1
Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Potreba úpravy v súčasnosti platného zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vychádza z nutnosti transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS, ktorá v porovnaní s rušenou smernicou rozširuje svoju pôsobnosť na všetky druhy batérií a akumulátorov a prináša nové povinnosti pre výrobcov, dovozcov a distribútorov batérií a akumulátorov a spracovateľov použitých batérií a akumulátorov súčasne sa transponuje Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/103/ES z 19. novembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 20006/66/ES o batériách a akumulátoroch a o použitých batériách a akumulátoroch, pokiaľ ide o uvádzanie batérií a akumulátorov na trh. Pre Slovenskú republiku vyplýva zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES záväzok uskutočniť jej transpozíciu do 26. septembra 2008.
Komisia Európskych spoločenstiev zaslala Slovenskej republike v roku 2008 dve formálne oznámenia o nesprávnej a neúplnej transpozícii Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (výzva porušenie číslo: 2008/2175) a Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (výzva – porušenie číslo: 2008/2177).
Z dôvodu minimalizácie časového sklzu pri plnení uvedených transpozičných záväzkov predmetná novela neustanovuje predpokladané koncepčné legislatívne zmeny zákona o odpadoch, ktorých príprava si vyžaduje dlhšie časové obdobie.
Predložená novela zákona o odpadoch upravuje výlučne nasledujúce vecné otázky odpadovej legislatívy:
I.Problematika nakladania s opotrebovanými batériami a akumulátormi
Úprava uvedenej problematiky vychádza z povinnosti Slovenskej republiky transponovať Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS a súčasne Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/103/ES z 19. novembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 20006/66/ES o batériách a akumulátoroch a o použitých batériách a akumulátoroch, pokiaľ ide o uvádzanie batérií a akumulátorov na trh; otázka transpozície uvedených smerníc je zároveň hlavným dôvodom novelizácie zákona o odpadoch.
II. Nakladanie s elektroodpadom
Úprava uvedenej problematiky vychádza z niektorých ustanovení Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení a Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré neboli dostatočne transponované do národnej legislatívy, ako aj z požiadaviek praxe. Zameriava sa na ustanovenie povinností výrobcu elektrozariadení, ktorý predáva elektrozariadenia prostredníctvom elektronickej a diaľkovej komunikácie (internetový a katalógový predaj), ďalej na podrobnejšie vymedzenia postavenia kolektívnych systémov v oblasti nakladania s elektroodpadom a aj na redefiníciu základných pojmov.
2
III. Úprava ustanovení v oblasti cezhraničnej prepravy odpadov
Pripravované zmeny vychádzajú z prijatia nového Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu, ktorým bolo zrušené nariadenie Rady (EHS) č. 259/1993 z 1. februára 1993 o kontrole a riadení pohybu zásielok odpadov v rámci, do a z Európskeho spoločenstva.
IV. Nakladanie so starými vozidlami
Definuje sa kompletné staré vozidlo na účely výplaty finančného príspevku nadväzujúceho na odovzdanie kompletného starého vozidla oprávnenej osobe. Zavádza sa možnosť obvodného úradu životného prostredia v rozhodnutí určiť, že staré vozidlo, ktoré nie je možné opätovne zaradiť do evidencie vozidiel pre jeho chýbajúce identifikačné znaky je odpadom.
V.Ďalšie navrhnuté ustanovenia nových paragrafov
Uvedené sa týka upresnenia resp. úpravy niektorých ďalších ustanovení zákona.
Zhodnotenie súladu s ústavou
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.
B. Osobitná časť
K bodu 1
Zmena v § 1 ods. 3 písm. f) znamená zosúladenie zákona s článkom 2 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES.
K bodu 2
Doplnenie písmena g) do § 1 ods. 3 zabezpečuje prevzatie článku 2 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES.
K bodu 3
Vyňatie zberného miesta pre použité prenosné batérie a akumulátory spomedzi zariadení na zber odpadov zabezpečí ich vyňatie spod režimu súhlasu podľa § 7, ktorý v prípade takejto zberovej činnosti nie je nutné vyžadovať.
K bodom 4 a 5
Prevzatie ustanovenia článku 5 ods. 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES je zabezpečené formuláciou cieľa odpadového hospodárstva Slovenskej republiky.
K bodu 6
Zvyšuje sa hranica pre aplikáciu povinnosti vypracovať program pôvodcu odpadu z 500 kg na jednu tonu ročnej produkcie nebezpečných odpadov, ktorá bola doteraz stanovená nízko.
3
K bodu 7
Zmena v § 7 ods. 1 písm. b) - doplnenie požiadavky udeľovania súhlasu na výkon činnosti zhodnocovania odpadov, ktorá nebola doteraz samostatne zakotvená, hoci sa v praxi vyskytujú prípady, ktoré si to vyžadujú.
Vyňatie zariadenia na zmenšovanie objemu komunálnych odpadov, ktorého skutočná ročná kapacita neprevyšuje 50 ton, spod režimu súhlasu, ktorý v prípade predmetného nakladania s komunálnymi odpadmi nie je nutné vyžadovať.
K bodu 8
Zmena v § 7 ods. 1 písm. f) doplnenie požiadavky udeľovania súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov, ktorá doteraz len nepriamo vyplývala z kompetencií krajského úradu životného prostredia.
K bodu 9
Zmena v § 7 ods. 1 písm. r) zdôrazňuje sa príslušnosť činnosti spätného odberu elektroodpadu k zberovým činnostiam a podriadenie jej výkonu režimu súhlasu od príslušného orgánu odpadového hospodárstva.
K bodom 10 a 11
Zmena v § 8 ods. 3 písm. a) - novým znením sa spresní a vymedzí činnosť, na ktorú sa autorizácia udeľuje ministerstvom.
Vzhľadom na nízku náročnosť základných technologických požiadaviek stanovených pre činnosť spracovania použitých batérií a akumulátorov smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES, ktoré nedosahujú kvalitatívnu úroveň v SR zavedených technologických postupov zhodnocovania použitých batérií a akumulátorov, sa § 8 dopĺňa odsekom 5, ktorý pre získanie autorizácie na túto činnosť požaduje súčasne splnenie podmienok na výkon recyklačnej činnosti vo vzťahu k použitým batériám a akumulátorom.
K bodu 12
Regenerácia PCB sa v praxi nevykonáva a je neprípustná 42 ods. 2 zákona), preto sa uvedený text vypúšťa.
K bodom 13 a 14
Zmena v § 10 ods. 2 písm. e) a f) a ods. 4 písm. e) a f) - novými písmenami sa spresní doteraz požadovaný obsah žiadosti o udelenie autorizácie.
K bodom 15 až 21
Zmeny v § 11 - novým znením sa sprísni požadovaná prax, pribudne povinnosť absolvovať odbornú prípravu a stanoví sa dlhší čas platnosti osvedčenia pre odborne spôsobilé osoby na autorizovanú činnosť. Dopĺňa sa možnosť ministerstva za stanovených podmienok požadovať výzvou ministerstva od odborne spôsobilých osôb na autorizovanú činnosť účasť na preškolení, prípadne novom overení odbornej spôsobilosti.
K novému § 11a - novým ustanovením sa docieli prevzatie a spresnenie niektorých ustanovení 8) vyhlášky č. 126/2004 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb.
Súvisiace legislatívno-technické zmeny v § 9, 10, 13 a 14.
4
K bodu 22
Doplnenie nového podnetu pre zmenu rozhodnutia o udelení autorizácie, ktoré by malo odrážať odborné a opodstatnené zmeny v technológii v spôsobe nakladania s odpadom.
K bodu 23
Aktualizácia znenia poznámky pod čiarou nadväzuje na platný právny stav.
K bodu 24
Precíznejšie vymedzenie zákazu zabezpečuje postih všetkých foriem konania v rozpore so štvrtou časťou zákona.
K bodu 25
Zavedenie zákazov ohľadne použitých batérií a akumulátorov.
Znenie zákazu zneškodňovať a energeticky zhodnocovať použité batérie a akumulátory je naformulované v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES vychádzajúc z jej článku 14, zo znenia čl. 12 ods. 1 a skutočnosti, že uvedená smernica v súvislosti s použitými batériami a akumulátormi nehovorí o zhodnocovaní ale len o spracovaní a recyklácii. Zákaz narúšať celistvosť batérií a akumulátorov vrátane použitých batérií a akumulátorov mimo zariadení na ich spracovanie a recykláciu je potrebný vzhľadom na to, že činnosti súvisiace so zhodnocovaním použitých batérií a akumulátorov majú vo vzťahu k ochrane zdravia a životného prostredia veľmi závažný dosah.
Doplnenie zákazov ohľadne cezhraničného pohybu odpadov zabezpečí postih všetkých osôb zúčastnených na takejto preprave, pokiaľ je v rozpore so štvrtou časťou zákona.
K bodu 26
Zmena v § 18 ods. 7 - zmena na základe požiadaviek vyplývajúcich z praxe orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva. Uvedená zmena súvisí s požiadavkou obvodných úradov životného prostredia, nakoľko z praxe je preukázané, že Policajný zbor v 99% prípadov nezistí osobu zodpovednú za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom a počas doby, kedy sa zisťuje daná osoba sa na dotknutom mieste množstvo odpadu neúmerne zvýši.
K bodu 27
Zmena v § 19 ods. 1 písm. j) - precizovanie doteraz platného znenia vrátane doplnenia lehoty na predloženie relevantných dokladov.
K bodu 28
Zmena v § 19 ods. 9 - úprava súvisiaca s novo definovaným pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných a demolačných prác v § 40c ods. 5.
K bodu 29
Definícia účelovej finančnej rezervy a nové vymedzenie spôsobu jej výpočtu.
K bodu 30
Zmena v § 22 ods. 6 - doplnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa skládky odpadov umožní dôslednejšiu kontrolu plnenia jeho povinnosti vytvárať účelovú finančnú rezervu.
K bodu 31
Ustanovenie ukladá povinnosť predchádzajúcemu prevádzkovateľovi skládky odpadov
5
previesť finančné prostriedky účelovej finančnej rezervy pri zmene prevádzkovateľa skládky odpadov na nového prevádzkovateľa.
K bodu 32
Nové znenie štvrtej časti zákona
K § 23 Základné ustanovenia:
Z dôvodu platnosti nového Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu, ktoré nahradilo Nariadenie Rady (EHS) č. 256/1993 o kontrole a riadení pohybu zásielok odpadu v rámci Európskeho spoločenstva, doň a z neho, je potrebné zosúladiť základné pojmy.
Vypustenie pôvodného odseku 3 písm. a) sa navrhuje z dôvodu, že sa takáto preprava neuskutočňuje.
Ďalej sa navrhuje upraviť odsek 4, nakoľko predmetné ustanovenie je v rozpore s platným nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006.
K poznámkam pod čiarou k odkazu 45 48e: z dôvodu vstúpenia do platnosti nových predpisov týkajúcich sa cezhraničnej prepravy odpadov je potrebné aktualizovať aj odkazy na právne akty Európskeho spoločenstva.
K §24 Oznámenie o cezhraničnej preprave odpadov z iného členského štátu do
Slovenskej republiky, cezhraničnej preprave odpadov zo Slovenskej republiky do iného členského štátu, dovoze odpadov z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky, vývoze odpadov zo Slovenskej republiky do iného ako členského štátu a tranzite odpadov (ďalej len „cezhraničný pohyb odpadov“):
Uvedené ustanovenia sa zakotvujú z dôvodu spresnenia spôsobu podávania oznámenia o cezhraničnom pohybe odpadov.
K § 25 Finančné zabezpečenie:
Podľa nového nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 bolo potrebné zahrnúť pri výpočte finančného zabezpečenia náklady na skladovanie odpadu počas 90 dní.
Zároveň sa dopĺňa povinnosť oznamovateľa predložiť originál dokladu o zložení kaucie/poistenia pred uskutočnením prepravy, nakoľko túto povinnosť si niektorí oznamovatelia neplnili.
Ďalej sa dopĺňa spôsob vrátenia kaucie/poistenia oznamovateľovi.
K § 26 Vrátenie oznámenia:
Uvedené ustanovenie je navrhnuté z dôvodu rýchlejšieho a efektívnejšieho vybavovania jednotlivých oznámení, nakoľko v mnohých prípadoch oznamovateľ po doručení výzvy na doplnenie oznámenia v predmetnej veci ďalej nekoná a predmetné oznámenie nemôže byť vybavené.
K bodu 33 až 35
V § 39 ods. 14 sa vypúšťa povinnosť obcí zaviesť separovaný zber biologicky rozložiteľných odpadov.
§ 39 sa dopĺňa novým odsekom 15, v ktorom sa ukladá obciam povinnosť separovať biologicky rozložiteľný odpad podľa stratégie nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom schválenej vládou Slovenskej republiky.
Zmena v § 39 ods. 16 (pôvodný odsek 15) - pre zabezpečenie oddeleného zberu elektroodpadu z domácností je nevyhnutná povinnosť obce umožniť prevádzkovanie predmetného zberového systému výrobcami a kolektívnymi organizáciami na jej území a
6
novelou sa zdôrazňuje znášanie s tým súvisiacich nákladov týmito subjektami.
K bodu 36
Doplnenie § 40c o nový odsek 5 je z dôvodu jednoznačného stanovenia pôvodcu stavebných odpadov a odpadov z demolácií, ako aj odpadov z výstavby, údržby, rekonštrukcie a demolácie komunikácií.
K bodu 37
Ustanovenie § 41 sa ruší z dôvodu prevzatia Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a o použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS do novej šiestej časti zákona.
K bodu 38
Zmena v § 42 ods. 8 - zavedenie legislatívnej skratky „dovozca“, zakotvenej pôvodne v § 41.
K bodu 39 až 41
Legislatívno-technická zmena z dôvodu zrušenia § 41. Presunutie základnej právnej úpravy spôsobu platby príspevku do Recyklačného fondu do § 42 ods. 10, ktorá sa následne na základe vnútorných odkazov stáva súčasťou právnej úpravy ďalších spoplatnených komodít. Rovnako presunutie základnej právnej úpravy registračnej povinnosti do Recyklačného fondu do § 42 ods. 11.
K bodu 42
Použité pneumatiky z gumy podľa súčasnej právnej úpravy platieb do Recyklačného fondu predmetom spoplatnenia - v rámci spoplatnených komodít vymedzených bližšie vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 127/2004 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 359/2005 Z. z. vedené medzi pneumatikami podľa § 43 pod kódom 4012.
K bodu 43
Zavedenie povinnosti platby do Recyklačného fondu vo vzťahu k elektrozariadeniam, ktoré nie elektrozariadeniami podľa ôsmej časti zákona a nevzťahujú sa tak na ne povinnosti výrobcov elektrozariadení zabezpečiť na vlastné náklady nakladanie s odpadmi z nich pochádzajúcimi.
Sleduje sa vytvorenie finančných zdrojov na podporu zberu a zhodnocovania odpadu z elektrozariadení nespadajúcich pod pôsobnosť ôsmej časti zákona, ktoré by bez navrhovaného doplnenia boli z pôsobnosti zákona o odpadoch vylúčené. Štruktúra ustanovenia je analogická s právnou úpravou ďalších spoplatnených komodít.
K bodu 44
Vkladá sa nová šiesta časť zákona - BATÉRIE A AKUMULÁTORY
K § 48a
Vymedzuje základné ustanovenia a definície v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES v platnom znení:
odsek 1: všeobecne ustanovuje na čo sa vzťahuje táto časť zákona;
odsek 2: táto definícia nadväzuje na pôvodnú definíciu batérie a akumulátora v zákone o odpadoch, pričom dochádza k jej rozšíreniu na všetky druhy batérií a akumulátorov;
odsek 3: nová definícia vyplývajúca zo smernice;
7
odsek 4: dochádza k zmene názvu opotrebovaných batérií a akumulátorov na použité batérie a akumulátory v súlade so smernicou;
odsek 5: zavedenie novej definície v súvislosti s rozšírením pôsobnosti smernice na všetky druhy batérií a akumulátorov;
odseky 6 až 8: nové definície vyplývajúce zo smernice;
odsek 9: zavedenie nového pojmu v súlade so smernicou, ktorý definuje činnosť predchádzajúcu činnosti recyklácie použitých batérií a akumulátorov;
odsek 10: definuje osobu, ktorá spracovanie použitých batérií a akumulátorov vykonáva;
odsek 11: vymedzuje pojem výrobcu v súlade so smernicou;
odsek 12: definuje osobu, ktorá je medzičlánkom medzi výrobcom, dovozcom a používateľom batérií a akumulátorov;
odsek 13: vymedzuje pojem uvedenia na trh pre potreby tejto časti zákona;
odsek 14: vymedzuje pojem recyklácia použitých batérií a akumulátorov v súlade so smernicou;
odseky 15, 16 a 18: nové definície vyplývajúce zo smernice;
odsek 17: vymedzenie zberného miesta pre bezplatný odber použitých prenosných batérií a akumulátorov;
odsek 19: vymedzenie spôsobu určenia zberového podielu, na ktorý sa viaže povinnosť členského štátu zabezpečiť jeho stanovenú minimálnu úroveň 25 % do 26. septembra 2012 (čl. 10 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES).
K § 48b
V tomto ustanovení všetky definované zákazy v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES, pričom sa presne stanovuje prípustná hranica obsahu ťažkých kovov v batériách a akumulátoroch uvádzaných na trh Slovenskej republike a v súlade s Čl. 1 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/103/ES, ktorou sa zakazuje po 26. septembri 2008 uvádzať na trh batérie alebo akumulátory, ktoré nespĺňajú požiadavky tejto smernice. V uvedenom ustanovení sú tiež vymedzené prípady, na ktoré sa tieto zákazy nevzťahujú.
K § 48c
V danom ustanovení (odsek 1) vymedzené povinnosti výrobcu batérií a akumulátorov v súvislosti s informovaním zhodnocovateľov použitých batérií a akumulátorov o ich materiálovom zložení, na účely zabezpečenia správneho postupu ich spracovania a recyklácie.
V ustanovení (odsek 2) tiež vymedzené informačné povinnosti výrobcu prístrojov ohľadne informovania používateľov batérií a akumulátorov o bezpečnom spôsobe vyberania batérií a akumulátorov z prístrojov, v ktorých sa nachádzajú batérie a akumulátory, pričom je opäť vymedzené, na ktoré prístroje sa toto ustanovenie nevzťahuje (odsek 3).
V ustanovení (odsek 4) vymedzené aj povinnosti distribútora batérií a akumulátorov vo vzťahu k spätnému odobratiu všetkých druhov použitých prenosných batérií a akumulátorov a povinnosť ich odovzdania zhodnocovateľovi použitých batérií a akumulátorov.
V odseku 5 sa vymedzujú povinnosti prevádzkovateľa zberného miesta tak, že zabezpečujú bezplatnosť spätného odberu použitých prenosných batérií a akumulátorov týmto subjektom v zmysle čl. 8 ods. 1 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES.
V odseku 6 ustanovené povinnosti zhodnocovateľa použitých batérií a akumulátorov a prevádzkovateľa zariadenia na zber použitých priemyselných batérií a akumulátorov v zmysle ustanovení čl. 8 ods. 3 a 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES.
V odseku 7 sa zhodnocovateľovi použitých batérií a akumulátorov ukladá zabezpečiť dodržiavanie všetkých požiadaviek na spracovanie a recykláciu použitých batérií
8
a akumulátorov, ktoré budú zahŕňať aj dosahovanie smernicou požadovanej miery tzv. recyklačnej efektivity, a ktoré budú stanovené vo vykonávacom predpise.
V odseku 8 je zabezpečené odovzdanie použitých batérií a akumulátorov prevzatých podnikateľom, ktorý je oprávnený vykonávať ich zber osobe oprávnenej na ďalšie nakladanie s nimi – zhodnocovateľovi použitých batérií a akumulátorov.
K § 48d
V danom ustanovení sa zakotvuje povinnosť pôvodcu použitých batérií a akumulátorov odovzdať ich len vymedzeným osobám oprávneným na ďalšie nakladanie s nimi, a to podľa druhu batérií a akumulátorov.
Vymedzuje sa povinnosť spracovateľa elektrodpadu, ktorý obsahuje použité batérie a akumulátory, odovzdať ich osobám oprávneným na ďalšie nakladanie s nimi. Ostatné ustanovenia prevzaté z pôvodného znenia zákona o odpadoch, v prípade zákazu zmiešavania (odsek 3) sa tento v súlade s odsekom 4 rozširuje na zákaz zmiešavania so všetkými ostatnými druhmi odpadov.
K § 48e
Ustanovuje sa povinnosť výrobcu batérií a akumulátorov označovať svoje výrobky ohľadne materiálového zloženia, možností separovaného zberu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES.
K § 48f
Ustanovenie definuje povinnosti výrobcov batérií a akumulátorov vo vzťahu k príspevkom do Recyklačného fondu (odsek 1), vymedzuje zodpovednosť výrobcov batérií a akumulátorov za správnosť výšky odvedeného príspevku do Recyklačného fondu (odsek 2) a stanovuje časový rozsah platenia príspevkov do Recyklačného fondu a spôsob určenia výšky príspevku (odsek 3). Evidenčná a ohlasovacia povinnosť [odsek 5 písm. a) a b)] bola zakotvená v pôvodnom znení zákona.
Povinnosť registrácie výrobcov batérií a akumulátorov v Registri výrobcov batérií a akumulátorov a ohlasovania súvisiacich zmien [odsek 5 písm. c) a d)] zabezpečuje dôslednú kontrolu plnenia ich povinností. Evidenčná a ohlasovacia povinnosť subjektov podľa odseku 6 poskytuje prehľad ohľadne plnenia povinností výrobcov batérií a akumulátorov.
Zákaz daný výrobcovi batérií a akumulátorov , ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov batérií a akumulátorov, uvádzať na trh batérie alebo akumulátory (odsek 7) zaisťuje plnenie registračnej povinnosti, prostredníctvom kontroly dodržiavania uvedeného zákazu Slovenskou obchodnou inšpekciou.
K bodom 45 až 46
Zmena v § 49 ods. 3 a 4 - jedná sa o zosúladenie pôvodnej kategórie L2 s novým rozdelením uvedeným v zákone č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vypustenie poznámky pod čiarou je súvisiacou legislatívno-technickou zmenou, citácia jej znenia je z dôvodu výskytu dvoch rôznych poznámok zhodne označených odkazom 53a) v platnom zákone.
K bodu 47
V § 49 nový odsek 6 - zavádza sa nový pojem „kompletné staré vozidlo“ z dôvodu požiadaviek z praxe a dochádza tým k prečíslovaniu pôvodných odsekov. Pojem sa následne používa v súvislosti s vymedzením požadovaného stavu starého vozidla odovzdávaného jeho
9
držiteľom spracovateľovi starých vozidiel alebo osobe vykonávajúcej ich zber.
K bodu 48 a 54
Zmena v § 49 ods.10 a v § 53 nový odsek 3 - ustanovuje sa pôsobnosť obvodného úradu životného prostredia rozhodnutím určiť, že staré vozidlo je odpadom v prípadoch, ak je držiteľ neznámy a nezistiteľný, pretože vozidlo nemá žiadne základné identifikačné údaje.
Takéto staré vozidlo nebude možné opätovne zaradiť do evidencie vozidiel, a teda nie je účelné ponechať ako alternatívu možnosť pripadnutia takéhoto vozidla do vlastníctva štátu, takisto je vylúčená možnosť preukázania držby takéhoto vozidla jeho pôvodným držiteľom (režim v odsekoch § 53 novooznačených ako odseky 4 až 7).
K bodu 49
Doplnenie § 49 odsekom 16 - zavedenie definície separačného zariadenia.
K bodu 50
§ 51 ods. 1 definuje, v akom stave musí byť odovzdané staré vozidlo na zhodnotenie, aby sa zabránilo jeho rozoberaniu neoprávnenými osobami.
K bodu 51
V § 51 sa ods. 5 formulačne upravuje z dôvodu, že vyhlásenie starého vozidla za odpad je jedinou alternatívou k rozhodnutiu o tom, že vlastníctvo k starému vozidlu nadobudne štát za podmienok uvedených v tomto ustanovení.
K bodu 52
Zmena v § 52 ods.1 písm. e) zmena sa týka rozšírenia povinnosti vedenia evidencie o spracovaní starých vozidiel o ohlasovaciu povinnosť v súlade so smernicou 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti.
K bodu 53
Zmena v § 52 ods. 1 písm. i) účelom je zabrániť dlhodobému skladovaniu starých vozidiel ako nebezpečných odpadov prevzatých spracovateľom starých vozidiel za účelom ich spracovania.
K bodom 55 až 57
Režim v odsekoch § 53 novo označených ako odseky 4 7 zostáva platiť pre prípady, keď staré vozidlo aspoň jeden identifikačný znak, a napriek tomu sa jeho držiteľa nepodarilo zistiť ani pomocou okresného dopravného inšpektorátu (napr. vozidlo evidované v zahraničnom registri, informácie z ktorého sú pre naše orgány nedostupné).
Legislatívno-technické zmeny v súvislosti s preznačením odsekov.
K bodu 58
Legislatívno-technická zmena súvisiaca s presunom základnej úpravy poplatkovej a registračnej povinnosti voči Recyklačnému fondu do § 42 ods. 11.
K bodom 59 až 89
Ôsma časť - ELEKTROZARIADENIA A ELEKTROODPAD
Zmena v § 54a - vymedzujú sa nové základné pojmy a zosúlaďujú sa existujúce
základné pojmy so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpade
10
z elektrických a elektronických zariadení (ďalej len „WEEE smernica“). Doplnenie v odseku 1 je prevzatím článku 2 ods. 2 WEEE smernice.
Zmena v § 54b ods. 1 v úvodnej vete a doplnenie nových ustanovení v § 54b ods. 3 a 4
- zahraničný výrobca elektrozariadení a slovenský výrobca elektrozariadení, ktorý uskutočňuje ich diaľkový predaj - tzv. diaľkový výrobca elektrozariadení, majú vzhľadom k svojmu cezhraničnému pôsobeniu na trhu s elektrozariadeniami bez zriadenia sídla alebo miesta podnikania v štáte dovozu vymedzené povinnosti samostatne (v § 54b ods. 3 a 4) voči skupine výrobcov elektrozariadení, ktorých pôsobenie na trhu s elektrozariadeniami nemá takýto cezhraničný charakter.
Zmena § 54b ods. 1 písm. a) všeobecne formulované konštrukčné požiadavky na
elektrozariadenie sa upresňujú pomocou odkazu na zákon č. 665/2007 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov využívajúcich energiu (zákon o ekodizajne).
Zmena § 54b ods. 1 písm. b) a c) - označovacie povinnosti vo vzťahu
k elektrozariadeniam uvádzaným na trh sa dávajú do súladu s článkom 11 ods. 2 a článkom 10 ods. 3 a 4 WEEE smernice.
Zmena § 54b ods. 1 písm. d) - zosúlaďuje sa povinnosť výrobcu so smernicou
Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (ďalej len „ROHS smernica“) a zavádza sa nová povinnosť preukázania zhody výrobku s ROHS smernicou.
Zmena § 54b ods. 1 písm. e) dôslednejšie prevzatie požiadaviek vyplývajúcich
z článku 5 ods. 1 3, článku 6 ods. 1 a článku 7 ods. 1 WEEE smernice, ktoré upravujú triedený zber, spracovanie a zhodnotenie elektroodpadov.
Zmena § 54b ods. 1 písm. f) – spresnenie vnútorných odkazov.
Zmena § 54b ods. 1 písm. g) preberá sa požiadavka WEEE zabezpečiť dostupnosť
a prístupnosť zberných zariadení po zohľadnení hustoty obyvateľstva v zmysle jej článku 5 ods. 2 písm. a). Vymedzenie územných celkov, v rámci ktorých bude musieť výrobca elektrozariadení individuálne alebo kolektívne alebo prostredníctvom zmluvného partnera zabezpečiť prevádzkovanie zariadenia na zber elektroodpadu bude obsahom vykonávacieho predpisu.
Zmena § 54b ods.1 písm. h) - zosúladenie s požiadavkami WEEE smernice, ktoré
vyplývajú z článku 5 ods. 1 a 4 a tiež z prílohy II (tretia veta).
Zmena § 54b ods.1 písm. i) ustanovenie sa upravuje za účelom zabezpečenia
realizácie cieľa odpadového hospodárstva, ktorý ukladá členským štátom WEEE smernica v článku 5 ods. 5.
Zmena § 54b ods.1 písm. j) zosúladenie s požiadavkami WEEE smernice, ktoré
vyplývajú z článku 11 ods. 1.
Zmena § 54b ods.1 písm. k) doplnenie ustanovenia ohľadne informovania
používateľov elektrozariadenia o potrebe odovzdávať elektroodpad kompletný súvisí s
11
článkom 5 ods. 2 písm. d) WEEE smernice, a má minimalizovať počet situácií odmietnutia spätného odberu elektrozariadenia predajcom elektrozariadení. Zároveň sa dôslednejšie preberá znenie článku 10 ods. 1 a 2 WEEE smernice.
Zmena § 54b ods.1 písm. l) - výrobca je povinný zaregistrovať sa v Registri výrobcov
elektrozariadení pred uvedením elektrozariadenia na trh v Slovenskej republike.
Zmena § 54b ods.1 písm. m) a n) - spresnenie náležitostí žiadosti o zápis do Registra
výrobcov elektrozariadení ohľadne preukázania existencie záruky v prípade individuálneho plnenia povinností výrobcu elektrozariadení.
Zmena § 54b ods.1 písm. p) doplnenie ustanovenia o evidenčné a ohlasovacie
povinnosti výrobcov elektrozariadení pre zosúladenie s článkom 7 ods. 3 veta prvá a článkom 12 ods. 1 WEEE smernice.
Zmena § 54b ods. 1 písm. r) ustanovenie sa vypúšťa, pretože jeho obsah sa prekrýval
s obsahom ustanovenia § 54b ods. 1 písm. j).
Zmena § 54b ods. 2 text pôvodného odseku 2 bol premietnutý do doplnenia znenia
§ 54b ods. 1 písm. p), súčasne sa preznačuje nasledujúci odsek, v ktorom sa vykonáva zmena kvôli zosúladeniu s článkom 6 ods. 5 WEEE smernice.
Zmena § 54b ods. 3 a 4 - zosúladenie s článkom 8 ods. 4 WEEE smernice, podľa
ktorého je nutné, aby aj výrobcovia elektrozariadení dodávajúci elektrické alebo elektronické zariadenia prostredníctvom diaľkovej komunikácie splnili požiadavky na financovanie nakladania s elektroodpadom, vyplývajúce z tohto článku pre zariadenia dodané v členskom štáte, kde má kupujúci takéhoto zariadenia bydlisko.
Zmena § 54b ods. 5 WEEE smernica ustanovuje zodpovednosť výrobcu za
elektrozariadenia, ktoré uvádza na trh. Povinnosti vyplývajúce z WEEE smernice si teda musia plniť všetci výrobcovia elektrozariadení. Členské štáty majú podľa článku 12 ods. 1 WEEE smernice povinnosť vyhotoviť register výrobcov elektrozariadení a zabrániť tomu, aby sa niektorí z nich – tzv. „free riders“ vyhli plneniu svojich povinností.
Zmena v § 54c ods. 1 a 3 povinnosti predajcu novo naformulované tak, aby boli
všetci predajcovia distribútori v súlade s článkom 5 ods. 2 písm. b) WEEE smernice povinní bezplatne uskutočňovať spätný odber elektrozariadení a tiež povinní uvádzať recyklačný poplatok stanovený výrobcom elektrozariadení v zmysle článku 8 ods. 3 druhá veta WEEE smernice. V ustanovení je zdôraznená forma nakladania s odmietnutým elektroodpadom.
Nový § 54c odsek 2 dopĺňa sa znenie pôvodného odseku 3 o vymedzenie subjektov,
ktorým je distribútor elektozariadení povinný odovzdávať spätne odobratý elektroodpad.
Nový § 54c odsek 4 dopĺňa sa právo na bezplatný odber elektrozariadení pre uvedené
subjekty, a to v zmysle čl. 5 ods. 2 písm. a) WEEE smernice. Korešpondujúce povinnosti vyplývajú z § 54c ods. 1 a z § 54b ods. 1 písm. e).
Nový § 54c ods. 5 prechod povinností výrobcu elektrozariadení na distribútora
elektrozariadení zabezpečiť finančné krytie nakladania s elektroodpadom a plnenie
12
povinností výrobcu elektrozariadení náhradným subjektom vo vzťahu k tým elektrozariadeniam, ktorých výrobca resp. dovozca nie je evidovaný v Registri výrobcov elektrozariadení. Je na distribútorovi elektrozariadení, aby si prostredníctvom údajov z uvedeného registra skutočný stav registrácie svojho dodávateľa preveril.
Zmena § 54d písm. e) a f) spresnenie evidenčnej povinnosti spracovateľa
elektroodpadu tak, aby nadväzovala na ohlasovaciu povinnosť štruktúrovanú vo vykonávacom predpise vyhláške Ministerstva životného prostredia č. 208/2005 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom.
Zmena § 54e ods. 1 a § 54f ods. 1 - z dôvodu zjednodušenia je tu zakotvené zavedenie
a uplatnenie legislatívnej skratky „nový elektroodpad“.
Vypustenie 54e ods. 4 z dôvodu zavedenia samostatnej úpravy postavenia zahraničných
výrobcov elektrozariadení v § 54b ods. 4.
Nový § 54f ods. 4 - zosúladenie s článkom 9 ods. 2 WEEE smernice.
Zmena názvu v § 54g vykonaná z dôvodu premenovania kategórie 5 elektrických
a elektronických zariadení zo svetelných zdrojov na osvetľovacie zariadenia podľa prílohy 1A WEEE smernice.
Nový § 54ga - definuje kolektívnu organizáciu, prostredníctvom ktorej môže výrobca
elektrozariadení zabezpečiť plnenie svojich zákonných povinností súvisiacich s nakladaním s elektroodpadom pri zachovaní jeho zodpovednosti za toto plnenie. Ustanovenie tiež špecifikuje náležitosti registračnej povinnosti kolektívnej organizácie.
Zmena § 54h ods. 1 a 2 - upresňuje sa znenie pôvodného § 54h, výrobca osvetľovacích
zariadení je v zmysle zákona výrobcom elektrozariadení, preto ho nie je nutné uvádzať samostatne.
Zmena v §54i – legislatívno-technická zmena súvisiaca s vypustením § 54g ods. 2.
K bodom 90 až 92, 93 a 97
Legislatívno-technické zmeny nadväzujúce na vypustenie § 41 a doplnenie § 45.
K bodu 93
Zmena v § 56 ods. 3 rozšírenie o možnosť kolektívnej organizácie 54ga ods. 2) zabezpečiť preukazovanie zhodnotenia elektroodpadu namiesto výrobcu elektrozariadení pre efektívne zástupné plnenie jeho povinnosti zabezpečiť nakladanie s elektroodpadom.
K bodu 95
Aktualizácia znenia poznámky pod čiarou.
K bodu 96
Vymedzenie jedného zo zdroja príjmov Recyklačného fondu nadväzuje na úpravu spoplatnenia výroby a dovozu batérií a akumulátorov nanovo zakotvenú v § 48f.
K bodu 98 a 100
Zmeny v § 63 ods.1, 3 a 4 - rozšírenie a špecifikácia použitia prostriedkov
13
Recyklačného fondu na propagačné účely vo väzbe na požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES vytvoriť systémy na zabezpečenie financovania verejných informačných kampaní vo vzťahu k použitým batériám a akumulátorom.
K bodu 101
Nárokovateľnosť príspevku z Recyklačného fondu u obcí založená na hodnovernom preukázaní separácie a recyklácie sa bližšie špecifikuje, zohľadňuje sa plnenie ich povinností v oblasti nakladania s odpadmi prostredníctvom prevádzkovateľov zariadení na zber odpadov.
K bodu 102
Rozširujú sa orgány štátnej správy odpadového hospodárstva o Colné orgány z dôvodu kontroly nimi vykonávanej pri cezhraničnej preprave odpadov.
K bodom 103 až 118
Zmena v § 68 zavádzajú sa nové pôsobnosti ministerstva v spojitosti so siedmou časťou, odstraňujú sa nedostatky v chýbajúcej kompetencii ministerstva a vkladajú sa nové splnomocňovacie ustanovenia.
K § 68 ods. 2 písm. d) – zmena nadväzuje na zavedenie Registra kolektívnych organizácií.
K § 68 ods. 2 písm. g) odstránenie nedostatku chýbajúcej kompetencie vo vzťahu
k programom držiteľa PCB.
K § 68 ods. 2 písm. m) a ods. 3 písm. c) – legislatívno-technická zmena.
K § 68 ods. 2 písm. n) - uvedené písmeno bolo upravené za účelom vymedzenia a spresnenia
povinností, ktoré zabezpečuje ministerstvo (§ 11 a 76).
K § 68 ods. 2 písm. u) zmena nadväzuje na zavedenie Registra kolektívnych organizácií
a na novoustanovené povinnosti kolektívnych organizácií a súčasne odstraňuje nedostatok chýbajúcej kompetencie vo vzťahu k výmazu z Registra výrobcov elektrozariadení.
K § 68 ods. 2 písm. v) zmena nadväzuje na samostatne upravené povinnosti diaľkového
a zahraničného výrobcu elektrozariadení a súčasne odstraňuje nedostatok chýbajúcej kompetencie vo vzťahu k vyhodnocovaniu plnenia cieľov zhodnocovania elektroodpadov.
K § 68 ods. 2 písm. z) zmena nadväzuje na samostatne upravené povinnosti zahraničného
výrobcu elektrozariadení.
K § 68 ods. 2 písm. aa) až ac) nové ustanovenie nadväzuje na zavedenie Registra výrobcov
batérií a akumulátorov a nové ohlasovacie povinnosti výrobcu batérií a akumulátorov a podnikateľa, ktorý je oprávnený vykonávať zber alebo materiálové zhodnocovanie použitých batérií a akumulátorov. Odstránenie nedostatku chýbajúcej kompetencie vo vzťahu k otázke rozsahu pôsobnosti ôsmej časti zákona .
K § 68 ods. 3 písm. b) precíznejšia formulácia splnomocňovacieho ustanovenia ohľadne
ustanovovania odborne spôsobilých osôb na autorizovanú činnosť, rozšírená vo vzťahu k zabezpečovaniu odbornej prípravy týchto osôb.
K § 68 ods. 3 písm. c) – legislatívno-technická zmena
K § 68 ods. 3 písm. h) - rozšírenie splnomocňovacieho ustanovenia vo vzťahu
14
k zabezpečovaniu odbornej prípravy oprávnených osôb.
K § 68 ods. 3 písm. i) - odstránenie časti splnomocňovacieho ustanovenia ohľadne čestného
vyhlásenia o ponechaní si starého vozidla, nakoľko možnosť ponechania si starého vozidla touto formou bola zrušená.
K § 68 ods. 3 písm. r) zmena nadväzuje na zmenu definície oddeleného zberu, ktorá
predpokladá presnejšie vymedzenie skupín elektroodpadu na tento účel, nadväzuje na zavedenie Registra kolektívnych organizácií a preznačenie siedmej časti zákona. Tiež sa rozširuje splnomocňovacie ustanovenie o chýbajúce podrobnosti o najvyšších prípustných hodnotách koncentrácie ortuti, olova, kadmia a polybrómovaných bifenylov, polybrómovaných difenyléterov a šesťmocného chrómu.
K § 68 ods. 3 písm. s) - rozšírenie splnomocňovacieho ustanovenia vo vzťahu k spôsobu
vrátenia záruky výrobcovi elektrozariadení.
K § 68 ods. 3 písm. t) - doplnením uvedeného ustanovenia sa vytvára priestor pre prijatie
vyhlášky o nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom, ktorú je potrebné upraviť podmienky a stanoviť technologické požiadavky na zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov.
K § 68 ods. 3 písm. u) - doplnením uvedeného ustanovenia sa vytvára priestor pre prijatie
vyhlášky k novej šiestej časti zákona o batériách a akumulátoroch.
K § 68 ods. 3 písm. v) požiadavky na spracovanie a recykláciu použitých batérií
a akumulátorov budú vymedzené vo vykonávacom predpise pre zabezpečenie transpozície článku 12 ods. 2 a prílohy č. III A smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES.
K § 68 ods. 3 písm. w) vymedzenie územných celkov, v rámci ktorých bude musieť výrobca
elektrozariadení individuálne alebo kolektívne alebo prostredníctvom zmluvného partnera zabezpečiť prevádzkovanie zariadenia na zber elektroodpadu bude obsahom vykonávacieho predpisu.
K § 68 ods. 4 písm. c) a d) doplnenie oznamovacích povinností vo vzťahu k Európskej
komisii vyplývajúcich zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES (čl. 10 ods. 3 a čl. 12 ods. 5).
K bodu 119
K § 69 písm. b) - zúženie kontrolnej kompetencie Slovenskej inšpekcie životného prostredie o kontrolu evidencie a platieb do Recyklačného fondu, ktorú naďalej zabezpečujú krajské úrady životného prostredia a obvodné úrady životného prostredia.
K bodu 120
K § 69 písm. d) - navrhuje sa doplniť do písmena d) ustanovenie, aby v rámci cezhraničnej prepravy odpadov mohla Slovenská inšpekcia životného prostredia po vstupe Slovenskej republiky do Schengenského priestoru vykonávať kontroly aj počas prepravy v Spoločenstve t.j. aj na území Slovenskej republiky.
K bodu 121 a 122
15
Odstránenie nedostatku chýbajúcej kompetencie obvodných úradov životného prostredia a krajských úradov životného prostredia vo vzťahu k programom držiteľa PCB. Rozširujú sa kompetencie obvodných úradov životného prostredia o schvaľovanie programu držiteľa PCB, ktoré nepresahujú územný obvod obvodného úradu životného prostredia.
K bodu 123 a 124
Legislatívno-technická zmena nadväzuje na vypustenie § 41 a jeho nahradenie ustanoveniami § 48a 48f a obsahom je aj rozšírenie evidenčných kompetencií obvodného úradu životného prostredia v súvislosti s novými platbami do Recyklačného fondu za elektrozariadenia, ktoré nie sú elektrozariadeniami podľa ôsmej časti zákona (§ 45).
K bodu 125
Vypúšťa sa kompetencia obvodného úradu životného prostredia potvrdzovať údaje uvedené v čestnom vyhlásení, nakoľko možnosť ponechania si starého vozidla touto formou bola zrušená.
K bodu 126
Legislatívno-technická zmena nadväzuje na vypustenie § 41 a jeho nahradenie ustanoveniami § 48a až 48f.
K bodom 127 až 129
Rozšírenie oprávnení Slovenskej obchodnej inšpekcie pre efektívnejší výkon kontrolných právomocí, a to aj vo vzťahu k batériám a akumulátorom, ktoré nemožno zahrnúť pod pojem „zariadenia“.
K bodu 130
§ 72c Colné orgány
Uvedené ustanovenie navrhujeme z dôvodu predchádzania vzniku nezákonných prepráv a vytvárania tak eko-dumpingu. V predmetnom ustanovení sa udeľujú kompetencie Colným orgánom v rámci cezhraničnej prepravy odpadov (odseky 1 3) a povinnosť spolupráce s ministerstvom a Slovenskou inšpekciou životného prostredia (odsek 4). V odseku 5 sa dopravca, vzhľadom na svoju účasť na nezákonnej preprave odpadu, zbavuje nároku na úhradu prípadnej škody, ktorá nastala v súvislosti nápravou protiprávneho stavu.
K bodu 131
K § 74 ods. 4 konanie o udelenie súhlasu na zber a spracovanie odpadov z elektrozariadení si vyžaduje aj účasť obce, na ktorej území sa zariadenie umiestňuje.
K bodu 132
K § 75 ods. 1 písm. b) piaty bod legislatívno-technická zmena súvisí s presunom správneho deliktu nevytvárania účelovej finančnej rezervy pri prevádzkovaní skládky odpadov z kategórie pokút do 16 596,95 eura do kategórie pokút do 165 969,59 eura.
K bodu 133 a 134
§ 76 ods. 3 a ods. 8 - novými zneniami sa spresní požadovaná prax pre oprávnené osoby na vydávanie odborných posudkov a povolí sa vydanie odborného posudku aj osobe,
16
ktorá nie je oprávnenou osobou a ktorá má na to potrebné predpoklady.
K bodu 135
§ 77a - vyňatím prvého bodu z odseku 1 písm. a) sa zruší možnosť rozšíriť si pôvodné osvedčenie na základe doterajších skúseností, ktorá sa neosvedčila v praxi.
K bodu 136
K zmene v § 78 ods. 1 písm. a) - doplnenie sankcie za nepredloženie na schválenie alebo neplnenie programu držiteľa PCB.
K bodu 137 a 138
Legislatívno-technická zmena súvisiaca s presunom úpravy batérií a akumulátorov z § 41 do § 48a až 48f, doplnenie sankcií k novému § 45 a chýbajúcich sankcií k § 54i.
K bodu 139
K § 78 ods. 1 písm. s) - zmena nadväzuje na novoupravené povinnosti diaľkového a zahraničného výrobcu elektrozariadení a súčasne na preradenie postihu za neplnenie povinností výrobcu elektrozariadení uvedených v § 54b ods. 1 písm. g) a h) do vyšších sankčných pásiem.
K bodu 140
K § 78 ods. 2 písm. i) úprava sankčného ustanovenia nadväzuje na spresnenie znenia povinnosti uvedenej v § 19 ods. 1 písm. j).
K § 78 ods. 2 písm. g) a h) legislatívno-technická zmena nadväzuje na vypustenie § 41 a jeho nahradenie ustanoveniami § 48a 48f a tiež doplnenie chýbajúcich sankcií k § 54i.
K bodu 141
K vypusteniu § 78 ods. 2 písm. v) v dôsledku presunu správneho deliktu nevytvárania účelovej finančnej rezervy pri prevádzkovaní skládky odpadov z kategórie pokút do 500 000 korún do kategórie pokút do 5 miliónov korún.
K bodu 142
K § 78 ods. 2 písm. x) úprava sankcií k novým povinnostiam v oblasti nakladania s použitými batériami a akumulátormi.
K bodu 143
K § 78 ods. 2 písm. zl) - doplnenie sankcií k novým povinnostiam v oblasti nakladania s použitými batériami a akumulátormi, zmeny v dôsledku preradenia postihu za neplnenie povinností výrobcu elektrozariadení uvedených v § 54b ods. 1 písm. g) a i) do vyšších sankčných pásiem.
K bodu 144
K § 78 ods. 3 písm. a) – spresnenie znenia sankcie k štvrtej časti zákona.
K bodu 145
K § 78 ods. 3 písm. d) legislatívno-technická zmena nadväzuje na novú úpravu v štvrtej časti zákona.
17
K bodu 146
K § 78 ods. 3 písm. e) - legislatívno-technická zmena nadväzuje na vypustenie § 41 a presun základnej úpravy povinnosti platby do Recyklačného fondu do § 42 ods. 8 a 10, taktiež doplnenie sankcie k novému § 45.
K bodu 147
K § 78 ods. 3 písm. f) zavedenie sankcií k novoupraveným povinnostiam diaľkového a zahraničného výrobcu elektrozariadení, ustanovenie vyššej sankcie za porušenie povinnosti uvedenej v § 54 b ods. 1 písm. i), ustanovenie sankcie za uvádzanie elektrozariadení na trh neregistrovaným výrobcom elektrozariadení.
K bodu 148
K § 78 ods. 3 písm. h) – spresnenie znenia sankcie k štvrtej časti zákona.
K bodu 149
K § 78 ods. 3 písm. l) presun správneho deliktu nevytvárania účelovej finančnej rezervy pri prevádzkovaní skládky odpadov z kategórie pokút do 500 000 korún do kategórie pokút do 5 miliónov korún.
K § 78 ods. 3 písm. n) doplnenie sankcií k novým povinnostiam v oblasti cezhraničného pohybu odpadov.
K § 78 ods. 3 písm. m), o) a p) doplnenie sankcií k novým povinnostiam v oblasti nakladania s použitými batériami a akumulátormi.
K bodu 150
K § 80 ods. 1 písm. h) - legislatívno-technická zmena nadväzuje na vypustenie § 41 a jeho nahradenie ustanoveniami § 48a až 48g.
K bodom 151 a 152
K § 80 ods. 2 - presun písmena s) z odseku 2 písm. b) do odseku 2 písm. a) súvisí s požiadavkou obcí, ktoré majú problém udeľovať v priestupkovom konaní vysoké pokuty.
K bodu 153
Zmena v § 81 ods. 21 - zosúladenie s článkom 8 ods. 3 WEEE smernice.
K bodu 154
K § 81b ukladá sa novým kategóriám výrobcov elektrozariadení, o ktoré bola rozšírená definícia výrobcov elektrozariadení splniť si registračnú povinnosť do presne vymedzeného času.
K § 81c - úprava znamená odklad novo ustanovených povinností kolektívnej organizácie o 60 dní od účinnosti zákona.
K § 81d ukladá subjektu autorizovanému na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie opotrebovaných batérií a akumulátorov v súvislosti so zmenou v § 8 ods. 3 písm. a) povinnosť zosúladiť sa s touto zmenou právnej úpravy do presne vymedzeného času.
K § 81e ukladá sa povinnosť do presne vymedzeného času požiadať o vydanie autorizácie na výkon činnosti, ktorá doteraz podliehala len režimu súhlasu (§ 7).
K § 81f a 81g spresnenie termínov plnenia notifikačných povinností týkajúcich sa nakladania s použitými batériami a akumulátormi.
K § 81h ukladá sa povinnosť do presne vymedzeného času požiadať o vydanie súhlasu na výkon činnosti spätného odberu elektroodpadu, ktorý doteraz nepodliehal režimu
18
súhlasu.
K § 81i ustanovenie nadväzuje na znenie § 143 ods. 6 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré dočasne umožňuje vyradiť z evidencie vozidiel fyzicky neexistujúce vozidlo bez potvrdenia o prevzatí vozidla na jeho spracovanie oprávnenou osobou.
K bodu 155
Doplnenie transpozičnej prílohy.
K bodu 156
Legislatívno-technická zmena súvisí s prečíslovaním siedmej časti zákona „Elektrozariadenia a elektroodpad“ na ôsmu časť zákona.
K bodu 157
Prílohou č. 7 sa ustanovuje značka pre separovaný zber požitých batérií a akumulátorov.
Vypustenie textu pôvodnej prílohy č. 7 z dôvodu transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a o použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS, ktorá sa vzťahuje na všetky typy batérií a akumulátorov bez výnimky.
K bodu 158
Vypustenie prílohy č. 8 v súvislosti s vypustením pôvodnej úpravy v § 41 ods. 5, ktorá umožňovala výnimky z povinnosti výrobcu zariadení zabezpečiť zabudovanie batérií a akumulátorov do zariadenia tak, aby ich mohol užívateľ po opotrebovaní ľahko vybrať.
K článku II
Navrhuje sa účinnosť zákona.
Bratislava 25. marca 2009
Robert Fico v.r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Ján Chrbet v.r.
minister životného prostredia Slovenskej republiky