Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo, životné prostredie
a ochranu prírody
41. schôdza výboru
310
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
zo 14. októbra 2008
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. (tlač 769)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a
ochranu prírody
na svojej 41. schôdzi 14. októbra 2008 k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. (tlač 769)
A.k o n š t a t u j e ,
že predseda Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 71 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody pri rokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. (tlač 769) rozhodnutím č. 786 z 29. septembra 2008 za gestorský výbor;
B.u r č u j e
v súlade s § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Magdu Košútovú, poslankyňu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody za spravodajcu k predmetnému materiálu v prvom čítaní;
2
C.u k l a d á
predsedovi výboru
informovať o tomto uznesení predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Ľuboš MartinákJán S l a b ý
overovateľ výboru predseda výboru