej správe ciest a Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š.p. príspevok, ktorý možno použiť na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie dlhodobo nezamestnaných občanov, časti nákladov na pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním menších obecných služieb pre obec a verejnoprospešných služieb pre vyšší územný celok, Slovenskú správu ciest a Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. a na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje aktivačnú činnosť.
(6) Príspevok podľa odseku 5 sa poskytuje na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a obcou alebo vyšším územným celkom, Slovenskou správou ciest, Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. mesačne najviac vo výške 7 % počas prvých šiestich kalendárnych mesiacov a najviac vo výške 4 % počas ďalších šiestich kalendárnych mesiacov
a na úhradu časti z celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje menšie obecné služby pre obec alebo verejnoprospešné služby pre vyšší územný celok, Slovenskú správu ciest alebo Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., mesačne najviac vo výške 3 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného dlhodobo nezamestnaného občana vykonávajúceho menšie obecné služby pre obec alebo verejnoprospešné služby pre vyšší územný celok, Slovenskú správu ciest a Slovenský vodohospodársky podnik, š.p..
(7) Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode sa obec nachádza alebo v ktorom sa nachádza obec, v ktorej má dlhodobo nezamestnaný občan trvalý pobyt.
(8) Dohoda uzatvorená podľa odseku 6 obsahuje
a) osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b) počet dlhodobo nezamestnaných občanov prijatých na vykonávanie menších obecných služieb pre obec alebo verejnoprospešných služieb pre vyšší územný celok, Slovenskú správu ciest a Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., dĺžku trvania ich vykonávania jedným dlhodobo nezamestnaným občanom,
c) druh a rozsah vykonávaných menších obecných služieb pre obec alebo verejnoprospešných služieb pre vyšší územný celok, Slovenskú správu ciest a Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.,
d) celkovú výšku, termín a dĺžku poskytovania príspevku podľa odseku 6,
e) počet zamestnancov, ktorí organizujú vykonávanie menších obecných služieb pre obec alebo verejnoprospešných služieb pre vyšší územný celok, Slovenskú správu ciest a Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. dlhodobo nezamestnanými občanmi a týždenný rozsah odpracovaných hodín jedným zamestnancom, ktorý organizuje vykonávanie menších obecných služieb pre obec,
f) záväzok úradu, že poskytne príspevok podľa odseku 6 mesačne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dohodnutých dokladov,
g) záväzok obce alebo vyššieho územného celku, Slovenskej správy ciest a Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., že oznámi úradu každé nedodržanie rozsahu hodín vykonávania menších obecných služieb pre obec dlhodobo nezamestnaným občanom,
h) záväzok obce alebo vyššieho územného celku, Slovenskej správy ciest a Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. , že najneskôr do 15 kalendárnych dní oznámi úradu každé skončenie pracovného pomeru zamestnanca, ktorý organizuje menšie obecné služby pre obec,
i) podmienky poskytovania príspevku,
j) spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
k) spôsob a lehotu vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
l) ďalšie dohodnuté náležitosti.
(9) Ak obec alebo vyšší územný celok, Slovenská správa ciest, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. porušil dohodu uzatvorenú s úradom podľa odseku 8 a úrad z tohto dôvodu odstúpil od tejto dohody, novú dohodu je možné uzatvoriť najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od odstúpenia úradu od predchádzajúcej dohody.
(10) Úrad uzatvára s dlhodobo nezamestnaným občanom dohodu o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo verejnoprospešných služieb pre vyšší územný celok, Slovenskú správu ciest a Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., ktorá obsahuje
a) osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b) druh vykonávaných menších obecných služieb pre obec alebo verejnoprospešných služieb pre vyšší územný celok, Slovenskú správu ciest a Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.,
c) začiatok a dĺžku vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo verejnoprospešných služieb pre vyšší územný celok, Slovenskú správu ciest a Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.,
d) záväzok úradu zabezpečiť dlhodobo nezamestnanému občanovi vykonávanie menších obecných služieb pre obec alebo verejnoprospešných služieb pre vyšší územný celok, Slovenskú správu ciest a Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.,
e) záväzok dlhodobo nezamestnaného občana vykonávať menšie obecné služby pre obec alebo verejnoprospešné služby pre vyšší územný celok, Slovenskú správu ciest a Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. zabezpečené úradom,
f) záväzok dlhodobo nezamestnaného občana dodržiavať vnútorné predpisy a pokyny organizátora aktivačnej činnosti a predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec alebo verejnoprospešných služieb pre vyšší územný celok, Slovenskú správu ciest a Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., s ktorými bol preukázateľne oboznámený,
g) ďalšie dohodnuté náležitosti.
(11) Ak sa dlhodobo nezamestnaný občan nemôže zúčastniť na aktivačnej činnosti
formou menších obecných služieb pre obec alebo verejnoprospešných služieb pre vyšší územný celok, Slovenskú správu ciest a Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. z dôvodu jeho dočasnej pracovnej neschopnosti, je povinný túto skutočnosť oznámiť úradu do troch pracovných dní od nástupu na dočasnú pracovnú neschopnosť. Ak dočasná pracovná neschopnosť dlhodobo nezamestnaného občana počas vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo verejnoprospešných služieb pre vyšší územný celok, Slovenskú správu ciest a Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. trvá viac ako 30 kalendárnych dní, úrad dohodu vypovie.“
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009