N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
IV. volebné obdobie
Návrh zákona
z ................. 2009,
ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z., zákona č. 276/2001 Z. z., zákona č. 436/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 520/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z. a zákona č. 382/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 3 sa dopĺňa písm. c), ktoré znie:
c) väčšou mincou rozumie minca v nominálnej hodnote minimálne 10 centov.
2. V § 3 ods. 4 znie:
(4) Cena, ktorá sa platí v hotovosti a ktorú nemožno bez zvyšku rozčleniť na nominálnu hodnotu platných bankoviek a väčších mincí, sa zaokrúhľuje tak, aby túto cenu bolo možné zaplatiť platnými bankovkami a väčšími mincami; celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny, ktorý je nižší ako polovica alebo sa rovná polovici nominálnej hodnoty najnižšej platnej väčšej mince, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok platby, ktorý je vyšší ako polovica nominálnej hodnoty najnižšej platnej väčšej mince, sa zaokrúhľuje nahor. Ak je platená cena súčtom cien za viac kusov tohto istého tovaru alebo viac kusov rôznych tovarov, zaokrúhľuje sa takto celková suma platenej ceny. Takéto zaokrúhľovanie ceny nie je porušením cenovej disciplíny podľa tohto zákona.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.
Dôvodová správa
Všeobecná časť
So zavedením spoločnej európskej meny euro ako zákonného platidla na území Slovenskej republiky sa zvýšilo množstvo mincí v obehu. Pred zmenou meny sa používali mince v piatich nominálnych hodnotách (50 halierov, 1, 2, 5 a 10 korún). V prípade eura to mince v 8 nominálnych hodnotách (1, 2, 5, 10, 20 a 50 centov, 1 a 2 eurá).
Okrem celkovo veľkého množstva mincí je praktickým problémom predovšetkým používanie centových mincí s najnižšou hodnotou, ktoré zbytočne zaťažujú obyvateľstvo a obchodníkov
Cieľom predloženého návrhu zákona je obnoviť u nás dobre známy spôsob zaokrúhľovania konečnej ceny nákupu tak, aby sa obmedzilo hotovostné používanie mincí s najnižšími nominálnymi hodnotami (1, 2 a 5 centov). Keďže Slovenská republika stratila vstupom do eurozóny menovú suverenitu, nemôže používanie týchto mincí na svojom území úplne zakázať. Úpravou zákona o cenách však môže stanoviť také pravidlá zaokrúhľovania cien, ktoré budú mať za následok faktické stiahnutie najmenších mincí z obehu.
Pravidlá zaokrúhľovania boli do zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách zakomponované prostredníctvom zákona č. 520/2003 Z. z.. Touto novelou sa zároveň vytvorili predpoklady pre neskoršie zrušenie mincí v nominálnej hodnote 10 a 20 halierov. Predložený návrh zákona predpokladá zmenu tejto úpravy tak, aby sa ceny nezaokrúhľovali na najnižšiu platnú mincu, ale na najnižšiu platnú väčšiu mincu, pričom za väčšie mince podľa návrhu zákona určené mince v nominálnej hodnote minimálne 10 centov. V takto nastavenom legislatívnom prostredí by síce jednocentové, dvojcentové a päťcentové mince ostali v platnosti a spotrebitelia by ich mohli používať, ale obchodníci by fakticky nevydávali mince v nižšej nominálnej hodnote ako 10 centov, čím by v priebehu krátkej doby prišlo k faktickému stiahnutiu najmenších mincí z obehu.
Zaokrúhľovanie nepredstavuje hrozbu relevantného zvyšovania miery inflácie.
Návrh zákona nebude mať priamy dopad na verejné rozpočty, nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, ani na životné prostredie. Návrh zákona bude mať priaznivý vplyv na podnikateľské prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, jej zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Do definície základných pojmov sa navrhuje doplniť definíciu „väčšej mince“ ako mince v nominálnej hodnote minimálne 10 centov.
K bodu 2
Zaokrúhľovanie cien v hotovostných platbách je v platnom znení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách upravené v § 3 ods. 4 tak, že sa cena zaokrúhľuje tak, aby ju bolo možné zaplatiť platnými bankovkami a mincami: „Celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny, ktorý je nižší ako polovica nominálnej hodnoty najnižšej platnej mince, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok platby, ktorý sa rovná polovici alebo je vyšší ako polovica nominálnej hodnoty najnižšej platnej mince, sa zaokrúhľuje nahor. Ak je platená cena čtom cien za viac kusov tohto istého tovaru alebo viac kusov rôznych tovarov, zaokrúhľuje sa takto až celková suma platenej ceny.“
Predložený návrh stanovuje, že ceny sa v hotovostnom styku nemajú zaokrúhľovať na hodnotu „najnižšej platnej mince“, čiže na 1 cent, ale na hodnotu „najnižšej väčšej platnej mince“, čiže v zmysle úpravy navrhnutej v prvom bode na 10 centov.
Navrhovaná úprava tiež mení doterajší mechanizmus zaokrúhľovania v prospech občana, a to tak, že hodnota nižšia ako polovica alebo rovná polovici „najnižšej platnej mince“ sa zaokrúhľuje nadol a nahor sa zaokrúhľujú iba hodnoty vyššie ako polovica „najnižšej platnej mince“.
K čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona 1. septembrom 2009, pretože ide síce rozsahom o jednoduchú úpravu, ale vzhľadom na širší okruh osôb, ktorých sa novela dotýka, je potrebná istá legisvakačná doba.