PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: 1609/2008
783
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 25. septembra 2008
o návrhu pridelenia vládneho návrhu zákona na prerokovanie výboru Národnej rady Slovenskej republiky
N a v r h u j e m
Národnej rade Slovenskej republiky
A. p r i d e l i ť
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmenea doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 770), doručený25. septembra 2008
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie;
B. u r č i ť
1. k vládnemu návrhu zákona ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie,
2. lehotu na prerokovanie vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výborochdo 30 dní a v gestorskom výbore do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi
Národnej rady Slovenskej republiky.
Pavol P a š k a v. r.