DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona:
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Jozef Ďuračka
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
3.Predmet návrhu zákona je v práve Európskych spoločenstiev a Európskej únie upravený:
a)v primárnom práve –
- čl. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v jej platnom znení, podľa
ktorého na splnenie stanovených cieľov zahŕňajú činnosti členských štátov a Európskeho spoločenstva stanovenie menových kurzov a uskutočňovanie jednotnej menovej a devízovej politiky, ktorých základným cieľom je udržať cenovú stabilitu a podporovať všeobecné hospodárske politiky v súlade s princípmi otvoreného trhového hospodárstva s voľnou súťažou. Tieto činnosti vyžadujú rešpektovanie nasledujúcich hlavných zásad stabilné ceny, zdravé verejné financie a menové podmienky a dlhodobo udržateľná platobná bilancia.
- čl. 105 a 106 Zmluvy o založení ES v platnom znení, ktorá upravuje, že Európsky systém centrálnych bánk prispieva k riadnemu uskutočňovaniu politík vedených príslušnými orgánmi, pokiaľ ide o opatrný dohľad nad úverovými inštitúciami a stabilitu finančného systému. Európska centrálna banka výlučné právo povoľovať vydávanie bankoviek v Európskom spoločenstve. Členské štáty môžu vydávať mince v objeme schválenom Európskou centrálnou bankou.
b)v sekundárnom práve Nariadenie Rady (ES) č. 1103/97 zo 17. júna 1997 o určitých ustanoveniach týkajúcich sa zavedenia eura v platnom znení, ktoré v čl. 5 upravuje, že peňažné čiastky, ktoré majú byť zaplatené alebo účtované, ktoré prevedené na národnú menovú jednotku, sa zaokrúhlia smerom nahor alebo nadol na najbližšiu čiastkovú jednotku podľa národných právnych predpisov alebo praxe.
c)v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev rozsudok C-19/03 z 25. marca 2004 v ktorom sa uvádza, že nariadenie 1103/97 stanovuje iba minimálne pravidlá pre zaokrúhľovanie určitých čiastok a prenecháva na vnútroštátne orgány, aby zachovali alebo prijali pravidlá, ktoré by viac prispeli k dosiahnutiu cieľa, t.j. dodržania zásady kontinuity zmlúv a neutrality prechodu na euro.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii: žiadne
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie: úplný