NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
IV. volebné obdobie
Číslo: 534/2009
1337
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 10. marca 2009
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 973) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
A.r o z h o d l a, ž e
prerokuje uvedený vládny návrh zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
tento vládny návrh zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie;
C.u r č u j e
ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne vecia bývanie a lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní vo výboroch a v gestorskom výbore s termínom ihneď.
Pavol P a š k a v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Tibor G l e n d a v. r.
Anna S z ö g e d i v. r.
2