Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci a bývanie
43. schôdza výboru
202
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci a bývanie
z 11. novembra 2008
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 770)
Výbor NR SR pre sociálne veci a bývanie
prerokoval
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 770) a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 770);
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 770) s pozmeňujúci a doplňujúcimi návrhmi, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia schváliť;
2
C.ukladá
predsedovi výboru,
aby výsledky rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie v druhom čítaní spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov Národnej rady Slovenskej republiky spracoval spoločne so spravodajcom výboru do písomnej spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky a zaujal stanovisko výboru v súlade s § 79 ods. 1 a ods. 4 písm. c) a d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších a predložil ju na schválenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie ako gestorskému výboru.
Jozef Halecký
predseda výboru
overovatelia výboru:
Zoltán Horváth
Róbert Madej
3
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci a bývanie
Príloha k uzneseniu č. 202
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 770)
___________________________________________________________________
V čl. I
1.Bod 29 znie:
“29. V § 25 odsek 3 znie:
„(3) Konanie sa začína podaním písomnej žiadosti občana alebo na podnet orgánu, ktorý je príslušný rozhodovať o posúdení hmotnej núdze, zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi dávkou a príspevkami. Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko, ročné číslo, dátum narodenia, ak rodné číslo nie je pridelené a trvalý pobyt občana v hmotnej núdzi a fyzických osôb, ktoré sa s ním spoločnej posudzujú, ktorým sa poskytujú dávka a príspevky. Na výzvu úradu občan doplní ďalšie nevyhnutné údaje. Úrad môže osobné údaje spracúvať len na účely posúdenia hmotnej núdze, zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi dávkou a príspevkami.“.
Navrhuje sa zosúladenie rozsahu osobných údajov, ktoré úrad bude viesť vo svojej evidencii, s rozsahom osobných údajov, ktoré uvádza občan v žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi.
2.Za bod 29 sa vkladá nový bod 30, ktorý znie:
„30. V § 25 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo obce“.“.
Súčasne sa vykoná prečíslovanie bodov 30 až 45.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na nové znenie 29. novelizačného bodu upravujúceho § 25 ods. 3 .
3.V 32. bode sa slová „ods. 1, 2 a 5“ nahrádzajú slovami „ods. 1 a 2“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
4
4.Za 33. bod sa vkladá nový 34. bod, ktorý znie:
„34. V § 26 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo obec“.
V tejto súvislosti sa vykoná prečíslovanie novelizačných bodov.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
5.V 36. bode sa slová „ § 28 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 28 ods. 1 druhej vete“.
Navrhuje sa spresniť ustanovenie.
6.38. bod znie:
„38. V § 29 ods. 1 a 3 sa vypúšťajú slová „alebo obci“ a v ods. 3 sa slová „ktoré vo veci konali“ nahrádzajú slovami „ktorý vo veci konal“.“.
Ide o jazykovú úpravu.
7.40. bod znie:
„40. V § 29 ods. 4 až 7 sa vypúšťajú slová „alebo obec“ a v ods. 7 sa slovo „zistili“ nahrádza slovom „zistil“.“.
Ide o jazykovú úpravu.