1
Dôvodová správa
Všeobecná časť
Návrh zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie (ďalej len „návrh zákona“), sa predkladá na základe uznesenia vlády SR č. 741 z 15. 10. 2008 k návrhu koncepcie zmlúv medzi štátom a verejnoprávnymi vysielateľmi o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania (ďalej len „koncepcia“). Týmto uznesením bola ministrovi kultúry uložená povinnosť pripraviť návrh novelizácie príslušných právnych predpisov s cieľom upraviť proces prípravy, schvaľovania a mechanizmus realizácie zmlúv medzi štátom a verejnoprávnymi vysielateľmi o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania (ďalej len „zmluvy so štátom“). Návrhom zákona sa novelizuje zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov, zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov a zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zmluvy so štátom budú vychádzať z tradičných princípov verejnoprávneho vysielania v Európe a právneho poriadku Slovenskej republiky. Ich cieľom bude predovšetkým vytvorenie systému, ktorý zabezpečí stabilitu financovania verejnoprávnych vysielateľov a bude sa opierať o transparentné ekonomické a rozpočtové podmienky využívania úhrad za služby verejnosti a príspevku štátu.
Predkladaný návrh zákona obsahuje legislatívne zmeny, ktoré súvisia s procesom prípravy, schvaľovania, realizácie a kontroly zmlúv so štátom, a zároveň aj ustanovenia odstraňujúce niektoré nedostatky súčasnej právnej úpravy, ktoré spôsobujú problémy v aplikačnej praxi. Návrh zákona zároveň reaguje na zaradenie Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu medzi subjekty verejnej správy.
Základným obsahovým rámcom pre tvorbu zmlúv so štátom bude dlhodobá stratégia rozvoja programovej služby s dôrazom na verejný záujem a rozvoja príslušného verejnoprávneho vysielateľa.
V rámci úpravy procesu prípravy zmlúv so štátom návrh zákona rozširuje pôsobnosť orgánov verejnoprávnych vysielateľov. Generálny riaditeľ Slovenského rozhlasu (ďalej len „generálny riaditeľ SRo“) a generálny riaditeľ Slovenskej televízie (ďalej len „generálny riaditeľ STV“) povinní predložiť návrh zmluvy so štátom, resp. návrh dodatku k zmluve so štátom na príslušný kalendárny rok na zaujatie stanoviska Rozhlasovej rade (ďalej len „rada SRo“) a Rade Slovenskej televízie (ďalej len „rada STV“). Generálni riaditelia následne predložia návrh zmluvy so štátom Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) spolu so stanoviskom rady SRo a rady STV. Zmluvu so štátom a dodatky k nej uzatvárajú generálny riaditeľ SRo a generálny riaditeľ STV ako štatutárne orgány verejnoprávnych vysielateľov s ministerstvom.
Navrhovaná právna úprava nahrádza súčasnú formu poskytovania prostriedkov zo štátneho rozpočtu verejnoprávnym vysielateľom určených na uskutočnenie niektorých programov vo verejnom záujme, na uskutočnenie účelových investičných projektov, alebo na zabezpečenie vysielania Slovenského rozhlasu do zahraničia. Podľa terajšej právnej úpravy sa
2
tieto prostriedky poskytujú na základe transferov a kapitálových transferov podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok. V súlade s návrhom zákona budú prostriedky určené na vyššie uvedené účely poskytnuté formou príspevku zo štátneho rozpočtu na základe zmluvy so štátom. Tento príspevok v súlade s § 8 ods. 10 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nebude podliehať výkonom rozhodnutia podľa osobitných predpisov.
Mechanizmus kontroly plnenia záväzkov zo zmlúv so štátom bude právne upravený návrhom zákona a príslušnými ustanoveniami platného zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V rámci kontroly plnenia zmluvných záväzkov navrhovaná právna úprava rozširuje obsahové náležitosti výročnej správy o činnosti Slovenského rozhlasu, resp. výročnej správy o činnosti Slovenskej televízie o vyhodnotenie záväzku vyplývajúceho zo zmluvy so štátom, ako aj o stanovisko Dozornej komisie Slovenského rozhlasu k tej časti výročnej správy, ktorá sa týka hospodárenia Slovenského rozhlasu s finančnými prostriedkami poskytnutými na základe zmluvy so štátom, resp. stanovisko Dozornej komisie Slovenskej televízie k tej časti správy o plnení záväzku vyplývajúceho zo zmluvy so štátom, ktorá sa týka hospodárenia Slovenského rozhlasu s finančnými prostriedkami poskytnutými na základe zmluvy so štátom. Podľa návrhu zákona sa obe výročné správy predkladajú rade SRo, resp. rade STV na prerokovanie a zaujatie stanoviska predtým, než sa predložia na prerokovanie Národnej rade Slovenskej republiky, a následne zverejnia na internetovej stránke, ako aj v mieste sídla verejnoprávnych vysielateľov a vydajú ako neperiodická publikácia.
Súčasný stav legislatívy definuje finančné prostriedky, s ktorými Slovenský rozhlas a Slovenská televízia hospodária, ako vlastné finančné prostriedky a verejné finančné prostriedky; verejné finančné prostriedky v zmysle zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vzhľadom na skutočnosť, že Slovenská televízia a Slovenský rozhlas od 13. 11. 2007 subjektmi verejnej správy, povinné riadiť sa zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Navrhovanou právnou úpravou dochádza k zosúladeniu legislatívnych noriem (zákon č. 619/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 16/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákon č 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov). Návrh právneho predpisu umožňuje Slovenskému rozhlasu a Slovenskej televízii používať za presne stanovených podmienok ako zdroj financovania aj úvery od bánk. Úver je možné použiť na zabezpečenie prevádzkovej činnosti súvisiacej s plnením hlavnej činnosti, úloh a poslania týchto inštitúcií. Uvedená právna úprava si vyžaduje aj zmenu zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý by v súčasne platnom znení neumožňoval Slovenskému rozhlasu a Slovenskej televízii čerpať úver. Navrhovaná právna úprava takúto možnosť ustanovuje.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie.
Realizácia predloženého návrhu zákona bude mať vplyv na verejné financie. Výška finančných prostriedkov poskytnutých verejnoprávnym vysielateľom zo štátneho rozpočtu na základe zmlúv so štátom bude kvantifikovaná pri ich príprave.
3
Realizácia predloženého návrhu zákona zároveň predpokladá pozitívny dopad na rozpočet Slovenského rozhlasu a rozpočet Slovenskej televízie a nepredpokladá dopad na zamestnanosť, na podnikateľské prostredie a stav životného prostredia.
DOLOŽKA
o posúdení vplyvov
1.Vplyvy na verejné financie:
Účelom návrhu zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie je zefektívnenie čerpania verejných financií a sprehľadnenie procesov hospodárenia s takýmito prostriedkami.
Realizácia návrhu zákona predpokladá pozitívny dopad na rozpočet Slovenského rozhlasu a rozpočet Slovenskej televízie.
Realizácia predloženého návrhu zákona bude mať vplyv na verejné financie. Výška finančných prostriedkov poskytnutých verejnoprávnym vysielateľom zo štátneho rozpočtu na základe zmlúv so štátom bude kvantifikovaná v procese ich prípravy.
2.Vplyvy na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb
Realizácia návrhu zákona nepredpokladá dopad na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.
3.Vplyvy na životné prostredie:
Realizácia návrhu zákona nepredpokladá dopad na životné prostredie.
4.Vplyvy na zamestnanosť:
Realizácia návrhu zákona nepredpokladá dopad na zamestnanosť.
5.Vplyvy na podnikateľské prostredie:
Realizácia návrhu zákona nepredpokladá dopad na podnikateľské prostredie.
6. Odhad vplyvov na informatizáciu spoločnosti:
Realizácia návrhu zákona nepredpokladá dopad na informatizáciu spoločnosti.
4
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu
s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskych spoločenstiev
-Primárnom
Protokol o systéme verejnoprávneho vysielania v členských štátoch pripojený k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva
-Sekundárnom
Oznámenie Komisie o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci pre verejnoprávne vysielanie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 8/zv. 2, 15.11.2001)
b)nie je upravená v práve Európskej únie
c)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:
a)lehota na prebratie smernice alebo rámcového rozhodnutia podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia z nich vyplývajúca
- bezpredmetné,
b)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev podľa čl. 226 228 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev v platnom znení
- bezpredmetné,
c)informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice alebo rámcové rozhodnutia už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
- bezpredmetné.
5
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev alebo právom Európskej únie:
- úplný
6.Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Návrh zákona zavádza nový dokument, týkajúci sa činnosti Slovenského rozhlasu, ktorý predkladá generálny riaditeľ SRo na schválenie rade SRo. Týmto dokumentom je dlhodobá stratégia rozvoja programovej služby s dôrazom na verejný záujem a rozvoja Slovenského rozhlasu, ktorý nahrádza dlhodobé plány a koncepcie rozvoja programovej služby, ktoré predkladá generálny riaditeľ SRo na schválenie rade SRo podľa súčasne platnej legislatívy.
K bodu 2
Návrh zákona rozširuje pôsobnosť rady SRo pri príprave zmluvy so štátom. Rada SRo prerokúva návrh zmluvy so štátom a návrh dodatku k zmluve so štátom na príslušný kalendárny rok, a zároveň k nim zaujíma stanovisko. Vo svojom stanovisku rada SRo uvedie dôvody, na základe ktorých s predloženými návrhmi súhlasí alebo nesúhlasí.
K bodu 3
Výročná správa o činnosti Slovenského rozhlasu predstavuje kľúčový dokument o činnosti a hospodárení Slovenského rozhlasu. Podľa súčasnej právnej úpravy je rada SRo povinná predložiť Národnej rade Slovenskej republiky výročnú správu o činnosti Slovenského rozhlasu aj v prípade, ak s ňou nesúhlasí. Podľa navrhovanej právnej úpravy rada SRo výročnú správu o činnosti Slovenského rozhlasu predloženú generálnym riaditeľom SRo nielen prerokúva, ale zároveň k nej zaujíma aj stanovisko. Následne rada SRo predloží Národnej rade Slovenskej republiky výročnú správu o činnosti Slovenského rozhlasu spolu so svojim stanoviskom.
K bodu 4
Navrhované znenie § 8 ods. 2 predlžuje lehotu na predkladanie správy o činnosti rady SRo, o činnosti Dozornej komisie Slovenského rozhlasu a výročnej správy o činnosti Slovenského rozhlasu, a to do 31. mája príslušného roku. Pôvodná lehota (do 30. apríla) priniesla v aplikačnej praxi viaceré problémy, najmä v prípadoch, keď rada SRo vrátila generálnemu riaditeľovi SRo výročnú správu o činnosti Slovenského rozhlasu na doplnenie. V súvislosti s navrhovaným znením § 8 ods. 1 písm. h) sa zároveň zavádza nová povinnosť
6
rady SRo predložiť Národnej rade Slovenskej republiky výročnú správu o činnosti Slovenského rozhlasu spolu so svojim stanoviskom k nej.
K bodu 5
Navrhované znenie § 14 ods. 7 mení lehotu na zverejnenie zápisu z rokovania rady SRo na 5 pracovných dní, namiesto pôvodných 5 kalendárnych dní. Odstránia sa tak problémy s dodržaním lehoty v prípade, ak po rokovaní rady SRo nasledujú dni pracovného pokoja.
K bodom 6 a 7
Legislatívno-technická úprava.
K bodu 8
Návrh zákona rozširuje pôsobnosť Dozornej komisie Slovenského rozhlasu pri kontrole plnenia záväzku Slovenského rozhlasu vyplývajúceho zo zmluvy so štátom v súlade s koncepciou. Dozorná komisia Slovenského rozhlasu ako orgán dohľadu nad hospodárením Slovenského rozhlasu a nad využívaním finančných prostriedkov Slovenským rozhlasom zaujíma stanovisko k časti o hospodárení Slovenského rozhlasu vo výročnej správe o činnosti Slovenského rozhlasu podľa § 8 ods. 1 písm. h) s osobitnou pozornosťou venovanou hospodáreniu Slovenského rozhlasu s finančnými prostriedkami poskytnutými na základe zmluvy so štátom, podnikateľskej činnosti Slovenského rozhlasu podľa § 6 a združovaniu prostriedkov podľa § 20 ods. 8.
K bodom 9 a 10
Navrhovaná právna úprava v nadväznosti na koncepciu legislatívne upravuje proces tvorby a prípravy zmluvy so štátom a jej dodatkov. Základným obsahovým východiskom zmlúv so štátom je dlhodobá stratégia rozvoja programovej služby s dôrazom na verejný záujem a rozvoja Slovenského rozhlasu, ktorú predkladá generálny riaditeľ SRo rade SRo na schválenie. Súčasné ustanovenie § 17 ods. 3 písm. a) zákona je na dosiahnutie uvedeného cieľa nepoužiteľné, nakoľko je jeho znenie vágne.
V súlade s navrhovanou právnou úpravou bude generálny riaditeľ SRo predkladať návrh zmluvy so štátom a návrh dodatku k zmluve so štátom na príslušný kalendárny rok na zaujatie stanoviska rade SRo. Následne generálny riaditeľ SRo predloží návrhy spolu so stanoviskom rady SRo ministerstvu, s ktorým bude generálny riaditeľ SRo ako štatutárny orgán Slovenského rozhlasu uzatvárať zmluvu so štátom a dodatky k nej .
K bodom 11 až 13
Legislatívno-technická úprava.
K bodom 14 a 15
Nové znenie § 20 ods. 3 a ods. 5 reaguje na zaradenie Slovenského rozhlasu medzi subjekty verejnej správy. Na nakladanie s verejnými prostriedkami pri hospodárení Slovenského rozhlasu sa vzťahuje zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov a taktiež osobitný predpis, ktorým je zákon č. 523/2004 Z. z. o
7
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Druhá veta platného znenia § 20 ods. 3 zákona č. 19/2003 Z. z. sa vypúšťa z dôvodu jej duplicity s § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. Zároveň sa týmto ustanovením mení znenie poznámky pod čiarou k odkazu č. 28.
V § 20 ods. 5 je vymedzené, že na podnikateľskú činnosť nie je možné použiť verejné finančné prostriedky podľa § 21 ods. 1 písm. a) a b).
K bodu 16
V § 20 sa za ods. 6 vkladajú nové odseky 7 10, ktoré umožňujú Slovenskému rozhlasu používať ako zdroj financovania aj úvery od bánk a stanovujú pre Slovenský rozhlas podmienky prijatia úveru. Zároveň sa dopĺňa odkaz č. 29a a k nemu príslušná poznámka pod čiarou.
K bodu 17
Legislatívno-technická úprava.
K bodu 18
Navrhované ustanovenie vymedzuje, že príspevok zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok poskytnutý na základe zmluvy so štátom a určený na uskutočnenie programov vo verejnom záujme, na uskutočnenie účelových investičných projektov alebo určený na úhradu výdavkov na zabezpečenie vysielania do zahraničia podľa § 5 ods. 1 písm. k) nebude podliehať výkonom rozhodnutia podľa osobitných predpisov. V zákone č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov nie je obsiahnuté ustanovenie, ktoré explicitne vyjadruje, že prostriedky na účtoch Slovenského rozhlasu, ktoré pochádzajú z príjmov, ktoré predstavujú kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu na uskutočnenie účelových investičných projektov nepodliehajú výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov. Zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov však takéto ustanovenie obsahuje. Navrhovanou právnou úpravou sa obidva vyššie uvedené právne predpisy zosúladia takým spôsobom, že výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov nebudú podliehať prostriedky na účtoch, ktoré pochádzajú z príjmu, ktorý je príspevkom zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok poskytnutým na základe zmluvy so štátom a určeným na uskutočnenie programov vo verejnom záujme, na uskutočnenie účelových investičných projektov alebo určený na úhradu výdavkov na zabezpečenie vysielania do zahraničia podľa § 5 ods. 1 písm. k).
Navrhované znenie je v súlade s § 8 ods. 10 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
K bodom 19 a 20
Návrh zákona v rámci legislatívnej úpravy kontrolného mechanizmu plnenia zmluvného záväzku vyplývajúceho zo zmluvy so štátom rozširuje obsahové náležitosti výročnej správy o činnosti Slovenského rozhlasu o vyhodnotenie plnenia záväzku vyplývajúceho zo zmluvy so štátom, ako aj o stanovisko Dozornej komisie Slovenského rozhlasu k tej časti výročnej, ktorá sa týka hospodárenia Slovenského rozhlasu s finančnými prostriedkami poskytnutými na základe zmluvy so štátom.
8
K bodu 21
Nová právna úprava nahrádza príjmy Slovenského rozhlasu, ktoré pochádzali z transferu zo štátneho rozpočtu určeného na úhradu výdavkov na zabezpečenie vysielania do zahraničia, alebo z transferu na uskutočnenie niektorých programov vo verejnom záujme a z kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu určeného na uskutočnenie účelových investičných projektov príspevkom zo štátneho rozpočtu, poskytnutým na základe zmluvy so štátom a určeným na uskutočnenie programov vo verejnom záujme, na uskutočnenie účelových investičných projektov, alebo určeným na úhradu výdavkov na zabezpečenie vysielania do zahraničia.
K bodu 22
Legislatívno-technická úprava.
K bodu 23
Legislatívno-technická úprava. Zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov neobsahuje ustanovenie, v ktorom je explicitne vyjadrené, že úroky z vkladov príjmov, ktoré predstavujú kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu na uskutočňovanie účelových investičných projektov príjmom štátneho rozpočtu, zatiaľ čo zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov takéto ustanovenie obsahuje. Navrhovanou právnou úpravou sa obidva vyššie uvedené právne predpisy zosúladia takým spôsobom, že všetky úroky z vkladov príjmov, ktoré príspevkom zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok poskytnutým na základe zmluvy so štátom a určeným na uskutočnenie programov vo verejnom záujme, na uskutočnenie účelových investičných projektov alebo určený na úhradu výdavkov na zabezpečenie vysielania do zahraničia podľa § 5 ods. 1 písm. k) budú príjmom štátneho rozpočtu.
K bodom 24 a 25
Legislatívno-technická úprava.
K bodu 26
Návrhom zákona sa dopĺňa nový § 21a, ktorý charakterizuje zmluvu so štátom ako zmluvu, ktorá sa uzatvára na obdobie piatich rokov medzi Slovenským rozhlasom a Slovenskou republikou, zastúpenou ministerstvom. V súlade s navrhovanou právnou úpravou zmluva so štátom obsahuje:
a)záväzok Slovenského rozhlasu v určenom rozsahu uskutočniť programy vo verejnom záujme a účelové investičné projekty alebo zabezpečiť vysielanie do zahraničia podľa § 5 ods. 1 písm. k) a
b)záväzok Slovenskej republiky poskytnúť v určenej výške príspevok zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný kalendárny rok, určený na uskutočnenie programov vo verejnom záujme, na uskutočnenie účelových investičných projektov alebo určený na úhradu výdavkov na zabezpečenie vysielania do zahraničia podľa § 5 ods. 1 písm. k).
Konkretizáciu zmluvy predstavujú jej každoročné dodatky.
9
K čl. II
K bodu 1
Návrh zákona zavádza nový dokument, týkajúci sa činnosti Slovenskej televízie, ktorý predkladá generálny riaditeľ STV na schválenie rade STV. Týmto dokumentom je dlhodobá stratégia rozvoja programovej služby s dôrazom na verejný záujem a rozvoja Slovenskej televízie, ktorý nahrádza dlhodobé plány a koncepcie rozvoja programovej služby, ktoré predkladá generálny riaditeľ STV na schválenie rade STV podľa súčasne platnej legislatívy.
K bodu 2
Návrh zákona rozširuje pôsobnosť rady STV pri príprave zmluvy so štátom. Rada STV prerokúva návrh zmluvy so štátom a návrh dodatku k zmluve so štátom na príslušný kalendárny rok, a zároveň k nim zaujíma stanovisko. Vo svojom stanovisku rada STV uvedie dôvody, na základe ktorých s predloženými návrhmi súhlasí alebo nesúhlasí.
K bodu 3
Výročná správa o činnosti Slovenskej televízie predstavuje kľúčový dokument o činnosti a hospodárení Slovenskej televízie. Podľa doterajšej právnej úpravy bola rada STV povinná predložiť Národnej rade Slovenskej republiky výročnú správu o činnosti Slovenskej televízie aj v prípade, ak s ňou nesúhlasila. Podľa navrhovanej právnej úpravy rada STV výročnú správu o činnosti Slovenskej televízie predloženú generálnym riaditeľom STV nielen prerokúva, ale zároveň k nej zaujíma aj stanovisko. Následne rada STV predloží Národnej rade Slovenskej republiky výročnú správu o činnosti Slovenskej televízie spolu so svojim stanoviskom.
K bodu 4
Navrhované znenie § 8 ods. 2 predlžuje lehotu na predkladanie správy o činnosti Rady STV, o činnosti Dozornej komisie Slovenskej televízie a výročnej správy o činnosti Slovenskej televízie, a to do 31. mája príslušného roku. Pôvodná lehota (do 30. apríla) priniesla v aplikačnej praxi viaceré problémy, najmä v prípadoch, keď rada STV vrátila generálnemu riaditeľovi STV výročnú správu o činnosti Slovenskej televízie na doplnenie. V súvislosti s navrhovaným znením § 8 ods. 1 písm. h) sa zároveň zavádza nová povinnosť rady STV predložiť Národnej rade Slovenskej republiky výročnú správu o činnosti Slovenskej televízie spolu so svojim stanoviskom k nej.
K bodu 5
Navrhované znenie § 14 ods. 7 mení lehotu na zverejnenie zápisu z rokovania rady STV na 5 pracovných dní, namiesto pôvodných 5 kalendárnych dní. Odstránia sa tak problémy s dodržaním lehoty v prípade, ak po rokovaní rady STV nasledujú dni pracovného pokoja.
K bodom 6 až 7
Legislatívno-technická úprava.
10
K bodu 8
Návrh zákona rozširuje pôsobnosť dozornej komisie Slovenskej televízie pri kontrole plnenia záväzku Slovenskej televízie vyplývajúceho zo zmluvy so štátom v súlade s koncepciou. Dozorná komisia Slovenskej televízie ako orgán dohľadu nad hospodárením Slovenskej televízie a nad využívaním finančných prostriedkov Slovenskou televíziou zaujíma stanovisko k časti o hospodárení Slovenskej televízie vo výročnej správe o činnosti Slovenskej televízie podľa § 8 ods. 1 písm. h) s osobitnou pozornosťou venovanou hospodáreniu Slovenskej televízie s finančnými prostriedkami poskytnutými na základe zmluvy so štátom, podnikateľskej činnosti Slovenského rozhlasu podľa § 6 a združovaniu prostriedkov podľa § 20 ods. 8.
K bodom 9 a 10
Navrhovaná právna úprava v nadväznosti na koncepciu legislatívne upravuje proces tvorby a prípravy zmluvy so štátom a jej dodatkov. Základným obsahovým východiskom zmlúv so štátom je dlhodobá stratégia rozvoja programovej služby s dôrazom na verejný záujem a rozvoja Slovenskej televízie, ktorú predkladá generálny riaditeľ STV rade STV na schválenie. Súčasné ustanovenie § 17 ods. 3 písm. a) zákona je na dosiahnutie uvedeného cieľa nepoužiteľné, nakoľko je jeho znenie vágne.
V súlade s navrhovanou právnou úpravou bude generálny riaditeľ STV predkladať návrh zmluvy so štátom a návrh dodatku k zmluve so štátom na príslušný kalendárny rok na zaujatie stanoviska rade STV. Následne generálny riaditeľ STV predloží návrhy spolu so stanoviskom rady STV ministerstvu, s ktorým bude generálny riaditeľ STV ako štatutárny orgán Slovenskej televízie uzatvárať zmluvu so štátom a dodatky k nej.
K bodom 11 až 13
Legislatívno-technická úprava.
K bodom 14 a 15
Nové znenie § 20 ods. 3 a ods. 5 reaguje na zaradenie Slovenskej televízie medzi subjekty verejnej správy, pričom na nakladanie s verejnými prostriedkami pri hospodárení Slovenskej televízie sa vzťahuje zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov a taktiež osobitný predpis, ktorým je zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Druhá veta platného znenia § 20 ods. 3 zákona č. 16/2004 Z. z. sa vypúšťa z dôvodu jej duplicity s § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z.. Zároveň sa mení znenie poznámky pod čiarou k odkazu č.33.
V § 20 ods. 5 je vymedzené, že na podnikateľskú činnosť nie je možné použiť verejné finančné prostriedky podľa § 21 ods. 1 písm. a) a b).
K bodu 16
V § 20 sa za ods. 6 vkladajú nové odseky 7 10, ktoré umožňujú Slovenskej televízii používať ako zdroj financovania aj úvery od bánk a stanovujú pre Slovenskú televíziu podmienky prijatia úveru. Zároveň sa dopĺňa odkaz č. 34a a k nemu príslušná poznámka pod čiarou.
11
K bodu 17
Legislatívno-technická úprava.
K bodu 18
V súlade s § 8 ods. 10 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov príspevok zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok poskytnutý na základe zmluvy so štátom nebude podliehať výkonom rozhodnutia podľa osobitných predpisov.
K bodom 19 a 20
Návrh zákona v rámci legislatívnej úpravy kontrolného mechanizmu plnenia zmluvného záväzku vyplývajúceho zo zmluvy so štátom rozširuje obsahové náležitosti výročnej správy o činnosti Slovenskej televízie o vyhodnotenie plnenia záväzku vyplývajúceho zo zmluvy so štátom, ako aj o stanovisko Dozornej komisie Slovenskej televízie k tej časti výročnej, ktorá sa týka hospodárenia Slovenskej televízie s finančnými prostriedkami poskytnutými na základe zmluvy so štátom.
K bodu 21
Nová právna úprava nahrádza príjmy Slovenskej televízie, ktoré pochádzali z transferu zo štátneho rozpočtu určeného na uskutočnenie niektorých programov vo verejnom záujme a z kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu určeného na uskutočnenie účelových investičných projektov príspevkom zo štátneho rozpočtu, poskytnutým na základe zmluvy so štátom a určeným na uskutočnenie programov vo verejnom záujme, alebo na uskutočnenie účelových investičných projektov.
K bodom 22 až 25
Legislatívno-technická úprava.
K bodu 26
Návrhom zákona sa dopĺňa nový § 21a, ktorý charakterizuje zmluvu so štátom ako zmluvu, ktorá sa uzatvára na obdobie piatich rokov medzi Slovenskou televíziou a Slovenskou republikou, zastúpenou ministerstvom. V súlade s navrhovanou právnou úpravou zmluva so štátom obsahuje:
a)záväzok Slovenskej televízie uskutočniť v určenom rozsahu programy vo verejnom záujme a účelové investičné projekty a
b) záväzok Slovenskej republiky poskytnúť v určenej výške príspevok zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný kalendárny rok, určený na uskutočnenie programov vo verejnom záujme alebo na uskutočnenie účelových investičných projektov.
Konkretizáciu zmluvy predstavujú jej každoročné dodatky.
12
K čl. III
K bodu 1
Návrh zákona umožňuje Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu prijímať úvery podľa podmienok stanovených osobitnými zákonmi (zákon č. 619/2003 Z. z a zákon č. 16/2004 Z. z.).
K čl. IV
Navrhuje sa deň nadobudnutia účinnosti zákona na 1. septembra 2009 s výnimkou:
-bodov 21 až 25 čl. I a bodov 21 až 25 čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010,
Účinnosť ustanovení je posunutá z dôvodu, že zmluva so štátom bude uzatvorená na roky 2010 2014, z čoho vyplýva, že príspevok zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok poskytnutý na základe zmluvy, bude možné poskytnúť až od 1. januára 2010.
-bodov 19 a 20 čl. I a bodov 19 a 20 čl. II ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011.
Posunutie účinnosti uvedených ustanovení vyplýva zo skutočnosti, že zmluva so štátom bude uzavretá na roky 2010 2014. Rozšírenie obsahových náležitostí výročných správ o činnosti verejnoprávnych vysielateľov o vyhodnotenie plnenia záväzku vyplývajúceho zo zmluvy so štátom, ako aj o stanovisko dozornej komisie k tej časti výročnej, ktorá sa týka hospodárenia verejnoprávnych vysielateľov s finančnými prostriedkami poskytnutými na základe zmluvy so štátom, bude aktuálne až v roku 2011.
Bratislava 25. marca 2009
Robert F i c o, v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Marek M a ď a r i č, v. r.
minister kultúry
Slovenskej republiky