NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
IV. volebné obdobie
Číslo: 534/2009
973a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 973) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie, ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1337 z 10. marca 2009 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
2
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
III.
Návrh zákon odporučil schváliť
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uznesením č. 576 z 11. marca 2009),
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie (uznesením č. 233 z 11. marca 2009),
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu do rokovania gestorského návrh neprerokoval.
IV.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré návrh zákona prerokovali prijali tieto pozmeňujúce a dopĺňujúce návrhy:
K čl. I.
1.V piatom bode v § 63 ods. 9 sa slovo „šesťdesiatiny“ nahrádza slovom „šestiny“.
2. V piatom bode v § 63 odsek 10 znie :
„(10) Sledovaným obdobím sa na účely tohto zákona rozumie posledných šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť 1. júla 2009.“.
3.V bode 17 sa v prílohe č. 3 dátum „1.1.2010“ nahrádza dátumom „1.7.2009.“.
4.V bode 17 sa v prílohe č. 3 slová „NAV(t) = čistá hodnota aktív v dôchodkovom fonde v deň bezprostredne predchádzajúci dňu, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet,“ nahrádzajú slovami „NAV(t - 1) = čistá hodnota aktív v dôchodkovom fonde v deň bezprostredne predchádzajúci dňu, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet,“.
5.V bode 17 v prílohe č. 3 v 1. vzorci na výpočet čistej kumulatívnej hodnoty dôchodkového fondu sa slová „CF(i) = suma príspevkov pripísaných na účet
3
dôchodkového fondu v deň, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet znížená o úbytok majetku odpísaného z účtu dôchodkového fondu v deň, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet.“ nahrádzajú slovami „CF(t) = suma príspevkov pripísaných na účet dôchodkového fondu v deň, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet znížená o úbytok majetku odpísaného z účtu dôchodkového fondu v deň, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet.“.
6.V bode 17 v prílohe č. 3 2. Vzorec na výpočet výšky poplatku znie:
„p = 0,056 * Max { 0, ČKH(t) M(t-1) * PDJ(t) / PDJ(t-1)}, ak PDJ(t) < PDJ (t- 1), inak p = 0,056 * Max { 0, ČKH(t) – M(t-1) },
kde
M(0) = 0 eur,
M(t) = Max {ČKH(t), M(t -1) * PDJ(t) / PDJ(t-1)}, ak PDJ(t) < PDJ(t-1),
inak M(t) = Max {ČKH(t), M(t -1)}.“.
7. V Čl. II sa slová „1. januára 2010“ nahrádzajú slovami „1. júla 2009“.
V súvislosti so sledovaním zhodnotenia majetku v dôchodkovom fonde na účely výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde a povinnosti za zákonom stanovených podmienok dopĺňať majetok v dôchodkových fondoch, navrhujem skrátiť sledované obdobie z navrhovaných šesťdesiat mesiacov na šesť kalendárnych mesiacov. Súčasne sa precizuje vzorec pre výpočet poplatku uvedený v prílohe 3 návrhu zákona a navrhuje zmena účinnosti zákona.
Výbor NR SR pre sociálne veci a bývanie
Gestorský výbor odporúča schváliť
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 odsek 4 písmeno f) a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov
4
s c h v á l i ť.
VI.
Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 7 uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy s návrhom schváliť.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Janu Vaľovú na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní a treťom čítaní v Národnej rade Slovenskej republiky a informovanie Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie č. 235 z 11. marca 2009.
Bratislava 11. marca 2009
Jozef Halecký v. r.
predseda výboru