NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
IV. volebné obdobie
792
Vládny návrh
Zákon
z ..................................................... 2008,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z. a zákona č. 62/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 123k sa vkladajú § 123l a 123m, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Prechodné ustanovenia účinné od 15. novembra 2008§ 123l
Fyzická osoba, ktorá k 15. novembru 2008 nie je sporiteľ, môže do 30. júna 2009 uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.
2
§ 123m
(1) Sporiteľovi, ktorý pred 15. novembrom 2008 uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení alebo ktorému Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť, zaniká účasť na starobnom dôchodkovom sporení od prvého vzniku tejto účasti, ak do 30. júna 2009 doručí Sociálnej poisťovni písomné oznámenie, ktorého obsahom je prejav vôle nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení.
(2) Doručením písomného oznámenia podľa odseku 1 zaniká zmluva o starobnom dôchodkovom sporení.
(3) Sociálna poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu po doručení písomného oznámenia podľa odseku 1 oznámiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti zánik zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, ak sporiteľ uzatvoril túto zmluvu, alebo zánik účasti na starobnom dôchodkovom sporení, ak sporiteľovi Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu odo dňa oznámenia Sociálnej poisťovne podľa prvej vety previesť z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu.“.
Čl. II
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 293ar sa vkladajú § 293as a 293at, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Prechodné ustanovenia účinné od 15. novembra 2008
§ 293as
(1) Suma podľa osobitného predpisu118) prevedená dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici za poistenca, ktorému zanikla
3
účasť na starobnom dôchodkovom sporení podľa osobitného predpisu,118) sa považuje za poistné zaplatené na starobné poistenie za obdobie jeho účasti na starobnom dôchodkovom sporení.
(2) Starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok poistenca, za ktorého bola prevedená suma podľa odseku 1, sa neznižuje za obdobie starobného dôchodkového sporenia.
§ 293at
Správny fond sa tvorí najviac vo výške 3 % aj zo sumy, ktorá sa podľa § 293as ods. 1 považuje za poistné zaplatené na starobné poistenie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 118 znie:
„118) § 123m zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2008 Z. z.“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. novembra 2008.
4
Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa predkladá na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č.639/2008 zo dňa 20. septembra 2008 k Správe o dopadoch svetovej finančnej krízy na vybrané segmenty slovenského ekonomického systému. Účelom návrhu zákona je reagovať na vývoj situácie na svetových finančných trhoch a v tejto súvislosti umožniť sporiteľom zúčastneným v starobnom dôchodkovom sporení prehodnotiť svoje rozhodnutie a vystúpiť z tohto systému. Súčasne návrh zákona umožňuje prípadným záujemcom vstup do tzv. druhého piliera z dôvodu, že hmotné zabezpečenie dôchodkom aj z II. piliera je výlučne na slobodnom rozhodnutí poistenca.
Vplyv na verejné financie je vykvantifikovaný v Doložke finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov a vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie. Návrh zákona nemá vplyv na obyvateľstvo, pozitívny vplyv na podnikateľskú sféru a nemá vplyv na životné prostredie, zamestnanosť ani rozpočty obcí a vyšších územných celkov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.
5
Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov a vplyvov
na zamestnanosť a podnikateľské prostredie
I.Odhad vplyvov na verejné financie
V doložke je posudzovaný dopad týkajúci sa dočasného otvorenia tzv. II. kapitalizačného piliera, t. z. umožnenie návratu do jednopilierového dôchodkového systému pre všetkých sporiteľov v systéme starobného dôchodkového sporenia a zároveň dočasné umožnenie vstupu do systému starobného dôchodkového sporenia.
Kvantifikácie uvedené aj v mene euro (viď tabuľky označené rímskym číslom). Pri prepočte finančných dopadov na rozpočet verejnej správy zo slovenskej koruny na menu euro bol použitý konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk.
I.I. Odhad vplyvov na štátny rozpočet
Predložená novela zákona nemá priamy vplyv na štátny rozpočet.
I.II. Odhad vplyvov na rozpočet Sociálnej poisťovne
Kvantifikácie vychádzajú zo štatistických údajov Sociálnej poisťovne o vstupe, resp. výstupe zo systému starobného dôchodkového sporenia v období od 1. januára 2008 do 30. júna 2008, z aktuálneho počtu sporiteľov v tzv. II. kapitalizačnom pilieri v počte približne 1 481 tisíc (stav k 31. augustu 2008) a z predpokladaného objemu vybratých príspevkov na starobné dôchodkové sporenie z návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2009 a rozpočtového výhľadu na roky 2010 2012 (25 097 mil. Sk v roku 2009, 27 850 mil. Sk v roku 2010, 30 417 mil. Sk v roku 2011 a 33 212 mil. Sk v roku 2012). Zároveň sa pri vplyve jednotlivých opatrení na rozpočet Sociálnej poisťovne uvažuje s tvorbou správneho fondu podľa súčasne platného zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, a to vo výške 3,5 % z poistného v rokoch 2008 a 2009, 2,9 % v rokoch 2010 2012. Podotýkame, že v prípade príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré budú postúpené Sociálnej poisťovni za sporiteľov, ktorí sa rozhodli vrátiť do jednopilierového dôchodkového systému, bude správny fond tvorený vo výške 3,0 % v roku 2008 a aj v roku 2009.
1 - Umožnenie vstupu do systému starobného dôchodkového sporenia
Nasledovná kvantifikácia obsahuje alternatívy, že do systému starobného dôchodkového sporenia vstúpi približne od 5 000 20 000 poistencov Sociálnej poisťovne, čím dôjde k nižšie uvedenému zníženiu príjmov Sociálnej poisťovne (v mil. Sk, v mil. Eur):
Tabuľka 1a
Počet vstupujúcich
2008
2009
2010
2011
2012
5 000
8
76
94
103
112
10 000
17
152
188
205
224
15 000
25
229
282
308
336
20 000
34
305
376
411
448
6
Tabuľka Ia
Počet vstupujúcich
2008
2009
2010
2011
2012
5 000
0,3
2,5
3,1
3,4
3,7
10 000
0,6
5,1
6,2
6,8
7,4
15 000
0,8
7,6
9,4
10,2
11,2
20 000
1,1
10,1
12,5
13,6
14,9
Vstupom poistencov do systému starobného dôchodkového sporenia sa znížia nielen príjmy Sociálnej poisťovne, ale aj tvorba správneho fondu, nakoľko Sociálna poisťovňa si z uvedených príjmov bude tvoriť správny fond v nižšom objeme (namiesto 3,5 % v roku 2009 to bule len 0,5 %). Nasledujúca tabuľka zobrazuje tvorbu správneho fondu (v mil. Sk, v mil. Eur):
Tabuľka 1b
Počet vstupujúcich
2008
2009
2010
2011
2012
5 000
0
2
2
2
3
10 000
1
5
5
5
5
15 000
1
7
7
7
8
20 000
1
9
9
10
11
Tabuľka Ib
Počet vstupujúcich
2008
2009
2010
2011
2012
5 000
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
10 000
0,0
0,2
0,1
0,2
0,2
15 000
0,0
0,2
0,2
0,2
0,3
20 000
0,0
0,3
0,3
0,3
0,4
Nižšie uvedená tabuľka sumarizuje negatívny vplyv na rozpočet Sociálnej poisťovne vyplývajúci z tabuliek 1a a 1b, resp. Ia a Ib (v mil. Sk, v mil. Eur):
Tabuľka 1
Počet vstupujúcich
2008
2009
2010
2011
2012
5 000
8
74
92
100
109
10 000
16
148
183
200
219
15 000
25
222
275
301
328
20 000
33
296
367
401
438
Tabuľka I
Počet vstupujúcich
2008
2009
2010
2011
2012
5 000
0,3
2,5
3,0
3,3
3,6
10 000
0,5
4,9
6,1
6,7
7,3
15 000
0,8
7,4
9,1
10,0
10,9
20 000
1,1
9,8
12,2
13,3
14,5
2 – Umožnenie výstupu zo systému starobného dôchodkového sporenia
Nasledovná kvantifikácia obsahuje alternatívy, že umožnenie návratu do jednopilierového dôchodkového systému využije približne 30 000 150 000 sporiteľov. Vplyvom uvedeného návratu sa zvýšia príjmy Sociálnej poisťovne (v mil. Sk, v mil. Eur):
7
Tabuľka 2a
Počet vystupujúcich
2008
2009
2010
2011
2012
30 000
190
1 713
564
616
673
70 000
444
3 996
1 316
1 437
1 569
110 000
698
6 280
2 068
2 259
2 466
150 000
951
8 563
2 820
3 080
3 363
Z celkového objemu finančných vplyvov uvedených v tabuľke 2a v roku 2009 sa predpokladá, že jednorazový vplyv (jednorázovo postúpené príspevky na starobné dôchodkové sporenie z dôchodkových správcovských spoločností) bude vo výške 1 395 mil. Sk pri 30 000 vystupujúcich, 3 254 mil. Sk pri 70 000 vystupujúcich, 5 114 mil. Sk pri 110 000 vystupujúcich a 6 974 mil. Sk pri 150 000 vystupujúcich. Z uvedenej sumy odhadujeme, že desatina bude prevedená už koncom roku 2008.
Tabuľka IIa
Počet vystupujúcich
2008
2009
2010
2011
2012
30 000
6,3
56,8
18,7
20,4
22,3
70 000
14,7
132,6
43,7
47,7
52,1
110 000
23,2
208,4
68,6
75,0
81,9
150 000
31,6
284,2
93,6
102,2
111,6
Z príspevkov vrátených do Sociálnej poisťovne a z príjmov z bežného poistného si Sociálna poisťovňa vytvorí správny fond v nižšie uvedenej výške (v mil. Sk, v mil. EUR):
Tabuľka 2b
Počet vystupujúcich
2008
2009
2010
2011
2012
30 000
6
51
14
15
16
70 000
13
120
32
34
38
110 000
21
188
50
54
59
150 000
29
257
68
74
81
Tabuľka IIb
Počet vystupujúcich
2008
2009
2010
2011
2012
30 000
0,2
1,7
0,4
0,5
0,5
70 000
0,4
4,0
1,0
1,1
1,3
110 000
0,7
6,3
1,6
1,8
2,0
150 000
0,9
8,5
2,2
2,5
2,7
Zlepšenie bilancie Sociálnej poisťovne vplyvom navrhnutej zmeny je uvedené v tabuľke 2 resp. tabuľke II., ktorá sumarizuje tabuľky 2a a 2b (tabuľky II.a a II.b):
Tabuľka 2
Počet vystupujúcich
2008
2009
2010
2011
2012
30 000
185
1 661
550
601
656
70 000
431
3 876
1 284
1 403
1 532
110 000
677
6 091
2 018
2 204
2 407
150 000
923
8 306
2 752
3 006
3 282
8
Tabuľka II
Počet vystupujúcich
2008
2009
2010
2011
2012
30 000
6,1
55,1
18,3
20,0
21,8
70 000
14,3
128,7
42,6
46,6
50,8
110 000
22,5
202,2
67,0
73,2
79,9
150 000
30,6
275,7
91,4
99,8
108,9
II.Odhad vplyvov na obyvateľstvo, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb
II.I. Odhad vplyvov na obyvateľstvo
Novela zákona nemá vplyv na obyvateľstvo.
II.II. Odhad vplyvov na podnikateľskú sféru
Novela môže mať negatívny vplyv na hospodárenie dôchodkových správcovských spoločnosti z umožnenia návratu sporiteľov do jednopilierového dôchodkového systému, resp. pozitívny vplyv z dôvodu umožnenia dodatočného vstupu poistencov do systému starobného dôchodkového sporenia.
III.Odhad vplyvov na životné prostredie
Novela nemá vplyv na životné prostredie.
IV.Odhad vplyvov na zamestnanosť
Novela nemá vplyv na zamestnanosť.
9
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu
s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskych spoločenstiev
-primárnom
je upravená v primárnom práve Európskych spoločenstiev, a to vo viacerých článkoch zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení; v rámci Spoločenstva sa v oblasti upravenej návrhom zákona uplatňuje tzv. globálny prístup, ktorého cieľom nie je zosúladenie systémov sociálneho zabezpečenia členských štátov, ale dosiahnutie efektívnej koordinácie týchto systémov.
Návrh zákona plne rešpektuje štyri všeobecné právne zásady, ktorými aplikácia jedného zákonodarstva, rovnosť zaobchádzania, zachovanie získaných práv a spočítanie období poistenia.
-sekundárnom
a1) problematika návrhu zákona v čl. I je upravená v sekundárnom práve Európskych spoločenstiev v
- Smernici Rady 76/207/EHS z 9. februára 1976 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky (Ú. v. ES L 39, 14. 2. 1976),
- Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/73/ES z 23. septembra 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/207/EHS o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky (Ú. v. ES L 269, 5. 10. 2002),
- Smernici Rady 79/7/EHS z 19. decembra 1978 o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpečením (Ú. v. ES L 6, 10. 1. 1979),
- Smernici Rady 86/613/EHS z 11. decembra 1986 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby vrátane činnosti v poľnohospodárstve a o ochrane samostatne zárobkovo činných žien počas tehotenstva a materstva (Ú. v. ES L 359, 19. 12. 1986),
- Smernici Rady 97/80/ES z 15. decembra 1997 o dôkaznom bremene v prípadoch diskriminácie na základe pohlavia (Ú. v. ES L 14, 20. 1. 1998),
- Smernici Rady 98/52/ES z 13. júla 1998 o rozšírení smernice 97/80/ES o dôkaznom bremene v prípadoch diskriminácie na základe pohlavia na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (Ú. v. ES L 205, 22. 7. 1998),
10
- Smernici Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Ú. v. ES L 180, 19. 7. 1000),
- Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 o životnom poistení (Ú. v. ES L 345, 19. 12. 2002 v platnom znení,
a2) problematika návrhu zákona v čl. II je upravená v sekundárnom práve Európskych spoločenstiev v
- Nariadení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva, v platnom znení,
- Nariadení Rady (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva, v platnom znení,
- Nariadení Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia,
- Smernici Rady 76/207/EHS z 9. februára 1976 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky (Ú. v. ES L 39, 14. 2. 1976),
- Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/73/ES z 23. septembra 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/207/EHS o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky (Ú. v. ES L 269, 5. 10. 2002),
- Smernici Rady 79/7/EHS z 19. decembra 1978 o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpečením (Ú. v. ES L 6, 10. 1. 1979),
- Smernici Rady 80/987/EHS z 20. októbra 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, vzťahujúcich sa na ochranu zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa (Ú. v. ES L 283, 28. 10. 1980),
- Smernici Rady 87/164/EHS z 2. marca 1987, ktorou sa mení a dopĺňa v súvislosti s pristúpením Španielska smernica 80/987/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov, vzťahujúcich sa na ochranu zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa (Ú. v. ES L 66, 11. 3. 1987),
- Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/74/ES z 23. septembra 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 80/987/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na ochranu zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa (Ú. v. ES L 270, 8. 10. 2002),
- Smernici Rady 86/613/EHS z 11. decembra 1986 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby vrátane činnosti v poľnohospodárstve a o ochrane samostatne zárobkovo činných žien počas tehotenstva a materstva (Ú. v. ES L 359, 19. 12. 1980),
- Smernici Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok (desiata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú. v. ES L 348, 28. 11. 1992),
- Smernici Rady 96/34/ES z 3. júna 1996 o rámcovej dohode o rodičovskej dovolenke uzavretej medzi UNICE, CEEP a ETUC (Ú. v. ES L 145, 19. 6. 1996),
- Smernici Rady 97/75/ES z 15. decembra 1997, ktorou sa mení, dopĺňa a rozširuje smernica 96/34/ES o rámcovej dohode o rodičovskej dovolenke, uzavretej medzi
11
UNICE, CEEP a ETUC, na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (Ú. v. ES L 10, 16. 1. 1998),
- Smernici Rady 97/80/ES z 15. decembra 1997 o dôkaznom bremene v prípadoch diskriminácie na základe pohlavia (Ú. v. ES L 14, 20. 1. 1998),
- Smernici Rady 98/52/ES z 13. júla 1998 o rozšírení smernice 97/80/ES o dôkaznom bremene v prípadoch diskriminácie na základe pohlavia na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (Ú. v. ES L 205, 22. 7. 1998),
- Smernici Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Ú. v ES L 180, 19. 7. 2000),
- Smernici Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov (Ú. v. ES L 82, 22. 3. 2001),
b)nie je upravená v práve Európskej únie
c)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.
- rozsudku ESD C-34/02 Sante Pasguini gegen Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INP),
- rozsudku ESD C-92/02 Nina Kristiansen gegen Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening,
- rozsudku ESD C-160/01 Karin Mau,
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:
a)lehota na prebratie smernice alebo rámcového rozhodnutia podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia z nich vyplývajúca
- návrhom zákona sa nepreberá smernica ani rámcové rozhodnutie,
b)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev podľa čl. 226 228 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev v platnom znení
- Európska komisia zaslala Slovenskej republike odôvodnené stanovisko porušenie zmluvy č. 2007/2263 porušenie čl. 56 Zmluvy o ES s ustanoveniami § 82 ods. 5 a § 82 ods. 4 a 4 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
c)informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice alebo rámcové rozhodnutia už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
- návrhom zákona sa nepreberá smernica ani rámcové rozhodnutie,
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev alebo právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
6.Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
12
B. Osobitná časť
K Čl. I
Navrhuje sa umožniť sporiteľom výstup zo systému starobného dôchodkového sporenia, a to najmä z dôvodu negatívneho vývoja na svetových finančných trhoch, v dôsledku ktorého môže dôjsť k znehodnoteniu úspor sporiteľov v II. pilieri. Súčasne sa navrhuje umožniť aj vstup do II. piliera pre poistencov, ktorí túto možnosť v predchádzajúcom období nevyužili.
K Čl. II
Navrhujú sa nevyhnutné legislatívne úpravy spočívajúce v plnohodnotnom započítaní obdobia starobného dôchodkového sporenia do obdobia dôchodkového poistenia v priebežnom systéme a v úprave tvorby správneho fondu Sociálnej poisťovne z prostriedkov, ktoré prevádzajú dôchodkové správcovské spoločnosti do Sociálnej poisťovne z osobných dôchodkových účtov vystupujúcich sporiteľov.
K Čl. III
Účinnosť zákona sa navrhuje od 15. novembra 2008.
Bratislava 1. októbra 2008
Robert Fico, v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Viera Tomanová, v. r.
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky
13