PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: 1610/2008
786
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 29. septembra 2008
o návrhu pridelenia vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
N a v r h u j e m
Národnej rade Slovenskej republiky
A. p r i d e l i ť
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. (tlač 769), doručený25. septembra 2008
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody;
B. u r č i ť
1. k vládnemu návrhu zákona ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody,
2. lehotu na prerokovanie vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výborochdo 30 dní a v gestorskom výbore do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi
Národnej rady Slovenskej republiky.
Pavol P a š k a v. r.