1
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
35. schôdza výboru
144
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
z 26. novembra 2009
o určení spravodajcu gestorského výboru pre prvé čítanie a druhé čítanie o návrhu zákona podľa § 71 a § 77 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
na svojej 35. schôdzi k Vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 880);
A.k o n š t a t u j e,
že predseda Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 71 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo pri rokovaní o Vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 880) za gestorský výbor;
2
B.u r č u j e
v súlade s § 77 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov poslanca Jozefa V a l o c k é h o člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo za spravodajcu k predmetnému návrhu zákona v prvom a v druhom čítaní;
C.u k l a d á
predsedovi výboru
informovať o tomto uznesení predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Viliam N o v o t n ý
predseda výboru
Ján P a t a k y
overovateľ výboru