1
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo, životné prostredie
a ochranu prírody
45. schôdza výboru
337
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
z 25. novembra 2008
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. (tlač 769)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a
ochranu prírody
A.s ú h l a s í
vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. s týmito pripomienkami:
Čl. I
1. K názvu zákona
Na koniec názvu zákona vložiť slová „a o zmene a doplnení ďalších zákonov“
Názov sa dopĺňa vzhľadom na pozmeňujúci návrh k čl. III.
2. K 4. bodu
K bodu 4 v písmene zh) nahradiť slovo „spätným“ slovom „opätovným“ a následne túto úpravu vykonať v ustanoveniach bodov 7, 26, 27, 28 a 32 v príslušnom gramatickom tvare.
Slovo opätovný lepšie vyjadruje skutočnosť, že ide o vývoz po dovoze, avšak nemusí ísť o spätný vývoz do toho istého štátu.
2
3. K 4. bodu
V poznámke pod čiarou 4a sa citácia publikačného zdroja právneho aktu ES „(Ú. v. L 183M, 5.7. 2006)“ nahrádza citáciou „(Ú. v. EÚ L 379, 24.12. 2004)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
4. K 10. bodu
V bode 10 sa na koniec písmena f) vkladá číselný odkaz k poznámke pod čiarou k odkazu 5d, ktorá znie:
5d) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov.“.
Ide o spresnenie textu, odkazom na právny predpis.
5. K 11. bodu
Bod 11. znie:
„V § 4 ods. 2 sa slová „fyzickej osobe“ nahrádzajú slovami „fyzickej osobe podnikateľovi“.“.
Ide o spresnenie textu, nakoľko ide o podnikateľský subjekt.
6. K 15. bodu
V § 4 ods. 3 písm. b) sa slová „Európskej Komisie“ nahrádzajú slovami „Komisie“.
Legislatívna skratka bola zavedená v § 9 ods. 1 zákona.
7. K 15. bodu
V bode 15 sa vypúšťa odsek 4 a následne sa upravuje aj prečíslovanie odsekov; rovnako sa prečíslujú odseky v 16., 17., 18 a 19. bode novely.
Navrhované znenie je v rozpore s opatreniami, ktoré realizované podľa odseku 3.
8. K 39. bodu
V bode 39 v § 11 ods. 6 znie:
„/6/ Ak žiadateľ o registráciu nedoplní údaje alebo neopraví chyby podľa odseku 5 kontrolný ústav vyjadrenie k úplnosti dokumentačného súboru údajov nevydá o čom písomne informuje žiadateľa o registráciu.“.
Ide o spresnenie textu, nakoľko na vyjadrenie o úplnosti dokumentačného súboru údajov sa nevzťahuje správne konanie a preto nie je možné konanie zastaviť.
3
9. K 39. bodu
V bode 39 sa v § 11 ods. 7 trikrát nahrádza číslovka „270“ číslovkou „240“.
Navrhovaná doba predloženia odborných posudkov je neprimerane dlhá a neúmerne predlžuje celý proces registrácie.
10. K 40. bodu
V bode 40 sa v § 11a odseku 4 vypúšťa druhá veta.
Druhá veta je v rozpore s ustanovením prvej vety.
11. K 40. bodu
V § 11a ods. 5 písm. g) sa slová „písm. b) a c),“ nahrádzajú slovami „písm. c) a d),“.
Oprava vnútorného odkazu z dôvodu vecného obsahu ustanovenia predmetných písmen.
12. K 40. bodu
V bode 40 sa v § 11b ods. 1 vypúšťajú slová „je podozrenie, že“
Vypustením uvedených slov sa predíde rôznym „upozorneniam“, že existuje podozrenie vo vzťahu k registrovaným prípravkom.
13. K 44. bodu
V § 13 ods. 5 sa slová „rozhodnutia na prebaľovanie“ nahrádzajú slovami „rozhodnutia o prebaľovaní“.
Ide o rozhodnutie vydané na základe žiadosti žiadateľa; nejde o opatrenie.
14. K 45. bodu
Nadpis pod § 14 znie:
㤠14
Zrušenie a zmena rozhodnutia o registrácii a o prebaľovaní prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov a povolenia uvádzať na trh a používať súbežný prípravok“.
Pripomienkou sa upresňuje názov § 14; podľa 17. bodu Legislatívno-technických pokynov Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov mať názov paragrafu „nadpis zodpovedajúci jeho obsahu“.
4
15. K 45. bodu
V § 14 ods. 4 sa slová „zruší toto použitie pre súbežný prípravok“ nahrádzajú slovami „zruší toto použitie aj pre súbežný prípravok“.
Pripomienka, ktorou sa precizuje ustanovenie o činnosti kontrolného ústavu; ide o zrušenie súbežného prípravku, ktoré je následné po zrušení použitia referenčného prípravku.
16. K 45. bodu
Na konci 45. bodu novely sa pripája táto veta: „Poznámky pod čiarou k odkazom 18a a 18b sa vypúšťajú.“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa precizuje legislatívny zámer predkladateľa.
17. K 46. bodu
V bode 46 sa v § 18 ods. 1 aj § 18a ods. 1 za legislatívnu skratku dopĺňajú slová „ktoré na žiadosť vydáva fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba poverená ministerstvom, ak sú akreditované na danú činnosť, alebo príslušný orgán iného členského štátu.“.
Doplnením týchto slov sa zabezpečí, aby obe osvedčenia vydávali subjekty, ktoré kompetentné takéto osvedčenie vydať.
18. K 46. bodu
V bode 46 sa v § 18 ods. 5 na konci odseku vkladá číselný odkaz na poznámku pod čiarou k odkazu 20, ktorá znie:
„20) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 624/2007 Z. z. o odbere vzoriek a o skladovaní prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov.“.
Ide o spresnenie podmienok na vykonávanie kontrol kontrolným ústavom.
19. K 49. bodu
V § 21 sa slová „alebo ich zástupca“ nahrádzajú slovami „alebo jeho zástupca“.
Pripomienkou sa odstraňuje nejednoznačnosť v otázke zastupovania; každý držiteľ môže mať vlastného zástupcu.
20. K 50. bodu
Bod 50 sa vypúšťa.
Odborná komisia by sa mala naďalej podieľať na posudzovaní prípravkov.
5
21. K 61. bodu
V § 29 ods. 1 písm. c) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
Legislatívna pripomienka, ktorou sa zohľadňuje obsah 25. bodu novely.
22. K 61. bodu
V § 29 ods. 1 písm. e) sa slová „nespĺňa podmienky“ nahrádzajú slovami „nespĺňal podmienky“.
Pre uloženie pokuty je rozhodujúci stav v čase spáchania správneho deliktu.
23. K 65. bodu
V poznámke pod čiarou 27a sa za slová „sa vzťahuje článok 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS“ dopĺňa citácia publikačného zdroja právneho aktu ES „(Ú. v. L 379, 24.12. 2004)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
24. K 67. bodu
V § 36a ods. 8 sa slová „do 1. januára 2012“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2011“ a slová“ do 1. januára 2014“ sa nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2013“.
Pripomienka, ktorou sa precizuje prechodné ustanovenie v súlade so zaužívanou legislatívnou praxou.
25. K poznámkam pod čiarou
V poznámkach pod čiarou sa vykoná úprava citácie publikačného zdroja právnych aktov ES a EÚ do formátu „(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. .../zv. ... ; Ú. v. ES alebo EÚ L ..., dátum)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
Čl. III.
26. K čl. III nahradiť slová „15. januára 2009“ slovami „1. februára 2009“ okrem § 29 ods. 1
písm. e), ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2012 a § 29 ods. 1 písm. f), ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2014.“.
Je potrebné odložiť účinnosť správnych deliktov na obdobie, kedy bude osvedčenie potrebné na uvádzanie prípravkov na trh, resp. na ich aplikáciu.
6
27. Za Čl. II sa vkladá nový článok III, ktorý znie:
„Čl. III
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002, zákona č. 393/2002 Z. z., zákona č. 529/2002 Z. z. ,zákona č. 188/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z., zákona č. 443/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 571/2005 Z. z. a zákona č. 127/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 18 ods. 3 písm. f) sa slová „po 31. decembri 2008“ nahrádzajú slovami „po 15. júli 2009“ a vypúšťajú sa slová „ podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu“.
2.V § 54e ods. 3 sa slová „§ 81 ods. 21“ nahrádzajú slovami „§ 81 ods. 20“.
3.V § 71 písm. c) a § 78 ods. 1 písm. e) sa slová „§ 81 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 81 ods. 7“.
4.V § 78 ods. 2 písmeno zc) znie:
„zc) poruší zákaz podľa § 18 ods. 3 písm. f),“.
5.V § 81 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b) a súčasne sa zrušuje označenie písmena a.
6.V § 81 sa vypúšťa odsek 7.
Doterajšie odseky 8 až 24 sa označujú ako odseky 7 až 23.
Následne sa článok III označí ako článok IV.“
Doplnenie nového článku sa navrhuje z dôvodu zosúladenia so Smernicou Rady 1999/31/ES z 26.apríla 1999 o skládkach odpadov (článok 14). Využíva sa možnosť prevádzkovať skládky jestvujúce v čase prijatia smernice Rady 1999/31/ES, ktoré nie v súlade s podmienkami z nej vyplývajúcimi v termíne do 15. júla 2009.
28. Čl. III. znie:
„III.
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2009 okrem ustanovenia čl. I. § 29 ods. 1 písm. e), ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2012, ustanovenia čl. I. § 29 ods. 1 písm. f), ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2014 a okrem ustanovení čl. III., ktoré nadobúdajú účinnosť 15. decembra 2008.“.
Je potrebné odložiť účinnosť správnych deliktov na obdobie, kedy bude osvedčenie potrebné na uvádzanie prípravkov na trh, resp. na ich aplikáciu.
7
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. schváliť.
Ľuboš Martinák Ján S l a b ý
overovateľ výboru predseda výboru