NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
IV. volebné obdobie
Číslo: 72/2009
1303
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 11. februára 2009
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 880) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
A.r o z h o d l a, ž e
prerokuje uvedený vládny návrh zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
tento vládny návrh zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo;
C.u r č u j e
ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvoa lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní vo výbore do 8. apríla 2009 a v gestorskom výbore do 14. apríla 2009.
Pavol P a š k a v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Ľudmila M u š k o v á v. r.
Peter G a b u r a v. r.
2