VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Materiál na rokovanie Číslo: UV-8172/2009
Národnej rady Slovenskej republiky
1022
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z .................... 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Robert F i c o
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, marec 2009