ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
76. schôdza
576
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 11. marca 2009
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 757/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 973) a
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 757/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 973);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 757/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 973) schváliť;
C. u k l a d á
predsedovi výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského výboru - Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.
Katarína Tóthová
podpredsedníčka výboru
overovatelia výboru:
Gábor Gál
Jana Laššáková