NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
IV. volebné obdobie
Číslo: 1609/2008
770a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 770) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1060 z 22. októbra 2008 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
2
predpisov na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
III.
Návrh zákona odporučili schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uznesením č. 510 z 18. novembra 2008),
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu (uznesením č. 406 z 19. novembra 2008),
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie (uznesením č. 202 z 11. novembra 2008).
IV.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré návrh zákona prerokovali prijali tieto pozmeňujúce a dopĺňujúce návrhy:
V čl. I
1.29. bod znie:
“29. V § 25 odsek 3 znie:
„(3) Konanie sa začína podaním písomnej žiadosti občana alebo na podnet orgánu, ktorý je príslušný rozhodovať o posúdení hmotnej núdze, zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi dávkou a príspevkami. Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko, ročné číslo, dátum narodenia, ak rodné číslo nie je pridelené a trvalý pobyt občana v hmotnej núdzi
3
a fyzických osôb, ktoré sa s ním spoločnej posudzujú, ktorým sa poskytujú dávka a príspevky. Na výzvu úradu občan doplní ďalšie nevyhnutné údaje. Úrad môže osobné údaje spracúvať len na účely posúdenia hmotnej núdze, zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi dávkou a príspevkami.“.
Navrhuje sa zosúladenie rozsahu osobných údajov, ktoré úrad bude viesť vo svojej evidencii, s rozsahom osobných údajov, ktoré uvádza občan v žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi.
Výbor NR SR pre sociálne veci a bývanie
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.Za 29. bod sa vkladá nový 30. bod, ktorý znie:
„30. V § 25 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo obce“.“.
Súčasne sa vykoná prečíslovanie bodov 30 až 45.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na nové znenie 29. novelizačného bodu upravujúceho § 25 ods. 3.
Výbor NR SR pre sociálne veci a bývanie
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.V 32. bode sa slová „ods. 1, 2 a 5“ nahrádzajú slovami „ods. 1 a 2“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu
Výbor NR SR pre sociálne veci a bývanie
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.Za 33. bod sa vkladá nový 34. bod, ktorý znie:
„34. V § 26 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo obec“.
V tejto súvislosti sa vykoná prečíslovanie novelizačných bodov.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre sociálne veci a bývanie
Gestorský výbor odporúča schváliť
5.V 36. bode sa slová „ § 28 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 28 ods. 1 druhej vete“.
4
Navrhuje sa spresniť ustanovenie.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu
Výbor NR SR pre sociálne veci a bývanie
Gestorský výbor odporúča schváliť
6.38. bod znie:
„38. V § 29 ods. 1 a 3 sa vypúšťajú slová „alebo obci“ a v ods. 3 sa slová „ktoré vo veci konali“ nahrádzajú slovami „ktorý vo veci konal“.“.
Ide o jazykovú úpravu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu
Výbor NR SR pre sociálne veci a bývanie
Gestorský výbor odporúča schváliť
7.40. bod znie:
„40. V § 29 ods. 4 až 7 sa vypúšťajú slová „alebo obec“ a v ods. 7 sa slovo „zistili“ nahrádza slovom „zistil“.“.
Ide o jazykovú úpravu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu
Výbor NR SR pre sociálne veci a bývanie
Gestorský výbor odporúča schváliť
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedený návrh zákona v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov
schváliť.
VI.
5
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 7 uvedených v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom schváliť.
VII.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Jána Kvorku na prerokovanie návrhu zákona v druhom a treťom čítaní v Národnej rade Slovenskej republiky
a
1.informovanie Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru.
2.predložiť návrhy podľa § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie č. 212 z 24. novembra 2008.
Bratislava 24. novembra 2008
Jozef Halecký v. r.
predseda výboru