PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: 72/2009
900
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 14. januára 2009
o návrhu pridelenia vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
N a v r h u j e m
Národnej rade Slovenskej republiky
A. p r i d e l i ť
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 880), doručený 14. januára 2009
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo;
B. u r č i ť
1. k vládnemu návrhu zákona ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo,
2. lehotu na prerokovanie vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výbore do 8. apríla 2009 a v gestorskom výbore do 14. apríla 2009.
Pavol P a š k a v. r.