NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
IV.volebné obdobie
___________________________________________________________________________
817
VLÁDNY NÁVRH
na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.118/1996Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Súčasný negatívny vývoj na svetových finančných trhoch môže znamenať potenciálne riziko pre bankový sektor v rámci krajín Európskej únie a schopnosť bánk vyplácať vklady, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť úspory vkladateľov vzhľadom na súčasný systém náhrady.
Z tohto dôvodu prijala rada ministrov financií (ECOFIN) na svojom zasadnutí dňa 7.10.2008 odporúčanie, aby členské štáty čo najskôr zaviedli zvýšenú ochranu vkladov.
Ako reakcia na tento vývoj je návrh na zvýšenie ochrany vkladov v Slovenskej republike. Cieľom je snaha zachovať dôveru vkladateľov voči bankám zvýšením garancie ochrany vkladov ako preventívnemu opatreniu a zabrániť výberu vkladov. Zámerom je dať dôležitý signál na upokojenie situácie a predídenie prehnanej reakcii vkladateľov, ktorá by mohla sťažiť súčasné riešenie krízy.
Z dôvodu, že môžu vzniknúť značné hospodárske škody je potrebné podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov navrhnúť, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.118/1996Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Schválené vládou Slovenskej republiky dňa 8. októbra 2008.
Robert F i c o, v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Ján P o č i a t e k, v. r.
minister financií
Slovenskej republiky
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
IV.volebné obdobie
___________________________________________________________________________
817
VLÁDNY NÁVRH
na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.118/1996Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Súčasný negatívny vývoj na svetových finančných trhoch môže znamenať potenciálne riziko pre bankový sektor v rámci krajín Európskej únie a schopnosť bánk vyplácať vklady, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť úspory vkladateľov vzhľadom na súčasný systém náhrady.
Z tohto dôvodu prijala rada ministrov financií (ECOFIN) na svojom zasadnutí dňa 7.10.2008 odporúčanie, aby členské štáty čo najskôr zaviedli zvýšenú ochranu vkladov.
Ako reakcia na tento vývoj je návrh na zvýšenie ochrany vkladov v Slovenskej republike. Cieľom je snaha zachovať dôveru vkladateľov voči bankám zvýšením garancie ochrany vkladov ako preventívnemu opatreniu a zabrániť výberu vkladov. Zámerom je dať dôležitý signál na upokojenie situácie a predídenie prehnanej reakcii vkladateľov, ktorá by mohla sťažiť súčasné riešenie krízy.
Z dôvodu, že môžu vzniknúť značné hospodárske škody je potrebné podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov navrhnúť, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.118/1996Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Schválené vládou Slovenskej republiky dňa 8. októbra 2008.
Robert F i c o
predseda vlády
Slovenskej republiky
Ján P o č i a t e k
minister financií
Slovenskej republiky