NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
IV. volebné obdobie
Číslo: 1702/2008
769a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. (tlač 769) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1064 z 23. októbra 2008 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. (tlač 769) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku
Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
2
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
III.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 512 z 18. novembra 2008 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody uznesením č. z 2008 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku uznesením č. z 2008 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, uvedených v bode III. tejto správy, vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy s odporúčaním gestorského výboru:
Čl. I
1. K názvu zákona
Na koniec názvu zákona vložiť slová „a o zmene a doplnení niektorých zákonov“
Názov sa dopĺňa vzhľadom na pozmeňujúci návrh k čl. III.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča schváliť
2. K 4. bodu
K bodu 4 v písmene zh) nahradiť slovo „spätným“ slovom „opätovným“ a následne túto
3
úpravu vykonať v ustanoveniach bodov 7, 26, 27, 28 a 32 v príslušnom gramatickom tvare.
Slovo opätovný lepšie vyjadruje skutočnosť, že ide o vývoz po dovoze, avšak nemusí ísť o spätný vývoz do toho istého štátu.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča schváliť
3. K 4. bodu
V poznámke pod čiarou 4a sa citácia publikačného zdroja právneho aktu ES „(Ú. v. L 183M, 5.7. 2006)“ nahrádza citáciou „(Ú. v. EÚ L 379, 24.12. 2004)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča schváliť
4. K 10. bodu
V bode 10 sa na koniec písmena f) vkladá číselný odkaz k poznámke pod čiarou k odkazu 5d, ktorá znie:
5d) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov.“.
Ide o spresnenie textu, odkazom na právny predpis.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča schváliť
5. K 11. bodu
Bod 11. znie:
„V § 4 ods. 2 sa slová „fyzickej osobe“ nahrádzajú slovami „fyzickej osobe podnikateľovi“.“.
Ide o spresnenie textu, nakoľko ide o podnikateľský subjekt.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
4
Gestorský výbor odporúča schváliť
6. K 15. bodu
V § 4 ods. 3 písm. b) sa slová „Európskej Komisie“ nahrádzajú slovami „Komisie“.
Legislatívna skratka bola zavedená v § 9 ods. 1 zákona.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča schváliť
7. K 15. bodu
V bode 15 sa vypúšťa odsek 4 a následne sa upravuje aj prečíslovanie odsekov; rovnako sa prečíslujú odseky v 16., 17., 18 a 19. bode novely.
Navrhované znenie je v rozpore s opatreniami, ktoré realizované podľa odseku 3.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča schváliť
8. K 39. bodu
V bode 39 v § 11 ods. 6 znie:
„/6/ Ak žiadateľ o registráciu nedoplní údaje alebo neopraví chyby podľa odseku 5 kontrolný ústav vyjadrenie k úplnosti dokumentačného súboru údajov nevydá o čom písomne informuje žiadateľa o registráciu.“.
Ide o spresnenie textu, nakoľko na vyjadrenie o úplnosti dokumentačného súboru údajov sa nevzťahuje správne konanie a preto nie je možné konanie zastaviť.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča schváliť
9. K 39. bodu
V bode 39 sa v § 11 ods. 7 trikrát nahrádza číslovka „270“ číslovkou „240“.
5
Navrhovaná doba predloženia odborných posudkov je neprimerane dlhá a neúmerne predlžuje celý proces registrácie.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča schváliť
10. K 40. bodu
V bode 40 sa v § 11a odseku 4 vypúšťa druhá veta.
Druhá veta je v rozpore s ustanovením prvej vety.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča schváliť
11. K 40. bodu
V § 11a ods. 5 písm. g) sa slová „písm. b) a c),“ nahrádzajú slovami „písm. c) a d),“.
Oprava vnútorného odkazu z dôvodu vecného obsahu ustanovenia predmetných písmen.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča schváliť
12. K 40. bodu
V bode 40 sa v § 11b ods. 1 vypúšťajú slová „je podozrenie, že“
Vypustením uvedených slov sa predíde rôznym „upozorneniam“, že existuje podozrenie vo vzťahu k registrovaným prípravkom.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča schváliť
13. K 44. bodu
V § 13 ods. 5 sa slová „rozhodnutia na prebaľovanie“ nahrádzajú slovami „rozhodnutia
6
o prebaľovaní“.
Ide o rozhodnutie vydané na základe žiadosti žiadateľa; nejde o opatrenie.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča schváliť
14. K 45. bodu
Nadpis pod § 14 znie:
㤠14
Zrušenie a zmena rozhodnutia o registrácii a o prebaľovaní prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov a povolenia uvádzať na trh a používať súbežný prípravok“.
Pripomienkou sa upresňuje názov § 14; podľa 17. bodu Legislatívno-technických pokynov Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov mať názov paragrafu „nadpis zodpovedajúci jeho obsahu“.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča schváliť
15. K 45. bodu
V § 14 ods. 4 sa slová „zruší toto použitie pre súbežný prípravok“ nahrádzajú slovami „zruší toto použitie aj pre súbežný prípravok“.
Pripomienka, ktorou sa precizuje ustanovenie o činnosti kontrolného ústavu; ide o zrušenie súbežného prípravku, ktoré je následné po zrušení použitia referenčného prípravku.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča schváliť
16. K 45. bodu
Na konci 45. bodu novely sa pripája táto veta: „Poznámky pod čiarou k odkazom 18a a 18b sa vypúšťajú.“.
7
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa precizuje legislatívny zámer predkladateľa.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča schváliť
17. K 46. bodu
V bode 46 sa v § 18 ods. 1 aj § 18a ods. 1 za legislatívnu skratku dopĺňajú slová „ktoré na žiadosť vydáva fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba poverená ministerstvom, ak sú akreditované na danú činnosť, alebo príslušný orgán iného členského štátu.“.
Doplnením týchto slov sa zabezpečí, aby obe osvedčenia vydávali subjekty, ktoré kompetentné takéto osvedčenie vydať.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča schváliť
18. K 46. bodu
V bode 46 sa v § 18 ods. 5 na konci odseku vkladá číselný odkaz na poznámku pod čiarou k odkazu 20, ktorá znie:
„20) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 624/2007 Z. z. o odbere vzoriek a o skladovaní prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov.“.
Ide o spresnenie podmienok na vykonávanie kontrol kontrolným ústavom.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča schváliť
19. K 49. bodu
V § 21 sa slová „alebo ich zástupca“ nahrádzajú slovami „alebo jeho zástupca“.
Pripomienkou sa odstraňuje nejednoznačnosť v otázke zastupovania; každý držiteľ môže mať vlastného zástupcu.
8
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča schváliť
20. K 50. bodu
Bod 50 sa vypúšťa.
Odborná komisia by sa mala naďalej podieľať na posudzovaní prípravkov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča schváliť
21. K 61. bodu
V § 29 ods. 1 písm. c) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
Legislatívna pripomienka, ktorou sa zohľadňuje obsah 25. bodu novely.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča schváliť
22. K 61. bodu
V § 29 ods. 1 písm. e) sa slová „nespĺňa podmienky“ nahrádzajú slovami „nespĺňal podmienky“.
Pre uloženie pokuty je rozhodujúci stav v čase spáchania správneho deliktu.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča schváliť
23. K 65. bodu
V poznámke pod čiarou 27a sa za slová „sa vzťahuje článok 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS“ dopĺňa citácia publikačného zdroja právneho aktu ES „(Ú. v. L 379, 24.12.
9
2004)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča schváliť
24. K 67. bodu
V § 36a ods. 8 sa slová „do 1. januára 2012“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2011“ a slová“ do 1. januára 2014“ sa nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2013“.
Pripomienka, ktorou sa precizuje prechodné ustanovenie v súlade so zaužívanou legislatívnou praxou.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča schváliť
25. K poznámkam pod čiarou
V poznámkach pod čiarou sa vykoná úprava citácie publikačného zdroja právnych aktov ES a EÚ do formátu „(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. .../zv. ... ; Ú. v. ES alebo EÚ L ..., dátum)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča schváliť
Čl. III.
26. K čl. III nahradiť slová „15. januára 2009“ slovami „1. februára 2009“ okrem § 29 ods. 1
písm. e), ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2012 a § 29 ods. 1 písm. f), ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2014.“.
Je potrebné odložiť účinnosť správnych deliktov na obdobie, kedy bude osvedčenie potrebné na uvádzanie prípravkov na trh, resp. na ich aplikáciu.
10
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča neschváliť
27. Za Čl. II sa vkladá nový článok III, ktorý znie:
„Čl. III
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002, zákona č. 393/2002 Z. z., zákona č. 529/2002 Z. z. ,zákona č. 188/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z., zákona č. 443/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 571/2005 Z. z., zákona č. 127/2006 Z. z. a zákona....../2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 18 ods. 3 písm. f) sa slová „po 31. decembri 2008“ nahrádzajú slovami „po 15. júli 2009“ a vypúšťajú sa slová „ podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu“.
2.V § 54e ods. 3 sa slová „§ 81 ods. 21“ nahrádzajú slovami „§ 81 ods. 20“.
3.V § 71 písm. c) a § 78 ods. 1 písm. e) sa slová „§ 81 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 81 ods. 7“.
4.V § 78 ods. 2 písmeno zc) znie:
„zc) poruší zákaz podľa § 18 ods. 3 písm. f),“.
5.V § 81 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b) a súčasne sa zrušuje označenie písmena a.
6.V § 81 sa vypúšťa odsek 7.
Doterajšie odseky 8 až 24 sa označujú ako odseky 7 až 23.
Následne sa článok III označí ako článok IV.“
Doplnenie nového článku sa navrhuje z dôvodu zosúladenia so Smernicou Rady 1999/31/ES z 26.apríla 1999 o skládkach odpadov (článok 14). Využíva sa možnosť prevádzkovať skládky jestvujúce v čase prijatia smernice Rady 1999/31/ES, ktoré nie v súlade s podmienkami z nej vyplývajúcimi v termíne do 15. júla 2009.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča schváliť
28. Čl. III. znie:
„III.
11
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2009 okrem ustanovenia čl. I. § 29 ods. 1 písm. e), ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2012, ustanovenia čl. I. § 29 ods. 1 písm. f), ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2014 a okrem ustanovení čl. III., ktoré nadobúdajú účinnosť 15. decembra 2008.“.
Je potrebné odložiť účinnosť správnych deliktov na obdobie, kedy bude osvedčenie potrebné na uvádzanie prípravkov na trh, resp. na ich aplikáciu.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča schváliť
V.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 25, 27 a 28 spoločnej správy s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bode 26 spoločnej správy s návrhom gestorského výboru uvedený bod neschváliť.
VI.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. (tlač 769) schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe a prednesených v rozprave.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. (tlač 769) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody č. 339 z 25. novembra 2008.
V citovanom uznesení výboru poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej
12
rady Slovenskej republiky.
Ján S l a b ý v. r.
predseda výboru