NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
IV. volebné obdobie
973
Vládny návrh
Zákon
z ................................... 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z. a zákona č. 449/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 47 ods. 2 písm. b) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:
„2. vedenie garančného účtu dôchodkového fondu,“.
Doterajšie body 2 až 15 sa označujú ako body 3 až 16.
2.V § 63sa odsek 1 dopĺňa písmenom c) , ktoré znie:
2
„c) odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde.“.
3.V § 63 ods. 2 prvej vete sa slová „0,065 %“ nahrádzajú slovami „0,025 %“ a vypúšťa sa druhá veta.
4.V § 63 ods. 5 sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „a c)“.
5.§ 63 sa dopĺňa odsekmi 9 až 13, ktoré znejú:
„(9) Odplata dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 písm. c) za jeden mesiac správy dôchodkového fondu určená v štatúte dôchodkového fondu nesmie presiahnuť 5,6 % z jednej šesťdesiatiny zhodnotenia majetku v dôchodkovom fonde za sledované obdobie.
(10) Sledovaným obdobím sa na účely tohto zákona rozumie posledných 60 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
(11) Na účely výpočtu výšky odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 písm. c) sa zhodnotením majetku v dôchodkovom fonde podľa odseku 9 rozumie súčin pomeru aritmetického priemeru aktuálnych hodnôt dôchodkových jednotiek za posledný kalendárny mesiac sledovaného obdobia a aritmetického priemeru aktuálnych hodnôt dôchodkových jednotiek za prvý kalendárny mesiac sledovaného obdobia zníženého o hodnotu 1 a priemernej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde za sledované obdobie.
(12) Odplata podľa odseku 1 písm. c) sa dôchodkovej správcovskej spoločnosti vypláca z garančného účtu dôchodkového fondu. Dôchodková správcovská spoločnosť odpíše z garančného účtu dôchodkového fondu počet dôchodkových jednotiek, ktorý zodpovedá podielu hodnoty podľa odseku 9 a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky.
(13) Ak výsledok výpočtu podľa odseku 11 je záporný, odplata dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 písm. c) nepatrí a dôchodková správcovská spoločnosť postupuje podľa § 63c.“.
6. Za § 63a sa vkladajú § 63b a 63c, ktoré znejú:
㤠63b
Na garančný účet dôchodkového fondu sa v prvý pracovný deň kalendárneho mesiaca uhradí suma poplatku na garančný účet dôchodkového fondu (ďalej len „poplatok“) vypočítaná podľa prílohy č. 3 k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.
3
§ 63c
(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zvýšiť aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky vypočítanú podľa § 75 ods. 5 k poslednému dňu sledovaného obdobia spôsobom podľa odsekov 2 a 3.
(2) Ak je aktuálna hodnota garančného účtu dôchodkového fondu vyjadrená v peniazoch vyššia alebo rovná absolútnej hodnote sumy určenej podľa § 63 ods. 11, dôchodková správcovská spoločnosť odpíše z garančného účtu dôchodkového fondu počet dôchodkových jednotiek, ktorý zodpovedá podielu absolútnej hodnoty sumy určenej podľa § 63 ods. 11 a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky podľa § 75 ods. 5.
(3) Ak je aktuálna hodnota garančného účtu dôchodkového fondu vyjadrená v peniazoch nižšia ako absolútna hodnota sumy určenej podľa § 63 ods. 11, dôchodková správcovská spoločnosť odpíše z garančného účtu dôchodkového fondu všetky dôchodkové jednotky a do majetku v dôchodkovom fonde doplní z vlastného majetku rozdiel absolútnej hodnoty sumy určenej podľa § 63 ods. 11 a aktuálnej hodnoty garančného účtu dôchodkového fondu vyjadrenej v peniazoch.
(4) Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde platná k poslednému dňu sledovaného obdobia je čistá hodnota majetku upravená podľa odseku 3. Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky platná k poslednému dňu sledovaného obdobia sa určí ako podiel čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde upravenej podľa odsekov 2 a 3 a počtu dôchodkových jednotiek upravených podľa odsekov 2 a 3.
(5) Ak dôchodková správcovská spoločnosť zvýšila aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky postupom podľa odsekov 1 4, nepostupuje v sledovanom období opätovne podľa § 63 ods. 11 a 13.
7. V § 72 ods. 1 sa slová „príspevky a penále“ nahrádzajú slovami „príspevky, penále a majetok doplnený podľa § 63c ods. 3“.
8. V § 74 odsek 1 tretia veta znie: „Majetok v dôchodkovom fonde tvoria podiely sporiteľov na tomto majetku a podiel garančného účtu dôchodkového fondu na tomto majetku, pričom podiel sporiteľa na tomto majetku je vyjadrený pomerom dôchodkových jednotiek na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa ku všetkým dôchodkovým jednotkám tohto dôchodkového fondu.“.
9. V § 75 ods. 5 sa za slová „dôchodkového fondu“ vkladajú slová „a na garančnom účte dôchodkového fondu“.
10. V § 77 ods. 4 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré znejú:
„g) výšku odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde,
4
h) referenčnú hodnotu konzervatívneho dôchodkového fondu podľa § 91 a zloženie referenčnej hodnoty dôchodkových fondov podľa § 91a. “.
Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená i) a j).
11. § 91 vrátane nadpisu znie:
㤠91
Porovnávanie výkonnosti konzervatívneho dôchodkového fondu s referenčnou hodnotou hodnoty konzervatívneho dôchodkového fondu
(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná porovnávať výkonnosť ňou spravovaného konzervatívneho dôchodkového fondu s referenčnou hodnotou konzervatívneho dôchodkového fondu.
(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná dosahovať výkonnosť v konzervatívnom dôchodkovom fonde najmenej na úrovni referenčnej hodnoty konzervatívneho dôchodkového fondu.
(3) Nesplnenie povinnosti podľa odsekov 1 a 2 je dôchodková správcovská spoločnosť bez zbytočného odkladu povinná oznámiť Národnej banke Slovenska.
(4) Národná banka Slovenska môže uložiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti za porušenie povinnosti podľa odseku 2 okrem sankcií podľa § 115 ods. 1 aj povinnosť doplniť do konzervatívneho dôchodkového fondu majetok v takej výške, aby výkonnosť konzervatívneho dôchodkového fondu bola na úrovni podľa odseku 2.
(5) Národná banka Slovenska ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom čo sa rozumie výkonnosťou konzervatívneho dôchodkového fondu, referenčnou hodnotou konzervatívneho dôchodkového fondu, postup ich výpočtu, obdobie a periodicitu porovnávania výkonnosti konzervatívneho dôchodkového fondu s referenčnou hodnotou konzervatívneho dôchodkového fondu, zloženie referenčnej hodnoty konzervatívneho dôchodkového fondu a ďalšie podrobnosti o vykonávaní porovnávania výkonnosti konzervatívneho dôchodkového fondu s referenčnou hodnotou konzervatívneho dôchodkového fondu.“.
5
12. Za § 91 sa vkladá § 91a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠91a
Porovnávanie zloženia majetku vo vyváženom dôchodkovom fonde so zložením referenčnej hodnoty vyváženého dôchodkového fondu a porovnávanie zloženia majetku v rastovom dôchodkovom fonde so zložením referenčnej hodnoty rastového dôchodkového fondu
(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná porovnávať zloženie majetku ňou spravovaného vyváženého dôchodkového fondu so zložením referenčnej hodnoty vyváženého dôchodkového fondu a porovnávať zloženie majetku ňou spravovaného rastového dôchodkového fondu so zložením referenčnej hodnoty rastového dôchodkového fondu.
(2) Dôchodková správcovská spoločnosť určí v štatúte dôchodkového fondu zloženie referenčnej hodnoty vyváženého dôchodkového fondu a zloženie referenčnej hodnoty rastového dôchodkového fondu. Zloženie referenčnej hodnoty vyváženého dôchodkového fondu a zloženie referenčnej hodnoty rastového dôchodkového fondu môže dôchodková správcovská spoločnosť zmeniť najskôr po uplynutí 60 kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti jeho posledného určenia v štatúte; to neplatí ak Národná banka Slovenska udelí dôchodkovej správcovskej spoločnosti predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu dôchodkového fondu týkajúcu sa zmeny zloženia referenčnej hodnoty pred uplynutím tejto lehoty.
(3) Zloženie majetku vo vyváženom dôchodkovom fonde a v rastovom dôchodkovom fonde sa môže odchýliť od zloženia ich referenčnej hodnoty len v rozsahu ustanovenom vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá Národná banka Slovenska.
(4) Národná banka Slovenska ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom čo sa rozumie referenčnou hodnotou vyváženého dôchodkového fondu a pravidlá pre jej zloženie, čo sa rozumie referenčnou hodnotou rastového dôchodkového fondu a pravidlá pre jej zloženie, obdobie a periodicitu porovnávania zloženia majetku vo vyváženom dôchodkovom fonde a v rastovom dôchodkovom fonde so zložením ich referenčnej hodnoty a ďalšie podrobnosti o vykonávaní porovnávania zloženia majetku vo vyváženom dôchodkovom fonde a v rastovom dôchodkovom fonde.“.
13. Za § 98 sa vkladá § 98a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠98a
Garančný účet dôchodkového fondu
(1) Dôchodková správcovská spoločnosť zriadi a vedie v každom ňou spravovanom dôchodkovom fonde garančný účet dôchodkového fondu. Na garančnom účte
6
dôchodkového fondu sa evidujú dôchodkové jednotky oddelene od osobných dôchodkových účtov sporiteľov.
(2) Na garančnom účte dôchodkového fondu podľa odseku 1 sa eviduje taký počet dôchodkových jednotiek, ktorý zodpovedá podielu aktuálneho zostatku poplatkov podľa § 63b vyjadreného v peniazoch a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky.
(3) Majetok uložený na garančnom účte dôchodkového fondu môže dôchodková správcovská spoločnosť použiť na
a) úhradu odplaty podľa § 63 ods. 1 písm. c),
b) zvýšenie aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky podľa § 63c.
(4) Na garančný účet dôchodkového fondu podľa odseku 1 sa primerane použije § 94 ods. 3 a 4.
(5) Pri zlúčení dôchodkových fondov dôchodková správcovská spoločnosť skončí vedenie garančného účtu dôchodkového fondu. Preberajúca dôchodková správcovská spoločnosť bezodplatne pripíše na garančný účet preberajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti v príslušnom dôchodkovom fonde počet dôchodkových jednotiek, ktorý zodpovedá podielu zostatku na garančnom účte dôchodkového fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, z ktorej prechádza správa, a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky preberajúceho dôchodkového fondu.
(6) S dôchodkovými jednotkami evidovanými na garančnom účte dôchodkového fondu nemožno nakladať inak ako spôsobom podľa tohto zákona.“.
14. V § 105 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a c)“.
15. V § 107 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) referenčnú hodnotu konzervatívneho dôchodkového fondu podľa § 91 a zloženie referenčnej hodnoty dôchodkových fondov podľa § 91a.“.
16. V § 107 ods. 3 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g) vyhodnotenie porovnania výkonnosti konzervatívneho dôchodkového fondu s referenčnou hodnotou konzervatívneho dôchodkového fondu a vyhodnotenie porovnania zloženia majetku vo vyváženom dôchodkovom fonde a zloženia majetku v rastovom dôchodkovom fonde so zložením ich referenčnej hodnoty.“.
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).
7
17. Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 3, ktorá znie :
Príloha č. 3
k zákonu č. 43/2004 Z. z.
POSTUP PRI VÝPOČTE POPLATKU
Pri výpočte poplatku podľa § 63b sa použijú tieto veličiny, funkcie a ich označenia:
p = poplatok do garančného účtu dôchodkového fondu,
ČKH(t) = čistá kumulatívna hodnota v deň , ku ktorému sa uskutočňuje výpočet,
ČKH(t - 1) = čistá kumulatívna hodnota v deň bezprostredne predchádzajúci dňu, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet,
ČKH(0) = čistá kumulatívna hodnota dňa 1. 1. 2010 vyjadrená v eurách,
CF(t) = čistý tok príspevkov do dôchodkového fondu,
M(t) = maximálna čistá kumulatívna hodnota v dôchodkovom fonde od 1. 1. 2010,
M(t - 1) = maximálna čistá kumulatívna hodnota v dôchodkovom fonde v posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa uskutočňuje výpočet,
M(0) = maximálna čistá kumulatívna hodnota v dôchodkovom fonde 1. 1. 2010 vyjadrená v eurách,
NAV(t) = čistá hodnota aktív v dôchodkovom fonde v deň, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet,
NAV(t) = čistá hodnota aktív v dôchodkovom fonde v deň bezprostredne predchádzajúci dňu, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet,
NAV(0) = čistá hodnota aktív v dôchodkovom fonde 1. 1. 2010 vyjadrená v eurách,
PDJ(t) = počet dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde v deň, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet,
PDJ(t - 1) = počet dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde v posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa uskutočňuje výpočet,
funkcia Max {a, b} = označenie pre väčšie z čísel a a b ; ak a >= b, tak Max {a, b} = a, inak Max {a, b} = b.
8
1. Vzorec na výpočet čistej kumulatívnej hodnoty dôchodkového fondu
ČKH(0) = 0 eur,
ČKH(t) = ČKH(t-1) + NAV(t) – NAV(t-1) – CF(t),
kde
CF(i) = suma príspevkov pripísaných na účet dôchodkového fondu v deň, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet znížená o úbytok majetku odpísaného z účtu dôchodkového fondu v deň, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet.
2. Vzorec na výpočet výšky poplatku
p = 0,056 * Max { 0, ČKH(t) – M(t-1) },
kde
M(0) = 0 eur,
M(t) = Max {ČKH(t), M(t -1) * PDJ(t) / PJ(t-1) }.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
9
D ô v o d o v á s p r á v a
A. Všeobecná časť
Cieľom vládneho návrhu zákona je nastavenie nových parametrov pre stanovenie výšky odplát súvisiacich so správou finančných prostriedkov sporiteľov v systéme starobného dôchodkového sporenia. Dôvodom tejto navrhovanej úpravy je optimalizácia výšky odplát a to v závislosti nielen od objemu spravovaných finančných prostriedkov, ale aj od výkonnosti jednotlivých dôchodkových fondov. Navrhovanou právnou úpravou sa zároveň zavádza do systému starobného dôchodkového sporenia nový prvok, ktorým je garančný účet dôchodkového fondu. Z tohto účtu sa navrhuje doplnenie majetku účastníkov starobného dôchodkového sporenia v dôchodkových fondoch v zákonom stanovených prípadoch.
Finančné dopady uvedené v Doložke finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.
10
Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov
na zamestnanosť a podnikateľské prostredie
I.Odhad vplyvov na verejné financie
V doložke posudzované vplyvy spojené so zmenou výšky odplaty za správu fondu z 0,065 % na 0,025 %. Predmetom doložky nie je vplyv odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkových fondoch, nakoľko v súčasnosti nie je možné tento vplyv kvalifikovane odhadnúť.
I.I. Odhad vplyvov na štátny rozpočet
Navrhované opatrenia nemajú priamy dopad na štátny rozpočet.
I.II. Odhad vplyvov na rozpočet Sociálnej poisťovne
Navrhované opatrenia nemajú priamy dopad na rozpočet Sociálnej poisťovne.
II.Odhad vplyvov na obyvateľstvo, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb
Zníženie výšky odplaty za správu fondu z 0,065 % na 0,025 % z mesačnej čistej hodnoty majetku bude mať pozitívny vplyv na objem prostriedkov sporiteľov na bežnom účte dôchodkového fondu v príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti za predpokladu, že scenár zhodnocovania prostriedkov sporiteľov zostane nezmenený. Pri 40 rokoch sporenia pri navrhovanej zmene sa predpokladá, že objem prostriedkov na bežnom účte vzrastie o cca 10,4 %, t. j. aj dôchodkové nároky vzrastú o cca 10,4 %.
Odhad vplyvov na životné prostredie
Navrhované opatrenia nemajú vplyv na životné prostredie.
III.Odhad vplyvov na zamestnanosť
Navrhované opatrenia nemajú vplyv na zamestnanosť v Slovenskej republike.
Odhad vplyvov na podnikateľské prostredie
Navrhované opatrenia môžu mať negatívny vplyv na činnosť dôchodkových správcovských spoločností najmä z dôvodu zníženia výšky odplaty za správu fondu a zároveň predĺženia doby návratnosti nákladov spojených so zriadením dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
11
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu
s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu: vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskych spoločenstiev
-primárnom
je upravená v primárnom práve Európskych spoločenstiev, a to vo viacerých článkoch zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení; v rámci Spoločenstva sa v oblasti upravenej návrhom zákona uplatňuje tzv. globálny prístup, ktorého cieľom nie je zosúladenie systémov sociálneho zabezpečenia členských štátov, ale dosiahnutie efektívnej koordinácie týchto systémov.
Návrh zákona plne rešpektuje štyri všeobecné právne zásady, ktorými aplikácia jedného zákonodarstva, rovnosť zaobchádzania, zachovanie získaných práv a spočítanie období poistenia.
-sekundárnom
problematika návrhu zákona je upravená v sekundárnom práve Európskych spoločenstiev v
- Smernici Rady 76/207/EHS z 9. februára 1976 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky (Ú. v. ES L 39, 14. 2. 1976),
- Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/73/ES z 23. septembra 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/207/EHS o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky (Ú. v. ES L 269, 5. 10. 2002),
- Smernici Rady 79/7/EHS z 19. decembra 1978 o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpečením (Ú. v. ES L 6, 10. 1. 1979),
- Smernici Rady 86/613/EHS z 11. decembra 1986 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vykonávajúcimi činnosť ako samostatne
12
zárobkovo činné osoby vrátane činnosti v poľnohospodárstve a o ochrane samostatne zárobkovo činných žien počas tehotenstva a materstva (Ú. v. ES L 359, 19. 12. 1986),
- Smernici Rady 97/80/ES z 15. decembra 1997 o dôkaznom bremene v prípadoch diskriminácie na základe pohlavia (Ú. v. ES L 14, 20. 1. 1998),
- Smernici Rady 98/52/ES z 13. júla 1998 o rozšírení smernice 97/80/ES o dôkaznom bremene v prípadoch diskriminácie na základe pohlavia na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (Ú. v. ES L 205, 22. 7. 1998),
- Smernici Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Ú. v. ES L 180, 19. 7. 1000),
- Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 o životnom poistení (Ú. v. ES L 345, 19. 12. 2002 v platnom znení,
b)nie je upravená v práve Európskej únie
c)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:
a)lehota na prebratie smernice alebo rámcového rozhodnutia podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia z nich vyplývajúca
- návrhom zákona sa nepreberá smernica ani rámcové rozhodnutie,
b)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev podľa čl. 226 228 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev v platnom znení
- Európska komisia zaslala Slovenskej republike odôvodnené stanovisko porušenie zmluvy č. 2007/2263 porušenie čl. 56 Zmluvy o ES s ustanoveniami § 82 ods. 5 a § 82 ods. 4 a 4 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
c)informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice alebo rámcové rozhodnutia už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
- návrhom zákona sa nepreberá smernica ani rámcové rozhodnutie,
13
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev alebo právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
6.Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
14
B. Osobitná časť
K Čl. I.
K bodu 1
Navrhované ustanovenie súvisí so návrhom na zriadenie garančného účtu dôchodkového fondu.
K bodom 2 a 4
Navrhovanými ustanoveniami sa zavádza nový druh odplaty, a to odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde, ktorej výška bude závislá od výnosov dosiahnutých dôchodkovými správcovskými spoločnosťami.
K bodu 3
Uvedenou legislatívnou úpravou sa znižuje percentuálna sadzba odplaty za správu dôchodkového fondu, ktorá sa vypláca bez ohľadu na skutočnosť, či sa majetok sporiteľov v dôchodkových fondoch zhodnocuje alebo nie.
K bodom 5 a 6
Navrhuje sa spôsob výpočtu výšky odplaty za správu dôchodkového fondu a postup pri určení výšky sumy poplatku na garančný účet dôchodkového poplatku. Zároveň sa upravuje spôsob výpočtu dôchodkovej jednotky v súvislosti s dopĺňaním majetku v dôchodkových fondoch z prostriedkov uložených na garančnom účte dôchodkového fondu.
K bodom 7, 8 a 9
Navrhované ustanovenia súvisia so zriadením garančného účtu dôchodkového fondu.
K bodu 10
Dopĺňajú sa nové obligatórne obsahové náležitosti štatútu dôchodkového fondu a to v nadväznosti na zmeny obsiahnuté v tomto návrhu novely.
K bodu 11
Navrhuje sa nový model porovnávania výkonnosti konzervatívneho dôchodkového fondu predovšetkým vo väzbe na referenčnú hodnotu; navrhované ustanovenie zároveň splnomocňuje Národnú banku Slovenska na vydanie osobitného predpisu pre jej určovanie a pre uloženie sankcie v prípadoch nedodržania výkonnosti v konzervatívnom dôchodkovom fonde na úrovni referenčnej hodnoty, vrátanie doplnenia majetku.
15
K bodu 12
Navrhuje sa porovnávanie zloženia majetku vo vyvážených a v rastových dôchodkových fondoch s referenčnými hodnotami, ktorých zloženie si budú môcť vybrať samotné dôchodkové správcovské spoločnosti. Návrh súčasne splnomocňuje Národnú banku Slovenska na vydanie osobitného predpisu pre určovanie referenčných hodnôt vyvážených a rastových fondov a pre určovanie ich zloženia.
K bodu 13
Upravujú sa podmienky zriaďovania a vedenia garančného účtu dôchodkového fondu ako nového prvku v systéme starobného dôchodkového sporenia, ktorý slúžiť k poskytovaniu odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde a k dopĺňaniu tohto majetku zvyšovaním aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky. Navrhuje sa postup vo vzťahu ku garančným účtom dôchodkových fondov pri ich zlučovaní.
K bodom 14, 15 a 16
Navrhované ustanovenia upravujú oznamovaciu povinnosť dôchodkových správcovských spoločností vo vzťahu k navrhnutým zmenám v starobnom dôchodkovom sporení.
K bodu 17
Navrhuje sa znenie prílohy upravujúcej postup pri výpočte poplatku na garančný účet dôchodkového fondu.
K Čl. II.
Účinnosť legislatívnych zmien sa navrhuje od 1. januára 2010.
Bratislava 4. marca 2009
Robert Fico, v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Viera Tomanová, v. r.
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky
16