Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci a bývanie
54. schôdza výboru
233
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci a bývanie
z 11. marca 2009
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 973)
Výbor NR SR pre sociálnej veci a bývanie
prerokoval
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 973);
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 973);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 973) ) s pozmeňujúcimi a doplňujúcim návrhy, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenie schváliť;
C.u k l a d á
predsedovi výboru,
aby výsledky rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky sociálne veci a bývanie v druhom čítaní spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracoval do písomnej spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a predložil ju na schválenie gestorskému výboru.
Jozef Halecký
predseda výboru
overovatelia výboru:
Zoltán Horváth
Róbert Madej
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci a bývanie
Príloha k uzneseniu č. 233
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 973)
___________________________________________________________________
K čl. I.
1.V piatom bode v § 63 ods. 9 sa slovo „šesťdesiatiny“ nahrádza slovom „šestiny“.
2. V piatom bode v § 63 odsek 10 znie :
„(10) Sledovaným obdobím sa na účely tohto zákona rozumie posledných šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť 1. júla 2009.“.
3.V bode 17 sa v prílohe č. 3 dátum „1.1.2010“ nahrádza dátumom „1.7.2009.“.
4.V bode 17 sa v prílohe č. 3 slová „NAV(t) = čistá hodnota aktív v dôchodkovom fonde v deň bezprostredne predchádzajúci dňu, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet,“ nahrádzajú slovami „NAV(t - 1) = čistá hodnota aktív v dôchodkovom fonde v deň bezprostredne predchádzajúci dňu, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet,“.
5.V bode 17 v prílohe č. 3 v 1. vzorci na výpočet čistej kumulatívnej hodnoty dôchodkového fondu sa slová „CF(i) = suma príspevkov pripísaných na účet dôchodkového fondu v deň, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet znížená o úbytok majetku odpísaného z účtu dôchodkového fondu v deň, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet.“ nahrádzajú slovami „CF(t) = suma príspevkov pripísaných na účet dôchodkového fondu v deň, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet znížená o úbytok majetku odpísaného z účtu dôchodkového fondu v deň, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet.“.
6.V bode 17 v prílohe č. 3 2. Vzorec na výpočet výšky poplatku znie:
„p = 0,056 * Max { 0, ČKH(t) M(t-1) * PDJ(t) / PDJ(t-1)}, ak PDJ(t) < PDJ (t- 1), inak p = 0,056 * Max { 0, ČKH(t) – M(t-1) },
kde
M(0) = 0 eur,
M(t) = Max {ČKH(t), M(t -1) * PDJ(t) / PDJ(t-1)}, ak PDJ(t) < PDJ(t-1),
inak M(t) = Max {ČKH(t), M(t -1)}.“.
7. V Čl. II sa slová „1. januára 2010“ nahrádzajú slovami „1. júla 2009“.
V súvislosti so sledovaním zhodnotenia majetku v dôchodkovom fonde na účely výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde a povinnosti za zákonom stanovených podmienok dopĺňať majetok v dôchodkových fondoch, navrhujem skrátiť sledované obdobie z navrhovaných šesťdesiat mesiacov na šesť kalendárnych mesiacov. Súčasne sa precizuje vzorec pre výpočet poplatku uvedený v prílohe 3 návrhu zákona a navrhuje zmena účinnosti zákona.