Príloha č. 18
k vyhláške č. .../2008 Z. z.
89
TABUĽKA
na hodnotenie srnčích parožkov podľa C. I. C.
Oblasť..............................................................................
Okres ................................................................................
Poľovné združenie ..........................................................
Poľovný revír ..................................................................
Katastrálne územie ................................................ Dátum ulovenia: ......................................... .
Lovec (meno) ...............................................................................................................................
Adresa lovca .................................................................................................................................
Váha vyvrhnutého srnca (s hlavou – bez hlavy): ........................ kg,vek ................ rokov
Konštanta
Body
pravý: ................................... cm
1. Dĺžka kmeňov
ľavý: .................................... cm
Priemer
............... cm
0,5
2. Váha parožkov g
zrážka – prirážka g
Výsledná váha
............... g
0,1
3. Objem parožkov
.............. cm3
0,3
4. Body za vzhľad parožkov:
a) sfarbenie parožkov
0 - 4 body
b) perlovanie
0 – 4 body
c) ružice
0 – 4 body
d) rozloha parožkov cm %
0 – 4 body
e) hroty vetiev
0 – 2 body
f) prirážky
0 – 5 body
Spolu:
g) zrážky
0 – 5 bodov
Bodová hodnota trofeje:
Zdôvodnenie prirážok – zrážok:
________________________________________________________
Miesto a dátum hodnotenia Trofej hodnotil(i)
Číslo trofeje na prehliadke
........................................................
90
TECHNIKA MERANIA A HODNOTENIA SRNČÍCH PAROŽK0V
Meria sa s presnosťou na 0,1 cm, 1 g a 1 cm3.
1.Dĺžka kmeňov (lodýh): meria sa po vonkajšej strane kmeňov od spodného okraja ružíc po hrot najdlhšej vetvy (pásom sa prepne záhyb nad ružicou a vedie sa ďalej tesne po kmeni tak, že sleduje jeho zakrivenie).
2.Váha vyschnutých parožkov: Keď nie je lebka zrezaná, zráža sa z váhy trofeje bez dolnej čeľuste 90 g. Keď je lebka zrezaná tak, že nosovú kosť, nezráža sa nič inak podľa veľkosti ponechanej Časti lebky. K váhe trofeje zrezanej celkom nakrátko možno pripočítať 10—20 g.
3.Objem parožkov: zisťuje sa v cm3, ako rozdiel váhy parožkov s lebkou, vážených na suchu a váhy parožkov s lebkou ponorených do vody. Pučnice sa pritom nesmú ponoriť a hroty parožkov sa nesmú dotýkať steny ani dna nádoby. Pripúšťa sa určovanie rozdielu váhy nádoby s vodou čisté a po ponorení parožkov. V obidvoch prípadoch rozdiel oboch vážení udáva objem parožkov priamo v cm3.
4.Hodnotenie vzhľadu parožkov;
a) Sfarbenie: svetlé alebo umelé zafarbenie - 0 bodov, žltkasté alebo svetlohnedé - 1 bod, prostredné hnedé - 2 body, tmavohnedé bez lesku - 3 body, tmavé čierne s leskom - 4 body.
b)Perlovanie: hladké (takmer bez perlovania) - 0 bodov, slabé perlovanie (jednotlivo a rozptýlené) - 1 bod, prostredné perlovanie (malé a dosť početné perly) - 2 body, dobré perly (na všetkých stranách kmeňa) - 3 body, veľmi dobré perly (bohaté na všetkých stranách kmeňa) - 4 body.
c)Ružice: slabé (úzke a nízke) - 0 bodov, prostredné (povrazcovité, širšie, málo perlované) - 1 bod, dobré (vencovité a dosť vysoké) 2 body, hrubé (široké a vysoké) - 3 body, veľmi hrubé - 4 body.
d)Rozloha: je pomer rozpätia (najväčšej vnútornej vzdialenosti kmeňov) k priemeru dĺžky kmeňov, vyjadrený v %. Pri rozlohe veľmi úzkej (menej než 30 %) priznáva sa - 0 bodov, pri úzkej (30—35 %) - 1 bod, pri prostrednej (35-40 %) - 2 body, pri dobrej (40—45 %) - 3 body, pri veľmi dobrej (45 - 75 %) - 4 body, pri nenormálnej (viac ako 75 %) -0 bodov.
e)Hroty vetiev (výsad): tupé a málo vyvinuté hroty 0 bodov, tupé a prostredné vyvinuté - 1 bod, ostré a do biela vybrúsené - 2 body.
Prirážky: za pravidelnosť a dobrý tvar možno pridať 0 - 5 bodov. Treba uviesť dôvody prirážok.
Zrážky: za nepravidelnosť kmeňov, krivé, vývrtkové, kráčavé alebo priškrtené parožky, za pórovitú parožnú hmotu sa zráža 0 - 5 bodov. Treba uviesť dôvody zrážok.
K parožiu musí byť predložená i dolná čeľusť s tým istým označením.
Na výstavách sa odmeňujú I. cenou (zlatou medailou) parožky od 130 bodov vyššie, II. cenou (striebornou medailou) 115 - 129.99 bodov a III. cenou (bronzovou medailou) 105 - 114.99 bodov.