PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: 673/2009
1027
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 27. marca 2009
o návrhu pridelenia vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
N a v r h u j e m
Národnej rade Slovenskej republiky
A. p r i d e l i ť
vládny návrh zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie (tlač 1019), doručený 27. marca 2009
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien;
B. u r č i ť
1. k návrhu zákona ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá,
2. lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch do 10. júna 2009 a v gestorskom výbore do 12. júna 2009.
Pavol P a š k a v. r.