VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Materiál na rokovanie Číslo materiálu: UV-8069/2009
Národnej rady Slovenskej republiky
1019
VLÁDNY NÁVRH
zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie
Predkladá:
R o b e r t F i c o
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava marec 2009