1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
IV. volebné obdobie
880
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z................ 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 206/2008 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z. a zákona č. 461/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 5 ods. 1 úvodnej vete sa za slová „poskytovateľov na území“ vkladajú slová „Slovenskej republiky alebo na území“.
2. V § 5 ods. 4 sa vypúšťajú slová „na určených špecializovaných pracoviskách“.
3. V § 7 ods. 3 písmeno a) znie:
„a) ambulancia
1. všeobecná,
2. špecializovaná,
3. lekárskej služby prvej pomoci
3a. lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých,
3b. lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast,
3c. špecializovaná zubno-lekárska služba prvej pomoci,
4. záchrannej zdravotnej služby
2
4a. ambulancia rýchlej lekárskej pomoci,
4b. ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci,
4c. ambulancia rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky,
4d. ambulancia vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,“.
4. § 7 sa dopĺňa odsekmi 8 až 11, ktoré znejú:
„(8) Súčasťou zdravotníckeho zariadenia môže byť špecializované pracovisko určené na centralizované poskytovanie špecializovaných zdravotných výkonov pri chorobách a patologických stavoch, ktoré sa na území Slovenskej republiky vyskytujú zriedkavo, a ktorých diagnostiku a terapiu odborne usmerňuje ministerstvo zdravotníctva12a); takéto pracovisko sa označuje ako centrum.
(9) Zriadenie centra schvaľuje ministerstvo zdravotníctva na základe žiadosti prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia. Ministerstvo zdravotníctva rozhodne o schválení zriadenia centra do troch mesiacov od doručenia žiadosti.
(10) Žiadosť o schválenie zriadenia centra obsahuje
a) názov a sídlo žiadateľa,
b) zameranie centra na choroby alebo patologické stavy podľa odseku 8,
c) zoznam zdravotných výkonov, ktoré bude centrum vykonávať,
d) miesto prevádzkovania centra.
(11) Ministerstvo zdravotníctva zruší rozhodnutie o schválení zriadenia centra ak centrum prestane spĺňať zameranie, pre ktoré bolo určené podľa odseku 10 písm. b) a c).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a) § 45 ods. 1 písm. b) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“
5. V § 12 ods. 3 písm. a) sa slová „v tej kategórii zdravotníckych pracovníkov, v ktorej“ nahrádzajú slovami „v tom povolaní, v ktorom“.
6. V § 12 odsek 10 znie:
„(10) Odborný zástupca [odsek 3 písm. a)] sa určí pre zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti pre každé zo zdravotníckych povolaní podľa § 27 ods. 1 a 2, na ktorého výkon sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a pre zdravotnícke povolanie pôrodná asistentka, ak zdravotnícki pracovníci s odbornou spôsobilosťou na výkon týchto zdravotníckych povolaní budú v zdravotníckom zariadení poskytovať zdravotnú starostlivosť.“
7. § 27 vrátane nadpisu znie:
㤠27
Zdravotnícki pracovníci
"(1) Zdravotnícky pracovník je fyzická osoba vykonávajúca zdravotnícke povolanie
3
a)lekár,
b)zubný lekár,
c)farmaceut,
d)sestra,
e)pôrodná asistentka,
f)fyzioterapeut,
g)zdravotnícky záchranár,
h)verejný zdravotník,
i)zdravotnícky asistent,
j)zubný technik,
k)optometrista,
l)očný optik,
m)rádiologický asistent,
n)asistent hygieny a epidemiológie,
o)ortopedický technik,
p)technik laboratórnej medicíny,
q)medicínsko-technický laborant,
r)zdravotnícky laborant,
s)farmaceutický laborant,
t)laborant pre zdravotnícke pomôcky,
u)dentálna hygienička,
v)asistent výživy,
w)masér,
x)sanitár.
(2) Zdravotnícky pracovník je aj fyzická osoba vykonávajúca iné povolanie ako zdravotnícke povolania uvedené v odseku 1, ak k svojej odbornej spôsobilosti získala kladné vyjadrenie ministerstva zdravotníctva a splnila podmienku podľa § 33 ods. 3 (ďalej len „iný zdravotnícky pracovník“).
(3) Zdravotníckym pracovníkom je aj profesionálny vojak, ktorý vykonáva príslušné zdravotnícke povolanie podľa odsekov 1 a 2 v štátnej službe profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskom zdravotníctve a spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu 23a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
„23a) § 27 ods. 1 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2008 Z. z.“.
8. V § 31 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) registrácia (§ 62 až 64), ak v § 63 ods. 8 nie je ustanovené inak .“.
9. V § 33 ods. 2 a 4 a v § 33 ods. 5 písm. a) a b) sa slová „v príslušnej kategórii zdravotníckych pracovníkov“ nahrádzajú slovami „v príslušnom zdravotníckom povolaní“.
10. V § 33 ods. 3 sa slová „ak ide o kategóriu iných zdravotníckych pracovníkov 27 písm. i)]“ nahrádzajú slovami „ak ide o povolania podľa § 27 ods. 2“ .
4
11. V § 36 ods. 14 sa slová „v kategórii“ nahrádzajú slovami „v zdravotníckom povolaní“.
12. V § 39 odsek 1 znie:
„(1) Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka zahŕňa špecializačné štúdium na výkon špecializovaných pracovných činností, certifikačnú prípravu na výkon certifikovaných pracovných činností a sústavné vzdelávanie. Ďalšie vzdelávanie iného zdravotníckeho pracovníka podľa § 27 ods. 2 zahŕňa aj prípravu na výkon práce v zdravotníctve. Požiadavka prípravy na výkon práce v zdravotníctve neplatí, ak iný zdravotnícky pracovník podľa § 27 ods. 2 získal vysokoškolské vzdelanie, ktorému predchádzalo získanie odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 27 ods. 1.“.
13. § 40 sa dopĺňa odsekmi 20 až 22, ktoré znejú:
„(20) Minimálne požiadavky na kurzy a skúšky inštruktorov prvej pomoci a minimálne požiadavky na kurzy prvej pomoci a skúšky z poskytovania prvej pomoci ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
(21) Ministerstvo zdravotníctva môže na základe zistení z priebežného sledovania a hodnotenia úrovne ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov zdravotníckej vysokej školy33) podľa odseku 1 akreditovať študijný program tejto školy aj bez žiadosti podľa odseku 3 alebo zrušiť študijný program uskutočňovaný touto školou.
(22) Na rozhodovanie o akreditácii alebo o zrušení študijného programu ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov uskutočňovaného zdravotníckou vysokou školou podľa odseku 21 sa primerane použijú ustanovenia odsekov 1 až 18.“.
14. V § 41 ods. 3 sa slová „ [§ 27 písm. i)]“ nahrádzajú slovami „podľa § 27 ods. 2“.
15. § 41 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Potvrdenie o absovovaní akreditovaného kurzu inštruktora prvej pomoci [§ 41 ods. 1 písm. d)] platí päť rokov od dátumu jeho vydania.“.
16. V § 42 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety: „Komora priebežne sleduje a hodnotí aj úroveň neakreditovaných vzdelávacích aktivít, a to samostatne alebo v spolupráci s medzinárodne uznávanou organizáciou na hodnotenie úrovne neakreditovaných vzdelávacích aktivít zdravotníckych pracovníkov v príslušnom zdravotníckom povolaní. Komora sa podľa požiadaviek akreditačnej komisie 40 ods. 1) spolupodieľa aj na priebežnom sledovaní a hodnotení úrovne ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.“.
17. V § 47a, § 47b, § 62 ods. 6, § 68 ods. 6 a v § 102e sa slová „Slovenská komora laborantov, asistentov a technikov“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov“ v príslušnom tvare.
18. V § 47a sa vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) Slovenská komora fyzioterapeutov.“.
Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená c) až f).
5
19 . § 47f vrátane nadpisu znie:
„§47f
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov
(1) Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov združuje iných zdravotníckych pracovníkov podľa § 27 ods. 2 okrem psychológov.
(2) Členom Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov sa môže stať fyzická osoba okrem psychológa, ktorá spĺňa podmienky podľa § 27 ods. 2 a je bezúhonná 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.“.
20. V § 52 ods. 2 sa vypúšťajú písmená e) a f).
21. V § 56 ods. 2 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená g) a h).
22. V § 57 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) zapisuje zdravotníckych pracovníkov do registra podľa príslušného zdravotníckeho povolania a priebežne ho aktualizuje.“.
23. V § 62 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto slová: „a osoby s inou odbornou spôsobilosťou, ak spĺňajú podmienky podľa § 27 ods. 2“.
24. § 63 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Absolvent štúdia v zdravotníckom študijnom odbore, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania 27 ods. 1), oznámi údaje potrebné na registráciu najneskôr do troch mesiacov od začatia výkonu zdravotníckeho povolania u príslušného zamestnávateľa.“.
25. Za § 63 sa vkladajú § 63a až 63d, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠63a
Dočasné pozastavenie registrácie
Komora dočasne pozastaví registráciu, ak
a) zdravotnícky pracovník požiada o dočasné pozastavenie registrácie z dôvodu, že prerušil výkon zdravotníckeho povolania najviac na čas prerušenia výkonu zdravotníckeho povolania,
b) zdravotníckemu pracovníkovi bol zakázaný výkon zdravotníckeho povolania20) najviac na čas zákazu výkonu zdravotníckeho povolania.
§ 63b
Zrušenie registrácie
(1) Komora zruší registráciu tomu, kto
a) požiadal o zrušenie registrácie v súvislosti s ukončením výkonu zdravotníckeho povolania,
b) prestal spĺňať podmienky na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 31 ods. 1 písm. a) až
6
d).
(2) O zrušení registrácie rozhodne komora do 30 dní odo dňa, keď sa dozvedela o skutočnostiach uvedených v odseku 1. Rozhodnutie o zrušení registrácie sa doručuje zdravotníckemu pracovníkovi, a v prípade, že je zamestnancom, aj jeho zamestnávateľovi.
§ 63c
Obnovenie registrácie
Po zániku dôvodov, ktoré viedli k dočasnému pozastaveniu registrácie alebo k zrušeniu registrácie, komora zdravotníckeho pracovníka na základe jeho žiadosti o obnovenie registrácie opätovne registruje. K žiadosti o obnovenie registrácie zdravotnícky pracovník prikladá iba doklady preukazujúce zmeny údajov oznámených podľa § 63 ods. 2 a 3.
§ 63d
Zánik registrácie
Registrácia zaniká smrťou fyzickej osoby alebo jej vyhlásením za mŕtvu.“.
26. V § 64 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Komora v registri priebežne aktualizuje nové skutočnosti.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
27. V § 68 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „a osobám s inou odbornou spôsobilosťou, ak spĺňajú podmienky podľa § 27 ods. 2.“.
28. V § 69 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Podmienkou na vydanie licencie fyzioterapeutovi podľa § 68 ods. 1 písm. a) c) je aj odborná prax fyzioterapeuta v trvaní najmenej dvoch rokov po získaní príslušného stupňa vzdelania v príslušnom zdravotníckom povolaní.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
29. V § 73 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) má dočasne pozastavenú registráciu.“.
30. V § 73 ods. 4 písm. b) sa slová „až d)“ nahrádzajú slovami „až e)“.
31. Poznámka pod čiarou k odkazu 45 sa dopĺňa citáciou „Nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 1) v platnom znení.“.
32. V § 79 ods. 1 písm. j) sa za slová „vykonáva zastupovanie“ vkladajú slová a túto skutočnosť oznámiť príslušnému samosprávnemu kraju“.
33. V § 79 ods. 1 písmeno w) znie:
„w) vykonávať prehliadky mŕtvych tiel v súlade s osobitným predpisom55a) a nariaďovať
7
pitvy podľa osobitného predpisu55b) na základe písomného poverenia vydaného úradom pre dohľad.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55b znie:
„ 55b) § 48 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
34. V § 79 sa odsek 1 dopĺňa písmenom y), ktoré znie:
„y) uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s príslušnou zdravotnou poisťovňou, ak ide o poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorý uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti najmenej s jedným poistencom zdravotnej poisťovne a poskytuje zdravotnú starostlivosť plne uhrádzanú alebo čiastočne uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia.“.
35. § 81 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Orgány dozoru podľa odseku 1 pri výkone dozornej činnosti postupujú primerane podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti ustanovených osobitným predpisom60c).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 60c znie:
„60c) § 8 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.“.
36. V § 93a ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety: „Po 31. decembri 2009 lekári oprávnení vykonávať lekársku posudkovú činnosť na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení bez licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti, len ak zaradení do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy v odbore posudkové lekárstvo; najdlhšie však tri roky od začiatku vykonávania lekárskej posudkovej činnosti. Štúdium v špecializačnom študijnom programe alebo certifikačnom študijnom programe v odbore posudkové lekárstvo sa preukazuje raz za rok potvrdením od príslušnej vzdelávacej ustanovizne (§ 40 a 101).“.
37. Za § 102e sa vkladá § 102f, ktorý znie:
㤠102f
(1) Psychológ, logopéd, liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg, biológ, fyzik, genetik a chemik, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie v kategórii iný zdravotnícky pracovník podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2009, sa považuje za zdravotníckeho pracovníka podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2009.
(2) Zdravotnícki pracovníci registrovaní v komorách podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2009 sa považujú za registrovaných podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2009. Zdravotnícki pracovníci, ktorí sa neregistrovali podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2009 a podľa tohto zákona povinní sa registrovať, sa registrujú podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2009 najneskôr do 31. decembra 2009.
(3) Licencie na výkon fyzioterapeuta podľa § 68 ods. 1 písm. a) až c) vydané podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2009 sa považujú za licencie vydané podľa tohto zákona
8
v znení účinnom od 1. júna 2009.
(4) Držiteľ povolenia na prevádzkovanie ambulancie všeobecnej zdravotnej starostlivosti
alebo povolenia na prevádzkovanie ambulancie špecializovanej zubno lekárskej starostlivosti vydaného podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2009 na účely poskytovania lekárskej služby prvej pomoci požiada o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie lekárskej služby prvej pomoci podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2009 najneskôr do 31. decembra 2009.
(5) Inštruktorské preukazy vydané podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2007 strácajú platnosť 1. januára 2010. Potvrdenia o absolvovaní akreditovaného kurzu inštruktora prvej pomoci vydané podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2008 sa považujú za potvrdenia o absolvovaní akreditovaného kurzu inštruktora prvej pomoci vydané podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2010.
(6) Prevádzkovateľ zdravotníckeho zariadenia vykonávajúci činnosti podľa § 7 ods. 8 pred 1. júnom 2009 je povinný získať schválenie ministerstva zdravotníctva na pokračovanie vo svojej činnosti v zmysle § 7 ods. 9 a 10 do 31. decembra 2009; ak prevádzkovateľ toto schválenie nezíska, je povinný od 1. januára 2010 činnosť centra ukončiť.“.
38. V prílohe č. 2 v poznámke pod čiarou k odkazu *) sa slová „asistent, technik, iný zdravotnícky pracovník“ nahrádzajú slovami „fyzioterapeut, zdravotnícky záchranár, verejný zdravotník, psychológ, logopéd, liečebný pedagóg, zdravotnícky asistent, zubný technik, optometrista, očný optik, rádiologický asistent, asistent hygieny a epidemiológie, ortopedický technik, technik laboratórnej medicíny, medicínsko-technický laborant, zdravotnícky laborant, farmaceutický laborant, laborant pre zdravotnícke pomôcky, dentálna hygienička, asistent výživy, masér, sanitár, biológ, fyzik, chemik, genetik“.
39. V celom texte prílohy č. 3 sa slovo „kategória“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „povolanie“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z. a zákona č. 445/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 12 ods. 4 druhej vete sa slová „doklad o skončení kurzu prvej pomoci organizovanom Organizáciou medzinárodného Červeného kríža“ nahrádzajú slovami „doklad o absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci podľa osobitného predpisu.9aa)
Poznámka pod čiarou k odkazu 9aa znie:
„9aa) § 41 ods. 1 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 653/2007 Z. z..“.
9
Čl. III
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z. a zákona č. 662/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 7 ods. 6 sa slová „prevádzkovať lekársku službu prvej pomoci“ nahrádzajú slovami „prevádzkovať ambulanciu lekárskej služby prvej pomoci“ a na konci sa pripája druhá veta, ktorá znie: „Lekárska služba prvej pomoci sa vykonáva podľa rozpisu určeného samosprávnym krajom, ktorý obsahuje miesto výkonu lekárskej služby prvej pomoci, čas vykonávania lekárskej služby prvej pomoci a zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s uvedením dátumov vykonávania lekárskej služby prvej pomoci v období, na ktorý sa tento rozpis vyhotovuje.“.
Čl. IV
Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 653/2007 Z. z. a zákona č. 81/2008 Z. z. sa mení takto:
V § 2a sa vypúšťa odsek 3.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2009 okrem § 40 ods. 20 v trinástom bode v čl. I a čl. IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010.
10