Národná rada Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
IV. volebné obdobie
K číslu: 1457/2006
41
N á v r h
na odvolanie a voľbu predsedu a ďalších členov dozornej rady
Fondu národného majetku Slovenskej republiky
_____________________________________________________________________
Predkladá: Obsah materiálu:
Výbor Národnej rady 1. Návrh uznesenia
Slovenskej republiky 2. Predkladacia správa
pre hospodársku politiku 3. Zoznam navrhovaných
kandidátov
4. Návrhy na voľbu predsedníčky a ďalších členov
5. Uznesenie Výboru Národnej
rady Slovenskej republiky pre
hospodársku politiku
Bratislava august 2006
2
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
IV. volebné obdobie
K číslu: 1457/2006
Návrh
U Z N E S E N I E
Národnej rady Slovenskej republiky
z .................... 2006
k návrhu na odvolanie a voľbu predsedu a ďalších členov dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky (tlač 41)
Národná rada Slovenskej republiky
na návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku
podľa § 37 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
o d v o l a l a
Martu Lobotkovú
z funkcie predsedníčky dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky;
Ondreja Mateja
Milana Fraňu
Lászlóa Hóku
Jaroslava Ivana
Jozefa Kriška
z funkcie členov dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky;
z v o l i l a
podľa § 37 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné
3
osoby v znení neskorších predpisov
Annu Bubeníkovú
do funkcie predsedníčky dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky;
Karola Gordíka
Lászlóa Hóku
Viliama Holevu
Jaroslava Ivana
Jozefa Parca
Ivana Šveca
do funkcie členov dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky.
Predkladacia správa
Zákonom Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej
4
republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a Fonde národného majetku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov bol zriadený Fond národného majetku Slovenskej republiky. Orgánmi Fondu národného majetku Slovenskej republiky prezídium, výkonný výbor a dozorná rada.
Podľa ustanovenia § 37 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov sa dozorná rada skladá zo siedmich členov. Predsedu a ďalších členov volí a odvoláva na návrh výboru Národnej rady Slovenskej republiky Národná rada Slovenskej republiky tajným hlasovaním.
V súčasnosti dozorná rada Fondu národného majetku Slovenskej republiky predsedníčku a 5 členov. Pavol Pavlis sa podľa § 39 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, z dôvodu zvolenia za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, vzdal funkcie člena dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky.
Listom č. 1552/2006-1000 zo dňa 27. júla 2006 požiadal minister hospodárstva Slovenskej republiky Ľubomír Jahnátek predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku Maroša Kondróta, aby predložil na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na odvolanie predsedníčky a piatich členov dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky.
Predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku listom č. 1457/2006 z 25. júla 2006 vyzval predsedov klubov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby poslanci predložili návrhy kandidátov na predsedu a ďalších členov dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky a zároveň určil formálne náležitosti a lehotu na predloženie návrhov do 31. 7. 2006.
V tomto termíne bolo Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku predložených 7 návrhov.
Výbor predložené návrhy prerokoval na 3. schôdzi výboru 4. augusta 2006. Uznesením č. 11 konštatoval, že podľa predložených dokladov všetci kandidáti spĺňajú podmienky
5
ustanovené v § 38 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a možno o nich hlasovať. Výbor odporučil Národnej rade Slovenskej republiky spôsob hlasovania.
Základné údaje o navrhovaných kandidátoch uvedené v predkladanom materiáli. Do návrhov a priložených dokladov je možné nahliadnuť na sekretariáte Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku
odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky odvolať tajným hlasovaním predsedníčku a piatich členov dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky a zvoliť tajným hlasovaním predsedníčku a šiestich členov dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky.
Z o z n a m
kandidátov na voľbu predsedníčky a ďalších členov dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky
_______________________________________________________________________
6
Navrhovaní Navrhovatelia
predsedníčka
1.Ing. Anna Bubeníková Klub poslancov za SDKÚ - DS
členovia
2.JUDr. Karol GordíkKlub poslancov za SNS
3.Ing. László Hóka Klub poslancov za SMK - MKP
4.Ing. Viliam HolevaKlub poslancov za Smer - SD
5.Ing. Jaroslav IvanKlub poslancov za KDH
6.Ing. Jozef ParecKlub poslancov za Smer - SD
7.Mgr. Ivan Švec Klub poslancov za ĽS - HZDS
7
Návrh
na voľbu Ing. Anny Bubeníkovej za predsedníčku dozornej rady
Fondu národného majetku Slovenskej republiky
N Á V R H
na voľbu Ing. Anny Bubeníkovej za predsedníčku dozornej rady
Fondu národného majetku Slovenskej republiky
8
Ing. Anna Bubeníková
Narodená: 1963
Bydlisko: Grasalkovičova 37, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Vzdelanie: Vysoká škola ekonomická, Bratislava
Pedagogické minimum pre vysoké školy
Doplnkové pedagogické štúdium
Zamestnanie: Fond národného majetku Slovenskej republiky, riaditeľka sekcie zakladateľských činností a výkonu práv akcionára, členka výkonného výboru
Prax: 21 rokov
Navrhol: Klub poslancov za SDKÚ - DS
Navrhovaná súhlasí s kandidatúrou.
Navrhovaná predložila čestné vyhlásenie kandidáta k stretu záujmov podľa § 38 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
9
Návrh
na voľbu JUDr. Karola Gordíka za člena dozornej rady
Fondu národného majetku Slovenskej republiky
N Á V R H
na voľbu JUDr. Karola Gordíka za člena dozornej rady
Fondu národného majetku Slovenskej republiky
10
JUDr. Karol Gordík
Narodený:1953
Bydlisko:Nitrianska 1593/1, 010 08 Žilina
Vzdelanie:Právnická fakulta UK, Bratislava
Postgraduálne štúdium VŠE, Bratislava
Zamestnanie: poslanec Mestského zastupiteľstva Žilina
advokát
Prax:29 rokov
Navrhol: Klub poslancov za SNS
Navrhovaný súhlasí s kandidatúrou.
Navrhovaný predložil čestné vyhlásenie kandidáta k stretu záujmov podľa § 38 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
11
Návrh
na voľbu Ing. Lászlóa Hóku za člena dozornej rady
Fondu národného majetku Slovenskej republiky
N Á V R H
na voľbu Ing. Lászlóa Hóku za člena dozornej rady Fondu národného majetku
Slovenskej republiky
12
Ing. László Hóka
Narodený:1957
Bydlisko:941 37 Strekov č. 1005
Vzdelanie:VUT Brno
Zamestnanie: člen DR FNM SR
starosta obce Strekov
tajomník strany SMK - MKP
Prax:27 rokov
Navrhol: Klub poslancov SMK - MKP
Navrhovaný súhlasí s kandidatúrou.
Navrhovaný predložil čestné vyhlásenie kandidáta k stretu záujmov podľa § 38 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
13
Návrh
na voľbu Ing. Viliama Holevu za člena dozornej rady
Fondu národného majetku Slovenskej republiky
N Á V R H
na voľbu Ing. Viliama Holevu za člena dozornej rady
Fondu národného majetku Slovenskej republiky
14
Ing, Viliam Holeva
Narodený:1950
Bydlisko:Pod Šibeňou horou 54, 085 01 Bardejov
Vzdelanie:Vysoká škola technická, Košice
Zamestnanie: Mesto Bardejov – oddelenie školstva a telesnej
kultúry
Prax: 31 rokov
Navrhol: klub poslancov za SMER - SD
Navrhovaný súhlasí s kandidatúrou.
Navrhovaný predložil čestné vyhlásenie kandidáta k stretu záujmov podľa § 38 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
15
Návrh
na voľbu Ing. Jaroslava Ivana za člena dozornej rady
Fondu národného majetku Slovenskej republiky
N Á V R H
na voľbu Ing. Jaroslava Ivana za člena dozornej rady
Fondu národného majetku Slovenskej republiky
16
Ing. Jaroslav Ivan
Narodený:1956
Bydlisko:Šurany
Vzdelanie:Vysoká škola lesnícka a drevárska, Zvolen
Zamestnanie: podnikateľ
Prax: 26 rokov
Navrhol: Klub poslancov za KDH
Navrhovaný súhlasí s kandidatúrou.
Navrhovaný predložil čestné vyhlásenie kandidáta k stretu záujmov podľa § 38 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
17
Návrh
na voľbu Ing. Jozefa Parca za člena dozornej rady
Fondu národného majetku Slovenskej republiky
N Á V R H
na voľbu Ing. Jozefa Parca za člena dozornej rady
Fondu národného majetku Slovenskej republiky
18
Ing. Jozef Parec
Narodený:1947
Bydlisko:Bernolákova 248, 028 01 Trstená
Vzdelanie:Žilinská univerzita
Zamestnanie: vedúci montáže LKT v ZTS Trestená
Prax: 40 rokov
Navrhol: klub poslancov za SMER - SD
Navrhovaný súhlasí s kandidatúrou.
Navrhovaný predložil čestné vyhlásenie kandidáta k stretu záujmov podľa § 38 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
19
Návrh
na voľbu Mgr. Ivana Šveca za člena dozornej rady
Fondu národného majetku Slovenskej republiky
N Á V R H
na voľbu Mgr. Ivana Šveca za člena dozornej rady
Fondu národného majetku Slovenskej republiky
20
Mgr. Ivan Švec
Narodený:1973
Bydlisko:Budatínska 21, 851 05 Bratislava
Vzdelanie:Právnická fakulta UK, Bratislava
Zamestnanie: samostatne zárobkovo činná osoba, advokát
Prax: 13 rokov
Navrhol: klub poslancov za ĽS - HZDS
Navrhovaný súhlasí s kandidatúrou.
Navrhovaný predložil čestné vyhlásenie kandidáta k stretu záujmov podľa § 38 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodársku politiku
3. schôdza výboru
11
21
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodársku politiku
zo 4. augusta 2006
k návrhu na odvolanie a voľbu predsedu a ďalších členov dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky (tlač 41)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodársku politiku
prerokoval návrh na odvolanie a voľbu predsedu a ďalších členov dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky (tlač 41) a
A. k o n š t a t u j e, ž e
1.listom č. 1552/2006-1000 zo dňa 27. júla 2006 požiadal minister hospodárstva Slovenskej republiky predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky, aby predložil na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na odvolanie predsedníčky a ďalších členov dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky;
2. dozorná rada Fondu národného majetku Slovenskej republiky v súčasnosti 6 členov, predsedníčku a 5 členov. Pavol Pavlis, šiesty člen, sa dňom 6. júla 2006 vzdal členstva v dozornej rade Fondu národného majetku Slovenskej republiky z dôvodu zvolenia za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky;
3.navrhovaní kandidáti spĺňajú podmienky uvedené v § 38 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov;
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
1.odvolať podľa ustanovenia § 37 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov tajným hlasovaním
Martu Lobotkovú
z funkcie predsedníčky dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky;
Ondreja Mateja
Milana Fraňu
Lászlóa Hóku
Jaroslava Ivana
Jozefa Kriška
z funkcie členov dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky;
22
2.zvoliť podľa ustanovenia § 37 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov tajným hlasovaním
Annu Bubeníkovú
do funkcie predsedníčky dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky;
Karola Gordíka
Lászlóa Hóku
Viliama Holevu
Jaroslava Ivana
Jozefa Parca
Ivana Šveca
do funkcie členov dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky.
Poslanec svoju voľbu vyjadrí tým, že na hlasovacom lístku pri každom mene a priezvisku zakrúžkuje alternatívu, za ktorú hlasuje (za, proti, zdržiavam sa hlasovania). Ak poslanec pri niektorom mene a priezvisku navrhnutého kandidáta nevyjadrí svoju voľbu, hlasovací lístok je neplatný. Alternatívu voľby „za“ môže poslanec zakrúžkovať aj pri všetkých kandidátoch.
Na zvolenie kandidáta za predsedu a ďalších členov dozornej rady je požadovaná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov. Ak budú v tajnej voľbe zvolení predseda a šiesti členovia, tajná voľba sa končí. Ak nebudú zvolení, vykoná sa v ten istý deň opakovaná voľba. Do opakovanej voľby postupujú navrhnutí kandidáti, ktorí nezískali požadovaný počet hlasov.
Ak ani v opakovanej voľbe nebudú zvolení predseda a šiesti členovia, vykonajú sa nové voľby na niektorej z ďalších schôdzí národnej rady. Do nových volieb možno navrhnúť kandidátov, ktorí neboli zvolení vo voľbe ani v opakovanej voľbe;
C. u k l a d á
predsedovi výboru
predložiť Národnej rade Slovenskej republiky
návrh na odvolanie a voľbu predsedu a ďalších členov dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky (tlač 41);
D. p o v e r u j e
predsedu výboru Maroša Kondróta
predniesť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky návrh na odvolanie a voľbu predsedu a ďalších členov dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky
23
(tlač 41)
Maroš K o n d r ó t
predseda výboru
overovatelia výboru:
Peter P e l e g r i n i
Iván F a r k a s