Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
38. schôdza výboru
155
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
z 15. apríla 2009
k Spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní
vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 880a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
A.p r e r o k o v a l
Spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 880a);
B. s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedenú v bode A. tohto uznesenia;
C. u r č u j e
poslanca Jozefa V a l o c k é h o
za spoločného spravodajcu výborov a
p o v e r u j e ho, aby
predniesol spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Viliam N o v o t n ý
predseda výboru
Beata S á n i o v á
overovateľka výboru