Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie, rozpočet a menu
53. schôdza
406
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie, rozpočet a menu
z 19. novembra 2008
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 770) a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 770)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 770) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako sú uvedené v prílohe tohto uznesenia
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedeného vládneho návrhu vo výbore
Jozef B u r i a n
predseda výboru
Ivan Varga
overovateľ výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie, rozpočet a menu
Príloha k uzn. č. 406
53. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 770)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
V čl. I
1.V 32. bode sa slová „ods. 1, 2 a 5“ nahrádzajú slovami „ ods. 1 a 2“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
2.V 36. bode sa slová „ § 28 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 28 ods. 1 druhej vete“.
Navrhuje sa spresniť ustanovenie.
3.38. bod znie:
„38. V § 29 ods. 1 a 3 sa vypúšťajú slová „alebo obci“ a v ods. 3 sa slová „ktoré vo veci konali“ nahrádzajú slovami „ktorý vo veci konal“.“.
Ide o jazykovú úpravu.
4. 40. bod znie:
„40. V § 29 ods. 4 až 7 sa vypúšťajú slová „alebo obec“ a v ods. 7 sa slovo „zistili“ nahrádza slovom „zistil“.“.
Ide o jazykovú úpravu.