ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
63. schôdza
510
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 18. novembra 2008
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 770) a
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 770);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 770) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C. u k l a d á
predsedovi výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského výboru - Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.
Mojmír Mamojka predseda výboru
Katarína Tóthová
za overovateľa výboru
1
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 510
z 18. novembra 2008
_____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 770)
___________________________________________________________________________
K čl. I
1.V 32. bode sa slová „ods. 1, 2 a 5“ nahrádzajú slovami „ ods. 1 a 2“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
2.Za 33. bod sa vkladá nový 34. bod, ktorý znie:
„34. V § 26 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo obce“.
V tejto súvislosti sa vykoná prečíslovanie novelizačných bodov.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
3.V 36. bode sa slová „ § 28 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 28 ods. 1 druhej vete“.
Navrhuje sa spresniť ustanovenie.
4.38. bod znie:
„38. V § 29 ods. 1 a 3 sa vypúšťajú slová „alebo obci“ a v ods. 3 sa slová „ktoré vo veci konali“ nahrádzajú slovami „ktorý vo veci konal“.“.
Ide o jazykovú úpravu.
2
5. 40. bod znie:
„40. V § 29 ods. 4 až 7 sa vypúšťajú slová „alebo obec“ a v ods. 7 sa slovo „zistili“ nahrádza slovom „zistil“.“.
Ide o jazykovú úpravu.