Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci a bývanie
54. schôdza výboru
235
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci a bývanie
z 11. marca 2009
k Spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 973a) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci a bývanie
A.p r e r o k o v a l
Spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 973a) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní podľa § 79 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;
B.s c h v a ľ u j e
Spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 973a) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní podľa § 79 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;
C.p o v e r u j e
Janu Vaľovú poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky - členku výboru
vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní a predniesť spoločnú správu;
D.u k l a d á
predsedovi výboru
informovať o výsledku rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Jozef Halecký
predseda výboru
overovatelia výboru:
Zoltán Horváth
Róbert Madej