1
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
IV. volebné obdobie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1019
Vládny návrh
Zákon
z ..................2009
o niektorých opatreniach týkajúcich sa Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení zákona č. 587/2006 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 68/2008 Z. z. a zákona č. 70/2008 Z. z., sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 8 ods. 1 písm. f) sa slová „schvaľuje dlhodobé plány a koncepcie rozvoja programovej služby Slovenského rozhlasu predkladané generálnym riaditeľom podľa § 17 ods. 3 písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „schvaľuje návrhy predkladané generálnym riaditeľom podľa § 17 ods. 3 písm. a) a f)“.
2.V § 8 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g) prerokúva návrh zmluvy o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania (ďalej len „zmluva so štátom“) a návrh dodatku k zmluve so štátom na príslušný kalendárny rok a zaujíma k nim stanovisko ,“.
Doterajšie písmená g) až p) sa označujú ako písmená h) až r).
3.V § 8 ods. 1 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „a zaujíma k nej stanovisko“.
4.V § 8 ods. 2 sa slová „30. apríla“ nahrádzajú slovami „31. mája“ a za slovo „a“ sa vkladajú slová „spolu so svojim stanoviskom aj“.
2
5.V § 14 ods. 7 sa za slová „najneskôr do piatich“ vkladá slovo „pracovných“.
6.V § 15 ods. 2 písm. b) sa slová „podľa § 8 ods. 1 písm. f), h), i) a j)“ nahrádzajú slovami „podľa § 8 ods. 1 písm. f), i), j) a k)“
7.V § 15 ods. 2 písm. c) sa slová „podľa § 8 ods. 1 písm. l)“ nahrádzajú slovami „podľa § 8 ods. 1 písm. m)“.
8.V § 15 ods. 2 písm. f) sa slová „podľa § 8 ods. 1 písm. g)“ nahrádzajú slovami „podľa § 8 ods. 1 písm. h)“ a za slovo „venovanou“ sa vkladajú slová „hospodáreniu Slovenského rozhlasu s finančnými prostriedkami poskytnutými na základe zmluvy so štátom,“.
9.V § 17 ods. 3 písmeno a) znie:
„a) do 60 dní odo dňa zvolenia do funkcie predkladá rade na schválenie návrh dlhodobej stratégie rozvoja programovej služby s dôrazom na verejný záujem a rozvoja Slovenského rozhlasu ,“.
10.V § 17 ods. 3 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) až d), ktoré znejú:
b) predkladá rade na zaujatie stanoviska návrh zmluvy so štátom a návrh dodatku k zmluve so štátom na príslušný kalendárny rok,
c) predkladá Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) spolu so stanoviskom rady návrh zmluvy so štátom a návrh dodatku k zmluve so štátom na príslušný kalendárny rok,
d) uzatvára zmluvu so štátom a dodatok k zmluve so štátom na príslušný kalendárny rok,“.
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená e) až i).
11.V § 17 ods. 3 písm. i) sa slová „ako aj návrhy podľa § 8 ods. 1 písm. e), j) a k)“ nahrádzajú slovami „ako aj návrhy podľa § 8 ods. 1 písm. e), k) a l)“.
12.V § 19 ods. 3 písm. c) sa slová „povinnosť podľa § 17 ods. 3 písm. b) alebo povinnosť podľa § 17 ods. 3 písm. d), alebo povinnosť podľa § 17 ods. 3 písm. f)“ nahrádzajú slovami „povinnosť podľa § 17 ods. 3 písm. e) alebo povinnosť podľa § 17 ods. 3 písm. g), alebo povinnosť podľa § 17 ods. 3 písm. i)“.
13.V § 19 ods. 3 písm. d) sa slová „podľa § 17 ods. 3 písm. c)“ nahrádzajú slovami „podľa § 17 ods. 3 písm. f)“.
14.V § 20 odsek 3 znie:
„(3) Slovenský rozhlas hospodári s verejnými finančnými prostriedkami podľa tohto zákona a osobitného predpisu28)“.
3
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:
28) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
15.V § 20 ods. 5 sa za slová „verejné finančné prostriedky“ vkladajú slová „podľa § 21 ods. 1 písm. a) a b)“.
16.V § 20 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 až 10, ktoré znejú:
„(7) Slovenský rozhlas je oprávnený používať ako zdroj financovania aj úvery od bánk29a)
na zabezpečenie prevádzkovej činnosti súvisiacej so zabezpečovaním hlavnej činnosti, úloh a poslania Slovenského rozhlasu.
(8) Slovenský rozhlas môže prijať úver len, ak
a) celková suma dlhu Slovenského rozhlasu neprekročí 40 % skutočných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka bez príjmov zo štátneho rozpočtu podľa § 21 ods. 1 písm. b) a
b) suma ročných splátok úverov vrátane úhrady úrokov neprekročí 15 % skutočných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka bez príjmov zo štátneho rozpočtu podľa § 21 ods. 1 písm. b).
(9) Celkovou sumou dlhu Slovenského rozhlasu sa na účely tohto zákona rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín úverov ku koncu rozpočtového roka.
(10) Na splátky úverov vrátane úhrady úrokov nie je možné použiť finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu podľa § 21 ods. 1 písm. b).“.
Doterajšie odseky 7 až 13 označujú ako odseky 11 až 17.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:
29a) § 2 ods. 1 a 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
17.V § 20 ods. 13 sa slová „v súlade s § 8 ods. 1 písm. j)“ nahrádzajú slovami „v súlade s § 8 ods. 1 písm. k)“.
18.V § 20 ods. 14 písmeno a) znie:
„a) prostriedky na účtoch Slovenského rozhlasu, ktoré pochádzajú z príjmov podľa § 21 ods. 1 písm. a) a b); na finančné prostriedky vedené na účtoch v Štátnej pokladnici sa vzťahuje osobitný predpis,32a)“.
19.V § 20 ods. 16 písm. c) sa za čiarku vkladajú slová „s osobitnou pozornosťou venovanou hospodáreniu Slovenského rozhlasu s finančnými prostriedkami poskytnutými na
4
základe zmluvy so štátom,“.
20.V § 20 ods. 16 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) vyhodnotenie plnenia záväzku vyplývajúceho zo zmluvy so štátom,“.
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).
21.V § 21 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) príspevok zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok poskytnutý na základe zmluvy so štátom a určený na uskutočnenie programov vo verejnom záujme, na uskutočnenie účelových investičných projektov alebo určený na úhradu výdavkov na zabezpečenie vysielania do zahraničia podľa § 5 ods. 1 písm. k),“.
22.V § 21 ods. 1 sa vypúšťajú písmená c) a d).
Doterajšie písmená e) až k) sa označujú ako písmená c) až i).
23.V § 21 ods. 1 písmeno f) sa slová „podľa písmen b) a c)“ nahrádzajú slovami „podľa písmena b)“.
24.V § 21 ods. 1 písm. g) sa slová „podľa písmena f)“ nahrádzajú slovami „podľa písmena d)“.
25.V § 21 ods. 1 písm. i) sa slová „podľa písmena f)“ nahrádzajú slovami „podľa písmena d)“.
26.Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠21a
Zmluva so štátom
(1) Zmluva so štátom sa uzatvára medzi Slovenským rozhlasom a Slovenskou republikou, zastúpenou ministerstvom na päť rokov. Zmluva so štátom sa uzatvára v písomnej forme a obsahuje
a)záväzok Slovenského rozhlasu v určenom rozsahu uskutočniť programy vo verejnom záujme a účelové investičné projekty alebo zabezpečiť vysielanie do zahraničia podľa § 5 ods. 1 písm. k) a
b)záväzok Slovenskej republiky poskytnúť v určenej výške príspevok zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, určený na uskutočnenie programov vo verejnom záujme, na uskutočnenie účelových investičných projektov alebo určený na úhradu výdavkov na zabezpečenie vysielania do zahraničia podľa § 5 ods. 1 písm. k).
5
(2) Presný a záväzný rozsah a povaha vzájomných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy so štátom na príslušný rok sa upravuje v dodatku k zmluve so štátom. Dodatok k zmluve so štátom sa uzatvára v písomnej forme na jeden kalendárny rok.“.
Čl. II
Zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení zákona č. 588/2006 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 68/2008 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z. a zákona č. 516/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 8 ods. 1 písm. f) sa slová „schvaľuje dlhodobé plány a koncepcie rozvoja programovej služby Slovenskej televízie predkladané generálnym riaditeľom podľa § 17 ods. 3 písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „schvaľuje návrhy predkladané generálnym riaditeľom podľa § 17 ods. 3 písm. a) a f)“.
2.V § 8 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g) prerokúva návrh zmluvy o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti televízneho vysielania (ďalej len „zmluva so štátom“) a návrh dodatku k zmluve so štátom na príslušný kalendárny rok a zaujíma k nim stanovisko,“.
Doterajšie písmená g) až o) sa označujú ako písmená h) až p).
3. V § 8 ods. 1 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „a zaujíma k nej stanovisko“.
4.V § 8 ods. 2 sa slová „30. apríla“ nahrádzajú slovami „31. mája“ a za slovo „a“ sa vkladajú slová „spolu so svojim stanoviskom aj“.
5.V § 14 ods. 7 sa za slová „najneskôr do piatich“ vkladá slovo „pracovných“.
6.V § 15 ods. 2 písm. b) sa slová „podľa § 8 ods. 1 písm. f), h), i) a j)“ nahrádzajú slovami „podľa § 8 ods. 1 písm. f), i), j) a k)“.
7.V § 15 ods. 2 písm. c) sa slová „podľa § 8 ods. 1 písm. k)“ nahrádzajú slovami „podľa § 8 ods. 1 písm. l)“.
8. V § 15 ods. 2 písm. f) sa slová „podľa § 8 ods. 1 písm. g)“ nahrádzajú slovami „podľa § 8 ods. 1 písm. h)“ a za slovo „venovanou“ sa vkladajú slová „hospodáreniu Slovenskej televízie s finančnými prostriedkami poskytnutými na základe zmluvy so štátom,“.
6
9. V § 17 ods. 3 písmeno a) znie:
„a) do 60 dní odo dňa zvolenia do funkcie predkladá rade na schválenie návrh dlhodobej stratégie rozvoja programovej služby s dôrazom na verejný záujem a rozvoja Slovenskej televízie,“.
10.V § 17 ods. 3 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) až d), ktoré znejú:
b) predkladá rade na zaujatie stanoviska návrh zmluvy so štátom a návrh dodatku k zmluve so štátom na príslušný kalendárny rok,
c) predkladá Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) spolu so stanoviskom rady návrh zmluvy so štátom a návrh dodatku k zmluve so štátom na príslušný kalendárny rok,
d) uzatvára zmluvu so štátom a dodatok k zmluve so štátom na príslušný kalendárny rok,“.
Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená e) až h).
11. V § 17 ods. 3 písm. h) sa slová „ako aj návrhy podľa § 8 ods. 1 písm. e) a j) nahrádzajú slovami „ako aj návrhy podľa § 8 ods. 1 písm. e), j) a k)“.
12.V § 19 ods. 3 písm. c) sa slová „povinnosť podľa § 17 ods. 3 písm. b) alebo povinnosť podľa § 17 ods. 3 písm. d), alebo povinnosť podľa § 17 ods. 3 písm. e)“ nahrádzajú slovami „povinnosť podľa § 17 ods. 3 písm. e) alebo povinnosť podľa § 17 ods. 3 písm. g), alebo povinnosť podľa § 17 ods. 3 písm. h)“.
13. V § 19 ods. 3 písm. d) sa slová „podľa § 17 ods. 3 písm. c)“ nahrádzajú slovami „podľa § 17 ods. 3 písm. f)“.
14.V § 20 odsek 3 znie:
„(3) Slovenská televízia hospodári s verejnými finančnými prostriedkami podľa tohto zákona a osobitného predpisu.33)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:
33) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
15.V § 20 ods. 5 sa za slová „verejné finančné prostriedky“ vkladajú slová „podľa § 21 ods. 1 písm. a) a b)“.
16. V § 20 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 až 10, ktoré znejú:
7
„(7) Slovenská televízia je oprávnená používať ako zdroj financovania aj úvery od bánk35a) na zabezpečenie prevádzkovej činnosti súvisiacej so zabezpečovaním hlavnej činnosti, úloh a poslania Slovenskej televízie.
(8) Slovenská televízia môže prijať úver len, ak
a) celková suma dlhu Slovenskej televízie neprekročí 40 % skutočných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka bez príjmov zo štátneho rozpočtu a príjmov z úhrad za služby verejnosti bez príjmov zo štátneho rozpočtu podľa § 21 ods. 1 písm. b) a
b) suma ročných splátok úverov vrátane úhrady úrokov neprekročí 15 % skutočných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka bez príjmov zo štátneho rozpočtu a príjmov z úhrad za služby verejnosti bez príjmov zo štátneho rozpočtu podľa § 21ods. 1 písm. b).
(9) Celkovou sumou dlhu Slovenskej televízie sa na účely tohto zákona rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín úverov ku koncu rozpočtového roka.
(10) Na splátky úverov vrátane úhrady úrokov nie je možné použiť finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu podľa § 21 ods. 1 písm. b).“.
Doterajšie odseky 7 až 13 označujú ako odseky 11 až 17.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:
35a) § 2 ods. 1 a 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
17.V § 20 ods. 13 sa slová „v súlade s § 8 ods. 1 písm. j)“ nahrádzajú slovami „v súlade s § 8 ods. 1 písm. k)“.
18.V § 20 ods. 14 písmeno a) znie:
„a) prostriedky na účtoch Slovenskej televízie, ktoré pochádzajú z príjmov podľa § 21 ods. 1 písm. a) a b); na finančné prostriedky vedené na účtoch v Štátnej pokladnici sa vzťahuje osobitný predpis,37a)“.
19.V § 20 ods. 16 písm. c) sa za čiarku vkladajú slová „s osobitnou pozornosťou venovanou hospodáreniu Slovenskej televízie s finančnými prostriedkami poskytnutými na základe zmluvy so štátom,“.
20.V § 20 ods. 16 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) vyhodnotenie plnenia záväzku vyplývajúceho zo zmluvy so štátom,“.
Doterajšie písmená d) a e) sa označuje ako písmená e) a f).
21.V § 21 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) príspevok zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok poskytnutý na základe zmluvy so štátom a určený na uskutočnenie programov vo verejnom záujme alebo na uskutočnenie účelových investičných projektov,“.
22.V § 21 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
8
Doterajšie písmená d) až j) sa označujú ako písmená c) až i).
23.V § 21 ods. 1 písm. f) sa slová „podľa písmen b) a c)“ nahrádzajú slovami „podľa písmena b)“.
24.V § 21 ods. 1 písm. g) sa slová „podľa písmena e)“ nahrádzajú slovami „podľa písmena d)“.
25.V § 21 ods. 1 písm. i) sa slová „podľa písmena e)“ nahrádzajú slovami „podľa písmena d)“.
26.Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠21a
Zmluva so štátom
(1) Zmluva so štátom sa uzatvára medzi Slovenskou televíziou a Slovenskou republikou, zastúpenou ministerstvom na päť rokov. Zmluva so štátom sa uzatvára v písomnej forme a obsahuje
a)záväzok Slovenskej televízie uskutočniť v určenom rozsahu programy vo verejnom záujme a účelové investičné projekty a
b)záväzok Slovenskej republiky poskytnúť v určenej výške príspevok zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, určený na uskutočnenie programov vo verejnom záujme alebo na uskutočnenie účelových investičných projektov.
(2) Presný a záväzný rozsah a povaha vzájomných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy so štátom na príslušný rok sa upravuje v dodatku k zmluve so štátom. Dodatok k zmluve so štátom sa uzatvára v písomnej forme na jeden kalendárny rok.“.
Čl. III
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z. a zákona č. 465/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 19 ods. 12 v prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „Slovenská televízia a Slovenský rozhlas môžu prijímať úvery za podmienok ustanovených osobitným zákonom.22b)“.
9
Poznámka pod čiarou k odkazu 22b znie:
22b) § 20 ods. 7 10 zákona č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení zákona č. .../... Z. z., § 20 ods. 7 10 zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení zákona č. .../... Z. z.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009, s výnimkou bodov 21 25 čl. I a bodov 21 25 čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010, a bodov 19 a 20 čl. I a bodov 19 a 20 čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011.