PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: 533/2009
1001
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 5. marca 2009
o pridelení návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona na prerokovanie výboru Národnej rady Slovenskej republiky
P r i d e ľ u j e m
návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 972), doručený 5. marca 2009
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie
na prerokovanie i h n e ď
s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Pavol P a š k a v. r.