NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
IV. volebné obdobie
Číslo: 673/2009
1368
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 16. apríla 2009
k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa Slovenského rozhlasua Slovenskej televízie (tlač 1019) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
A.r o z h o d l a, ž e
prerokuje uvedený vládny návrh zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
tento vládny návrh zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien;
C.u r č u j e
ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiáa lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní vo výboroch do 10. júna 2009a v gestorskom výbore do 12. júna 2009.
Pavol P a š k a v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Emil V e s t e n i c k ý v. r.
Peter M a r k o v i č v. r.
2