z 25. novembra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 471/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 675/2006 Z. z., zákona č.532/2007 Z. z. a zákona č. 139/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 sa na konci pripája táto veta: „Základné životné podmienky na účely tohto zákona jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie.“.
2. V § 4 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo z dôvodu, že je fyzickej osobe poskytovaná starostlivosť v resocializačnom stredisku pobytovou formou podľa osobitného predpisu6b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:
„6b) § 63 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení zákona z 30. októbra 2008 “.
3. V § 5 ods. 4 úvodnej vete sa za slová „príjem sa“ vkladajú slová „pri posudzovaní hmotnej núdze, zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi“.
4. V § 5 ods. 4 písm. j) sa za slová „jednorazové príjmy11) vkladajú slová „a príjmy získané na základe dohody o vykonaní práce11a) a slová „v bežnom roku“ sa nahrádzajú slovami „za 12 mesiacov“.
2
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a) § 226 Zákonníka práce. “.
5. V § 5 ods. 4 písm. k) sa za slovo „štúdia,“ vkladajú slová „získaný za 12 mesiacov,“.
6. V § 5 sa odsek 4 dopĺňa písmenom aa), ktoré znie:
„aa) príjem za poskytnutie údajov pre štatistiku rodinných účtov, ktoré vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky.“.
7. V § 5 ods. 6 sa slová „celé desať koruny nadol“ nahrádzajú slovami „najbližší eurocent nadol“.
8. V § 10 ods. 1 sa slová „písm. a) až e)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až h)“.
9. V § 10 odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Dávka je
a)u jednotlivca 58,43 eura mesačne,
b)u jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 109,54 eura mesačne,
c)u dvojice bez detí 101,58 eura mesačne,
d)u dvojice s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 150,04 eura mesačne,
e)u jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi 159,34 eura mesačne,
f)u dvojice s viac ako štyrmi deťmi 201,16 eura mesačne.
(3) Ak je občan v hmotnej núdzi alebo fyzická osoba, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, tehotná žena, dávka uvedená v odseku 2 sa zvyšuje o 12,95 eura mesačne.“.
10. V § 10 odsek 5 znie:
„(5) Dávka na účely tohto zákona je za podmienok ustanovených týmto zákonom aj 12,95 eura mesačne u občana alebo fyzickej osoby, ktorá sa s občanom spoločne posudzuje na účely posudzovania hmotnej núdze, ak je rodičom dieťaťa do jedného roku veku.“.
11. § 10 sa dopĺňa odsekmi 9 až 12, ktoré znejú:
„(9) Dávka na účely tohto zákona je za podmienok ustanovených týmto zákonom aj 16,60 eura mesačne pre dieťa na účely zabezpečenia jeho základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi, ak toto dieťa plní povinnú školskú dochádzku.20b)
(10) Výška dávky a príspevkov určená podľa § 17 sa zvýši o dávku podľa odseku 9.
(11) Dávka podľa odseku 9 sa poskytuje od začiatku školského roka v období školského vyučovania a školských prázdnin. Dávka podľa odseku 9 sa poskytuje aj pri formách osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky,20c) ak sa tieto osobitné spôsoby plnenia školskej dochádzky vykonávajú na území Slovenskej republiky ako povinná školská dochádzka.
(12) Dávka podľa odseku 9 nepatrí, ak príslušný orgán rozhodol o zastavení výplaty prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa podľa osobitného predpisu.20d) “.
3
Poznámky pod čiarou k odkazom 20b až 20d znejú:
„20b) Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20c) § 23 zákona č. 245/2008 Z. z.
20d) § 12 ods. 2 zákona č. 600/2003 Z. z.“.
12. V § 11 odsek 2 znie:
„(2) Príspevok na zdravotnú starostlivosť je 2,00 eura mesačne.“.
13. V § 12 odsek 2 znie:
„(2) Aktivačný príspevok je 63,07 eura mesačne.“.
14. V § 12 odseky 9 a 10 znejú:
„(9) Aktivačný príspevok vo výške 63,07 eura mesačne patrí najviac šesť mesiacov dlhodobo nezamestnanému občanovi,24) ktorý sa zamestná a pred nástupom do zamestnania mal zabezpečované základné životné podmienky a poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi a jeho príjem zo závislej činnosti je najmenej na úrovni minimálnej mzdy,6) najviac však na úrovni trojnásobku minimálnej mzdy. Odsek 8 na účely aktivačného príspevku pre dlhodobo nezamestnaného občana platí primerane.
(10) Aktivačný príspevok vo výške 63,07 eura mesačne patrí najviac šesť mesiacov dlhodobo nezamestnanému občanovi,24) ktorý začne vykonávať samostatne zárobkovú činnosť podľa osobitného predpisu25) a pred začatím tejto činnosti mal zabezpečované základné životné podmienky a poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi. Odsek 8 na účely aktivačného príspevku pre dlhodobo nezamestnaného občana platí primerane.“.
15. V § 13 odsek 2 znie:
„(2) Príspevok na bývanie je
a)52,12 eura mesačne, ak ide o jedného občana v hmotnej núdzi,
b)83,32 eura mesačne, ak ide o občana v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú.“.
16. V § 13 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a bývanie v byte alebo v rodinnom dome, v ktorom občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, právo doživotného užívania“.
17. V § 14 odsek 2 znie:
„(2) Ochranný príspevok je 63,07 eura mesačne.“.
18. V § 17 odsek 3 znie:
„(3) Ak výška dávky a príspevkov určená podľa odsekov 1 a 2 je nižšia ako jedno euro, dávka a príspevky sa nevyplácajú. Prvá veta sa nepoužije na účely § 10 ods. 3, 5, 9 a 10.“.
4
19. V § 19 sa vypúšťajú odseky 3 až 9.
20. § 20 sa vypúšťa.
21. V § 21 sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
22. V § 22 písm. a) sa vypúšťajú slová „a obcou pri prenesenom výkone štátnej správy“.
23. V § 22 písmeno d) znie:
„d) vedie evidenciu, ktorá obsahuje meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, ak rodné číslo nie je pridelené a trvalý pobyt občana v hmotnej núdzi a fyzických osôb, ktoré sa s ním spoločne posudzujú, ktorým sa poskytujú dávka a príspevky,“.
24. V § 23 písmeno a) znie:
„a) rozhoduje
1. o hmotnej núdzi, zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi dávkou a príspevkami,
2. o vrátení neprávom vyplatenej dávky a príspevkov,
3. o zvýšení a znížení dávky a príspevkov,
4. o preddavkovom priznaní dávky a príspevkov s výnimkou aktivačného príspevku podľa § 12 ods. 9 a 10 a dávky podľa § 10 ods. 7,
5. o odňatí a zastavení výplaty dávky a príspevkov poskytovaných preddavkovo,
6. o doplatení a vrátení dávky a príspevkov poskytovaných preddavkovo,
7. o odňatí a zastavení výplaty dávky a príspevkov,
8. o zastavení výplaty dávky a príspevkov,
9. o obnovení výplaty dávky a príspevkov,
10. o priznaní, odňatí a zastavení výplaty, zastavení výplaty alebo obnovení výplaty dávky podľa § 10 ods. 5 a 7 alebo aktivačného príspevku podľa § 12 ods. 9 a 10,
11. o dodatočnom priznaní, zvýšení, znížení alebo doplatení dávky a príspevkov,
12. o zastavení príspevkov na šesť mesiacov,
13. o určení a uvoľnení osobitného príjemcu dávky a príspevkov,“.
25. V § 23 sa vypúšťajú písmená c), i) a j).
Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená c) až g).
26. V § 23 písmeno f) znie:
„f) vedie evidenciu, ktorá obsahuje meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, ak rodné číslo nie je pridelené a trvalý pobyt občana v hmotnej núdzi a fyzických osôb, ktoré sa s ním spoločne posudzujú, ktorým sa poskytujú dávka a príspevky,“.
27. § 23 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) vydáva potvrdenie, pre fyzickú osobu uvedenú v § 31 ods. 3 na účely vyplatenia splatných súm, ak sa dávka a príspevky priznali pred smrťou občana, s ktorým bola táto fyzická osoba spoločne posudzovaná.“.
5
28. § 24 vrátane nadpisu znie:
㤠24
Pôsobnosť obce
Obec pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti
a) rozhoduje o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi,
b) vykonáva poradenstvo pri zabezpečení základných životných podmienok a pri pomoci v hmotnej núdzi.“.
29. V § 25 ods. 2 sa za slovo „ustanovenia“ vkladajú slová „§ 18 ods. 3, § 33 ods. 2 a “.
30. V § 25 odsek 3 znie:
„(3) Konanie sa začína podaním písomnej žiadosti občana alebo na podnet orgánu, ktorý je príslušný rozhodovať o posúdení hmotnej núdze, zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi dávkou a príspevkami. Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, ak rodné číslo nie je pridelené a trvalý pobyt občana v hmotnej núdzi a fyzických osôb, ktoré sa s ním spoločne posudzujú, ktorým sa poskytujú dávka a príspevky. Na výzvu úradu občan doplní ďalšie nevyhnutné údaje. Úrad môže osobné údaje spracúvať len na účely posúdenia hmotnej núdze, zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi dávkou a príspevkami.“.
31. V § 25 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo obce“.
32. V § 25 odsek 6 znie:
„(6) Žiadosť o posúdenie hmotnej núdze, zabezpečenie základných životných podmienok a pomoc v hmotnej núdzi sa podáva na úrade, podľa miesta trvalého pobytu občana.“.
33. V § 25 ods. 8 sa vypúšťajú slová „alebo obec“.
34. V § 26 ods. 1 a 2 sa vypúšťajú slová „alebo obec“.
35. V § 26 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.
36. V § 26 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo obce“.
37. V § 26 ods. 5 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
38. V § 27 ods. 3 a 4 sa vypúšťajú slová „alebo obec“.
39. V § 28 ods. 1 druhej vete sa vypúšťa čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak“.
40. V § 28 sa vypúšťajú odseky 3, 4 a 8.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 5.
41. V § 29 ods. 1 a 3 sa vypúšťajú slová „alebo obci“ a v ods. 3 sa slová „ktoré vo veci konali“ nahrádzajú slovami „ktorý vo veci konal“.
42. V § 29 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo obce“ a slová „alebo obec“.
6
43. V § 29 ods. 4 7 sa vypúšťajú slová „alebo obec“ a v ods. 7 sa slovo „zistili“ nahrádza slovom „zistil“.
44. V § 29 ods. 5 sa slová „12 mesiacov“ nahrádzajú slovami „šesť mesiacov“.
45. V § 30 odsek 1 znie:
„(1) Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, ústav na výkon väzby a ústav na výkon trestu odňatia slobody, zdravotnícke zariadenia, školy a školské zariadenia, daňové úrady a ďalšie orgány štátnej správy, obce a samosprávne kraje povinné poskytovať súčinnosť orgánom štátnej správy a obciam pri zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi, vyhovieť ich žiadostiam a bezplatne im podávať oznámenia a informácie vo veciach zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi.“.
46. V § 30 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a obce“.
47. V § 31 odsek 3 znie:
„(3) Ak sa dávka a príspevky priznali pred smrťou občana, splatné sumy, ktoré sa nevyplatili do dňa smrti občana, sa vyplatia najstaršej fyzickej osobe z fyzických osôb, ktoré sa s týmto občanom spoločne posudzovali na účely zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi. Ak je najstaršia fyzická osoba podľa prvej vety neplnoleté dieťa, splatné sumy sa vyplatia tej plnoletej fyzickej osobe, s ktorou toto dieťa žije v domácnosti. Splatné sumy podľa prvej vety a druhej vety možno vyplatiť na základe potvrdenia o vyplatení splatných súm vydaného príslušným úradom.“.
48. Za § 33g sa vkladajú § 33h až 33j, ktoré znejú:
㤠33h
O žiadostiach o poskytovanie dávky a príspevkov, ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 31. decembra 2008, sa rozhodne podľa zákona účinného od 1. januára 2009.
§ 33i
Ak konanie o zúčtovaní dávky sociálnej pomoci s dávkou a príspevkami podľa § 33 ods. 6 a § 33b sa do 31.decembra 2008 neskončilo, toto konanie sa zastaví.
§ 33j
Ak príslušný orgán právoplatne nerozhodol o zastavení príspevkov na 12 mesiacov podľa § 29 ods. 5 do 31. decembra 2008, rozhodne o zastavení týchto príspevkov podľa zákona účinného od 1. januára 2009.“.
Čl. II
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004
7
Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z. a zákona č. 460/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 50c ods. 3 druhej vete sa za slovo „vypočítanej“ vkladajú slová „z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky“.
2.§ 52 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Ak sa dlhodobo nezamestnaný občan nemôže zúčastniť na aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec z dôvodu jeho dočasnej pracovnej neschopnosti, je povinný túto skutočnosť oznámiť úradu do troch pracovných dní od nástupu na dočasnú pracovnú neschopnosť. Ak dočasná pracovná neschopnosť dlhodobo nezamestnaného občana počas vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec trvá viac ako 30 kalendárnych dní, úrad dohodu vypovie.“.
3.§ 52a sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12) Ak sa uchádzač o zamestnanie nemôže zúčastniť na aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby z dôvodu jeho dočasnej pracovnej neschopnosti, je povinný túto skutočnosť oznámiť úradu do troch pracovných dní od nástupu na dočasnú pracovnú neschopnosť. Ak dočasná pracovná neschopnosť uchádzača o zamestnanie počas vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby trvá viac ako 30 kalendárnych dní, úrad dohodu vypovie.“.
4.V § 55a ods. 8 sa za slovom „prácu“ vypúšťa čiarka a vypúšťajú sa slová „ktoré trvajú najviac jeden mesiac,“.
5.V § 56a ods. 3 tretej vete sa slová „odo dňa predloženia žiadosti“ nahrádzajú slovami „po uplynutí príslušného štvrťroka“.
6.V § 56a ods. 4 písmeno c) znie:
„c) maximálnu výšku príspevku,“.
7.V § 60 ods. 2 písm. f) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „náklady na úhradu časti celkovej ceny práce sa neuhrádzajú, ak bol zamestnávateľovi na tento účel poskytnutý príspevok podľa § 56 alebo § 56a,“.
8
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky