1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
IV. volebné obdobie
1022
VLÁDNY NÁVRH
N á v r h
ZÁKON
z .................. 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 393/2002 Z. z., zákona č. 529/2002 Z. z. ,zákona č. 188/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z. z., zákona č. 443/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 571/2005 Z. z., zákona č. 127/2006 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z. a zákona č. 519/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 ods. 3 písmeno f) znie:
„f) nakladanie s elektrickými a elektronickými zariadeniami (ďalej len „elektrozariadenie“) vrátane zbraní, munície a vojenského materiálu, ktoré spojené s ochranou dôležitých záujmov týkajúcich sa bezpečnosti Slovenskej republiky, okrem elektrozariadení, ktoré nie výhradne určené na vojenské účely a na nakladanie s odpadom z týchto elektrozariadení,“.
2.V § 1 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) nakladanie s batériami a akumulátormi použitými v zariadeniach, ktoré spojené s ochranou dôležitých záujmov týkajúcich sa bezpečnosti Slovenskej republiky, v zbraniach, munícii a vojenskom materiáli, okrem výrobkov, ktoré nie výhradne určené na vojenské účely a v zariadeniach určených na vyslanie do vesmíru a na nakladanie s odpadom z týchto batérií a akumulátorov.“.
3.V § 2 ods. 15 sa slová „elektrozariadenia podľa § 54a ods. 14“ nahrádzajú slovami „elektroodpadu podľa § 54a ods. 17“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „zberné miesto podľa § 48a ods. 17“.
2
4.Nadpis § 3 znie: „Účel a ciele odpadového hospodárstva“.
5.Doterajší text § 3 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2) Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s elektroodpadom je dosiahnuť, aby množstvo elektroodpadu z domácností odovzdaného do systému spätného odberu 54a ods. 16) a oddeleného zberu dosiahlo v priemere aspoň štyri kilogramy na jedného obyvateľa za rok.
(3) Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s použitými prenosnými batériami a akumulátormi je dosiahnuť zberový podiel 48a ods. 19) najmenej 25 % do 26. septembra 2012 a 45 % do 26. septembra 2016.“.
6.V § 6 ods. 1 sa slová „500 kg“ nahrádzajú slovami „jednu tonu“.
7.V § 7 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) zneškodňovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena a) a zhodnocovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena c), okrem zneškodňovania alebo zhodnocovania odpadov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov a zhodnocovania odpadov vo vodných stavbách, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov, 14b) alebo zmenšovania objemu komunálnych odpadov v zariadeniach, ktorých skutočná ročná kapacita neprevyšuje 50 ton,“.
8.V § 7 ods. 1 písm. f) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov,“.
9.V § 7 ods. 1 písm. r) sa za slovo „zber“ vkladajú slová „vrátane spätného odberu“.
10.V § 8 ods. 3 písmeno a) znie:
„a) spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov (§ 48a až 48f),“.
11.§ 8 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Ministerstvo udeľuje autorizáciu podľa odseku 3 písm. a) len súčasne na výkon činnosti spracovania a recyklácie.“.
12.V § 9 ods. 5 sa za slovom „ľudí“ vkladá bodkočiarka a slová „a zabezpečenie použitia technológie zodpovedajúcej úrovni najlepšej dostupnej technológie;“ a veta za poslednou bodkočiarkou sa vypúšťa.
13.V § 10 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e) záverečné stanovisko alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa osobitného predpisu 14c),
f) súhlas udelený podľa § 7 alebo integrované povolenie udelené podľa osobitného predpisu. 19a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a) znie:
19a) § 8 zákona č. 245/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3
14.V § 10 sa odsek 4 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e) záverečné stanovisko alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie,
f) súhlas udelený podľa § 7 alebo integrované povolenie udelené podľa osobitého predpisu. 19a)“.
15. V nadpise § 11 a v celom texte § 9 11, § 13 a 14 sa slová „odborne spôsobilá osoba“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „odborne spôsobilá osoba na autorizovanú činnosť“ v príslušnom tvare.
16.V § 11 ods. 2 písmeno b) znie:
„b) vysokoškolské vzdelanie technického alebo prírodovedného smeru a najmenej tri roky praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, alebo vysokoškolské vzdelanie iného ako technického alebo prírodovedného smeru alebo stredoškolské vzdelanie technického smeru ukončené maturitou a najmenej päť rokov praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, alebo stredoškolské vzdelanie iného ako technického smeru ukončené maturitou a najmenej osem rokov praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom; do praxe sa nezapočítavajú roky počas štúdia, ale len prax od ukončenia štúdia,“.
17.V § 11 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) absolvovala odbornú prípravu zabezpečovanú organizáciou poverenou ministerstvom,“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).
18. V § 11 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „najmenej raz za kalendárny rok“.
19.V § 11 odsek 4 znie:
„(4) Odbornú spôsobilosť na autorizovanú činnosť potvrdí ministerstvo, po úspešnom vykonaní skúšky, vydaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti na autorizovanú činnosť (ďalej len „osvedčenie na autorizovanú činnosť“). Osvedčenie na autorizovanú činnosť možno vydať najviac na desať rokov. Doba platnosti osvedčenia na autorizovanú činnosť sa nepredlžuje.“.
20.§ 11 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6) Odborne spôsobilé osoby na autorizovanú činnosť sa zúčastňujú na základe výzvy ministerstva preškolenia alebo nového overenia odbornej spôsobilosti, ak dôjde k zásadným zmenám stavu techniky odpadového hospodárstva alebo všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.
(7) Ministerstvo vyčiarkne odborne spôsobilú osobu na autorizovanú činnosť, ak sa na základe výzvy ministerstva nezúčastní preškolenia alebo nového overenia odbornej spôsobilosti podľa odseku 6.“.
21.Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11a
Zmena, zrušenie a zánik osvedčenia na autorizovanú činnosť
4
(1) Ministerstvo osvedčenie na autorizovanú činnosť zmení, ak odborne spôsobilá osoba na autorizovanú činnosť písomne požiada o zmenu osobných údajov uvedených v osvedčení na autorizovanú činnosť, a ak tieto údaje nie v súlade so skutočným stavom.
(2) Ministerstvo osvedčenie na autorizovanú činnosť zruší, ak odborne spôsobilá osoba na autorizovanú činnosť
a)bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ak jej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
b)prestala byť bezúhonnou na základe právoplatného rozsudku,
c)získala osvedčenie na autorizovanú činnosť na základe uvedenia nepravdivých údajov v žiadosti alebo jej prílohách,
d)nemôže predmetnú činnosť riadne vykonávať,
e)písomne požiada o jeho zrušenie.
(3) Účinky zmeny alebo zrušenia osvedčenia na autorizovanú činnosť nastávajú dňom ich zápisu do registra odborne spôsobilých osôb na autorizovanú činnosť.
(4) Odborná spôsobilosť na autorizovanú činnosť zaniká smrťou odborne spôsobilej osoby na autorizovanú činnosť alebo uplynutím doby platnosti osvedčenia na autorizovanú činnosť. Odborne spôsobilá osoba na autorizovanú činnosť, ktorej odborná spôsobilosť zanikla, sa z registra odborne spôsobilých osôb na autorizovanú činnosť vyčiarkne.“.
22. V § 13 sa odsek 10 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) dôjde k zmene technológie v spôsobe nakladania s odpadom, a k žiadosti priloží odborný posudok preukazujúci technické zabezpečenie autorizovanej činnosti.“.
23. Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
25) Čl. 114 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4 v platnom znení).“.
24. V § 18 ods. 3 písmeno d) znie:
„d) vykonávať prepravu odpadov v rozpore so štvrtou časťou zákona,“.
25. V § 18 sa odsek 3 dopĺňa písmenami p) až t), ktoré znejú:
„p) zneškodňovať alebo energeticky zhodnocovať použité batérie a akumulátory okrem zneškodňovania nezhodnotiteľných zvyškov použitých batérií a akumulátorov, ktoré prešli procesom spracovania a recyklácie, činnosťami podľa položiek D1 a D10,
r) narúšať celistvosť batérií a akumulátorov vrátane použitých batérií a akumulátorov okrem zariadenia, ktorému bola udelená autorizácia podľa § 8 ods. 3 písm. a),
s) sprostredkovať alebo iným spôsobom sa podieľať na cezhraničnej preprave odpadov z iného členského štátu do Slovenskej republiky, cezhraničnej preprave odpadov zo Slovenskej republiky do iného členského štátu, dovoze odpadov z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky, vývoze odpadov zo Slovenskej republiky do iného ako členského štátu alebo tranzite odpadov, ktoré v rozpore s ustanoveniami štvrtej časti zákona,
5
t) dopraviť alebo prepraviť na územie Slovenskej republiky alebo z územia Slovenskej republiky odpad v rozpore s ustanoveniami štvrtej časti zákona.“.
26.V § 18 ods. 7 sa slová „požiada Policajný zbor“ nahrádzajú slovami „začne konanie“.
27.V § 19 ods. 1 písmeno j) znie:
„j) predložiť na vyžiadanie predchádzajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými a pravdivými informáciami preukazujúce spôsob nakladania s odpadom, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti,“.
28.V § 19 ods. 9 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tento postup sa nevzťahuje na odpady zo stavebných a demolačných prác podľa § 40c.“.
29.V § 22 odsek 3 znie:
„(3) Ročná výška účelovej finančnej rezervy sa vypočíta takto:R = Q x A x CPI A = CN : K, kde R je odvod na tvorbu účelovej finančnej rezervy v eurách za rok, Q je množstvo uložených odpadov za kalendárny rok v m3,A je výška odvodu na jednotkové množstvo odpadov v eurách vypočítaná jednorazovo pri začatí tvorby účelovej finančnej rezervy podľa tohto zákona,
CPI je medziročná miera inflácie (index spotrebiteľských cien) uverejnená Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, v ktorom boli odpady na skládku odpadov uložené,
CN sú projektovou dokumentáciou navrhované investičné náklady na uzavretie, rekultiváciu a prevádzkové náklady na monitorovanie skládky odpadov v eurách, K je voľná kapacita skládky odpadov pri začatí tvorby účelovej finančnej rezervy podľa tohto zákona v čase výpočtu v m3.“.
30.V § 22 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „o odvedení finančných prostriedkov je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný informovať obvodný úrad životného prostredia do 30 dní od jeho uskutočnenia zaslaním kópie potvrdenia banky alebo pobočky zahraničnej banky37a) ".
Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:
37a) § 2 ods. 1, 5, a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
31.§ 22 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16) Pri zmene prevádzkovateľa skládky odpadov je predchádzajúci prevádzkovateľ skládky odpadov povinný prostriedky účelovej finančnej rezervy skládky odpadov previesť v plnej výške na účet účelovej finančnej rezervy nového prevádzkovateľa
6
skládky odpadov, a to do 45 dní odo dňa, kedy ku zmene prevádzkovateľa skládky odpadov došlo.“.
32.Štvrtá časť zákona vrátane nadpisu znie:
„ŠTVRTÁ ČASŤCEZHRANIČNÁ PREPRAVA ODPADOV, DOVOZ ODPADOV, VÝVOZ ODPADOV A TRANZIT ODPADOV
§ 23Základné ustanovenia
(1) Cezhraničnú prepravu odpadov z iného členského štátu do Slovenskej republiky, cezhraničnú prepravu odpadov zo Slovenskej republiky do iného členského štátu, dovoz odpadov z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky, vývoz odpadov zo Slovenskej republiky do iného ako členského štátu a tranzit odpadov (ďalej len „cezhraničný pohyb odpadov“) ustanovujú osobitné predpisy.45)
(2) Na území Slovenskej republiky je príslušným orgánom46) pre cezhraničný pohyb odpadov ministerstvo. Ministerstvo zároveň plní funkciu korešpondenta.47)
(3) Cezhraničná preprava odpadov z iného členského štátu do Slovenskej republiky a dovoz odpadov z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky za účelom zneškodnenia zakázané, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.
(4) Nebezpečný odpad, ktorý vznikol v Slovenskej republike sa prednostne zhodnotí v Slovenskej republike v súlade s programom Slovenskej republiky 4 ods. 1). Ak zhodnotenie takého odpadu v Slovenskej republike nie je možné, zhodnotí sa prednostne v niektorom z členských štátov.
(5) Ak ministerstvo uplatňuje námietky,48) vychádza z cieľov programu Slovenskej republiky.
§ 24
Oznámenie
(1) Oznámenie o cezhraničnom pohybe odpadov podáva oznamovateľ48a) podľa osobitných predpisov. 48b)
(2) Oznámenie o cezhraničnom pohybe odpadov vrátane dodatočných informácií a dodatočnej dokumentácie48c) sa podáva na ministerstvo v slovenskom jazyku alebo s úradne overeným prekladom do slovenského jazyka. Doklad o oznámení pre cezhraničné pohyby/prepravy odpadu a Doklad o pohybe pre cezhraničné pohyby/prepravy odpadu podľa osobitného predpisu48d) možno na účel oznámenia cezhraničnej prepravy odpadu z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu odpadu z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky a tranzitu odpadov podať aj v inom ako slovenskom jazyku.
7
§ 25Finančné zabezpečenie
(1) Cezhraničnú prepravu odpadov zo Slovenskej republiky do iného členského štátu a vývoz odpadov zo Slovenskej republiky do iného ako členského štátu je povinný oznamovateľ finančne zabezpečiť formou finančnej zábezpeky (ďalej len "kaucia") alebo rovnocenného poistenia podľa osobitného predpisu.48e)
(2) Výšku kaucie určí ministerstvo po preskúmaní preukázateľných nákladov na dopravu, na zhodnotenie alebo zneškodnenie vrátane všetkých potrebných predbežných činností a na skladovanie počas 90 dní, a to vo výške jeden a polnásobku týchto nákladov. Kauciu určenú ministerstvom skladá oznamovateľ v banke alebo v pobočke zahraničnej banky37a) viazaním finančných prostriedkov na neurčitý čas v prospech ministerstva najneskôr tri dni pred uskutočnením prepravy. Oznamovateľ predloží ministerstvu originál dokladu o zložení kaucie pred uskutočnením prepravy.
(3) Za rovnocenné poistenie sa považuje poistenie, pri ktorom výška poistného plnenia kryje preukázateľné náklady na dopravu, na zhodnotenie alebo zneškodnenie vrátane všetkých potrebných predbežných činností a na skladovanie počas 90 dní, a to vo výške jeden a polnásobku týchto nákladov; toto poistenie musí oznamovateľ uzavrieť najneskôr tri dni pred uskutočnením prepravy. Oznamovateľ predloží ministerstvu originál dokladu o uzavretí poistenia pred uskutočnením prepravy.
(4) Kaucia podľa odseku 2 sa vráti oznamovateľovi po predložení žiadosti a potvrdenia, že zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadov sa uskutočnilo, a to vo forme potvrdeného Dokladu o pohybe pre cezhraničné pohyby/prepravy odpadu alebo sa potvrdenie k nemu priloží.
(5) Kaucia podľa odseku 2 sa vráti oznamovateľovi okrem prípadov uvedených v osobitnom predpise48e) aj v prípade, ak oznamovateľ preukáže, že cezhraničná preprava odpadov zo Slovenskej republiky do iného členského štátu, vývoz odpadov zo Slovenskej republiky do iného ako členského štátu sa neuskutočnila alebo neuskutoční.
§ 26
Vrátenie oznámenia
Ak oznamovateľ nedoplní svoje oznámenie o cezhraničnom pohybe odpadov do 60 dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie oznámenia, ministerstvo môže oznámenie vrátiť oznamovateľovi.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 45 až 48e znejú:
45) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 190, 12. 7. 2006) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1418/2007 z 29. novembra 2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu uvedeného v prílohe III alebo IIIA k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 do určitých krajín, na ktoré sa nevzťahuje
8
rozhodnutie OECD o riadení pohybov odpadov cez štátne hranice (Ú. v. L 316, 4.12.2007).
46) Čl. 53 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
47) Čl. 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
48) Čl. 11 a čl. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
48a) Čl. 2 bod 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
48b) Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
48c) Príloha II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
48d) Príloha IA a IB nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
48e) Čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 v platnom znení. “.
33.V § 39 ods. 14 sa vypúšťajú slová „a biologicky rozložiteľných odpadov“.
34.V § 39 odsek 15 znie:
„(15) Obec je povinná separovať biologicky rozložiteľný odpad podľa stratégie nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom schválenej vládou Slovenskej republiky.“.
35. § 39 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16) Obec je povinná umožniť výrobcovi elektrozariadení alebo kolektívnej organizácii (§ 54ga ods. 2) na ich náklady
a) zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností,
b) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov.“.
36.§ 40c sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných a demolačných prác a výstavby, údržby, rekonštrukcie a demolácie komunikácií je ten, kto vykonáva tieto práce.“.
37.§ 41 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 51 a 52 sa vypúšťa.
38.V § 42 ods. 8 sa slová „dovozca všetkých minerálnych mazacích olejov do spaľovacích motorov, prevodových olejov, olejov pre turbíny a hydraulických olejov“ nahrádzajú slovami „ten, kto prepraví cez štátnu hranicu na územie Slovenskej republiky (ďalej len „dovozca“) minerálne mazacie oleje do spaľovacích motorov, prevodové oleje, oleje pre turbíny a hydraulické oleje“.
39.V § 42 odsek 10 znie:
„(10) Výrobca a dovozca platia príspevok do Recyklačného fondu za kalendárny štvrťrok. Výšku príspevku určia podľa § 56 zo skutočného objemu výroby alebo dovozu
9
v spoplatňovanom štvrťroku. Príspevok je splatný do tridsiateho dňa nasledujúceho štvrťroka.“.
40.V § 42 ods. 11, § 43 ods. 4, § 44 ods. 5, § 44a ods. 4, § 46 ods. 5, § 48 ods. 7, § 54 ods. 4 a § 54i ods. 4 sa za slovo „registráciu“ vkladajú slová „do 30 dní od vzniku zmeny.“.
41.V § 43 ods. 3, § 44 ods. 4, § 44a ods. 3, § 46 ods. 4, § 48 ods. 6 a § 54 ods. 3 prvá veta znie: „Výrobca a dovozca platia príspevok podľa § 42 ods. 10.“ a druhá veta sa vypúšťa.
42.V § 43 ods. 1 sa za slovom „vozidiel“ vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová „a dovozca použitých pneumatík pre motorové vozidlá a nemotorové vozidlá určených na protektorovanie“.
43.Za § 44a sa vkladá § 45, ktorý znie:
„§ 45 Nakladanie s elektrozariadeniami, ktoré nie sú
elektrozariadeniami podľa ôsmej časti zákona
(1) Výrobca a dovozca elektrozariadení, ktoré určené na použitie pri hodnote napätia vyššej ako je uvedené v § 54a ods. 2, povinní platiť príspevok do Recyklačného fondu v sume určenej podľa § 56.
(2) Príspevok platia a za správnosť jeho výpočtu zodpovedajú výrobca a dovozca, ktorí uvádzajú elektrozariadenia uvedené v odseku 1 na trh v Slovenskej republike.
(3) Výrobca a dovozca platia príspevok podľa § 42 ods. 10.
(4) Výrobca a dovozca povinní zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní od začatia výroby alebo dovozu elektrozariadení uvedených v odseku 1, ohlásiť Recyklačnému fondu zmeny v údajoch potrebných na registráciu do 30 dní od vzniku zmeny a umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve 73) kontrolu ich registrácie v Recyklačnom fonde, kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu jeho platenia.
(5) Výrobca a dovozca elektrozariadení uvedených v odseku 1 sú povinní
a) viesť a uchovávať evidenciu o objeme svojej výroby, dovozu, vývozu a reexportu,
b) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.
(6) Ten, kto zabezpečuje zber a spracovanie odpadov z elektrozariadení uvedených v odseku 1 je povinný
a) viesť a uchovávať evidenciu o týchto odpadoch a o objeme ich zhodnotenia zo zberu odpadov na území Slovenskej republiky,
b) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.“.
44.Za piatu časť sa vkladá nová šiesta časť, ktorá vrátane nadpisu znie:
10
„ŠIESTA ČASŤ
BATÉRIE A AKUMULÁTORY
§ 48a
Základné ustanovenia
(1)Na batérie a akumulátory uvádzané na trh bez ohľadu na ich tvar, objem, hmotnosť, materiálové zloženie alebo použitie, na spracovanie použitých batérií a akumulátorov, na nakladanie s použitými batériami a akumulátormi a na nakladanie s odpadmi zo spracovania použitých batérií a akumulátorov sa vzťahujú všeobecné ustanovenia tohto zákona, ak v tejto časti zákona nie je ustanovené inak.
(2)Batéria alebo akumulátor je zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej energie, pozostávajúci z jedného alebo viacerých primárnych nedobíjateľných článkov alebo z jedného alebo viacerých sekundárnych dobíjateľných článkov.
(3)Sada batérií je súbor batérií alebo akumulátorov navzájom prepojených alebo prepojených a uzavretých vo vonkajšom obale tak, aby tvorili jeden celok, ktorý by nemal byť rozdeľovaný alebo otváraný.
(4)Použitá batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktoré odpadom podľa § 2 ods. 1.
(5)Prenosná batéria alebo akumulátor je batéria, gombíkový článok, sada batérií alebo akumulátor, ktoré hermeticky uzavreté, môžu sa ručne prenášať a nie priemyselnou batériou alebo akumulátorom ani automobilovou batériou alebo akumulátorom.
(6)Gombíkový článok je malá okrúhla prenosná batéria alebo akumulátor, ktorej priemer je väčší ako jej výška a ktorá sa používa na osobitné účely, napríklad v prístrojoch pre nepočujúcich, hodinách, malých prenosných zariadeniach, záložných zdrojoch.
(7)Automobilová batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktoré sa používajú pre štartovanie motorového vozidla a jeho osvetlenie.54)
(8)Priemyselná batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktoré určené výhradne na priemyselné alebo profesionálne použitie, alebo použité v dopravnom prostriedku, poháňanom elektrickou energiou.
(9)Spracovanie použitých batérií a akumulátorov je súčasť materiálového zhodnocovania použitých batérií a akumulátorov a je to činnosť vykonávaná na použitých batériách a akumulátoroch pred samotnou recykláciou po tom, čo boli odovzdané do zariadenia, ktorému bola udelená autorizácia podľa § 8 ods. 3 písm. a).
(10)Zhodnocovateľ použitých batérií a akumulátorov je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej bola udelená autorizácia podľa § 8 ods. 3 písm. a).
(11)Výrobca batérií a akumulátorov je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti bez ohľadu na použitú techniku predaja, vrátane predaja na základe zmluvy uzavieranej na diaľku,54a) uvádza na trh batérie alebo akumulátory vyrobené v Slovenskej republike alebo dovezené na územie Slovenskej republiky, vrátane batérií a akumulátorov začlenených do prístrojov alebo motorových vozidiel.
(12)Distribútor batérií a akumulátorov je osoba, ktorá poskytuje batérie a akumulátory v rámci svojej podnikateľskej činnosti používateľovi.
(13)Uvedenie batérií a akumulátorov na trh je na účely tohto zákona okamih, keď batérie a akumulátory prechádzajú prvýkrát odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby alebo
11
dovozu do etapy distribúcie alebo použitia na území Slovenskej republiky.
(14)Recyklácia použitých batérií a akumulátorov je opätovné spracovanie odpadových materiálov vo výrobnom procese na ich pôvodný účel alebo na iné účely, okrem spätného získavania energie, v zariadení ktorému bola udelená autorizácia podľa § 8 ods. 3 písm. a).
(15)Prístroj je elektrozariadenie 54a ods. 2), ktoré je úplne alebo čiastočne napájané z batérií alebo akumulátorov alebo tak môže byť napájané.
(16)Bezšnúrový elektrický nástroj je ručný prístroj napájaný z batérie alebo akumulátora a určený na údržbu, výstavbu alebo záhradnícke činnosti.
(17)Zberné miesto je miesto, kde môže používateľ bezplatne odovzdať použité prenosné batérie a akumulátory, a prevádzkovateľ ktorého vykonáva odber použitých prenosných batérií a akumulátorov na základe zmluvy so zhodnocovateľom použitých batérií a akumulátorov, ktorému bola udelená autorizácia podľa § 8 ods. 3 písm. a).
(18)Hospodársky subjekt je výrobca batérií a akumulátorov, distribútor batérií a akumulátorov, prevádzkovateľ zberného miesta, podnikateľ, ktorý je oprávnený vykonávať zber použitých batérií a akumulátorov a zhodnocovateľ použitých batérií a akumulátorov, ktorému bola udelená autorizácia podľa § 8 ods. 3 písm. a).
(19)Zberový podiel je percentuálny podiel pre daný kalendárny rok vypočítaný tak, že sa celková hmotnosť použitých prenosných batérií a akumulátorov zozbieraných v danom kalendárnom roku vydelí priemernou hmotnosťou prenosných batérií a akumulátorov, ktoré výrobcovia batérií a akumulátorov priamo predali používateľom alebo dodali distribútorom batérií a akumulátorov počas daného kalendárneho roka a počas dvoch predchádzajúcich kalendárnych rokov.
§ 48b
Zákaz uvádzania na trh
Zakazuje sa uvádzať na trh
a) batérie alebo akumulátory vrátane tých, ktoré súčasťou prístrojov, ktoré obsahujú viac ako 0,0005 hmotnostných percent ortuti; tento zákaz sa nevzťahuje na gombíkové články s obsahom ortuti neprevyšujúcim dve hmotnostné percentá,
b) prenosné batérie alebo akumulátory vrátane tých, ktoré súčasťou prístrojov, ktoré obsahujú viac ako 0,002 hmotnostných percent kadmia; tento zákaz sa nevzťahuje na prenosné batérie a akumulátory určené na použitie v núdzových a poplašných systémoch vrátane núdzového osvetlenia, zdravotníckych prístrojov alebo v bezšnúrových elektrických nástrojoch,
c)batérie alebo akumulátory, ktoré nespĺňajú požiadavky tohto zákona.
§ 48c
Povinnosti hospodárskych subjektov a výrobcov prístrojov
(1) Výrobca batérií a akumulátorov je povinný dodať pri uvedení batérií a akumulátorov na trh zhodnocovateľom použitých batérií a akumulátorov chemické a materiálové zloženie batérií a akumulátorov pre potreby určenia technologického a technického postupu ich spracovania a recyklácie.
12
(2) Výrobca prístrojov je povinný
a) zabezpečiť, aby bol prístroj uvádzaný na trh navrhnutý a vyrobený tak, aby sa uľahčila demontáž použitých batérií a akumulátorov,
b) priložiť k prístroju návod, ako možno batérie a akumulátory z prístroja bezpečne vybrať.
(3) Povinnosti podľa odseku 2 sa nevzťahujú na výrobcu prístrojov, v prípade ktorých je z dôvodov bezpečnosti, výkonu, z medicínskych dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov potrebný stály prísun elektrickej energie a vyžaduje sa stále spojenie medzi prístrojom a batériou alebo akumulátorom.
(4) Distribútor batérií a akumulátorov je povinný
a) zabezpečiť na svojich predajných miestach odobratie použitých prenosných batérií a akumulátorov bez ohľadu na ich výrobnú značku a dátum ich uvedenia na trh po celú prevádzkovú dobu; pričom odobratie použitých prenosných batérií a akumulátorov nemožno viazať na kúpu novej prenosnej batérie alebo akumulátora alebo iného tovaru a na odplatu za tento odber,
b) informovať používateľov o možnosti odovzdania použitých prenosných batérií a akumulátorov na svojich predajných miestach,
c) zabezpečiť odovzdanie odobraných použitých batérií a akumulátorov zhodnocovateľovi použitých batérií a akumulátorov, ktorému bola udelená autorizácia podľa § 8 ods. 3 písm. a),
d) neuvádzať oddelene náklady na zber a recykláciu použitých batérií a akumulátorov a spracovanie použitých batérií a akumulátorov pri predaji prenosných batérií a akumulátorov.
(5) Prevádzkovateľ zberného miesta je povinný zabezpečiť plnenie povinnosti podľa odseku 4 písm. c), pričom odobratie použitých prenosných batérií a akumulátorov nemožno viazať na kúpu novej prenosnej batérie alebo akumulátora alebo iného tovaru a na odplatu za tento odber.
(6) Zhodnocovateľ použitých batérií a akumulátorov a prevádzkovateľ zariadenia na zber použitých priemyselných alebo automobilových batérií a akumulátorov, povinní odobrať použité priemyselné a automobilové batérie a akumulátory bez ohľadu na ich chemické zloženie a pôvod; v prípade použitých automobilových batérií a akumulátorov pochádzajúcich z motorových vozidiel54) nevyužívaných na komerčné účely vo vlastníctve fyzickej osoby nemožno zabezpečenie tejto povinnosti viazať na kúpu novej batérie alebo akumulátora alebo iného tovaru a na odplatu za tento odber.
(7) Zhodnocovateľ použitých batérií a akumulátorov je povinný zabezpečiť dodržiavanie požiadaviek na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov 68 ods. 3 písm. y)].
(8) Podnikateľ, ktorý je oprávnený vykonávať zber použitých batérií a akumulátorov vrátane prevádzkovateľa zariadenia na zber použitých priemyselných alebo automobilových batérií a akumulátorov, ktorému bola udelená autorizácia podľa § 8 ods. 3 písm. a) na zber, je povinný zabezpečiť plnenie povinnosti podľa odseku 4 písm. c).
13
§ 48d
Zber použitých batérií a akumulátorov
(1) Držiteľ použitých batérií a akumulátorov je povinný
a) odovzdať použité prenosné batérie a akumulátory distribútorovi batérií a akumulátorov, na dostupnom zbernom mieste, podnikateľovi, ktorý je oprávnený vykonávať zber použitých batérií a akumulátorov alebo zhodnocovateľovi, ktorému bola udelená autorizácia podľa § 8 ods. 3 písm. a) na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov,
b) odovzdať použité automobilové a priemyselné batérie a akumulátory prevádzkovateľovi zariadenia na zber použitých priemyselných alebo automobilových batérií a akumulátorov, ktorému bola udelená autorizácia podľa § 8 ods. 3 písm. a) na zber alebo zhodnocovateľovi použitých batérií a akumulátorov, ktorému bola udelená autorizácia podľa § 8 ods. 3) písm. a na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov.
(2) Spracovateľ elektroodpadu 54a ods. 10) je povinný prednostne odobrať z odpadu z elektrických a elektronických zariadení použité batérie a akumulátory, ak sa zbierajú spolu s týmto odpadom a zabezpečiť ich odovzdanie zhodnocovateľovi použitých batérií a akumulátorov, ktorému bola udelená autorizácia podľa § 8 ods. 3 písm. a) na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov, a to do šiestich mesiacov od prevzatia odpadu.
(3) Zakazuje sa zmiešavať použité batérie a akumulátory s ostatnými druhmi odpadov.
(4) Použité batérie a akumulátory možno zbierať len oddelene od ostatných druhov odpadov.
§ 48e
Označovanie
Výrobca batérií a akumulátorov je povinný
a)označovať batérie a akumulátory značkou uvedenou v prílohe č. 7, ktorá označuje separovaný zber pre batérie a akumulátory,
b)uvádzať na automobilových a prenosných batériách a akumulátoroch viditeľne, čitateľne a neodstrániteľne údaj o ich kapacite,
c)označovať batérie, akumulátory a gombíkové články s obsahom ortuti vyšším ako 0,0005%, s obsahom kadmia vyšším ako 0,002% alebo s obsahom olova vyšším ako 0,004% chemickou značkou Hg, Cd alebo Pb podľa príslušného kovu; značka uvádzajúca obsah ťažkých kovov sa uvedie pod značkou podľa písmena a) a musí dosahovať rozmery najmenej štvrtiny veľkosti značky podľa písmena a),
d)používať značku podľa písmena a) tak, aby pokryla aspoň 3% najväčšej strany batérie, akumulátora alebo sady batérií, pričom najväčšia veľkosť značky je 5 x 5 cm; pri valcových článkoch musí značka pokryť aspoň 1,5% povrchovej plochy batérie alebo akumulátora, pričom veľkosť značky je najviac 5 x 5 cm,
e)označovať batérie, akumulátory alebo sady batérií, ktorých veľkosť je taká, že značka podľa písmena a) by bola menšia ako 0,5 x 0,5 cm, tak, aby na ich obale bola vytlačená značka o rozmeroch najmenej 1 x 1 cm,
f)vytlačiť značku podľa písmena a) zreteľným, čitateľným a nezmazateľným spôsobom.
14
§ 48f
Príspevok do Recyklačného fondu
za batérie a akumulátory
(1)Výrobca batérií a akumulátorov je povinný platiť príspevok do Recyklačného fondu za prenosné, priemyselné a automobilové batérie a akumulátory v sume určenej podľa § 56; táto povinnosť sa nevzťahuje na prístroje alebo motorové vozidlá, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu 54), v ktorých batérie alebo akumulátory začlenené.
(2)Príspevok platí a za správnosť jeho výpočtu zodpovedá výrobca batérií a akumulátorov, ktorý uvádza batérie alebo akumulátory na trh.
(3)Výrobca batérií a akumulátorov platí príspevok do Recyklačného fondu za kalendárny štvrťrok. Výšku príspevku určí podľa § 56 zo skutočného objemu výroby alebo dovozu v spoplatňovanom štvrťroku. Príspevok je splatný do tridsiateho dňa nasledujúceho štvrťroka.
(4)Výrobca batérií a akumulátorov je povinný zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní odo dňa začatia výroby alebo dovozu batérií a akumulátorov, za ktoré je povinný platiť príspevok, ohlásiť Recyklačnému fondu zmeny v údajoch potrebných na registráciu v Recyklačnom fonde do 30 dní od vzniku zmeny a umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve 73) kontrolu jeho registrácie, kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu jeho platenia.
(5)Výrobca batérií a akumulátorov je povinný
a)viesť a uchovávať evidenciu o objeme svojej výroby, dovozu, vývozu a reexportu batérií a akumulátorov, ktoré uvádza na trh v členení na automobilové, priemyselné a prenosné batérie a akumulátory,
b)ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa písmena a) štvrťročne Recyklačnému fondu, príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a ministerstvu,
c)podať na ministerstvo žiadosť o zápis do Registra výrobcov batérií a akumulátorov pred uvedením batérií alebo akumulátorov na trh, v ktorej uvedie
1.obchodné meno a sídlo, ak je právnickou osobou,
2.obchodné meno a miesto podnikania, ak je fyzickou osobou - podnikateľom,
3.meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu, ak je fyzickou osobou,
4.identifikačné číslo,
5.typ batérií a akumulátorov, ktoré zamýšľa uviesť na trh,
d)oznámiť ministerstvu každú zmenu údajov, ktoré uviedol v žiadosti podľa písmena c) do 30 dní od vzniku zmeny,
e)viesť evidenciu a na základe evidencie ohlasovať ministerstvu do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok
1. množstvo použitých prenosných batérií a akumulátorov, pre ktoré zabezpečil zber, v kilogramoch
2. množstvo použitých prenosných batérií a akumulátorov, pre ktoré zabezpečil spracovanie a recykláciu, v kilogramoch.
(6)Ten, kto zabezpečuje zber alebo spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov je povinný
a)viesť a uchovávať evidenciu o zbere použitých batérií a akumulátorov a o objeme
15
ich spracovania a recyklácie v členení na automobilové, priemyselné a prenosné použité batérie a akumulátory,
b)ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu, príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a ministerstvu.
(7) Výrobca batérií a akumulátorov, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov batérií a akumulátorov podľa odseku 5 písm. c), nesmie uvádzať batérie alebo akumulátory na trh.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 54 a 54a znejú:
54) § 2 písm. l) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
54a) § 9 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.“.
Doterajšia šiesta až jedenásta časť sa označujú ako siedma až dvanásta časť.“.
45.V § 49 ods. 3 sa slová „L253a) nahrádzajú slovami „L2e54b) a vypúšťa sa poznámka pod čiarou k odkazu 53a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 54b znie:
„54b) Príloha č.1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
46.V § 49 ods. 4 sa slovo „L2“ nahrádza slovom „L2e“.
47.V § 49 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Kompletným starým vozidlom na účely tohto zákona je staré vozidlo, ktorého hmotnosť je najmenej 90% z hmotnosti vozidla pri jeho uvedení na trh a ktoré obsahuje motor, prevodovku, nápravu a karosériu.“.
Doterajšie odseky 6 až 14 sa označujú ako odseky 7 až 15.
48.V § 49 ods.10 sa za slová „§ 51 ods. 5“ vkladajú slová „alebo podľa § 53 ods. 3“.
49.§ 49 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16) Separačné zariadenie je súbor zariadení, ktoré sa používajú na rozdelenie rozdrvených materiálových fragmentov s cieľom dosiahnuť maximálne využitie a zhodnotenie výstupných produktov.“.
50.V § 51 ods. 1 sa za slová „zabezpečiť odovzdanie“ vkladá slovo „kompletného“.
51.V § 51ods. 5 sa vypúšťa slovo „môže“ a slovo „určiť“ sa nahrádza slovom „určí“.
52.V § 52 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a údaje z evidencie v rozsahu stanovenom podľa § 68 ods. 3 písm. j) oznamovať ministerstvu do konca marca nasledujúceho kalendárneho roka“.
16
53.V § 52 ods. 1 písm. i) sa za slová „spracovanie starého vozidla“ vkladajú slová „v lehote do jedného roka od jeho prevzatia na spracovanie“.
54.V § 53 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Ak staré vozidlo nemá identifikačné číslo vozidla VIN a evidenčné číslo vozidla, obvodný úrad životného prostredia môže rozhodnutím určiť, že staré vozidlo je odpadom.“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.
55.V § 53 ods. 4 sa za slovo „inšpektorátu“ vkladá čiarka a slová „pretože staré vozidlo identifikačné číslo vozidla VIN a evidenčné číslo vozidla, ktoré neumožňujú zistiť majiteľa vozidla“ a slová „podľa odseku 4“ sa nahrádzajú slovami „podľa odseku 5“.
56.V § 53 ods. 6 sa slová „podľa odseku 4“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 5“.
57.V § 53 ods. 7 sa slová „podľa odseku 5“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 6“.
58.V § 54 ods. 4 sa slová „§ 41 ods. 15“ nahrádzajú slovami „§ 42 ods. 11“.
59.§ 54a vrátane nadpisu znie:
㤠54a
Základné ustanovenia
(1) Na spracovanie elektroodpadu, na nakladanie s elektroodpadom a na nakladanie s odpadmi zo spracovania elektroodpadu sa vzťahujú všeobecné ustanovenia tohto zákona, ak v tejto časti zákona nie je ustanovené inak, a osobitné predpisy upravujúce požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia; na výrobu a uvádzanie elektrozariadení na trh, ktoré upravuje táto časť zákona sa vzťahujú osobitné predpisy upravujúce požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia a osobitné predpisy o odpadovom hospodárstve.
(2) Elektrozariadenia zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takéhoto prúdu a poľa, ktoré patria do kategórií elektrozariadení uvedených v prílohe č. 3a a ktoré určené na použitie pri hodnote napätia do 1 000 V pre striedavý prúd a do 1 500 V pre jednosmerný prúd.
(3) Elektroodpad elektrozariadenia podľa odseku 2, ktoré odpadom vrátane komponentov, konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré súčasťou takéhoto elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje.
(4) Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.
(5) Elektroodpad, ktorý nie je elektroodpadom z domácností je každý elektroodpad, ktorý nie je uvedený v odseku 4.
17
(6) Prevenciou opatrenia zamerané na zníženie množstva elektroodpadu, ako aj materiálov a látok, ktoré sa v ňom nachádzajú a ich škodlivých účinkov na životné prostredie.
(7) Opätovné použitie elektroodpadu je činnosť, ktorou sa elektroodpad alebo jeho komponenty použijú na rovnaký účel, na aký boli pôvodne určené bez toho, aby boli recyklované.
(8) Recyklácia elektroodpadu je opätovné zhodnotenie materiálov a látok získaných z elektroodpadu vo výrobnom procese na pôvodný účel alebo na iné účely. Za recykláciu sa nepovažuje zhodnotenie elektroodpadu činnosťou R1 podľa prílohy č. 2.
(9) Spracovanie elektroodpadu je činnosť nasledujúca po tom, čo bol elektroodpad odovzdaný spracovateľovi elektroodpadu na odstránenie škodlivých látok, demontáž, šrotovanie, zhodnotenie, environmentálne vhodné zneškodnenie a ďalšie činnosti vedúce k zhodnoteniu a environmentálne vhodnému zneškodneniu častí elektroodpadu, ktoré nie je možné inak opätovne materiálovo zhodnotiť.
(10) Spracovateľ elektroodpadu je podnikateľ, ktorému ministerstvo udelilo autorizáciu na spracovanie elektroodpadu podľa § 8 ods. 3 písm. d).
(11) Výrobca elektrozariadení je osoba, ktorá bez ohľadu na používané techniky predaja vrátane predaja na základe zmluvy uzavieranej na diaľku54a)
a) vyrába a predáva elektrozariadenie pod svojou značkou,
b) ďalej predáva pod svojou značkou elektrozariadenie vyrobené inými dodávateľmi; predajca, ktorý ďalej predáva, sa nepovažuje za výrobcu, ak sa na elektrozariadení nachádza značka výrobcu, ako je ustanovené v písmene a),
c) v rámci podnikateľskej činnosti dováža alebo vyváža elektrozariadenie v rámci Európskeho spoločenstva.
(12) Osoba, ktorá poskytuje financovanie výlučne na základe alebo v rámci zmluvy o financovaní podľa odseku 15 sa nepovažuje za výrobcu, pokiaľ súčasne nekoná ako výrobca podľa odseku 11 písmen a) až c).
(13) Zahraničný výrobca elektrozariadení je výrobca elektrozariadení so sídlom alebo miestom podnikania mimo územia Slovenskej republiky, ktorý v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe zmluvy uzavieranej na diaľku predáva elektrozariadenie priamo používateľovi v Slovenskej republike.
(14) Diaľkový výrobca elektrozariadení je výrobca elektrozariadení so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorý v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe zmluvy uzavieranej na diaľku predáva elektrozariadenie priamo používateľovi v inom členskom štáte.
(15) Zmluva o financovaní je na účely tohto zákona zmluva o pôžičke, nájme, prenájme alebo predaji na splátky alebo iná dohoda o odloženej platbe, týkajúca sa elektrozariadenia, bez ohľadu na to, či podmienky takejto zmluvy, dohody, dodatočnej zmluvy alebo dodatočnej dohody ustanovujú, že sa uskutoční alebo môže uskutočniť prevod vlastníctva takéhoto elektrozariadenia.
18
(16) Distribútor elektrozariadení je osoba, ktorá dodáva elektrozariadenie v rámci svojej podnikateľskej činnosti priamo používateľovi.
(17) Spätný odber je odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, pokiaľ odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie.
(18) Uvedenie elektrozariadenia na trh je na účely tohto zákona okamih, keď elektrozariadenie prechádza prvýkrát odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby alebo dovozu do etapy distribúcie alebo použitia v niektorom z členských štátov.
(19) Oddelený zber je zber elektroodpadu v členení podľa skupín elektrozariadení [§ 68 ods. 3 písm. u)].
(20) Na nakladanie s elektrozariadeniami a s odpadom z nich pochádzajúcim, ktoré pevnou súčasťou iných zariadení ako elektrozariadení sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 19 a § 54b až 54i.“.
60.V § 54b ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „elektrozariadení“ vkladajú slová „okrem diaľkového výrobcu elektrozariadení a zahraničného výrobcu elektrozariadení“.
61.V § 54b ods. 1 písm. a) sa za slovo „navrhnuté“ vkladajú slová „v súlade s osobitným predpisom68a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 68a znie:
68a) Zákon č. 665/2007 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov využívajúcich energiu (zákon o ekodizajne)“.
62. V § 54b ods. 1 písmeno b) znie:
„b) označiť pri uvedení elektrozariadenia na trh elektrozariadenie značkou, ktorá jednoznačne identifikuje výrobcu a údajom, že elektrozariadenie bolo uvedené na trh po 13. auguste 2005; povinnosť označenia elektrozariadenia časovým údajom možno splniť aj označením elektrozariadenia grafickým symbolom podľa písmena c),“.
63. V § 54b ods. 1 písm. c) sa za slovami “oddeleného zberu“ vypúšťajú slová „táto povinnosť sa nevzťahuje na svetelné zdroje;“.
64. V § 54b ods. 1 písmená d) a e) znejú:
„d) zabezpečiť
1. aby nové elektrozariadenia, ktoré patria do kategórie 1 7 a 10 podľa prílohy č. 3a, žiarivky a svietidlá určené na použitie v domácnostiach neobsahovali pri ich uvádzaní na trh olovo, kadmium, ortuť, polybrómované bifenyly, polybrómované difenylétery a šesťmocný chróm vo vyšších koncentráciách ako najvyššie prípustné hodnoty koncentrácie ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise 68 ods. 3 písm. u)], okrem výnimiek ustanovených vo všeobecne záväznom právnom predpise 68 ods. 3 písm. u)]; táto povinnosť sa nevzťahuje na náhradné dielce určené na opravu alebo na opätovné použitie elektrozariadení uvedených na trh pred 1. júlom 2006,
2. preukázanie zhody s prvým bodom prostredníctvom technickej dokumentácie,
19
e) zabezpečiť individuálne, kolektívne alebo prostredníctvom zmluvného partnera
1.bezplatný spätný odber a oddelený zber elektroodpadu od jeho držiteľa,
2.prednostné opätovné použitie elektroodpadu prevzatého podľa prvého bodu ako celku,
3.odovzdanie elektroodpadu, ktorý nie je možné opätovne využiť ako celok iba do zariadenia na spracovanie elektroodpadu, ktorému bola udelená autorizácia podľa § 8 ods. 3 písm. d),
4.spracovanie elektroodpadu v súlade s ustanovenými podmienkami 68 ods. 3 písm. u)] a zhodnotenie elektroodpadu prevzatého podľa prvého bodu,
5.prevzatie ponúkaného elektroodpadu určeného na spracovanie bez ohľadu na plnenie minimálnej výšky limitov.“.
65.V § 54b ods. 1 písm. f) sa za slová „§ 54e ods. 1“ vkladajú slová „a 2“ a za slovom „§ 54g“ sa vypúšťa slovo „ods. 1“.
66.V § 54b ods. 1 písmená g) a h) znejú:
„g) zabezpečiť nakladanie so vzniknutým elektroodpadom podľa písmena e) prvého bodu tak, aby sa zabezpečilo nakladanie so vzniknutým elektroodpadom vrátane zabezpečenia prevádzkovania najmenej jedného zariadenia na zber elektroodpadu v rámci ustanovených územných oblastí 68 ods. 3 písm. w)] a odovzdanie elektroodpadu prevzatého v rámci systému spätného odberu a oddeleného zberu spracovateľovi, pri ktorom nedochádza k sťažovaniu opätovného použitia alebo recyklácie takéhoto elektroodpadu,
h) zabezpečiť, aby oddelený zber, spätný odber, preprava a spracovanie elektroodpadu boli vykonávané spôsobom, ktorý nesťažuje opätovné používanie a recykláciu komponentov alebo elektroodpadu ako celku.“.
67.V § 54b ods. 1 písm. i) sa vypúšťa slovo „minimálne“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a podľa podielu na trhu výrobcov elektrozariadení 54e ods. 2] zabezpečiť plnenie cieľa odpadového hospodárstva uvedeného v § 3 ods. 2.“.
68.V § 54b ods. 1 písm. j) sa slová „nebezpečných látkach69) nahrádzajú slovami „súčiastkach a materiáloch, ktoré sa v elektrozariadení nachádzajú, umiestnení nebezpečných látok69) a prípravkov v elektrozariadení“.
69.V §54b ods. 1 písm. k) sa slovo „spotrebiteľov“ nahrádza slovami „používateľov elektrozariadení“, za slovom „odpadom“ sa vypúšťa čiarka a slová „ale odovzdávať ho na miestach na to určených“ sa nahrádzajú slovami „a zbierať ho oddelene, o dostupných miestach spätného odberu a oddeleného zberu, o potrebe odovzdávať elektroodpad kompletný“.
70.V § 54b ods. 1 písm. l) sa slová do 30 dní od začatia činnosti“ nahrádzajú slovami „pred uvedením elektrozariadenia na trh“.
71.V § 54b ods. 1 písm. m) piatom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a to formou potvrdenia banky alebo pobočky zahraničnej banky o zodpovedajúcej výške finančných prostriedkov na viazanom bankovom účte v prospech Environmentálneho fondu35) alebo potvrdenia poisťovne o uzatvorení zodpovedajúceho poistenia,“.
20
72.V § 54b ods. 1 písm. n) štvrtom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a to formou potvrdenia banky alebo pobočky zahraničnej banky o zodpovedajúcej výške finančných prostriedkov na viazanom bankovom účte v prospech Environmentálneho fondu alebo potvrdenia poisťovne o uzatvorení zodpovedajúceho poistenia,“.
73.V § 54b ods. 1 písm. p) sa za slovo „rok“ vkladajú slová „v kilogramoch“, v druhom bode sa slová „zozbieraného elektroodpadu“ nahrádzajú slovami „elektroodpadu prevzatého v systéme spätného odberu a oddeleného zberu“ a čiarka za slovom „kategórií“ sa nahrádza bodkočiarkou.
74. V § 54b ods. 1 sa písmeno p) dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
„7. množstvo elektroodpadu pri vstupe a výstupe do a zo zariadenia na spracovanie elektroodpadu a zariadenia na zhodnotenie alebo recykláciu elektroodpadu, vrátane prednostne odoberaných materiálov a súčiastok; zabezpečenie plnenia povinnosti je možné realizovať aj prostredníctvom zmluvného partnera. “.
75.V § 54b ods. 1 sa vypúšťa písmeno r).
76.V § 54b sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
77.V § 54b ods. 2 sa slovo „porovnateľných“ nahrádza slovom „rovnocenných“.
78.§ 54b sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:
„(3) Diaľkový výrobca elektrozariadení je povinný
a)plniť povinnosti výrobcu elektrozariadení podľa odseku 1 písm. a) až c),
b)plniť povinnosti výrobcu elektrozariadení podľa odseku 1 písm. d),
c)plniť povinnosti výrobcu elektrozariadení podľa odseku 1 písm. e) h), j) a k) kolektívne na základe zmluvy s kolektívnou organizáciou v inom členskom štáte, v ktorom vykonáva predaj elektrozariadení na základe zmluvy uzavieranej na diaľku priamo používateľom,
d)požiadať ministerstvo o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení pred prvým uskutočnením predaja elektrozariadení na základe zmluvy uzavieranej na diaľku priamo používateľom v iných členských štátoch,
e)uviesť v žiadosti o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení, ak je fyzickou osobou – podnikateľom,
1. obchodné meno a miesto podnikania,
2. meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu,
3. identifikačné číslo,
4. kategóriu elektrozariadení, ktoré predáva,
a v prílohe doložiť potvrdenie o členstve v kolektívnej organizácii,
f)uviesť v žiadosti o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení, ak je právnickou osobou
1.obchodné meno a sídlo,
2.identifikačné číslo,
3.kategóriu elektrozariadení, ktoré predáva
a v prílohe doložiť potvrdenie o členstve v kolektívnej organizácii,
21
g)oznámiť ministerstvu každú zmenu údajov, ktoré uviedol v žiadosti o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení do 30 dní od vzniku zmeny,
h) viesť evidenciu a do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať ministerstvu údaje z evidencie v členení podľa odseku 1 písm. p) za predchádzajúci kalendárny rok ohľadne elektrozariadení uvedených na trh v jednotlivých členských štátoch a elektroodpadu zozbieraného v jednotlivých členských štátoch,
i)plniť povinnosti výrobcu elektrozariadení podľa odseku 1 písm. i) kolektívne na základe zmluvy s kolektívnou organizáciou v inom členskom štáte, v ktorom vykonáva predaj elektrozariadení na základe zmluvy uzavieranej na diaľku priamo používateľom.
(4) Zahraničný výrobca elektrozariadení je povinný
a)plniť povinnosti výrobcu elektrozariadení podľa odseku 1 písm. a) až c),
b)plniť povinnosti výrobcu elektrozariadení podľa odseku 1 písm. d),
c)plniť povinnosti výrobcu elektrozariadení podľa odseku 1 písm. e) h), j) a k) kolektívne na základe zmluvy s kolektívnou organizáciou (§ 54ga ods. 2),
d)požiadať ministerstvo o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení pred prvým uskutočnením predaja elektrozariadení na základe zmluvy uzavieranej na diaľku priamo používateľom v Slovenskej republike,
e)uviesť v žiadosti o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení, ak je fyzickou osobou – podnikateľom,
1. obchodné meno a miesto podnikania,
2. meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu,
3. identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj,
4. potvrdenie o členstve v kolektívnej organizácii,
5. kategóriu elektrozariadení, ktoré predáva,
f)uviesť v žiadosti o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení, ak je právnickou osobou
1.obchodné meno a sídlo,
2.identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj,
3.potvrdenie o členstve v kolektívnej organizácii,
4.kategóriu elektrozariadení, ktoré predáva,
g)oznámiť ministerstvu každú zmenu údajov, ktoré uviedol v žiadosti o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení do 30 dní od vzniku zmeny,
h)plniť povinnosti výrobcu elektrozariadení podľa odseku 1 písm. p),
i)plniť povinnosti výrobcu elektrozariadení podľa odseku 1 písm. i) kolektívne na základe zmluvy s kolektívnou organizáciou (§ 54ga ods. 2).
(5) Výrobca elektrozariadení podľa § 54a ods. 11 13, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov elektrozariadení, nesmie uvádzať elektrozariadenia na trh.“.
79. § 54c vrátane názvu znie:
㤠54c
Povinnosti distribútora elektrozariadení
a oprávnenie distribútora elektrozariadení a používateľa elektrozariadenia
(1) Distribútor elektrozariadení je povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber v prevádzkach, ktoré slúžia na predaj elektrozariadení. Distribútor elektrozariadení môže
22
spätný odber odmietnuť, ak odovzdávaný elektroodpad neobsahuje základné komponenty elektrozariadenia, z ktorého pochádza, alebo ak z dôvodu kontaminácie iným odpadom predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť personálu; s odmietnutým elektroodpadom sa ďalej nakladá podľa § 19 ods. 1 písm. f).
(2) Distribútor elektrozariadení je povinný
a) spätne odobratý elektroodpad odovzdať výrobcovi elektrozariadení, kolektívnej organizácii 54ga ods. 2) alebo podnikateľovi, oprávnenému vykonávať zber alebo spracovanie elektroodpadu spolupracujúcemu s výrobcom elektrozariadení alebo kolektívnou organizáciou na zmluvnom základe,
b) vykonávať spätný odber elektroodpadu a jeho odovzdávanie osobám uvedeným v písmene a) tak, aby nedochádzalo k sťaženiu opätovného použitia alebo recyklácie elektroodpadu.
(3) Distribútor elektrozariadení je povinný pri predaji elektrozariadenia uvádzať recyklačný poplatok podľa § 54e ods. 3, ak bol uvedený výrobcom elektrozariadení pri uvedení elektrozariadenia na trh.
(4) Distribútor elektrozariadení je oprávnený na bezplatné odobratie elektroodpadu odovzdávaného osobám podľa odseku 2 písm. a). Používateľ elektrozariadenia je oprávnený na bezplatné odobratie elektroodpadu odovzdávaného do systému spätného odberu alebo oddeleného zberu.
(5) Na distribútora elektrozariadení, ktorý v rámci svojej podnikateľskej činnosti dodáva priamo používateľovi elektrozariadenie pochádzajúce od výrobcu elektrozariadení nezapísaného v Registri výrobcov elektrozariadení, prechádzajú vo vzťahu k tomuto elektrozariadeniu a odpadu z neho pochádzajúcemu povinnosti výrobcu elektrozariadení podľa § 54b ods. 1 písm. a) h), j) a k), § 54e