1
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
38. schôdza výboru
148
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
zo 7. apríla 2009
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 880)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 880);
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 880);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 880) schváliť s týmito pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi:
1. V čl. I, 4. bod v § 7 ods. 9 a v čl. I, 37. bod sa v § 102f ods. 6 slová „prevádzkovateľ zdravotníckeho zariadenia“ v príslušnom gramatickom tvare
2
nahrádzajú slovami „držiteľ povolenia“ v príslušnom gramatickom tvare.
Zjednotenie terminológie. Zákon pojem prevádzkovateľ zdravotníckeho zariadenia nepozná.
2. V čl. I, 7. bod v § 27 odsek 2 znie:
„(2) Zdravotnícky pracovník je aj fyzická osoba, ktorá vykonáva povolanie logopéd, psychológ a laboratórny diagnostik v zdravotníckom zariadení a splnila podmienku podľa § 33 ods. 3 (ďalej len „iný zdravotnícky pracovník“).“.
Odôvodnenie: Návrh ustanovenia odseku 2 sa týka osôb, ktoré neštudovali v študijnom odbore na strednej zdravotníckej škole alebo v zdravotníckom študijnom odbore na vysokej škole, ale sa pripravovali na výkon povolania psychológ, logopéd v systéme spoločensko-pedagogických vied prípadne v laboratórno-diagnosticky orientovanom odbore. Podľa tohto ustanovenia psychológovia, logopédi a laboratórni diagnostici budú zdravotníckymi pracovníkmi, len v prípade výkonu povolania v zdravotníckom zariadení a ak súčasne splnia podmienku podľa § 33 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. (získanie osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve). Bližšie podmienky o odbornej spôsobilosti týchto zdravotníckych pracovníkov upraví NV SR č. 742/2004 Z. z
3. V čl. I, 13. bode úvodná veta znie: „§ 40 sa dopĺňa odsekom 21.“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu, že platný zákon už obsahuje § 40 ods. 20.
4. V čl. I 13. bode sa v § 40 ods. 21 a 22 slová „zdravotnícka vysoká škola“ v príslušnom gramatickom tvare nahrádzajú slovami „Slovenská zdravotnícka univerzita“.
Zosúladenie terminológie s § 40 ods. 13 písm. e).
5. V čl. I, 13. bode v § 40 sa odseky 21 a 22 vypúšťajú.
Znenie paragrafov nie je jednoznačné a z formulovaného znenia nie je možné hodnotiť kvalitu vzdelávacieho procesu.
6. V čl. I, 17. bod znie:
„17. V § 47b, § 62 ods. 6 a § 68 ods. 6 sa slová „Slovenská komora laborantov,
3
asistentov a technikov“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov“ v príslušnom tvare.“.
Legislatívno-technická úprava, zmenu navrhovanú v § 47a a § 102e nebolo vhodné realizovať, nakoľko sa jedná o prechodné ustanovenia.
7. V čl. I sa 28. bod vypúšťa.
Ďalšie body vládneho návrhu zákona sa primerane prečíslujú.
Vypustenie bodu 28. vládneho návrhu zákona vyžaduje dosiahnutie súladu s jednotnými pravidlami uznávania odborných kvalifikácií obsiahnutými v smernici 2005/36/ES zo 7.9.2005.
8. V čl. I sa 31. bod vypúšťa.
Ďalšie body vládneho návrhu zákona sa primerane prečíslujú.
Navrhované doplnenie poznámky pod čiarou je z hľadiska obsahu nariadenia, ktoré slúži na koordináciu poskytovania dávok sociálneho zabezpečenia a neobsahuje konkrétne povinnosti zdravotníckych pracovníkov, nevhodné.
9. V čl. I v 31. bode citácia doplnená v poznámke pod čiarou k odkazu 45 znie:
„Nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.5/zv.1; Ú. v. ES L 28, 30.1.1997) v platnom znení.“.
Ide o formálnu opravu aktuálne platného názvu právne záväzného aktu ES a EÚ a dátumu jeho uverejnenia jednotným zaužívaným spôsobom.
10. V čl. I sa za 31. bod vkladá nový bod 32, ktorý znie:
„32. V § 79 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „ak ide o zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť, aj ordinačné hodiny schválené samosprávnym krajom a schválené ordinačné hodiny aj dodržiavať,“.
Ďalšie body vládneho návrhu zákona sa primerane prečíslujú.
11. V čl. I sa za 34. bod vkladá nový 35. bod, ktorý znie:
„35. V § 79 sa odsek 1 dopĺňa písmenami z) a za), ktoré znejú:
4
„z) bezodkladne písomne informovať o schválení a potvrdení ordinačných hodín úrad pre dohľad a zdravotnú poisťovňu, s ktorou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti ak ide o zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť,
za) umiestniť na viditeľnom mieste ordinačné hodiny schválené a potvrdené samosprávnym krajom ak ide o zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť a schválené ordinačné hodiny aj dodržiavať.“.
Ďalšie body vládneho návrhu zákona sa primerane prečíslujú.
Upravuje sa povinnosť poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti umiestniť na viditeľnom mieste a dodržiavať samosprávnym krajom schválené a potvrdené ordinačné hodiny. Uvedené ustanovenia súvisia s úväzkami lekárov v nadväznosti na nariadenie vlády SR č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Zároveň sa uvedeným poskytovateľom upravuje povinnosť oznámiť zmeny ordinačných hodín samosprávnemu kraju, úradu pre dohľad a zdravotnej poisťovni, s ktorou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti do jedného mesiaca.
12. V čl. I sa za 35. bod vkladá nový 36. bod , ktorý znie:
„36. V § 82 ods. 1 písm. a) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slovo písmeno „w)“ sa vkladá čiarka a slová „z) a za)“.
Ďalšie body vládneho návrhu zákona sa primerane prečíslujú.
Ustanovuje sa ukladanie pokút v nadväznosti na doplnenie povinnosti poskytovateľa zdravotníckeho zariadenia, ktorý poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť.
13. V čl. I sa za 35. bod vkladá nový 36. bod, ktorý znie:
„36. V § 82 ods. 1 písm. b) sa za písmeno r)“ vkladá čiarka a slová „a v)“ sa nahrádzajú slovami „v) a y)“.
Ďalšie body vládneho návrhu zákona sa primerane prečíslujú.
§ 82 sa dopĺňa o sankciu za nesplnenie povinnosti doplnenej v § 79 ods. 1 písm. y).
14. V čl. I, 36. bod znie:
„36. V § 93b sa na konci pripájajú tieto slová a ak zaradení do
5
špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy v odbore posudkové lekárstvo; najdlhšie však tri roky od začiatku vykonávania lekárskej posudkovej činnosti. Štúdium v špecializačnom študijnom programe alebo certifikačnom študijnom programe v odbore posudkové lekárstvo sa preukazuje raz za rok potvrdením od príslušnej vzdelávacej ustanovizne (§ 40 a 101).“.
Legislativno-technická úprava, ide o zosúladenie navrhovaného znenia § 93a ods. 6 s § 93b zákona.
15. V čl. I sa za 36. bod vkladá nový 37. bod , ktorý znie:
„37. Za § 100 sa vkladá § 100a, ktorý znie:
§ 100a
(1) Návratnú finančnú výpomoc zo štátnych finančných aktív (ďalej len „návratná finančná výpomoc“) možno poskytnúť zdravotníckemu zariadeniu poskytujúcemu zdravotnú starostlivosť podľa tohto zákona, ktorým je:
a)príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva,
b)príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky,
c)príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj,
d)nezisková organizácia, ktorej zakladateľom alebo spoluzakladateľom je ministerstvo zdravotníctva,
e)nezisková organizácia, ktorej zakladateľom alebo spoluzakladateľom je obec alebo samosprávny kraj.
(2) Návratnú finančnú výpomoc možno poskytnúť zdravotníckemu zariadeniu podľa odseku 1, ktoré vypracuje podnikateľský plán a spolu so žiadosťou o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci ho najneskôr do 31. augusta 2009 predloží ministerstvu zdravotníctva.
(3) Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zdravotníckemu zariadeniu podľa odseku 1 schvaľuje ministerstvo zdravotníctva. Návratnú finančnú výpomoc možno poskytnúť zdravotníckemu zariadeniu podľa odseku 1 na základe zmluvy o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci uzatvorenej medzi ministerstvom zdravotníctva, Ministerstvom financií Slovenskej republiky a zdravotníckym zariadením.
(4) Finančné prostriedky z návratnej finančnej výpomoci možno použiť len na úhradu istiny existujúcich záväzkov s lehotou splatnosti do 30. septembra 2008.
(5) Návratná finančná výpomoc sa poskytuje s dobou splatnosti 15 rokov; ministerstvo zdravotníctva môže v odôvodnených prípadoch schváliť odloženie začiatku splácania poskytnutej návratnej finančnej výpomoci najviac o dva roky.
(6) Návratná finančná výpomoc môže byť poskytnutá najneskôr do 31. decembra 2009.“.
6
Ďalšie body vládneho návrhu zákona sa primerane prečíslujú.
Uznesením č. 938 zo 17. decembra 2008 bola schválená "Koncepcia systému riešenia vonkajšej a vnútornej zadlženosti zdravotníckych zariadení v strednodobom horizonte". Koncepcia sa týka zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR, zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva obrany SR (štátnych príspevkových organizácií), zdravotníckych zariadení delimitovaných na obce a vyššie územné celky (príspevkových organizácií) a zdravotníckych zariadení transformovaných na neziskové organizácie. Na riešenie oddlženia bola odsúhlasená alternatíva riešenia formou návratnej finančnej výpomoci. Navrhnutá legislatívna úprava umožní poskytnúť návratnú finančnú výpomoc štátnym príspevkovým organizáciám (v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva obrany SR) a príspevkových organizácia spadajúcich do pôsobnosti obcí a vyšších územných celkov. Ide o štátne príspevkové organizácie a príspevkové organizácie, ktoré zdravotníckym zariadením poskytujúcim zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu.
16. V čl. I, 37. bode úvodná veta znie:
„Za § 102f sa vkladá § 102g, ktorý znie:“. Súčasne sa aj zmení označenie § 102f na § 102g.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu, že platné znenie zákona už obsahuje § 102f.
17. V čl. I, v 37. bode sa v § 102f vypúšťajú odseky 3 a 4.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 3 a 4.
Legislatívno-technická úprava. Vypustenie odseku 3 nadväzuje na vypustenie bodu 28. návrhu zákona. Vypustenie odseku 4 vyplýva zo stanoviska Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, predmetné ustanovenie bolo nejasné a zmätočné.
18. V čl. I, v 37. bode sa v § 102f ods. 5 vypúšťa prvá veta.
Vypúšťa sa prechodné ustanovenie k vydávaniu inštruktorských preukazov, nakoľko podľa zákona účinného do 31. decembra 2007 neboli vydávané inštruktorské preukazy.
7
19. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z.z., zákona č. 353/1997 Z.z., zákona č. 235/1998 Z.z., zákona č. 240/1998 Z.z., zákona č. 280/1999 Z.z., zákona č. 415/2000 Z.z., zákona č. 291/2001 Z.z., zákona č. 32/2002 Z.z., zákona č. 356/2003 Z.z., zákona č. 514/2003 Z.z., zákona č. 589/2003 Z.z., zákona č. 613/2004 Z.z., zákona č. 125/2005 Z.z., zákona č. 341/2005 Z.z., zákona č. 585/2006 Z.z., zákona č. 84/2007 Z.z., zákona č. 568/2007 Z.z., zákona č. 384/2008 Z.z., zákona č. 477/2008 Z.z. a zákona č. 554/2008 Z.z. a zákona č. 84/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 41 ods. 2 písm. h) sa spojka „a“ za slovami „sociálneho poistenia“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová „a vo veciach verejného zdravotného poistenia,“.
Ďalšie články vládneho návrhu zákona sa primerane prečíslujú.
20. Čl. III sa dopĺňa bodom 2, ktorý znie:
„2. § 45 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Hlavní odborníci a krajskí odborníci poradným orgánom ministra zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorí spolupracujú s ministerstvom zdravotníctva pri odbornom usmerňovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti a pri odborno-metodickom vedení zdravotnej starostlivosti v príslušnom odbore. Zloženie, úlohy a rokovací poriadok hlavných odborníkov a krajských odborníkov upravuje štatút, ktorý schvaľuje minister zdravotníctva Slovenskej republiky.“
Ustanovuje sa, že hlavní odborníci a krajskí odborníci v jednotlivých odboroch poradným orgánom ministra a spolupracujú s Ministerstvom zdravotníctva SR pri odbornom riadení poskytovania zdravotnej starostlivosti. Podrobnosti o zložení, úlohách a rokovacom poriadku upraví štatút.
21. Čl. III sa dopĺňa bodom 2, ktorý znie:
„2. V § 46 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m) schvaľuje a potvrdzuje ordinačné hodiny pre zdravotnícke zariadenia, v ktorých sa poskytuje ambulantná starostlivosť.“.
Upravuje sa kompetencia schvaľovania a potvrdzovania ordinačných hodín samosprávnemu kraju ako
8
prenesenému výkonu štátnej správy. Ide o zosúladenie ustanovení s § 79 zákona č. 578/2004 Z. z.
22. Čl. III sa dopĺňa bodmi 2 a 3, ktoré znejú:
„2. V § 12 odsek 13 znie:
„(13) Špecializovaná ambulantná starostlivosť podľa § 7 ods. 1 písm. a) bodu 3 uhrádzaná zo zdrojov verejného zdravotného poistenia sa poskytuje na základe odporúčania všeobecného lekára.“.
3. § 12 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14) Odporúčanie všeobecného lekára sa nevyžaduje:
a)pre poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti poskytovanej v odbore gynekológia, zubné lekárstvo, psychiatria a v odbore oftalmológia, ak ide o predpísanie okuliarov,
b)pre každé ďalšie súvisiace poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré následne určí lekár špecialista,
c)do 24 hodín od vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť,
d)v prípade dispenzarizácie,
e)v prípade ochranného ambulantného liečenia.“.
Navrhuje sa, aby sa konkretizovali situácie, pri ktorých nie je potrebné odporúčanie všeobecného lekára. Pre zjednodušenie poskytovania zdravotnej starostlivosti občanovi-pacientovi nie je potrebné navštíviť všeobecného lekára, ak ide o odbory gynekológia, zubné lekárstvo a psychiatria. Pacient nemusí navštíviť všeobecného lekára, ak si chce dať predpísať okuliare alebo ochranné ambulantné liečenie. Ak lekár-špecialista navrhne ďalšie súvisiace poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti, pacient nemusí opätovne navštíviť svojho všeobecného lekára, ale ide priamo ku odporúčanému špecialistovi.
23. Za čl. II sa vkladajú nové čl. III a čl. IV, ktoré znejú:
„Čl. III
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z. a zákona č.
9
165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z. a zákona č. .../2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 9 ods. 4 písmeno e) znie:
„e) monitorovať a hodnotiť plnenie programov vlády rozpočtovaných v rámci kapitoly spôsobom určeným ministerstvom financií, v ním určenom rozsahu, štruktúre a termíne,“.
S účinnosťou od 1.1.2010 bude v štátnej správe zavedená nová metodika monitorovania a hodnotenia plnenia cieľov a zámerov programov a častí programov. Navrhovanou úpravou sa pre správcov kapitol štátneho rozpočtu zakladá povinnosť monitorovať a hodnotiť plnenie programov vlády v súlade s metodikou, ktorá bude vydaná Ministerstvom financií SR.
2. V § 19 ods. 12 sa na konci pripája táto veta:
„Príspevková organizácia, ktorá je zdravotníckym zariadením poskytujúcim zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu, môže prijať návratnú finančnú výpomoc zo štátnych finančných aktív za podmienok ustanovených osobitným zákonom. 22b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22b) znie:
„22b) Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
Navrhovaným ustanovením sa vytvára priestor pre oddlžovanie zdravotníckych zariadení, ktoré príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu a územnej samosprávy, a to formou poskytnutia návratnej finančnej výpomoci. Konkrétne podmienky prijímania a používania finančných prostriedkov z návratnej finančnej výpomoci sa navrhujú upraviť v zákone č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. V § 29 ods. 4 sa v druhej vete slová „hodnotenie plnenia zámerov a cieľov programov vlády“ nahrádzajú slovami „ročná monitorovacia správa“.
Úprava nadväzuje na zmenu navrhovanú v § 9 ods. 4 v súvislosti so zavedením novej metodiky monitorovania a hodnotenia a ročné monitorovacie správy budú povinnou súčasťou záverečného účtu kapitoly štátneho
10
rozpočtu.
4. V § 37 ods. 6 sa číslovka „2009“ nahrádza číslovkou „2011“.
5. V § 37 ods. 10 sa číslovka „2009“ nahrádza číslovkou „2011“.
Navrhovanou zmenou sa predlžuje prechodné obdobie pre zriaďovateľa, ktorým je štát a subjekty územnej samosprávy, na zosúladenie právnych pomerov príspevkových organizácií, ktoré zdravotníckym zariadením, so zákonom o rozpočtových pravidlách, a to do konca roka 2011.
„Čl. IV
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z. a zákona č. 108/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 293bi sa vkladá § 293bj, ktorý znie:
㤠293bj
(1) Sociálna poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým trvá povinnosť odvádzať poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie, v odôvodnených prípadoch odpustiť povinnosť zaplatiť penále za obdobie pred 1. júnom 2009, ak v deň doručenia žiadosti boli zaplatené dlžné sumy poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a v období odo dňa doručenia žiadosti do dňa vydania rozhodnutia o žiadosti, odvádza poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie včas a v správnej sume. Žiadosť o odpustenie povinnosti zaplatiť penále podľa prvej vety môže byť podaná najneskôr do 31. decembra 2009. O odpustení povinnosti zaplatiť penále rozhoduje pobočka.
(2) O odpustení povinnosti zaplatiť penále podľa odseku 1 rozhoduje pobočka v nedávkovom konaní do 60 dní od doručenia žiadosti. Proti rozhodnutiu o odpustení povinnosti zaplatiť penále nie je prípustné odvolanie.“.“.
Navrhovaným ustanovením sa umožňuje fyzickým osobám a právnickým osobám, ktoré povinné odvádzať poistné na sociálne poistenie a príspevky na
11
starobné dôchodkové sporenie v období hospodárskej a finančnej krízy vyrovnať svoje podlžnosti voči Sociálnej poisťovni a dôchodkovým správcovský spoločnostiam.
Ďalšie články vládneho návrhu zákona sa primerane prečíslujú.
24. Za čl. III sa vkladá nový čl. IV, ktorý znie:
„Čl. IV
Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z.z., zákona č. 305/2005 Z.z., zákona č. 352/2005 Z.z., zákona č. 660/2005 Z.z., zákona č. 282/2006 Z.z., zákona č. 522/2006 Z.z., zákona č. 673/2006 Z.z., zákona č. 358/2007 Z.z., zákona č. 518/2007 Z.z., zákona č. 530/2007 Z.z., zákona č. 594/2007 Z.z., zákona č. 461/2008 Z.z. a zákona č. 581/2008 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 11 ods. 3 písm. d) sa vypúšťajú slová a poslanec Európskeho parlamentu, ktorý bol zvolený za Slovenskú republiku 25) a súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 25.
2. V § 11 ods. 5 písm. d) sa vypúšťajú slová „a pre poslanca Európskeho parlamentu, ktorý bol zvolený za Slovenskú republiku, 25) Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky“.
3. Za § 33 sa vkladá § 34, ktorý znie:
㤠34
Poslanec Európskeho parlamentu, ktorý bol zvolený na území Slovenskej republiky, je zamestnancom a Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky je zamestnávateľom, ak tento poslanec bol poslancom Európskeho parlamentu v období pred začiatkom volebného obdobia Európskeho parlamentu v roku 2009, bol znovuzvolený za poslanca Európskeho parlamentu vo volebnom období Európskeho parlamentu, ktoré začne v roku 2009 a zvolí si podľa osobitného predpisu 61) na celé obdobie trvania mandátu uplatňovanie tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 61 znie:
„61) Čl. 25 Rozhodnutia Európskeho parlamentu 2005/684/ES, Euratom z 28. septembra 2005, ktorým sa prijíma štatút poslancov Európskeho parlamentu (Ú. v. EÚ L 262, 7.10.2005).“.
Ďalšie články vládneho návrhu zákona sa primerane prečíslujú.
Navrhovaná zmena príslušných ustanovení zákona 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov súvisí s prijatým štatútom poslancov Európskeho parlamentu,
12
ktorý nadobúda účinnosť prvým dňom volebného obdobia Európskeho parlamentu, ktoré začína v roku 2009. Článok 25 štatútu oprávňuje poslanca Európskeho parlament, ktorý bol poslancom pred nadobudnutím účinnosti štatútu a bol opätovne zvolený, zvoliť si platný vnútroštátny systém pri vyplácaní platu.
Úprava nadväzuje na zmeny prijaté v zákone č. 331/2003 o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov a zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
25. Za čl. III sa vkladajú nové čl. IV a V, ktoré znejú:
„Čl. IV
Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z.z., zákona č. 305/2005 Z.z., zákona č. 352/2005 Z.z., zákona č. 660/2005 Z.z., zákona č. 282/2006 Z.z., zákona č. 522/2006 Z.z., zákona č. 673/2006 Z.z., zákona č. 358/2007 Z.z., zákona č. 518/2007 Z.z., zákona č. 530/2007 Z.z., zákona č. 594/2007 Z.z., zákona č. 461/2008 Z.z. a zákona č. 581/2008 Z.z. sa dopĺňa takto:
Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý znie:
㤠17a
Výkaz nedoplatkov
(1) Zdravotná poisťovňa môže dlžné poistné vyplývajúce z neodvedeného preddavku na poistné, nedoplatku alebo úrokov z omeškania uplatniť voči platiteľovi poistného výkazom nedoplatkov.
(2) Výkaz nedoplatkov obsahuje:
a) u zamestnávateľa jeho názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené
b) u samostatne zárobkovo činnej osobe jej meno, priezvisko a bydlisko
c) výšku nedoplatkov podľa stavu účtu platiteľa poistného k určitému dňu vychádzajúcemu z údajov vykázaných platiteľom poistného alebo z kontrol vykonaných zdravotnou poisťovňou, z pravdepodobnej výšky preddavkov na poistné ak bola stanovená a z úrokov z omeškania vypočítaných k tomuto dňu
d) deň, ku ktorému bola výška nedoplatkov zistená
e) číslo účtu príslušnej zdravotnej poisťovne, na ktorý musia byť nedoplatky uhradené
f) poučenie
g) označenie zdravotnej poisťovne, ktorá výkaz nedoplatkov vydala , dátum vydania
h) úradnú pečiatku, podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby.
13
(3) Platiteľ poistného sa vopred neupovedomuje o zostavení výkazu nedoplatkov na zdravotnom poistení.
(4) Proti výkazu nedoplatkov možno príslušnej zdravotnej poisťovni podať námietky do 8 dní odo dňa doručenia platiteľovi poistného. Dôvod podania námietok je platiteľ poistného povinný v námietkach uviesť. Na námietky bez zdôvodnenia sa neprihliada.
(5)Výkaz nedoplatkov je právoplatný a vykonateľný márnym uplynutím lehoty na podanie námietok podľa odseku 4.
(6) Ak platiteľ poistného podá voči doručenému výkazu nedoplatkov námietky s vecnými dôvodmi, poisťovňa do 15 dní od ich doručenia podá úradu návrh na vydanie platobného výmeru, spolu s námietkami platiteľa poistného a stručným stanoviskom poisťovne k námietkam. Podaním návrhu na vydanie platobného výmeru na úrad výkaz nedoplatkov stráca platnosť bez upovedomenia platiteľa poistného.
(7) Ak zdravotná poisťovňa námietkam platiteľa poistného v celom rozsahu vyhovie, vydá nový výkaz nedoplatkov, ktorým zruší predchádzajúci . Nový výkaz nedoplatkov je právoplatný a vykonateľný dňom doručenia platiteľovi poistného.
(8) Zdravotná poisťovňa môže výkaz nedoplatkov zrušiť aj z vlastného podnetu, o čom písomne upovedomí platiteľa poistného.
(9) Na konanie o vydanie výkazu nedoplatkov sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou jeho doručovania.
(10) Právoplatný a vykonateľný výkaz nedoplatkov je exekučným titulom51c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 51c znie:
51c) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.“
Čl. V
Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z.z., zákona č. 353/2005 Z.z., zákona č. 538/2005 Z.z., zákona č. 660/2005 Z.z., zákona č. 25/2006 Z.z., zákona č. 282/2006 Z.z., zákona č. 522/2006 Z.z., zákona č. 12/2007 Z.z., zákona č. 215/2007 Z.z., zákona č. 309/2007 Z.z., zákona č. 330/2007 Z.z., zákona č. 358/2007 Z.z., zákona č. 530/2007 Z.z., zákona č. 594/2007 Z.z., zákona č. 232/2008 Z.z., zákona č. 297/2008 Z.z., zákona č. 461/2008 Z.z. a zákona č. 581/2008 Z.z. sa dopĺňa takto:
V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
14
„p) vydáva výkaz nedoplatkov podľa osobitného zákona 37).“.
Ďalšie články vládneho návrhu zákona sa primerane prečíslujú.
Napriek tomu, že zdravotné poisťovne prijali mnoho opatrení zameraných na predchádzanie vzniku pohľadávok a smerujúcich k ich znižovaniu, možno konštatovať, že stav je stále neuspokojivý. Na vymáhanie pohľadávok na poistnom sa síce využívajú všetky v súčasnosti existujúce zákonné možnosti a dostupné metódy ako je vykonávanie pravidelných kontrol, uzatváranie dohôd s platiteľmi poistného, vzájomných zápočtov, uzatváranie záložných zmlúv, vymáhanie cestou súdnych exekútorov, prihlasovanie pohľadávok do konkurzného, likvidačného, dedičského konania. Neuspokojivý stav nie je len dôsledkom narastajúcej druhotnej platobnej neschopnosti rôznych subjektov spôsobenej súčasnou finančnou krízou, ale spočíva - aj napriek ostatnej novely zákona - v nepružnosti a administratívnej náročnosti vo vymáhaní pohľadávok.
Preto v záujme urýchlenia vymoženia pohľadávok na dlžnom poistnom a jeho príslušenstve sa navrhuje rozšíriť kompetencie zdravotných poisťovní o možnosť vydávania výkazov nedoplatkov ako exekučných titulov. Cestou verejného zdravotného poistenia sa realizuje základné ústavné právo na zdravotnú starostlivosť. Povinnosťou štátu je vytvoriť také legislatívne podmienky , ktoré by umožnili zdravotným poisťovniam využiť účinné prostriedky na zabezpečenie prísunu povinných odvodov k tomu, aby sa mohli plynule realizovať priebežné úhrady poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v súlade s uzatvorenými zmluvami. Spôsob doručovania výkazu nedoplatkov by bol obdobný ako realizuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri doručovaní platobných výmerov. Vydanie výkazu nedoplatkov sa neriadi zákonom o správnom konaní. Výkaz nedoplatkov ako zrýchlený proces vymoženie pohľadávok úspešne funguje najmä vo veciach daňových . V zahraničí bol napríklad obdobným spôsobom ako sa navrhuje legislatívne zavedený výkaz nedoplatkov v zdravotnom poistení popri vydávaní platobných výmerov v roku 2004 v Českej republike.
26. V Čl. V sa na konci pripájajú tieto slová: a okrem Čl. IV, ktorý nadobudne účinnosť prvým dňom volebného obdobia Európskeho parlamentu, ktoré sa začne v roku 2009.“.
Upravuje sa účinnosť príslušných ustanovení zákona
15
580/2004 Z. z. súvisiaca s prijatým štatútom poslancov Európskeho parlamentu, ktorý nadobúda účinnosť prvým dňom volebného obdobia Európskeho parlamentu, ktoré začína v roku 2009 (23. bod uznesenia)
C.p o v e r u j e
spoločného spravodajcu výborov Národnej rady Slovenskej republiky, aby v súlade s § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov informoval o výsledku rokovania výborov Národnej rady Slovenskej republiky a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona uvedené v spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Viliam N o v o t n ý
predseda výboru
Beata S á n i o v á
overovateľka výboru