z 11. marca 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z. a zákona č. 449/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 47 ods. 2 písm. b) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:
„2. vedenie garančného účtu dôchodkového fondu,“.
Doterajšie body 2 až 15 sa označujú ako body 3 až 16.
2.V § 63 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde.“.
2
3.V § 63 ods. 2 prvej vete sa slová „0,065 %“ nahrádzajú slovami „0,025 %“ a vypúšťa sa druhá veta.
4.V § 63 ods. 5 sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „a c)“.
5.§ 63 sa dopĺňa odsekmi 9 až 13, ktoré znejú:
„(9) Odplata dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 písm. c) za jeden mesiac správy dôchodkového fondu určená v štatúte dôchodkového fondu nesmie presiahnuť 5,6 % z jednej šestiny zhodnotenia majetku v dôchodkovom fonde za sledované obdobie.
(10) Sledovaným obdobím sa na účely tohto zákona rozumie posledných šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť 1. júla 2009.
(11) Na účely výpočtu výšky odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 písm. c) sa zhodnotením majetku v dôchodkovom fonde podľa odseku 9 rozumie súčin pomeru aritmetického priemeru aktuálnych hodnôt dôchodkových jednotiek za posledný kalendárny mesiac sledovaného obdobia a aritmetického priemeru aktuálnych hodnôt dôchodkových jednotiek za prvý kalendárny mesiac sledovaného obdobia zníženého o hodnotu 1 a priemernej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde za sledované obdobie.
(12) Odplata podľa odseku 1 písm. c) sa dôchodkovej správcovskej spoločnosti vypláca z garančného účtu dôchodkového fondu. Dôchodková správcovská spoločnosť odpíše z garančného účtu dôchodkového fondu počet dôchodkových jednotiek, ktorý zodpovedá podielu hodnoty podľa odseku 9 a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky.
(13) Ak výsledok výpočtu podľa odseku 11 je záporný, odplata dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 písm. c) nepatrí a dôchodková správcovská spoločnosť postupuje podľa § 63c.“.
6. Za § 63a sa vkladajú § 63b a 63c, ktoré znejú:
㤠63b
Na garančný účet dôchodkového fondu sa v prvý pracovný deň kalendárneho mesiaca uhradí suma poplatku na garančný účet dôchodkového fondu (ďalej len „poplatok“) vypočítaná podľa prílohy č. 3 k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.
3
§ 63c
(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zvýšiť aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky vypočítanú podľa § 75 ods. 5 k poslednému dňu sledovaného obdobia spôsobom podľa odsekov 2 a 3.
(2) Ak je aktuálna hodnota garančného účtu dôchodkového fondu vyjadrená v peniazoch vyššia alebo rovná absolútnej hodnote sumy určenej podľa § 63 ods. 11, dôchodková správcovská spoločnosť odpíše z garančného účtu dôchodkového fondu počet dôchodkových jednotiek, ktorý zodpovedá podielu absolútnej hodnoty sumy určenej podľa § 63 ods. 11 a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky podľa § 75 ods. 5.
(3) Ak je aktuálna hodnota garančného účtu dôchodkového fondu vyjadrená v peniazoch nižšia ako absolútna hodnota sumy určenej podľa § 63 ods. 11, dôchodková správcovská spoločnosť odpíše z garančného účtu dôchodkového fondu všetky dôchodkové jednotky a do majetku v dôchodkovom fonde doplní z vlastného majetku rozdiel absolútnej hodnoty sumy určenej podľa § 63 ods. 11 a aktuálnej hodnoty garančného účtu dôchodkového fondu vyjadrenej v peniazoch.
(4) Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde platná k poslednému dňu sledovaného obdobia je čistá hodnota majetku upravená podľa odseku 3. Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky platná k poslednému dňu sledovaného obdobia sa určí ako podiel čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde upravenej podľa odsekov 2 a 3 a počtu dôchodkových jednotiek upravených podľa odsekov 2 a 3.
(5) Ak dôchodková správcovská spoločnosť zvýšila aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky postupom podľa odsekov 1 4, nepostupuje v sledovanom období opätovne podľa § 63 ods. 11 a 13.
7. V § 72 ods. 1 sa slová „príspevky a penále“ nahrádzajú slovami „príspevky, penále a majetok doplnený podľa § 63c ods. 3“.
8. V § 74 odsek 1 tretia veta znie: „Majetok v dôchodkovom fonde tvoria podiely sporiteľov na tomto majetku a podiel garančného účtu dôchodkového fondu na tomto majetku, pričom podiel sporiteľa na tomto majetku je vyjadrený pomerom dôchodkových jednotiek na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa ku všetkým dôchodkovým jednotkám tohto dôchodkového fondu.“.
9. V § 75 ods. 5 sa za slová „dôchodkového fondu“ vkladajú slová „a na garančnom účte dôchodkového fondu“.
10. V § 77 ods. 4 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré znejú:
4
„g) výšku odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde,
h) referenčnú hodnotu konzervatívneho dôchodkového fondu podľa § 91 a zloženie referenčnej hodnoty dôchodkových fondov podľa § 91a. “.
Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená i) a j).
11. § 91 vrátane nadpisu znie:
㤠91
Porovnávanie výkonnosti konzervatívneho dôchodkového fondu s referenčnou hodnotou hodnoty konzervatívneho dôchodkového fondu
(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná porovnávať výkonnosť ňou spravovaného konzervatívneho dôchodkového fondu s referenčnou hodnotou konzervatívneho dôchodkového fondu.
(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná dosahovať výkonnosť v konzervatívnom dôchodkovom fonde najmenej na úrovni referenčnej hodnoty konzervatívneho dôchodkového fondu.
(3) Nesplnenie povinnosti podľa odsekov 1 a 2 je dôchodková správcovská spoločnosť bez zbytočného odkladu povinná oznámiť Národnej banke Slovenska.
(4) Národná banka Slovenska môže uložiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti za porušenie povinnosti podľa odseku 2 okrem sankcií podľa § 115 ods. 1 aj povinnosť doplniť do konzervatívneho dôchodkového fondu majetok v takej výške, aby výkonnosť konzervatívneho dôchodkového fondu bola na úrovni podľa odseku 2.
(5) Národná banka Slovenska ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom čo sa rozumie výkonnosťou konzervatívneho dôchodkového fondu, referenčnou hodnotou konzervatívneho dôchodkového fondu, postup ich výpočtu, obdobie a periodicitu porovnávania výkonnosti konzervatívneho dôchodkového fondu s referenčnou hodnotou konzervatívneho dôchodkového fondu, zloženie referenčnej hodnoty konzervatívneho dôchodkového fondu a ďalšie podrobnosti o vykonávaní porovnávania výkonnosti konzervatívneho dôchodkového fondu s referenčnou hodnotou konzervatívneho dôchodkového fondu.“.
12. Za § 91 sa vkladá § 91a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠91a
Porovnávanie zloženia majetku vo vyváženom dôchodkovom fonde so zložením referenčnej hodnoty vyváženého dôchodkového fondu a porovnávanie zloženia majetku v rastovom dôchodkovom fonde so zložením referenčnej hodnoty rastového dôchodkového fondu
5
(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná porovnávať zloženie majetku ňou spravovaného vyváženého dôchodkového fondu so zložením referenčnej hodnoty vyváženého dôchodkového fondu a porovnávať zloženie majetku ňou spravovaného rastového dôchodkového fondu so zložením referenčnej hodnoty rastového dôchodkového fondu.
(2) Dôchodková správcovská spoločnosť určí v štatúte dôchodkového fondu zloženie referenčnej hodnoty vyváženého dôchodkového fondu a zloženie referenčnej hodnoty rastového dôchodkového fondu. Zloženie referenčnej hodnoty vyváženého dôchodkového fondu a zloženie referenčnej hodnoty rastového dôchodkového fondu môže dôchodková správcovská spoločnosť zmeniť najskôr po uplynutí 60 kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti jeho posledného určenia v štatúte; to neplatí ak Národná banka Slovenska udelí dôchodkovej správcovskej spoločnosti predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu dôchodkového fondu týkajúcu sa zmeny zloženia referenčnej hodnoty pred uplynutím tejto lehoty.
(3) Zloženie majetku vo vyváženom dôchodkovom fonde a v rastovom dôchodkovom fonde sa môže odchýliť od zloženia ich referenčnej hodnoty len v rozsahu ustanovenom vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá Národná banka Slovenska.
(4) Národná banka Slovenska ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom čo sa rozumie referenčnou hodnotou vyváženého dôchodkového fondu a pravidlá pre jej zloženie, čo sa rozumie referenčnou hodnotou rastového dôchodkového fondu a pravidlá pre jej zloženie, obdobie a periodicitu porovnávania zloženia majetku vo vyváženom dôchodkovom fonde a v rastovom dôchodkovom fonde so zložením ich referenčnej hodnoty a ďalšie podrobnosti o vykonávaní porovnávania zloženia majetku vo vyváženom dôchodkovom fonde a v rastovom dôchodkovom fonde.“.
13. Za § 98 sa vkladá § 98a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠98a
Garančný účet dôchodkového fondu
(1) Dôchodková správcovská spoločnosť zriadi a vedie v každom ňou spravovanom dôchodkovom fonde garančný účet dôchodkového fondu. Na garančnom účte dôchodkového fondu sa evidujú dôchodkové jednotky oddelene od osobných dôchodkových účtov sporiteľov.
(2) Na garančnom účte dôchodkového fondu podľa odseku 1 sa eviduje taký počet dôchodkových jednotiek, ktorý zodpovedá podielu aktuálneho zostatku poplatkov podľa § 63b vyjadreného v peniazoch a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky.
6
(3) Majetok uložený na garančnom účte dôchodkového fondu môže dôchodková správcovská spoločnosť použiť na
a) úhradu odplaty podľa § 63 ods. 1 písm. c),
b) zvýšenie aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky podľa § 63c.
(4) Na garančný účet dôchodkového fondu podľa odseku 1 sa primerane použije § 94 ods. 3 a 4.
(5) Pri zlúčení dôchodkových fondov dôchodková správcovská spoločnosť skončí vedenie garančného účtu dôchodkového fondu. Preberajúca dôchodková správcovská spoločnosť bezodplatne pripíše na garančný účet preberajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti v príslušnom dôchodkovom fonde počet dôchodkových jednotiek, ktorý zodpovedá podielu zostatku na garančnom účte dôchodkového fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, z ktorej prechádza správa, a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky preberajúceho dôchodkového fondu.
(6) S dôchodkovými jednotkami evidovanými na garančnom účte dôchodkového fondu nemožno nakladať inak ako spôsobom podľa tohto zákona.“.
14. V § 105 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a c)“.
15. V § 107 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) referenčnú hodnotu konzervatívneho dôchodkového fondu podľa § 91 a zloženie referenčnej hodnoty dôchodkových fondov podľa § 91a.“.
16. V § 107 ods. 3 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g) vyhodnotenie porovnania výkonnosti konzervatívneho dôchodkového fondu s referenčnou hodnotou konzervatívneho dôchodkového fondu a vyhodnotenie porovnania zloženia majetku vo vyváženom dôchodkovom fonde a zloženia majetku v rastovom dôchodkovom fonde so zložením ich referenčnej hodnoty.“.
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).
17. Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 3, ktorá znie:
Príloha č. 3
k zákonu č. 43/2004 Z. z.
POSTUP PRI VÝPOČTE POPLATKU
Pri výpočte poplatku podľa § 63b sa použijú tieto veličiny, funkcie a ich označenia:
p = poplatok do garančného účtu dôchodkového fondu,
7
ČKH(t) = čistá kumulatívna hodnota v deň , ku ktorému sa uskutočňuje výpočet,
ČKH(t - 1) = čistá kumulatívna hodnota v deň bezprostredne predchádzajúci dňu, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet,
ČKH(0) = čistá kumulatívna hodnota dňa 1. júla 2009 vyjadrená v eurách,
CF(t) = čistý tok príspevkov do dôchodkového fondu,
M(t) = maximálna čistá kumulatívna hodnota v dôchodkovom fonde od 1. júla 2009,
M(t - 1) = maximálna čistá kumulatívna hodnota v dôchodkovom fonde v posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa uskutočňuje výpočet,
M(0) = maximálna čistá kumulatívna hodnota v dôchodkovom fonde 1. júla 2009 vyjadrená v eurách,
NAV(t) = čistá hodnota aktív v dôchodkovom fonde, v deň ku ktorému sa uskutočňuje výpočet,
NAV(t-1) = čistá hodnota aktív v dôchodkovom fonde v deň bezprostredne predchádzajúci dňu, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet,
NAV(0) = čistá hodnota aktív v dôchodkovom fonde 1. júla 2009 vyjadrená v eurách,
PDJ(t) = počet dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde v deň, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet,
PDJ(t - 1) = počet dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde v posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa uskutočňuje výpočet,
funkcia Max {a, b} = označenie pre väčšie z čísel a a b ; ak a >= b, tak Max {a, b} = a, inak Max {a, b} = b.
1. Vzorec na výpočet čistej kumulatívnej hodnoty dôchodkového fondu
ČKH(0) = 0 eur,
ČKH(t) = ČKH(t-1) + NAV(t) – NAV(t-1) – CF(t),
kde
CF(t) = suma príspevkov pripísaných na účet dôchodkového fondu v deň, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet znížená o úbytok majetku odpísaného z účtu dôchodkového fondu v deň, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet.
8
2. Vzorec na výpočet výšky poplatku
p = 0,056 * Max { 0, ČKH(t) – M(t-1) * PDJ(t) / PDJ(t-1)}, ak PDJ(t) < PDJ(t-1),
inak p = 0,056 * Max { 0, ČKH(t) – M(t-1)},
kde
M(0) = 0 eur,
M(t) = Max {ČKH(t), M(t -1) * PDJ(t) / PDJ(t-1)}, ak PDJ(t) < PDJ(t-1),
inak M(t) = Max {ČKH(t), M(t-1)}.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2009.
prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky