Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodársku politiku
58. schôdza výboru
428
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodársku politiku
z 19. novembra 2008
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodársku politiku
prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. (tlač 769) a
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. (tlač 769);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. (tlač 769) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.u k l a d á
predsedovi výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.
Maroš K o n d r ó t
predseda výboru
Peter P e l e g r i n i
overovateľ výboru
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodársku politiku
Príloha
k uzneseniu č. 428
Z m e n y a d o p l n k y
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. (tlač 769)
__________________________________________________________________________
1.K 4. bodu
V poznámke pod čiarou 4a sa citácia publikačného zdroja právneho aktu ES „(Ú. v. L 183M, 5.7. 2006)“ nahrádza citáciou „(Ú. v. EÚ L 379, 24.12. 2004)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
2.K 15. bodu
V § 4 ods. 3 písm. b) sa slová „Európskej Komisie“ nahrádzajú slovami „Komisie“.
Legislatívna skratka bola zavedená v § 9 ods. 1 zákona.
3.K 40. bodu
V § 11a ods. 5 písm. g) sa slová „písm. b) a c),“ nahrádzajú slovami „písm. c) a d),“.
Oprava vnútorného odkazu z dôvodu vecného obsahu ustanovenia predmetných písmen.
4.K 44. bodu
V § 13 ods. 5 sa slová „rozhodnutia na prebaľovanie“ nahrádzajú slovami „rozhodnutia o prebaľovaní“.
Ide o rozhodnutie vydané na základe žiadosti žiadateľa; nejde o opatrenie.
5.K 45. bodu
Nadpis pod § 14 znie:
㤠14
Zrušenie a zmena rozhodnutia o registrácii a o prebaľovaní prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov a povolenia uvádzať na trh a používať súbežný prípravok“.
Pripomienkou sa upresňuje názov § 14; podľa 17. bodu Legislatívno-technických pokynov Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov mať názov paragrafu „nadpis zodpovedajúci jeho obsahu“.
6.K 45. bodu
V § 14 ods. 4 sa slová „zruší toto použitie pre súbežný prípravok“ sa nahrádzajú slovami „zruší toto použitie aj pre súbežný prípravok“.
Pripomienka, ktorou sa precizuje ustanovenie o činnosti kontrolného ústavu; ide o zrušenie súbežného prípravku, ktoré je následné po zrušení použitia referenčného prípravku.
7.K 45. bodu
Na konci 45. bodu novely sa pripája táto veta: „Poznámky pod čiarou k odkazom 18a a 18b sa vypúšťajú.“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa precizuje legislatívny zámer predkladateľa.
8.K 49. bodu
V § 21 sa slová „alebo ich zástupca“ nahrádzajú slovami „alebo jeho zástupca“.
Pripomienkou sa odstraňuje nejednoznačnosť v otázke zastupovania; každý držiteľ môže mať vlastného zástupcu.
9.K 61. bodu
V § 29 ods. 1 písm. c) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
Legislatívna pripomienka, ktorou sa zohľadňuje obsah 25. bodu novely.
10.K 61. bodu
V § 29 ods. 1 písm. e) sa slová „nespĺňa podmienky“ nahrádzajú slovami „nespĺňal podmienky“.
Pre uloženie pokuty je rozhodujúci stav v čase spáchania správneho deliktu.
11.K 65. bodu
V poznámke pod čiarou 27a sa za slová „sa vzťahuje článok 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS“ dopĺňa citácia publikačného zdroja právneho aktu ES „(Ú. v. L 379, 24.12. 2004)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
12.K 67. bodu
V § 36a ods. 8 sa slová „do 1. januára 2012“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2011“ a slová“ do 1. januára 2014“ sa nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2013“.
Pripomienka, ktorou sa precizuje prechodné ustanovenie v súlade so zaužívanou legislatívnou praxou.
13.K poznámkam pod čiarou
V poznámkach pod čiarou sa vykoná úprava citácie publikačného zdroja právnych aktov ES a EÚ do formátu „(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. .../zv. ... ; Ú. v. ES alebo EÚ L ..., dátum)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.