1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu
s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
Smernica (Rámcové rozhodnutie)
Právne predpisy Slovenskej republiky
Smernica Rady 74/556/EHS zo 4. júna 1974, ktorou sa stanovujú podrobnosti o prechodných opatreniach týkajúcich sa činností, ktoré súvisia s obchodovaním a distribúciou toxických výrobkov, a činností, ktoré zahŕňajú odborné využitie takýchto výrobkov, vrátane činností sprostredkovateľov
- Zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z.z.
- Návrh zákona č. .../2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení
zákona č. 295/2007 Z. z.
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transpozície
Číslo
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č:1
O:1
Členské štáty prijmú prechodné opatrenia definované v tejto smernici týkajúce sa usadenia sa alebo poskytovania služieb na ich území fyzickými osobami alebo spoločnosťami, na ktoré sa vzťahuje hlava I všeobecných programov (ďalej len „oprávnené
osoby“), ktoré majú v úmysle vykonávať činnosť uvedenú v odseku 2 tohto článku.
N
Zákon č. 193/2005 Z. z.
§ 1
P: a
§ 3
O: 1
O: 2
Tento zákon ustanovujea) povinnosti fyzických osôb a právnických osôb na úseku rastlinolekárskej starostlivosti,
(1) Každý je na úseku rastlinolekárskej starostlivosti povinný a) dodržiavať opatrenia podľa osobitných predpisov5) správnej praxe v ochrane rastlín na predchádzanie zavlečenia a rozširovania škodlivých organizmov, na ich kontrolu, eradikáciu a zamedzenie ich ďalšieho rozširovania tak, aby v dôsledku ich zavlečenia a premnoženia nevznikla škoda iným osobám a aby nedošlo k poškodeniu zdravia ľudí a zvierat, životného prostredia a zdravotného stavu rastlín, b) oznámiť bezodkladne kontrolnému ústavu každý výskyt, rozširovanie alebo podozrenie z výskytu škodlivých organizmov, 2) alebo príznaky napadnutia alebo poškodenia týmito škodlivými organizmami, c) používať len registrované prípravky na ochranu rastlín a iné prípravky podľa návodu uvedeného na etikete podľa § 19 a podľa zásad správnej praxe v ochrane rastlín, d) používať len také mechanizačné prostriedky, ktoré spĺňajú podmienky evidencie podľa § 15 a kontroly podľa § 16, e) dodržiavať pokyny orgánov rastlinolekárskej starostlivosti, f) poskytnúť súčinnosť zamestnancovi kontrolného ústavu (ďalej len fytoinšpektor) pri výkone oprávnení podľa § 5.
Ú
2
(2) Každý, kto v rámci podnikania používa prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky, je okrem povinností ustanovených v odseku 1 povinný predkladať kontrolnému ústavu k 1. decembru každoročne evidenciu o icha) nákupe, skladovaní, spotrebe a spôsobe aplikácie, b) spôsobe likvidácie.
Č:1
O:2
V:1
Uvedené činnosti sú činnosti, na ktoré sa vzťahuje smernica Rady 74/557/EHS (2) zo 4. júna 1974 o uplatňovaní slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby, pokiaľ ide o činnosti samostatne
zárobkovo činných osôb a sprostredkovateľov pôsobiacich
v oblasti obchodovania s toxickými výrobkami a ich distribúcie.
N
Zákon č. 193/2005 Z. z.
§ 1
P: a
§ 3
O: 1
O: 2
Tento zákon ustanovujea) povinnosti fyzických osôb a právnických osôb na úseku rastlinolekárskej starostlivosti,
(1) Každý je na úseku rastlinolekárskej starostlivosti povinný a) dodržiavať opatrenia podľa osobitných predpisov5) správnej praxe v ochrane rastlín na predchádzanie zavlečenia a rozširovania škodlivých organizmov, na ich kontrolu, eradikáciu a zamedzenie ich ďalšieho rozširovania tak, aby v dôsledku ich zavlečenia a premnoženia nevznikla škoda iným osobám a aby nedošlo k poškodeniu zdravia ľudí a zvierat, životného prostredia a zdravotného stavu rastlín, b) oznámiť bezodkladne kontrolnému ústavu každý výskyt, rozširovanie alebo podozrenie z výskytu škodlivých organizmov, 2) alebo príznaky napadnutia alebo poškodenia týmito škodlivými organizmami, c) používať len registrované prípravky na ochranu rastlín a iné prípravky podľa návodu uvedeného na etikete podľa § 19 a podľa zásad správnej praxe v ochrane rastlín, d) používať len také mechanizačné prostriedky, ktoré spĺňajú podmienky evidencie podľa § 15 a kontroly podľa § 16, e) dodržiavať pokyny orgánov rastlinolekárskej starostlivosti, f) poskytnúť súčinnosť zamestnancovi kontrolného ústavu (ďalej len fytoinšpektor ) pri výkone oprávnení podľa § 5.(2) Každý, kto v rámci podnikania používa prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky, je okrem povinností ustanovených v odseku 1 povinný predkladať kontrolnému ústavu k 1. decembru každoročne evidenciu o icha) nákupe, skladovaní, spotrebe a spôsobe aplikácie, b) spôsobe likvidácie.
Ú
C: 1
O: 2
V: 2
Táto smernica sa taktiež vzťahuje na činnosti zahŕňajúce odborné využitie toxických výrobkov, pokiaľ tieto činnosti boli alebo budú liberalizované týmito smernicami:
N
Ú
Všetky smernice uvedené v čl. 1 ods. 2 druhej vete boli nahradené smernicou
3
— smernica Rady č. 65/1/EHS (3) zo 14. decembra 1964, ktorou sa stanovujú podrobné ustanovenia na dosiahnutie slobody poskytovania služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve;
— smernica Rady č. 667/654/EHS (4) z 24. októbra 1967, ktorou sa stanovujú podrobné ustanovenia na dosiahnutie slobody usadiť sa a slobody poskytovania služieb vzhľadom
na činnosti samostatne zárobkovo činných osôb v lesníctve a ťažbe dreva;
— smernica Rady č. 71/18/EHS (1) zo 16. decembra 1970, ktorou sa stanovujú podrobné ustanovenia na dosiahnutie slobody usadiť sa vzhľadom na samostatne zárobkovo činné osoby poskytujúce poľnohospodárske a záhradnícke služby;
— smernica Rady 74/…/EHS z… o dosiahnutí slobody usadiť sa a slobody poskytovania služieb vzhľadom na rôzne činnosti samostatne zárobkovo činných osôb (ISIC hlavná skupina 01 až hlavná skupina 85), pokiaľ ide o činnosti, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, patriace do ISIC skupiny 859 a zahŕňajúce
využívanie toxických výrobkov.
Európskeho parlamentu a Rady 99/42/ES zo 7. júna 1999, ktorou sa zavádza mechanizmus uznávania kvalifikácií na odborné činnosti, na ktoré sa vzťahujú smernice o liberalizácii a prechodných opatreniach a ktorými sa dopĺňa všeobecný systém uznávania kvalifikácií, ktorá bola prebratá do živnostenského zákona a zákona o registri trestov
Č:1
O:3
3. Prechodné opatrenia platia aj pre osoby vykonávajúce činnosti uvedené v odseku 2 ako závislú činnosť, ako aj článok 7 ods. 1 až 4 smernice Rady č. 74/557/EHS.
N
Ú
Nie je možné určiť, čo sú prechodné opatrenia.
Č:2
O:1
V: 1
P: a
Ak v členskom štáte začatie alebo vykonávanie akejkoľvek činnosti
uvedenej v prvom pododseku článku 1 ods. 2 závisí od všeobecných, obchodných alebo odborných znalostí a schopností, tento členský štát ako dostatočný dôkaz takejto
O
.../2008
§ 18
O:1
(1) Každý, kto uvádza na trh prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky musí byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh (ďalej len „osvedčenie na uvádzanie prípravkov na trh“). Ak ten, kto uvádza na trh prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky profesionálnemu používateľovi, nie je držiteľom osvedčenia na
Ú
4
znalosti a schopnosti akceptuje skutočnosť, že príslušná činnosť bola vykonávaná
v inom členskom štáte počas ktoréhokoľvek z týchto období:
a) päť po sebe nasledujúcich rokov v nezávislej pozícii alebo v riadiacej funkcii, pričom takáto činnosť nebola ukončená viac ako dva roky pred predložením žiadosti uvedenej v článku
4 ods. 2;
§ 18
O: 2
P:b
§ 18
O:3
uvádzanie prípravkov na trh, musí mať aspoň jedného zamestnanca, ktorý je držiteľom osvedčenia na uvádzanie prípravkov na trh.
(2) Osvedčenie na uvádzanie prípravkov na trh sa vydá na základe žiadosti tomu, kto
b) bol podnikateľom v oblasti prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov alebo bol zodpovednou osobou za činnosti spojené s podnikaním v oblasti prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov aspoň päť rokov nasledujúcich po sebe, pričom takáto činnosť nebola skončená skôr ako dva roky pred podaním žiadosti.
(3) Osvedčenie na uvádzanie prípravkov na trh vydané príslušným orgánom členského štátu sa považuje za osvedčenie na uvádzanie prípravkov na trh podľa tohto zákona.
Č:2
O:1
V: 1
P: b
b) dva po sebe nasledujúce roky v nezávislej pozícii alebo vo vedúcej funkcii, ak oprávnená osoba vlastní doklad o schopnosti a spôsobilosti pre príslušnú činnosť, ktorý ho oprávňuje
vykonávať činnosti spojené s obchodovaním a distribúciou toxických výrobkov v členskom štáte pôvodu alebo v členskom štáte, z ktorého pochádza;
O
.../2008
§ 18
O:1
§ 18
O: 2
P:a
P:b
(1) Každý, kto uvádza na trh prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky musí byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh (ďalej len „osvedčenie na uvádzanie prípravkov na trh“). Ak ten, kto uvádza na trh prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky profesionálnemu používateľovi, nie je držiteľom osvedčenia na uvádzanie prípravkov na trh, musí mať aspoň jedného zamestnanca, ktorý je držiteľom osvedčenia na uvádzanie prípravkov na trh.
(2) Osvedčenie na uvádzanie prípravkov na trh sa vydá na základe žiadosti tomu, kto
a) úspešne absolvoval odborné vzdelávanie,
b) bol podnikateľom v oblasti prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov alebo bol zodpovednou osobou za činnosti spojené s podnikaním v oblasti prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov aspoň päť rokov nasledujúcich po sebe, pričom takáto činnosť nebola skončená skôr ako dva roky pred podaním žiadosti.
Ú
Č:2
O:1
V: 1
P: c
c) tri po sebe nasledujúce roky v nezávislej pozícii alebo vo vedúcej
funkcii, ak oprávnená osoba dokáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúcu odbornú prípravu, čoho dôkazom je doklad o schopnosti a spôsobilosti uznaný štátom alebo považovaný príslušným profesijným alebo obchodným orgánom za osvedčenie, ktoré úplne spĺňa jeho požiadavky;
O
.../2008
§ 18
O:1
§ 18
(1) Každý, kto uvádza na trh prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky musí byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh (ďalej len „osvedčenie na uvádzanie prípravkov na trh“). Ak ten, kto uvádza na trh prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky profesionálnemu používateľovi, nie je držiteľom osvedčenia na uvádzanie prípravkov na trh, musí mať aspoň jedného zamestnanca, ktorý je držiteľom osvedčenia na uvádzanie prípravkov na trh.
(2) Osvedčenie na uvádzanie prípravkov na trh sa vydá na základe
Ú
5
O: 2
P:a
P:b
žiadosti tomu, kto
a) úspešne absolvoval odborné vzdelávanie,
b) bol podnikateľom v oblasti prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov alebo bol zodpovednou osobou za činnosti spojené s podnikaním v oblasti prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov aspoň päť rokov nasledujúcich po sebe, pričom takáto činnosť nebola skončená skôr ako dva roky pred podaním žiadosti.
Č:2
O:1
V: 1
P: d
d) tri po sebe nasledujúce roky v závislej pozícii, ak oprávnená osoba vlastní doklad o schopnosti a spôsobilosti pre príslušnú činnosť, ktorý ho oprávňuje vykonávať činnosti pri obchodovaní
a distribúcii toxických produktov v členskom štáte pôvodu alebo členskom štáte, z ktorého pochádza;
O
.../2008
§ 18
O:1
§ 18
O: 2
P:a
P:b
(1) Každý, kto uvádza na trh prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky musí byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh (ďalej len „osvedčenie na uvádzanie prípravkov na trh“). Ak ten, kto uvádza na trh prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky profesionálnemu používateľovi, nie je držiteľom osvedčenia na uvádzanie prípravkov na trh, musí mať aspoň jedného zamestnanca, ktorý je držiteľom osvedčenia na uvádzanie prípravkov na trh.
(2) Osvedčenie na uvádzanie prípravkov na trh sa vydá na základe žiadosti tomu, kto
a) úspešne absolvoval odborné vzdelávanie,
b) bol podnikateľom v oblasti prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov alebo bol zodpovednou osobou za činnosti spojené s podnikaním v oblasti prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov aspoň päť rokov nasledujúcich po sebe, pričom takáto činnosť nebola skončená skôr ako dva roky pred podaním žiadosti.
Ú
Č:2
O:1
V: 1
P: e
e) štyri po sebe nasledujúce roky v závislej pozícii, ak oprávnená osoba dokáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúcu odbornú prípravu, čoho dôkazom je doklad o schopnosti a spôsobilosti uznaný štátom alebo považovaný príslušným profesijným alebo obchodným orgánom za osvedčenie, ktoré úplne spĺňa jeho požiadavky.
O
.../2008
§ 18
O:1
§ 18
O: 2
P:a
P:b
(1) Každý, kto uvádza na trh prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky musí byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh (ďalej len „osvedčenie na uvádzanie prípravkov na trh“). Ak ten, kto uvádza na trh prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky profesionálnemu používateľovi, nie je držiteľom osvedčenia na uvádzanie prípravkov na trh, musí mať aspoň jedného zamestnanca, ktorý je držiteľom osvedčenia na uvádzanie prípravkov na trh.
(2) Osvedčenie na uvádzanie prípravkov na trh sa vydá na základe žiadosti tomu, kto
a) úspešne absolvoval odborné vzdelávanie,
b) bol podnikateľom v oblasti prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov alebo bol zodpovednou osobou za činnosti spojené s podnikaním v oblasti prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov aspoň päť rokov nasledujúcich po sebe, pričom takáto činnosť nebola skončená skôr ako dva roky pred podaním žiadosti.
Ú
6
C: 2
O:1
V:2
Tento článok sa týka obchodovania a distribúcie balených toxických výrobkov určených na dodanie konečnému užívateľovi v pôvodnom balení.
N
.../2008
§ 18
O:1
(1) Každý, kto uvádza na trh prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky musí byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh (ďalej len „osvedčenie na uvádzanie prípravkov na trh“). Ak ten, kto uvádza na trh prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky profesionálnemu používateľovi, nie je držiteľom osvedčenia na uvádzanie prípravkov na trh, musí mať aspoň jedného zamestnanca, ktorý je držiteľom osvedčenia na uvádzanie prípravkov na trh.
Ú
Č:3
O:1
V:1
P:a
Ak v členskom štáte začatie alebo vykonávanie akejkoľvek činnosti
uvedenej v druhom pododseku článku 1 ods. 2 závisí od všeobecných, obchodných alebo odborných znalostí a schopností,
tento členský štát ako dostatočný dôkaz takejto znalosti a schopnosti akceptuje skutočnosť, že príslušná činnosť bola
vykonávaná v inom členskom štáte počas ktoréhokoľvek z týchto období:
a) šesť po sebe nasledujúcich rokov v nezávislej pozícii alebo v riadiacej funkcii, pričom takáto činnosť nebola ukončená viac ako dva roky pred predložením žiadosti uvedenej v článku
4 ods. 2;
N
Ú
Všetky smernice uvedené v čl. 1 ods. 2 druhej vete boli nahradené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 99/42/ES zo 7. júna 1999, ktorou sa zavádza mechanizmus uznávania kvalifikácií na odborné činnosti, na ktoré sa vzťahujú smernice o liberalizácii a prechodných opatreniach a ktorými sa dopĺňa všeobecný systém uznávania kvalifikácií, ktorá bola prebratá do živnostenského zákona a zákona o registri trestov
Č:3
O:1
V:1
P:b
b) tri po sebe nasledujúce roky v nezávislej pozícii alebo vo vedúcej
funkcii, ak oprávnená osoba vlastní doklad o schopnosti a spôsobilosti pre príslušnú
N
Ú
Všetky smernice uvedené v čl. 1 ods. 2 druhej vete boli nahradené
7
činnosť, ktorý ho oprávňuje vykonávať činnosti zahŕňajúce odborné využitie toxických výrobkov v členskom štáte pôvodu alebo v členskom štáte, z ktorého pochádza;
smernicou Európskeho parlamentu a Rady 99/42/ES zo 7. júna 1999, ktorou sa zavádza mechanizmus uznávania kvalifikácií na odborné činnosti, na ktoré sa vzťahujú smernice o liberalizácii a prechodných opatreniach a ktorými sa dopĺňa všeobecný systém uznávania kvalifikácií, ktorá bola prebratá do živnostenského zákona a zákona o registri trestov
Č:3
O:1
V:1
P:c
c) štyri po sebe nasledujúce roky v nezávislej pozícii alebo vo vedúcej funkcii, ak oprávnená osoba dokáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúcu odbornú prípravu, čoho dôkazom je doklad o schopnosti a spôsobilosti uznaný štátom alebo považovaný príslušným profesijným alebo obchodným orgánom ako osvedčenie, ktoré úplne spĺňa jeho požiadavky;
N
Ú
Všetky smernice uvedené v čl. 1 ods. 2 druhej vete boli nahradené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 99/42/ES zo 7. júna 1999, ktorou sa zavádza mechanizmus uznávania kvalifikácií na odborné činnosti, na ktoré sa vzťahujú smernice o liberalizácii a prechodných
8
opatreniach a ktorými sa dopĺňa všeobecný systém uznávania kvalifikácií, ktorá bola prebratá do živnostenského zákona a zákona o registri trestov
Č:3
O:1
V:1
P:d
d) štyri po sebe nasledujúce roky v závislej pozícii, ak oprávnená osoba vlastní doklad o schopnosti a spôsobilosti pre príslušnú činnosť, ktorý ho oprávňuje vykonávať činnosti zahŕňajúce odborné využitie toxických výrobkov v členskom štáte pôvodu alebo členskom štáte, z ktorého pochádza;
N
Ú
Všetky smernice uvedené v čl. 1 ods. 2 druhej vete boli nahradené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 99/42/ES zo 7. júna 1999, ktorou sa zavádza mechanizmus uznávania kvalifikácií na odborné činnosti, na ktoré sa vzťahujú smernice o liberalizácii a prechodných opatreniach a ktorými sa dopĺňa všeobecný systém uznávania kvalifikácií, ktorá bola prebratá do živnostenského zákona a zákona o registri trestov
Č:3
O:1
V:1
P:e
e) päť po sebe nasledujúcich rokov v závislej pozícii, ak oprávnená osoba dokáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúcu odbornú prípravu, čoho
N
Ú
Všetky smernice uvedené v čl. 1 ods. 2 druhej vete boli nahradené
9
dôkazom je doklad o schopnosti a spôsobilosti uznaný štátom alebo považovaný príslušným profesijným alebo obchodným orgánom za osvedčenie, ktoré úplne spĺňa jeho požiadavky.
smernicou Európskeho parlamentu a Rady 99/42/ES zo 7. júna 1999, ktorou sa zavádza mechanizmus uznávania kvalifikácií na odborné činnosti, na ktoré sa vzťahujú smernice o liberalizácii a prechodných opatreniach a ktorými sa dopĺňa všeobecný systém uznávania kvalifikácií, ktorá bola prebratá do živnostenského zákona a zákona o registri trestov
Č:3
O:1
V: 2
Ustanovenia písm. a), c) a e) neplatia pre činnosti zahŕňajúce odborné využitie týchto vysoko toxických výrobkov:
— kyselina kyanovodíková a jej rozpustné soli,
— kyselina fluorovodíková a jej rozpustné soli,
— akrylonitril,
— tekuté stlačené amónium,
— metylbromid,
— chlórpikrín,
— fosforovodík a produkty, ktoré ho vylučujú,
— etylén oxid,
— sírouhlík,
— fluorid uhličitý,
— trichlóracetonistril.
N
Ú
Všetky smernice uvedené v čl. 1 ods. 2 druhej vete boli nahradené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 99/42/ES zo 7. júna 1999, ktorou sa zavádza mechanizmus uznávania kvalifikácií na odborné činnosti, na ktoré sa vzťahujú smernice o liberalizácii a prechodných
10
opatreniach a ktorými sa dopĺňa všeobecný systém uznávania kvalifikácií, ktorá bola prebratá do živnostenského zákona a zákona o registri trestov
Č:3
O:1
V:3
Č:3
O:1
V:4
Na účely uplatňovania ustanovení písm. b) a d) pre tieto vysoko
toxické výrobky musí doklad o schopnosti a spôsobilosti uvádzať
výrobok alebo výrobky, ktoré oprávnená osoba môže využívať v členskom štáte pôvodu alebo členskom štáte, z ktorého pochádza.
V tomto prípade činnosť oprávnenej osoby nesmie byť prerušená na viac ako dva roky pred dátumom predloženia žiadosti uvedenej v článku 4 ods. 2.
N
Ú
Všetky smernice uvedené v čl. 1 ods. 2 druhej vete boli nahradené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 99/42/ES zo 7. júna 1999, ktorou sa zavádza mechanizmus uznávania kvalifikácií na odborné činnosti, na ktoré sa vzťahujú smernice o liberalizácii a prechodných opatreniach a ktorými sa dopĺňa všeobecný systém uznávania kvalifikácií, ktorá bola prebratá do živnostenského zákona a zákona o registri trestov
Č:4
O: 1
V:1
P. a
Má sa za to, že daná osoba vykonávala činnosť vo vedúcej funkcii v zmysle článku 2 a 3, ak vykonávala takúto činnosť v priemyselnom alebo obchodnom podniku v
N
.../2007
§ 18
O: 2
P:b
b) bol podnikateľom v oblasti prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov alebo bol zodpovednou osobou za činnosti spojené s podnikaním v oblasti prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov aspoň päť rokov nasledujúcich po sebe, pričom takáto
Ú
11
príslušnej pracovnej oblasti:
a) ako vedúci podniku alebo vedúci pobočky podniku; alebo
činnosť nebola skončená skôr ako dva roky pred podaním žiadosti.
Č:4
O: 1
V:1
P. b
b) ako zástupca majiteľa alebo vedúceho podniku, pričom takáto funkcia zahŕňa zodpovednosť rovnajúcu sa zodpovednosti zastupovaného majiteľa alebo manažéra; alebo
N
.../2007
§ 18
O: 2
P:b
b) bol podnikateľom v oblasti prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov alebo bol zodpovednou osobou za činnosti spojené s podnikaním v oblasti prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov aspoň päť rokov nasledujúcich po sebe, pričom takáto činnosť nebola skončená skôr ako dva roky pred podaním žiadosti.
Ú
Č:4
V:1
O: 1
P. c
c) vo vedúcej funkcii s povinnosťami týkajúcimi sa obchodovania a distribúcie toxických výrobkov a so zodpovednosťou aspoň za jedno oddelenie podniku, alebo vo vedúcej funkcii so zodpovednosťou za využívanie uvedených výrobkov.
N
.../2007
§ 18
O: 2
P:b
b) bol podnikateľom v oblasti prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov alebo bol zodpovednou osobou za činnosti spojené s podnikaním v oblasti prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov aspoň päť rokov nasledujúcich po sebe, pričom takáto činnosť nebola skončená skôr ako dva roky pred podaním žiadosti.
Ú
C: 4
O. 2
Dôkaz, že podmienky ustanovené v článku 2 a 3 sú splnené, predstavuje osvedčenie vydané príslušným úradom alebo orgánom v členskom štáte pôvodu alebo členskom štáte, z ktorého
príslušná osoba pochádza, ktoré táto osoba priloží k žiadosti o povolenie na vykonávanie príslušnej činnosti alebo činností v hostiteľských členských štátoch. V tomto osvedčení musí byť
prípadne uvedené, či v členskom štáte pôvodu alebo členskom štáte, z ktorého príslušná osoba pochádza, sa povolenie obmedzuje na začatie činností v oblasti distribúcie toxických výrobkov
alebo na činnosti zahŕňajúce odborné využitie takýchto výrobkov alebo či určité toxické výrobky sú vylúčené z týchto činností.
N
.../2008
§ 18
O: 1
§ 18
O:3
(1) Každý, kto uvádza na trh prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky musí byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh (ďalej len „osvedčenie na uvádzanie prípravkov na trh“). Ak ten, kto uvádza na trh prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky profesionálnemu používateľovi, nie je držiteľom osvedčenia na uvádzanie prípravkov na trh, musí mať aspoň jedného zamestnanca, ktorý je držiteľom osvedčenia na uvádzanie prípravkov na trh.
(3) Osvedčenie na uvádzanie prípravkov na trh vydané príslušným orgánom členského štátu sa považuje za osvedčenie na uvádzanie prípravkov na trh podľa tohto zákona.
Ú
C: 4
O: 3
V lehote stanovenej v článku 7, členské štáty určia úrady a orgány príslušné pre vydávanie osvedčení uvedených v odseku 2 a ihneď o tom informujú ostatné členské štáty a Komisiu.
N
§ 24
P: d
Ministerstvo
d) zabezpečuje pravidelné odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov,
Ú
12
C: 5
O: 1
Ak v členskom štáte pôvodu alebo v členskom štáte, z ktorého príslušná osoba pochádza, doklady o formálnych kvalifikáciách stanovené v článku 2 a 3 alebo osvedčeniach stanovené v článku
4 ods. 2 oprávňujú len začatie činností v oblasti distribúcie toxických produktov alebo len činností zahŕňajúcich odborné
využitie takýchto výrobkov alebo vylučujú určité toxické výrobky
z týchto činností, členský štát môže uplatniť rovnaké obmedzenia na svojom území a z činností zahŕňajúcich odborné
využitie toxických výrobkov môže taktiež vylúčiť výrobky, ktoré sa skladajú z rovnakých aktívnych látok ako výrobky
vylúčené na základe dokladov o formálnych kvalifikáciách alebo
osvedčení, alebo výrobky predstavujúce podobné riziká pre zdravie ľudí, zvierat a rastlín priamo alebo nepriamo
prostredníctvom životného prostredia.
D
Ú
C: 6
O: 1
Táto smernica zostáva uplatniteľná dovtedy, kým nadobudnú účinnosť ustanovenia týkajúce sa koordinácie vnútroštátnych ustanovení o začatí a vykonávaní príslušných činností.
n.a.
Ú
C: 7
O: 1
Členské štáty uvedú do účinnosti opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do šiestich mesiacov od jej oznámenia a bezodkladne o tom informujú Komisiu.
N
Zákon č. 557/201 Z. z.
§ 35
O:7
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskych spoločenstiev a Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne záväzných akov týchto orgánov.
Ú
C: 7
O: 2
Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení
vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice, Komisia o tom informuje ostatné členské štáty.
N
Zákon č. 557/201 Z. z.
§ 35
O:7
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskych spoločenstiev a Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne záväzných akov týchto orgánov.
Ú
13
Č:8
Táto smernica je adresovaná členským štátom.
V Luxemburgu 4. júna 1974
n. a.
Ú
14
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu
s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
Smernica (Rámcové rozhodnutie)
Právne predpisy Slovenskej republiky
Smernica Rady 91/414/EHS zo dňa 15. 7. 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh
(Text s významom pre EHP)
- Návrh zákona č. .../2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení
zákona č. 295/2007 Z.z.
- Zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z.z.
- nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 531/2005 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh,
- nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 321/2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
531/2005 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh,
- nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 578/2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
531/2005 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok (Č, O, V, P)
Text
Spôsob transpo-zície
Číslo
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č:1
O:1
Táto smernica upravuje povoľovanie, uvádzanie na trh, používanie a kontrolu prípravkov na ochranu rastlín v obchodovanej forme a uvádzanie na trh a kontrolu účinných látok v rámci Spoločenstva, určených pre použitie špecifikované v článku 2ods.1.
N
321/2006
§ 1
O:1
Toto nariadenie vlády ustanovuje zoznam povolených účinných látok v prípravkoch na ochranu rastlín, požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh (ďalej len „prípravok“), kontrolu účinných látok
v prípravkoch, obsah informácií poskytovaných členským štátom Európskej únie a Komisii Európskych spoločenstiev (ďalej len „Komisia“) a určuje jednotné zásady na odborné posúdenie a registráciu prípravkov na ochranu rastlín* obsahujúcich mikroorganizmy** (ďalej len „jednotné zásady“) pri ich hodnotení a registrácii s cieľom zabezpečiť ochranu zdravia ľudí a zvierat a ochranu životného prostredia.
.
* § 11 ods. 7 písm. a) až d) zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z.
** § 2 písm. u) zákona č. 193/2005 Z. z.
Ú
15
C:1
O:2
Táto Smernica sa aplikuje bez dotknutia Smernice Rady 78/631/EHS zo dňa 26. 6. 1978, o zbližovaní právnych predpisov členských štátov o klasifikácii, balení a značení nebezpečných prípravkov (pesticídov), v znení neskorších úprav, naposledy prevedených smernicou 84/291/EHS a v prípade danej účinnej látky, bez dotknutia ustanovení o klasifikácii, balení a značení, uvedených v Smernice Rady 67/548/EHS zo dňa 27. 7.1967, o zbližovaní zákonov a iných právnych a správnych predpisov o klasifikácii, balení a značení nebezpečných látok, v znení neskorších úprav naposledy prevedených smernicou 90/517/EHS.
n.a.
N
16
C:1
O:3
Táto smernica sa vzťahuje na povolenie k uvedeniu na trh prípravkov na ochranu rastlín, obsahujúcich alebo zložených z geneticky modifikovaných organizmov za predpokladu, že bolo vydané povolenie na ich uvoľňovanie do životného prostredia po vyhodnotení rizika pre životné prostredie, na základe ustanovení uvedených v častiach A, B a D a zodpovedajúcich ustanovení uvedených v časti C smernice 90/220/EHS.
Komisia predloží Rade návrh zmien tejto smernice, dotýkajúcich sa zaradenia špecifického postupu pre hodnotenie nebezpečenstva pre životné prostredie, analogického s postupom uvedeným v smernici 90/220EHS, v dostatočnom časovom predstihu, aby ho Rada mohla najneskôr do dvoch rokov od notifikácie tejto smernice prejednať a tým umožniť, aby táto smernica bola zaradená do zoznamu podľa smernice 90/220/EHS článok 10 odst. 3, podľa postupu daného v uvedenom článku 10. Do päť rokov od dátumu notifikácie tejto smernice predloží Komisia, na základe získaných skúseností, Európskemu parlamentu a Rade správu o pôsobení opatrení, opísaných v prvom a druhom pododstavci.
N
151/2002
§ 5
O:2
O:3
§ 17
O:1
P:a
P:b
P:c
(2) Pri posudzovaní rizika sa musia podľa princípu prevencie a predbežnej opatrnosti zohľadňovať vedecky overené poznatky, dostupné skúsenosti a práca vykonaná v medzinárodnom rozsahu pri používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov.(3) Posudzovanie rizika sa vykonáva pre každé použitie genetických technológií a pre každé použitie geneticky modifikovaných organizmov.
(1) Súhlas ministerstva na zavedenie do životného prostredia sa vyžaduje naa) prvé a každé ďalšie zavedenie geneticky modifikovaného organizmu alebo kombinácie geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia, b) zmenu zavádzania geneticky modifikovaného organizmu, viacerých geneticky modifikovaných organizmov a kombinácie geneticky modifikovaných organizmov, ktorá by mohla mať významné účinky na ľudí alebo na životné prostredie alebo ktorá by mohla priniesť nové poznatky o takých následkoch, c) dovoz geneticky modifikovaných organizmov určených na zavedenie do životného prostredia.
Ú
C:1
O:4
Táto smernica sa aplikuje bez dotknutia nariadení Rady (EHS) č. 1734/88 zo dňa 16. 7. 1988, o vývoze a dovoze niektorých nebezpečných chemikálií do a zo Spoločenstva.
n.a.
n.a.
17
C:2
O:1
Pre účely tejto smernice sa používajú nasledovné definície :
1. „prípravky na ochranu rastlín“ účinné látky a prípravky, obsahujúce jednu alebo viac účinných látok, zostavených do formulácie, v ktorej sú dodávané uživateľovi, určené k :
1.1 ochrane rastlín alebo rastlinných produktov pred všetkými škodlivými organizmami, alebo k zabráneniu pôsobenia týchto organizmov, pokiaľ takéto látky alebo prípravky nie sú nižšie definované inak :
1.2 ovplyvňovanie životných pochodov v rastlinách, okrem zivín (napr. regulátory rastu),
1.3 konzervácia rastlinných produktov, pokiaľ takéto látky alebo produkty nepodliehajú špeciálnym predpisom Rady alebo Komisie o konzervačných prostriedkoch,
1.4 zničenie nežiadúcich rastlín, alebo
1.5 zničenie časti rastlín, kontrola alebo prevencia nežiadúcemu rastu rastlín,
N
193/2005
§ 2
O:1
P:r
Na účely tohto zákona sa rozumie
r) prípravkami na ochranu rastlín účinné látky a prípravky obsahujúce jednu alebo viaceré účinné látky spracované do formulácie, v ktorej sa dodávajú užívateľovi a sú určené na
1.ochranu rastlín alebo rastlinných produktov proti všetkým škodlivým organizmom alebo zabráneniu pôsobenia škodlivých organizmov,
2.ovplyvňovanie životných procesov rastlín okrem živín, ako sú rastové regulátory,
3.konzervovanie rastlinných produktov, ak takéto látky alebo prípravky nie sú predmetom úpravy v právne záväzných aktoch Európskeho spoločenstva o konzervačných látkach,
4.ničenie nežiadúcich rastlín, alebo
5.ničenie časti rastlín, kontrolu alebo zamedzenie nežiadúcemu rastu rastlín,
Ú
C:2
O:2
2. „rezíduá prípravkov na ochranu rastlín“ jedna alebo viac látok, prítomných v/na rastlinách alebo produktoch rastlinného pôvodu, potravinárskych živočíšnych produktoch, alebo inde v životnom prostredí, vyplývajúcich z používania prípravkov na ochranu rastlín, vrátane ich metabolitov a produktov vznikajúcich pri ich rozklade alebo reakcii,
N
193/2005
§ 2
O:1
P:w
w) rezíduami prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov jedna alebo viaceré látky prítomné v rastlinách alebo na rastlinách alebo produktoch rastlinného pôvodu, jedlých živočíšnych výrobkoch alebo inde v životnom prostredí a vznikajúce v dôsledku používania prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov vrátane ich metabolitov a produktov vznikajúcich ich degradáciou alebo reakciou,
Ú
18
C:2
O:3
3. „látky“ chemické prvky a ich zlúčeniny, v prírodnom stave alebo vyrobené, vrátane nečistôt vyplývajúcich nevyhnutne z výrobného procesu,
N
193/2005
§ 2
O:1
P:t
t) látkami chemické prvky a ich zlúčeniny, vyskytujúce sa v prírode alebo vyrobené vrátane nečistôt nevyhnutne vyplývajúcich z ich výrobného procesu,
Ú
C:2
O:4
4. „účinné látky“ látky alebo mikroorganizmy, vrátane vírusov, so všeobecným alebo špecifickým účinkom:
4.1 proti škodlivým organizmom, alebo
4.2 na rastliny, časti rastlín alebo rastlinné produkty,
N
193/2005
§ 2
O:1
P:u
u) účinnými látkami látky alebo mikroorganizmy vrátane vírusov so všeobecným účinkom alebo špecifickým účinkom na škodlivé organizmy alebo rastliny, časti rastlín alebo rastlinné produkty,
Ú
C:2
O:5
5. „prípravky“ zmesi alebo roztoky zložené z dvoch alebo viac látok, z ktorých aspoň jedna je účinnou látkou, určenou pre použitie ako prípravok na ochranu rastlín
N
163/2001
§ 2
P:b
b) chemickým prípravkom zmes alebo roztok skladajúci sa z dvoch alebo viacerých chemických látok,
Ú
19
C:2
O:6
6. „rastliny“ živé rastliny alebo živé časti rastlín, vrátane čerstvých plodov a semien
N
193/2005
§ 2
O:1
P:c
c)rastlinami živé rastliny a ich bližšie určené časti vrátane osiva*; za živé časti rastlín sa považujú
1.plody v botanickom zmysle okrem hlboko zmrazených plodov,
2.zelenina okrem hlboko zmrazenej zeleniny,
3.hľuzy, podcibulie, cibule a rizómy,
4.rezané kvety,
5.odrezky s olistením,
6.zoťaté stromy s olistením,
7.listy a olistenie,
8.pletivové kultúry rastlín,
9.živé pele,
10.očká, odrezky a štepy,
11.akékoľvek iné časti rastlín, ktoré môžu byť bližšie určené na základe právne záväzných aktov Európskej únie a Európskeho spoločenstva
* § 2 ods. 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení neskorších predpisov
Ú
C:2
O:7
7. „rastlinné produkty“ produkty v nespracovanom stave alebo podrobené len jednoduchej úprave, ako je mletie, sušenie alebo lisovanie, získané z rastlín, avšak s výnimkou samotných rastlín v zmysle definície uvedenej v bode 6,
N
193/2005
§ 2
O:1
P:d
d)rastlinnými produktmi produkty rastlinného pôvodu, nespracované alebo spracované jednoduchým spôsobom tak, že nie rastlinami,
Ú
C:2
O:8
8. „škodlivé organizmy“ škodcovia rastlín alebo rastlinných výrobkov, patriacich do živočíšnej alebo rastlinnej ríše a tiež vírusy, baktérie a mikroplazmy a ďalšie patogény,
N
193/2005
§ 2
O:1
P:f
f) škodlivými organizmami akýkoľvek druh, kmeň alebo biotyp rastliny, živočícha alebo choroboplodného činiteľa, ktorý je škodlivý pre rastliny alebo rastlinné produkty,
Ú
C:2
O:9
9. „zvieratá“ zvieratá patriace k druhom bežne kŕmeným, chovaným alebo konzumovaným človekom,
N
322/2003
§ 2
P:a
a) zvieraťom každý stavovec chovaný alebo držaný na produkciu potravín alebo krmiva, vlny, chlpov, štetín alebo peria, kože alebo kožušiny, alebo na iné farmárske účely
Ú
20
C:2
O:10
10. „uvedenie na trh“ každá dodávka, za poplatok alebo bezúplatná, okrem dodávok k uskladneniu, po ktorej nasleduje odoslanie z územia Spoločenstva alebo zneškodnenie. Dovoz prípravkov na ochranu rastlín na území Spoločenstva sa pre účely tejto smernice považuje za uvedenie na trh.
N
193/2005
§ 2
P:h
h)uvádzaním na trh každá dodávka, či za úhradu alebo bezodplatne okrem dodávky určenej na uskladnenie, po ktorej nasleduje jej odoslanie z územia Európskeho spoločenstva alebo zneškodnenie; dovoz na územie Európskeho spoločenstva sa považuje na účely tohto zákona za uvedenie na trh,
Ú
C:2
O:11
11. „povolenie prípravku na ochranu rastlín“ úradný postup, ktorým kompetentný úrad členského štátu povoľuje na základe žiadosti predloženej žiadateľom, uvedenie prípravku na ochranu rastlín na trh svojho územia, alebo jeho časti,
N
193/2005
§ 2
O:1
P:x
x) registráciou prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov úradný postup, ktorým kontrolný ústav na základe žiadosti predloženej žiadateľom po splnení zákonom ustanovených podmienok schváli uvedenie na trh a používanie prípravku na ochranu rastlín a iného prípravku na území Slovenskej republiky alebo časti jej územia,
Ú
C:2
O:12
12. „životné prostredie“ voda, vzduch, zem, voľne žijúce druhy fauny a flóry a vzájomné vzťahy medzi nimi a tiež všetky vzťahy k živým organizmom,
N
17/1992
§ 2
O:1
Životným prostredím je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov včítane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Jeho zložkami sú najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy.
Ú
C:2
O:13
13. „integrovaná ochrana“ racionálne uplatnenie kombinácie biologických, biotechnologických, chemických, kultivačných alebo pestovateľských opatrení, pri ktorých je použitie chemických prípravkov na ochranu obmedzené na prísne minimum, nevyhnutné pre udržanie populácie škodcov na úrovniach, ktoré nespôsobujú ekonomicky neprijateľné škody alebo straty.
N
193/2005
§ 2
O:1
P:z
z) integrovanou ochranou rastlín racionálne uplatnenie kombinácie biologických, biotechnologických, chemických, pestovateľských alebo šľachtiteľských opatrení, pri ktorých sa použitie chemických prípravkov na ochranu rastlín obmedzí na minimum nevyhnutné na zachovanie populácie škodlivých organizmov na úrovniach nižších ako sú úrovne spôsobujúce ekonomicky neprijateľné škody alebo straty,
Ú
21
C:3
O:1
Členské štáty nariadia, aby na ich území nesmeli byť uvádzané na trh a používané prípravky na ochranu rastlín, ktoré nie sú povolenými prípravkami podľa tejto smernice, okrem prípadov keď sú určené k používaniu uvedenému v článku 22.
N
193/2005
.../2008
193/2005
§ 10
O:1
§ 10
O: 1
§ 10
O: 6
(1)Uvádzať na trh a používať možno len také prípravky na ochranu rastlín a iné prípravky, ktoré boli registrované kontrolným ústavom alebo povolené podľa odseku 3; používať ich možno v rozsahu a spôsobom uvedeným v rozhodnutí o registrácii.
34. V § 10 ods. 1 sa za slovo „ústavom“ vkladajú slová „alebo povolené podľa odseku 3“.
(6)Registrácii podľa odseku 1 nepodliehajú účinné látky a prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky určené na účely výskumu a vývoja. Povolenie na používanie účinných látok a prípravkov na účely výskumu alebo vývoja vydáva kontrolný ústav.
Ú
C:3
O:2
Členské štáty nesmú z dôvodu, že prípravok na ochranu rastlín nie je povolený pre použitie na ich území, brániť výrobe, skladovaniu alebo pohybu tých prípravkov, ktoré sú určené k použitiu v inom členskom štáte, za predpokladu, že :
- výrobok je povolený v inom členskom štáte a
- sú splnené požiadavky dozoru, stanovené členskými štátmi za účelom zabezpečenia splnenia požiadaviek odstavca 1.
N
531/2005
§ 3
O:14
§ 5
O:6
(14) Prípravok, ktorý nie je registrovaný na území Slovenskej republiky možno vyrábať, skladovať alebo prepravovať cez územie Slovenskej republiky, ak je určený na použitie v inom členskom štáte a ak je takýto prípravok v ňom registrovaný.
(6) Prípravok podľa § 3 ods. 14 musí byť balený a označený podľa odsekov 1 a 2. Označenie takéhoto prípravku nemusí byť v štátnom jazyku. Prepravovanú zásielku prípravkov na území Slovenskej republiky musí sprevádzať úradne overený preklad rozhodnutia o registrácii v členskom štáte, v ktorom je prípravok registrovaný, a úradne overený preklad označenia prípravku.
Ú
C:3
O:3
Členské štáty nariadia, že výrobky na ochranu rastlín musia byť správne používané. Správne používanie zahŕňa dodržiavanie podmienok stanovených podľa článku 4 a špecifikovaných v označení a používaní zásad správnej praxe ochrany rastlín, a zároveň vždy ak je to možné, používanie zásad integrovanej ochrany.
N
531/2005
§ 5
O:7
(7) Prípravok sa musí používať za podmienok uvedených na obale prípravku určených rozhodnutím kontrolného ústavu podľa zásad správnej praxe v ochrane rastlín alebo tam, kde je to možné podľa zásad integrovanej ochrany rastlín.
Ú
22
C:3
O:4
Členské štáty nariadia, že účinné látky nesmú byť uvádzané na trh, ak :
- nie sú klasifikované, balené a označené podľa smernice 67/548/EHS a
- ak účinná látka nebola na trhu v dobe do dvoch rokov od notifikácie tejto smernice, dokumentácia nebola zaslaná členským štátom a Komisii podľa článku 6 s prehlásením, že táto účinná látka je určená pre použitie špecifikované v článku 2 odst. 1. Táto podmienka sa nevzťahuje na účinné látky, určené na použitie podľa článku 22.
N
193/2005
531/2005
§ 19
O:1
§ 5
O:1
O:2
O:3
O:4
(1)Prípravky na ochranu rastlín a iné prípravky sa musia baliť, klasifikovať a označovať podľa osobitného predpisu.*
(1) Prípravok možno uvádzať na trh, len ak je balený a označený podľa osobitného predpisu  a podľa príloh č. 3 až 6.
(2) Každý prípravok musí byť jasne a nezmazateľne označený podľa prílohy č. 7.
(3) Fyzické osoby alebo právnické osoby nesmú uvádzať na trh účinné látky, ak
a) nie klasifikované, balené a označené podľa osobitného predpisu** a tohto nariadenia vlády,
b)pri novej účinnej látky navrhovateľ nezaslal dokumentačný súbor údajov pre novú účinnú látku kontrolnému ústavu, príslušným orgánom členských štátov a Komisii spolu s vyhlásením, že daná účinná látka je určená na použitie ako prípravok.
(4) Nové účinné látky určené na výskum a vývoj možno uvádzať na trh aj vtedy, ak navrhovateľ nesplnil podmienku podľa odseku 3 písm. b).
* § 24, § 25 ods. 3 7 a 9 a § 26 ods. 1 9 a 12 zákona č. 163/2001 Z. z.
Zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov
Ú
23
Č:4
O:1
P:a
P:b
P:d
1. Členské štáty zabezpečia, aby prípravok na ochranu rastlín nebol povolený, ak:
a) jeho účinné látky nie sú uvedené v prílohe I a nebola splnená niektorá z podmienok tu stanovených, a s ohľadom na nižšie uvedené body písm. b), c), d) a e) v zhode s jednotlivými zásadami uvedenými v prílohe VI, ak:
b) nie je z hľadiska súčasných vedeckých a technických poznatkov stanovené a z hodnotenia dokumentácie poskytnuté podľa prílohy III preukázané, že pri použití podľa článku 3 odst. 3 a s ohľadom na všetky obvyklé podmienky, za ktorých môžu byť použité, a na následky ich použitia, že :
1) je odstatočne účinný,
2) nemá neprijateľný účinok na rastliny alebo rastlinné produkty,
3) nespôsobuje zbytočné utrpenie a bolesť stavovcom, ktoré majú byť chránené,
4) nemá škodlivý účinok na zdravie človeka alebo zvierat, priamy či nepriamy (napr. pitnou vodou, potravou alebo krmivom), alebo na podzemné vody,
5) nemá neprijateľné účinky na životné prostredie, hlavne z nasledujúcich dôvodov: - svojho rozpadu a distribúcie v životnom prostredí, hlavne kontaminácia vôd, vrátane pitnej vody a podzemných vôd, - svojho účinku na necieľové druhy,
N
531/2005
.../2008
§ 3
O:1
§ 11
O:13
P:a
P:b
(1) Prípravok okrem podmienok ustanovených osobitným
predpisom* musí obsahovať niektorú z účinných látok uvedených v prílohe č. 1.
* § 11 ods. 7 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.
(12)Kontrolný ústav vydá rozhodnutie o registrácii prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku a posudkov vypracovaných odbornými pracoviskami podľa odseku 7, ak
a) je vzhľadom na súčasné vedecké poznatky a technické poznatky vyhodnotením dokumentačného súboru údajov preukázané, že takýto prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok použitý za obvyklých podmienok
1. je dostatočne účinný,
2. nemá žiadny neprijateľný účinok na rastliny a ani na rastlinné produkty,
3. nespôsobuje zbytočné utrpenie a bolesť stavovcom, ktorých výskyt sa musí regulovať,
4. nemá škodlivý účinok na zdravie ľudí, zvierat a ani na podzemnú vodu,
5. nemá žiadny neprijateľný vplyv na životné prostredie, a to najmä na
5.1 jeho distribúciu v životnom prostredí a znečistenie vody vrátane pitnej vody a podzemnej vody,
5.2 jeho vplyv na necielené druhy,
b) charakter a množstvo jeho účinných látok a prípadne akýchkoľvek toxikologicky alebo ekotoxikologicky významných nečistôt a koformulantov sa dá stanoviť príslušnými metódami alebo ak takéto metódy neexistujú, tak metódami odsúhlasenými kontrolným ústavom a odbornými pracoviskami,
Ú
24
Č:4
O:1
P:c
Č:4
O:1
P: d
Č:4
O:1
P:e
Č:4
O:1
P:f
c) charakter a množstvo jeho účinných látok, a prípadne všetkých toxikologicky alebo ekologicky významných nečistôt a formulantov, sa nedá stanoviť vhodnými metódami harmonizovanými podľa postupu uvedeného v článku 21, alebo ak neboli použité tieto metódy, metódami odsúhlasenými úradmi zodpovednými za povolenie,
d) nedajú sa stanoviť všeobecne používanými metódami jeho toxikologicky alebo ekologicky významné reziduá, vznikajúce pri vhodnom použití a skladovaní prípravku,
e) neboli stanovené jeho fyzikálne a chemické vlastnostialebo neboli uznané prijateľnými pre účely vhodného použitia a skladovania prípravkov,
f) maximálne hladiny rezíduí v poľnohospodárskych produktoch, uvedené pri povoľovacom procese, neboli doteraz potvrdené členským štátom a notifikované Komisiou podľa článku 12, v priebehu troch mesiacov od uvedenej notifikácie Komisia zváži, či stanovené maximálne hodnoty zistené členským štátom sú prijateľné, a postupom uvedeným v článku 19 stanoví dočasné maximálne hodnoty pre celé Spoločenstvo a ponechá ich v platnosti až do prijatia odpovedajúcich maximálnych hodnôt, podľa postupu uvedeného v smernici 90/462/EHS článok 1 odst. 1 druhý pododstavec a v smernici 86/298/EHS. Hlavne :
N
193/2005
§ 11
O:13
P: c
P:d
P:e
§ 11
O:13
P:d
§ 11
O:13
P:e
c) jeho toxikologicky alebo ekotoxikologicky významné rezíduá vznikajúce pri registrovanom používaní prípravku na ochranu rastlín sa dajú stanoviť vhodnými bežne používanými metódami,
d) jeho fyzikálne vlastnosti a chemické vlastnosti boli stanovené a považujú sa za prijateľné na účely príslušného používania a skladovania prípravku,
e) maximálne limity rezíduí v poľnohospodárskych produktoch alebo dočasné limity v poľnohospodárskych produktoch uvedené v osobitnom predpise.*
* § 3 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách
Ú
25
C:4
O:2
P:f
1) Členské štáty nesmú zakázať alebo klásť prekážky uvedeniu na svojom území výrobkom obsahujúcim rezíduá pesticídov za predpokladu, že hladina rezíduí neprekračuje dočasné maximálne hodnoty stanovené podľa prvého pododstavca
2) Členské štáty musia zaistiť, aby podmienky pre schválenie boli aplikované takým spôsobom, že nedôjde k prekročeniu dočasných maximálnych hladín
Povolenie musí stanoviť požiadavky pre uvedenie na trh a používanie prípravkov, alebo musí stanoviť aspoň požiadavky, zamerané na zabezpečenie zhody s ustanoveniami odstavca 1 písm. b)
N
355/2007
193/2005
..../2008
§ 5
O:4
P:v
§ 10
O:1
§ 10
O:1
(4) Úrad verejného zdravotníctva
v) posudzuje vplyv prípravkov na ochranu rastlín na zdravie ľudí a vydáva odborné posudky,
(1)Uvádzať na trh a používať možno len také prípravky na ochranu rastlín a iné prípravky, ktoré boli registrované kontrolným ústavom; používať ich možno v rozsahu a spôsobom uvedeným v rozhodnutí o registrácii.
34. V § 10 ods. 1 sa za slovo „ústavom“ vkladajú slová „alebo povolené podľa odseku 3“.
Ú
C:4
O:3
Členské štáty zaistia, aby zhoda s požiadavkami stanovenými v odstavci 1 písm. b) až f), bola stanovená na základe úradných alebo úradne uznaných skúšok a analýz, prevedených za podmienok poľnohospodárstva, zdravia rastlín a životného prostredia, zodpovedajúcim podmienkam použitia dotyčného prípravku na ochranu rastlín, ktoré predstavujú prevažujúce podmienky, pre ktoré je výrobok určený na území dotyčného členského štátu.
N
531/2005
§ 3
O:9
(9) Splnenie podmienky uvedenej v odseku 1 sa preukazuje
výsledkom analýzy vykonanej podľa slovenských
technických noriem* alebo medzinárodne uznaných
metód skúšania, ktoré sa vzťahujú na ochranu
rastlín, zdravie rastlín a životné prostredie a vykonali
sa na území, na ktorom sa bude prípravok používať,
alebo v porovnateľných podmienkach územia iného
členského štátu.
* § 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ú
26
C:4
O:4:
Bez dotknutia odstavcov 5 a 6 sa povolenie udelí na vymedzené obdobie, najdlhšie na 10 rokov, stanovené členskými štátmi, povolenie môže byť obnovené po overení, že podmienky stanovené v odstavci 1 sú stále plnené. Ak bola podaná žiadosť na obnovenie, môže byť obnovenie udelené na dobu pre kompetentné orgány členských štátov nevyhnutnú k tomuto overeniu.
D
.../2008
.../2008
193/2005
§ 11
O:14
§ 12
O:1
§ 12
O:2
(14)Kontrolný ústav zaregistruje najviac na desať rokov prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok len pod takým názvom, ktorý neobsahuje názov účinnej látky alebo kódové označenie.
V § 12 odsek 1 znie:
„(1)Kontrolný ústav môže predĺžiť dobu platnosti registrácie prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku na základe žiadosti držiteľa registrácie podanej najskôr rok pred skončením doby platnosti registrácie a najneskôr šesť mesiacov pred skončením doby platnosti registrácie, ak držiteľ registrácie preukáže, že prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok naďalej spĺňa podmienky podľa § 11 ods. 13. Kontrolný ústav môže požadovať, aby žiadateľ predložil spolu so žiadosťou o predĺženie doby platnosti registrácie prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku dokumentačný súbor údajov alebo jeho časť a odborné posudky odborných pracovísk. Ak žiadateľ nie je vlastníkom dokumentačného súboru údajov, predkladá aj súhlas vlastníka podľa § 11 ods. 9 písm. a) a ods. 10 písm. a).“.
(2)Dobu platnosti registrácie možno predĺžiť aj opakovane.
Ú
C:4
O:5
Povolenie sa môže preskúmavať vždy, keď sú náznaky, že niektorá z požiadaviek uvedených v ods. 1 už nie je plnená. V týchto prípadoch môžu členské štáty vyžadovať, aby žiadateľ o povolenie, alebo strana, ktorej bolo na základe článku 9 udelené rozšírenie oblasti používania, predložili ďalšie informácie nevyhnutné pre preskúmanie. Povolenie môže byť v prípade potreby predĺžené na dobu potrebnú pre dokončenie preskúmania a k poskytnutiu týchto ďalších informácií.
N
.../2008
§ 11
O:24
(24) Kontrolný ústav a odborné pracoviská môžu prehodnotiť počas doby platnosti registrácie existujúce registrácie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov, ak je podozrenie, že tieto prípravky nespĺňajú požiadavky podľa odseku 13. Držiteľ registrácie je povinný predložiť kontrolnému ústavu a odborným pracoviskám všetky informácie, údaje a dokumentačné súbory údajov potrebné na prehodnotenie registrácie. Na prehodnotenie registrácie je držiteľ registrácie povinný predložiť kontrolnému ústavu odborné posudky vypracované odbornými pracoviskami v lehote určenej kontrolným ústavom.
Ú
27
Č:4
O:6
P:a
P:b
P:c
Bez dotknutia rozhodnutí už prijatých podľa článku 10 sa povolenie odoberie, ak sa zistí, že:
a) požiadavky pre získanie povolenia nie sú naďalej plnené,
b) boli predložené nesprávne alebo zavádzajúce údaje o daných skutočnostiach, na ktorých základe bolo povolenie udelené,
alebo sa urobí zmena, ak sa zistí, že:
c) na základe rozvoja vedeckých a technických znalostí je možné spôsob použitia a použité množstvo zmeniť.
N
.../2008
.../2008
§ 14
O:1
P:b
P:i
§ 14
O:12
P:c
(1)Kontrolný ústav pred uplynutím doby platnosti registrácie zruší rozhodnutie o registrácii prípravku na ochranu rastlín, ak
b) sa zistí, že šarža nebola stiahnutá z trhu do 90 dní od rozhodnutia o stiahnutí podľa § 4 ods. 2 písm. q),
i) sa zistí, že boli predložené nepravdivé údaje týkajúce sa skutočností, na základe ktorých bol prípravok na ochranu rastlín zaregistrovaný,
(12) Kontrolný ústav vykoná zmenu v registrácii prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku a podmienok používania prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku, ak
c) z vedecko-technických poznatkov vyplýva, že je možné zmeniť spôsob použitia prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku alebo množstvo použitého prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku.
Ú
28
Č:4
O:6
Povolenie môže byť tiež zrušené, alebo urobená jeho zmena na žiadosť jeho držiteľa, ktorý uvedie príslušné dôvody, zmeny je možné urobiť len vtedy, ak sa zaistí, že požiadavky článku 4 odst. 1 sú naďalej plnené.
Ak členský štát odoberie povolenie, ihneď o tom informuje držiteľa povolenia, naviac môže poskytnúť dobu odkladu pre zneškodnenie, skladovanie, uvedenie na trh a používanie zostávajúcich zásob, ktorých dĺžka závisí na dôvodoch pre odobratie povolenia, bez dotknutia obdobia, stanoveného rozhodnutím prijatým na základe smernice Rady 79/117/EHS zo dňa 21.12.1978 o zákaze uvedenia na trh a používania prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich niektoré účinné látky, v znení neskorších úprav, naposledy urobených smernicou 90/533/EHS, alebo touto smernicou článok 6 odst. 1, alebo článok 8 odst. 1 alebo 2.
N
.../2008
§ 14
O: 1
P:a
§ 14
O:12
P:a
§ 14
O: 13
§ 14
O:8
(1)Kontrolný ústav pred uplynutím doby platnosti registrácie zruší rozhodnutie o registrácii prípravku na ochranu rastlín, ak
a)o to požiada držiteľ registrácie,
(12)Kontrolný ústav vykoná zmenu v registráci prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku a podmienky používania prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku, ak
a)o to požiada držiteľ registrácie,
(13) Kontrolný ústav vykoná zmenu podľa odseku 12 písm. a), ak žiadateľ žiadosť náležite zdôvodní a ak prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok aj naďalej spĺňa podmienky podľa § 11 ods. 13.
(8) V rozhodnutí o zrušení registrácie, o zrušení niektorého použitia alebo o zrušení povolenia podľa § 10 ods. 3 kontrolný ústav určí dobu odkladu na zneškodnenie, skladovanie, uvádzanie na trh a používanie existujúcich zásob prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov v súlade s dôvodmi zrušenia registrácie, zrušenia niektorého použitia alebo povolenia podľa odsekov 1 až 7.
Ú
29
Č:5
O:1
P:a
P:b
Účinná látka sa zaradí do prílohy I na základe súčasných vedeckých a technických znalostí na počiatočnú dobu, ktorá nepresiahne 10 rokov, ak sa dá očakávať, že prípravky na ochranu rastlín budú spĺňať nasledujúce podmienky:
a) ich reziduá, spôsobené aplikáciou podľa správnej praxe ochrany rastlín, nemajú škodlivé účinky na zdravie človeka alebo zvierat, alebo na podzemné vody, alebo neprijateľný účinok na životné prostredie, a tieto reziduá, ak sú významné toxikologicky alebo z hladiska životného prostredia, sa dajú merať obvyklými metódami,
b) ich použitie v súlade so správnou praxou ochrany rastlín nemá škodlivé účinky na zdravie človeka alebo zvierat, ani neprijateľný účinok na životné prostredie, ako je uvedené v článku 4 odst. 1 písm. b) body 4 a 5.
n.a.
n. a.
30
C:5
O:2
P:a
P:b
P:c
Pre zaradenie účinnej látky do prílohy I sa zvažuje hlavne :
a) prijateľný denný príjem (ADI) pre človeka, tam, kde je to dôležité
b) prijateľná hladina expozície pracovníka, ak je to nevyhnutné
c) odhad rozpadu a distribúcie v životnom prostredí a účinky na necieľové druhy, ak je to významné
n.a.
n.a.
C:5
O:3
Pre prvé zaradenie účinnej látky, ktorá ešte nie je na trhu a nie je na trh uvedená do dvoch rokov od notifikácie tejto smernice, sa požiadavky považujú za uspokojivé, ak bolo toto preukázané aspoň pre jeden prípravok s obsahom danej účinnej látky.
n.a.
n.a.
C:5
O:4
Zaradenie účinnej látky do prílohy I môže byť predmetom takých požiadaviek ako sú :
- minimálny stupeň čistoty účinnej látky,
- charakter a maximálny obsah niektorých nečistôt,
- obmedzenie, plynúce z hodnotenia informácií uvedených v článku 6, pričom sa zvažujú podmienky poľnohospodárstva, zdravia rastlín a životného prostredia (vrátane klimatických podmienok),
- typ prípravku,
- spôsob použitia
n.a.
n.a.
31
C:5
O:5
Na vyžiadanie je možné zaradenie látky do prílohy I obnoviť raz alebo opakovane, na obdobie nepresahujúce 10 rokov, toto zaradenie je možné kedykoľvek prehodnotiť, ak sú k dispozícii údaje, že kritériá uvedené v odstavci 1 a 2 už nie sú splnené. Obnovenie bude poskytované na dobu potrebnú pre úplné prehodnotenie tam, kde bola podaná žiadosť o obnovenie včas, v každom prípade najneskôr do dvoch rokov pred uplynutím platnosti zaradenia danej položky, a poskytuje sa na dobu nevyhnutnú k získaniu informácií, požadovaných na základe článku 6 odst.4.
n.a.
n.a.
Č:6
O:1
Zaradenie účinnej látky do prílohy I sa posudzuje postupom uvedeným v článku 19. Podľa tohoto postupu sa tiež rozhoduje o :
- podmienkach pre zaradenie,
-zmenách prílohy I, ak nevyhnutné,
- vybratie účinnej látky z prílohy I, ak nevyhovuje požiadavbkám článku 5odst. 1 a 2.
n.a.
n.a.
32
C:6
O:2
O:3
Členský štát, ktorý obdrží žiadosť o zaradenie účinnej látky do prílohy I, bezodkladne zaistí, aby dokumentácia, ktorá je považovaná za spĺňajúcu požiadavky prílohy II, bola žiadateľom zaslaná ďalším členským štátom a Komisii, spoločne s dokumentáciou, spĺňajúcou požiadavky prílohy III pre aspoň jeden prípravok s obsahom tejto účinnej látky. Komisia postúpi dokumentáciu k preskúmaniu Stálemu výboru pre zdravie rastlín, uvedenému v článku 19.
Bez dotknutia ustanovenia odstavca 4, sa na žiadosť členského štátu, v dobe od troch do šesť mesiacov po predložení výboru, uvedenému v článku 19, sa postupom uvedeným v článku 20 stanoví, či bola dokumentácia predložená v súlade s požiadavkami príloh II a III.
N
531/2005
§ 4
O:4
(4) Žiadosť na zaradenie účinnej látky do zoznamu povolených účinných látok sa posiela kontrolnému ústavu, ktorý ju bezodkladne zasiela Komisii a odborným pracoviskám na posúdenie dokumentačného súboru údajov.
Ú
33
C:6
O:4
O:5
Ak hodnotenie dokumentácie, uvedené v odstavci 2 ukáže, že sú potrebné ďalšie informácie, môže Komisia požiadať žiadateľa, aby tieto informácie dodal. Komisia môže požiadať žiadateľa alebo jeho povereného zástupcu, aby jej predložil svoje pripomienky, hlavne vtedy, ak sa predpokladá nepriaznivé rozhodnutie. Tieto ustanovenia sa tiež uplatňujú, ak po zaradení účinnej látky do prílohy I sa objavia skutočnosti, uvádzajúce pochybnosti o jej konformite s požiadavkami uvedenými v článku 5 odst. 1 a 2, alebo ak je uvažovaná obnova podľa článku 5 odst. 5.
Postup pre predloženie a vyhodnotenie žiadosti o zaradenie do prílohy I a stanovenie alebo zmenu podmienok pre zaradenie do prílohy I a stanovenie alebo zmenu podmienok pre zaradenie sa robí postupom uvedeným v článku 21.
n.a.
n.a.
Č:7
Členské štáty stanovia, že držiteľ povolenia, alebo tí, ktorým bolo na základe článku 9 odst. 1 udelené rozšírenie oblasti aplikácie, musí okamžite nahlásiť kompetentnému úradu všetky nové informácie o potenciálne nebezpečných účinkoch každého prípravku na ochranu rastlín, alebo rezíduí účinnej látky, na zdravie človeka alebo zvierat, alebo na podzemné vody, alebo o ich potenciálne nebezpečných účinkoch na životné prostredie. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné strany tieto informácie bezodkladne oznámili ostatným členským štátom a Komisii, ktorá oznámi tieto informácie výboru, uvedenému v článku 19
N
.../2008
193/2005
§ 11
O:21
§ 25
O:1
P:a
(21) Držiteľ registrácie alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá povolenie podľa § 10 ods. 3 alebo ten, kto požiadal o rozšírenie rozsahu použitia prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku podľa § 10 ods. 5, je povinný bezodkladne oznámiť kontrolnému ústavu každú zmenu údajov a informácií uvedených v dokumentačnom súbore údajov predloženom podľa odseku 1, ako aj všetky nové informácie o možných nebezpečných účinkoch prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku, alebo rezíduí účinnej látky na zdravie ľudí, zvierat, rastlín, na podzemnú vodu alebo na ich nepriaznivé účinky na životné prostredie.
Kontrolný ústav na úseku rastlinolekárskej starostlivosti
poskytuje údaje, informácie a správy komisii, medzinárodným organizáciám, príslušným zodpovedným úradným orgánom členských štátov a tretích krajín,
Ú
34
Č:8
O:1
P:a
P:b
Inak ako v článku 4 môže členský štát umožniť postupné hodnotenie vlastností nových účinných látok a tým uľahčiť dostupnosť použitia nových prípravkov v poľnohospodárstve a povoliť na prechodnú dobu, nepresahujúcu tri roky, uvedenie na trh prípravku na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky, ktorá nie je uvedená v prílohe I a nebola dostupná na trhu do dvoch rokov od notifikácie tejto smernice, za predpokladu, že:
a) aplikácia článku 6 odst. 2 a 3 sa zistí, že dokumentácia účinnej látky vyhovuje požiadavkám príloh II a III z hľadiska navrhovaného použitia,
b) členský štát stanoví, že účinná látka môže splniť požiadavky článku 5 odst. 1 a že možno očakávať, že prípravok na ochranu rastlín splní požiadavky článku 4 odst. 1 písm. b) až f).
V týchto prípadoch členský štát ihneď informuje ďalšie členské štáty a Komisiu o svojom hodnotení dokumentácie a podmienkach povolenia, a poskytne informácie v rozsahu, zodpovedajúcom minimálne článku 12 odst. 1.
N
531/2005
§ 3
O:2
O:3
(2) Prípravok obsahujúci novú účinnú látku, ktorá nie je uvedená v zozname povolených účinných látok možno registrovať najviac na tri roky, ak
a)dokumentačný súbor údajov o účinnej látke prípravku vyhovuje požiadavkám pre navrhovaný rozsah použitia prípravku,
b) Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“) a odborné pracoviská v odborných posudkoch potvrdia, že účinnú látku možno zaradiť do zoznamu povolených účinných látok,
c) bola potvrdená formálna úplnosť dokumentačného súboru údajov na úrovni Spoločenstva.
(3) Registráciu prípravku podľa odseku 2 možno opakovane predlžovať.
Ú
35
C:8
O:1
Po vyhodnotení dokumentácie, uvedenom v článku 6 odst. 3, je možné na základe postupu uvedeného v článku 19 rozhodnúť, že účinná látka nespĺňa požiadavky, špecifikované v článku 5 odst.1. V týchto prípadoch členský štát zabezpečí, že povolenie musí byť zrušené.
N
.../2008
§ 14
O:1
P:p
(1)Kontrolný ústav pred uplynutím doby platnosti registrácie zruší rozhodnutie o registrácii prípravku na ochranu rastlín, ak
p) príslušné rozhodnutie komisie potvrdilo neprípustné riziko pre život a zdravie ľudí alebo zvierat alebo životné prostredie vyplývajúce z používania prípravku na ochranu rastlín obsahujúceho novú účinnú látku,
Ú
C:8
O:1
Odlišne od článku 6, ak po uplynutí trojročnej lehoty nebude rozhodnuté o zaradení účinnej látky do prílohy I, môže byť stanovená ďalšia lehota, postupom uvedeným v článku 19, aby sa umožnilo plné preskúmanie dokumentácie a prípadne ďalších dodatočných informácií, vyžiadaných na základe článku 6 odst. 3 a 4. Ustanovenia článku 4 odst. 2,3,5 a 6 sa aplikujú na povolenie, udeľované na základe podmienok tohoto odstavca, bez dotknutia predchádzajúcich pododstavcov.
N
531/2005
§ 4
O:2
O:3
(2) Prípravok obsahujúci novú účinnú látku, ktorá nie je uvedená v zozname povolených účinných látok možno registrovať najviac na tri roky, ak
a)dokumentačný súbor údajov o účinnej látke prípravku vyhovuje požiadavkám pre navrhovaný rozsah použitia prípravku,
b) Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“) a odborné pracoviská v odborných posudkoch potvrdia, že účinnú látku možno zaradiť do zoznamu povolených účinných látok,
c) bola potvrdená formálna úplnosť dokumentačného súboru údajov na úrovni Spoločenstva.
(3) Registráciu prípravku podľa odseku 2 možno opakovane predlžovať.
Ú
36
Č:8
O:2
Odlišne od článku 4 a bez dotknutia odstavca 3, alebo smernice 79/117/EHS, môže členský štát behom obdobia 12 rokov od notifikácie tejto smernice povoliť na svojom území uvedenie na trh prípravku na ochranu rastlín s obsahom účinných látok neuvedených v prílohe I, ktoré sú na trhu v období dvoch rokov od notifikácie tejto smernice. Po prijatí tejto smernice Komisia začne program prác pre postupné skúšanie týchto účinných látok na obdobie 12 rokov, uvedené v predchádzajúcom pododstavci. Tento program môže požadovať od zainteresovaných strán, aby predložili všetky požadované údaje Komisii a členským štátom, v termíne stanovenom v programe. Nariadením, prijatým podľa postupu uvedeného v článku 19, sa stanovia všetky opatrenia, nevyhnutné pre implementáciu programu. Za desať rokov od notifikácie Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o priebehu tohoto programu. V závislosti na záveroch tejto správy môže byť na základe článku 19 rozhodnuté, či je potrebná pre určité látky lehotu 12 rokov, uvedenú v prvom pododstavci, predĺžiť o dobu, ktorú bude potrebné stanoviť. V priebehu obdobia 12 rokov, uvedeného v prvom pododstavci, môže byť po vyhodnotení účinnej látky Výborom podľa článku 19, postupom uvedeným v tomto článku, rozhodnuté, že, látku je možné zaradiť do prílohy I a stanoviť podmienky pre zaradenie, alebo v prípadoch, keď nie sú splnené požiadavky článku 5, alebo požadované informácie a údaje neboli predložené v predpísanej lehote, aby takáto účinná látka nebola zaradená do prílohy I.
N
578/2007
531/2005
.../2008
§ 3
O:4
§ 4
O:5
§ 11
O: 25
V § 3 odsek 4 znie:
„(4) Prípravok obsahujúci existujúcu účinnú látku možno registrovať počas obdobia uvedeného v osobitnom predpise,* ak spĺňa požiadavky ustanovené osobitným predpisom.* * Ak pred uplynutím uvedeného obdobia nebolo rozhodnuté o zaradení alebo nezaradení
existujúcej účinnej látky do zoznamu povolených účinných látok, registrácia takého prípravku stráca platnosť dňom uvedeným v osobitnom predpise*.
Poznámky pod čiarou k odkazom * a * * znejú:
* Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 1490/2002 zo 14. augusta
2002, stanovujúce ďalšie podrobné pravidlá na vykonanie
tretej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie
(ES) č. 451/2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 3/zv. 36) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES)
č. 2076/2002 z 20. novembra 2002, ktorým sa predlžuje časová
lehota uvedená v článku 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS
a ktorá sa týka nezaradenia určitých účinných látok do prílohy
I uvedenej smernice a zrušenia povolení pre prípravky na
ochranu rastlín obsahujúcich tieto látky (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 37) v platnom znení, nariadenie Komisie
(ES) č. 2229/2004 z 3. decembra 2004, ktorým sa stanovujú
podrobné pravidlá na vykonanie štvrtej etapy pracovného
programu, na ktorý sa vzťahuje článok 8 ods. 2 smernice Rady
91/414/EHS (Ú. v. EÚ, L 379, 24. 12. 2004) v znení nariadenia
Komisie (ES) č. 647/2007 z 12. júna 2007 (Ú. v. EÚ, L 151,
13. 6. 2007).
** § 11 ods. 12 zákona č. 193/2005 Z. z.“.
(5) Po zaradení účinnej látky do zoznamu povolených účinných látok podľa prílohy č. 1 kontrolný ústav v spolupráci s odbornými pracoviskami prehodnotí v súlade s prílohou č. 2 registráciu každého prípravku s obsahom tejto účinnej látky, či táto spĺňa podmienky čistoty a identity a funkciu účinnej látky uvedenej v prílohe č. 1 a či prípravok spĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 1 stĺpci 6 v súlade s jednotnými zásadami podľa § 7a ods. 1.
(25) Ak účinná látka, ktorú obsahuje prípravok na ochranu rastlín, bola zaradená do zoznamu povolených účinných látok, držiteľ registrácie je povinný do 15 dní od nadobudnutia účinnosti zaradenia účinnej látky do zoznamu povolených účinných látok požiadať kontrolný ústav o prehodnotenie účinnej látky vo všetkých registrovaných prípravkoch na ochranu rastlín s obsahom danej účinnej látky.
Ú
37
Č:8
O:2
Členské štáty zabezpečia, aby zodpovedajúce povolenie bolo udelené, odobraté alebo prípadne pozmenené v predpísanom termíne.
.../2008
§ 11
O: 26
O:27
O:28
O:29
(26) Držiteľ registrácie je povinný spolu so žiadosťou podľa odseku 25 predložiť kontrolnému ústavu všetky informácie, údaje a dokumentačné súbory údajov potrebné na prehodnotenie účinnej látky vo všetkých registrovaných prípravkoch na ochranu rastlín. Na požiadanie kontrolného ústavu je držiteľ registrácie povinný predložiť všetky informácie, údaje a príslušnú časť dokumentačného súboru údajov aj odborným pracoviskám a do termínu stanoveného kontrolným ústavom predložiť odborné posudky odborných pracovísk.
(27) Po prehodnotení účinnej látky kontrolný ústav môže zrušiť pôvodné rozhodnutie o registrácii alebo vydať nové rozhodnutie o registrácii prípravku na ochranu rastlín s obsahom danej účinnej látky. V prípade vydania nového rozhodnutia o registrácii, pôvodné rozhodnutie stráca platnosť dňom vydania nového rozhodnutia.
(28) Po prehodnotení účinnej látky podľa odsekov 25 až 27 kontrolný ústav vyzve držiteľa registrácie, aby v lehote určenej kontrolným ústavom požiadal o prehodnotenie registrovaného prípravku na ochranu rastlín a predložil dokumentačný súbor údajov o prípravku na ochranu rastlín. O prehodnotenie existujúcej registrácie možno požiadať aj vzájomným uznávaním. Ak z odborných posudkov odborných pracovísk alebo kontrolného ústavu vyplýva, že prehodnotenie existujúcej registrácie vzájomným uznávaním pre niektoré použitie alebo pre všetky použitia prípravku na ochranu rastlín nie je možné, kontrolný ústav zruší dané použitie prípravku na ochranu rastlín podľa § 14 ods. 3 písm. b) alebo c) alebo zruší registráciu daného prípravku na ochranu rastlín podľa § 14 ods. 1 písm. e) alebo g).
(29) Po predložení dokumentačného súboru údajov kontrolnému ústavu držiteľ registrácie požiada odborné pracoviská o prehodnotenie prípravku na ochranu rastlín a vypracovanie odborných posudkov. Pri vypracúvaní odborných posudkov na prehodnotenie existujúcich registrácií podľa odseku 28 sa uplatňujú jednotné zásady na hodnotenie a registráciu prípravkov na ochranu rastlín. Odborné pracoviská vypracujú hodnotiacu správu, ktorú predložia kontrolnému ústavu. Odborné posudky a hodnotiace správy sa vypracujú do 12 mesiacov alebo do termínu stanoveného kontrolným ústavom. Kontrolný ústav vydá nové rozhodnutie o registrácii po predložení odborných posudkov a hodnotiacich správ, v ktorom upraví rozsah použitia a podmienky registrácie v súlade s odbornými posudkami alebo registráciu zruší podľa § 14 ods. 1 písm. e) alebo g). Pôvodné rozhodnutie o registrácii stráca platnosť vydaním nového rozhodnutia o registrácii.
38
C:8
O:3
Ak členské štáty preskúmavajú prípravky na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky podľa odst. 2, a predtým, než bolo toto preskúšanie začaté, členské štáty aplikujú požiadavky stanovené článkom 4 odst. 1 pism. b) body 1 až 5 a písm. c) až f) v zhode s národnými predpismi pre poskytované údaje.
N
.../2008
§ 33
P:d
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o
d) dokumentačnom súbore údajov pre existujúce účinné látky ešte nezaradené do zoznamu povolených účinných látok na báze rastlín, rastlinných extraktov a feromónov a o dokumentačnom súbore údajov pre prípravky obsahujúce takéto účinné látky a o dokumentačnom súbore údajov pre účinné látky iných prípravkov a pre iné prípravky a o vzájomnom uznávaní registrácií, o dokumentačnom súbore údajov na predĺženie doby platnosti registrácie, na rozšírenie rozsahu použitia a dokumentačnom súbore údajov na posúdenie zmien podľa § 11 ods. 22,e) vedení evidencie spotreby a o spôsobe aplikácie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov podľa § 3 ods. 2 a o hláseniach podľa § 21 písm. b),
Ú
C:8
O:4
Formou ďalšej výnimky z článku 4, môže za špeciálnych okolností členský štát povoliť, na dobu nepresahujúcu 120 dní, uvedenie na trh prípravku na ochranu rastlín, ktoré nespĺňajú požiadavky článku 4, pre obmedzené a riadené použitie, ak sa takéto opatrenia javia ako nevyhnutné vzhľadom k nepredvídateľnému nebezpečenstvu, ktoré nie je možné potlačiť inými prostriedkami. V tomto prípade príslušný členský štát okamžite informuje ostatné členské štáty a Komisiu o svojom postupe. Bezodkladne sa rozhodne, postupom daným v článku 19, či a za akých podmienok môže byť postup členského štátu predĺžený na stanovené obdobie, opakované alebo odvolané.
N
.../2008
531/2005
§ 32
O: 1
§ 7
O:1
P:b
(1) Ministerstvo môže povoliť uvedenie na trh prípravkov na ochranu rastlín, ktoré nespĺňajú podmienky tohto zákona, na účel ich obmedzeného a kontrolovaného používania najviac na 120 dní, ak hrozí nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, ktoré nemožno zvládnuť iným spôsobom. Spolu so žiadosťou o povolenie výnimky predkladá žiadateľ odborné posudky odborných pracovísk a kontrolného ústavu, návrh etikety a kartu bezpečnostných údajov25a) pre prípravok na ochranu rastlín v slovenskom jazyku.
(1) Kontrolný ústav písomne oznamuje členským štátom a Komisii
b) rozhodnutie o povolení výnimky pri mimoriadnych situáciách bezodkladne po jeho vydaní, ktoré obsahuje dôvody a podmienky uvedenia takéhoto prípravku na trh,
Ú
39
C:9
O:1
Žiadosť o povolenie prípravku na ochranu rastlín podáva osoba, alebo osoba vystupujúca jej menom, zodpovedná za prvé uvedenie výrobku na trh v členskom štáte, kompetentným úradom všetkých členských štátov, v ktorých je určený na uvedenie na trh.
N
.../2008
§ 11
O:12
(12) Žiadosť o registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku s priloženými odbornými posudkami vypracovanými odbornými pracoviskami predkladá kontrolnému ústavu žiadateľ, ktorý je zodpovedný za jeho prvé uvedenie na trh v Slovenskej republike, po prevzatí vyjadrenia o úplnosti dokumentačného súboru údajov podľa odseku 5 a po oznámení o vypracovaní odborných posudkov podľa odseku 7. Žiadateľ o registráciu musí mať miesto trvalého pobytu alebo sídlo v členskom štáte.
Ú
40
C:9
O:1
Úradné alebo vedecké orgány, ktoré sa podieľajú na poľnohospodárskych činnostiach, alebo odborné poľnohospodárske organizácie a profesionálny užívatelia môžu požadovať, aby oblasť použitia, v členskom štáte už povoleného prípravku na ochranu rastlín, bola rozšírená na ďalšie účely, ktoré sú uvedené v tomto povolení. Členské štáty poskytnú rozšírenie oblasti použitia povoleného prípravku na ochranu rastlín a sú povinné poskytnúť toto rozšírenie, ak je to vo verejnom záujme do tej miery, že:
- žiadateľ poskytol dokumentáciu a informácie slúžiace k rozšíreniu oblasti použitia,
- bolo stanovené, že sú splnené podmienky uvedené v článku 4 odst. 1 písm. b) body 3,4 a 5,
- určené použitie je menšieho rozsahu,
- užívatelia sú úplne špecificky informovaní, ako je v návodoch na použitie, tak dodatočnými údajmi v označení, alebo prostredníctvom úradnej publikácie.
N
193/2005
.../2008
531/2005
§ 10
O:5
§ 10
O: 5
§ 3
O:5
P:a
P:b
P:c
(5) Každý, kto chce použiť registrovaný prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok na plodiny alebo proti škodlivým organizmom, ktorých zoznam zverejní kontrolný ústav vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“), môže požiadať kontrolný ústav o rozšírenie rozsahu jeho použitia.
38. V § 10 ods. 5 sa slovo „zverejní“ nahrádza slovom „zverejňuje“ a na konci sa pripája táto veta: „Riziko poškodenia plodiny ošetrenej registrovaným prípravkom na ochranu rastlín alebo iným prípravkom s rozšíreným rozsahom jeho použitia na túto plodinu znáša ten, kto takýto prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok použil.“.
(5) Rozšírenie rozsahu použitia registrovaného prípravku možno povoliť každému,2) kto má sídlo alebo trvalý pobyt na území členského štátu, ak
a) predložil dokumentačný súbor údajov a odôvodnenie rozšírenia rozsahu použitia prípravku,
b) odborné posudky potvrdili, že takéto rozšírenie spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,*
c) návod na rozšírené použitie prípravku bude uvedený na etikete prípravku alebo bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
* § 11 ods. 7 písm. a) body 3 až 5 zákona č. 193/2005 Z. z.
Ú
41
C:9
O:2
Od každého žiadateľa sa požaduje, aby mal v Spoločenstve stály úrad.
N
.../2008
§ 11
O:12
(12) Žiadosť o registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku s priloženými odbornými posudkami vypracovanými odbornými pracoviskami predkladá kontrolnému ústavu žiadateľ, ktorý je zodpovedný za jeho prvé uvedenie na trh v Slovenskej republike, po prevzatí vyjadrenia o úplnosti dokumentačného súboru údajov podľa odseku 5 a po oznámení o vypracovaní odborných posudkov podľa odseku 7. Žiadateľ o registráciu musí mať miesto trvalého pobytu alebo sídlo v členskom štáte.
Ú
C:9
O:3
Členské štáty môžu vyžadovať, aby žiadosť o povolenie bola predložená v ich národnom alebo úradnom jazyku (jazykoch), alebo v jednom z týchto jazykov. Môže tiež požadovať, aby boli poskytnuté vzorky prípravkov a jeho zložiak.
N
531/2005
§ 3
O:8
(8) Ak je to potrebné, žiadateľ predloží v určenej lehote vzorky prípravku a jeho zložiek.
Ú
42
C:9
O:4
Každý členský štát súhlasí s tým, že vezme do úvahy každú predloženú žiadosť o povolenie a rozhodne o nej v primeranej lehote za predpokladu, že má k dispozícii potrebné vedecké a technické štruktúry.
N
.../2008
§ 11
O:1
O:2
§ 11
O:5
O:6
(1) Žiadateľ o registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku (ďalej len „žiadateľ o registráciu“) požiada kontrolný ústav o vyjadrenie k úplnosti dokumentačného súboru údajov o účinnej látke prípravku na ochranu rastlín alebo o účinnej látke iného prípravku a o prípravku na ochranu rastlín alebo inom prípravku (ďalej len „dokumentačný súbor údajov“). Dokumentačný súbor údajov sa predkladá v štátnom jazyku, českom jazyku alebo v anglickom jazyku.
(2) Žiadateľ o registráciu nemusí predložiť dokumentačný súbor údajov o účinnej látke okrem údajov o chemickom názve, výrobcovi, štruktúrnom vzorci, výrobnej metóde, špecifikácii čistoty účinnej látky, identifikácii izomérov, nečistôt a aditív a analytickom profile šarží, ak účinná látka je zaradená do zoznamu povolených účinných látok a kontrolný ústav alebo registračný úrad členského štátu potvrdil, že sa významne nelíši v stupni čistoty, charaktere a obsahu nečistôt od zloženia účinnej látky, na ktorej základe bola účinná látka zaradená do zoznamu povolených účinných látok, a žiadateľ preukáže, že vlastní dokumentačný súbor údajov o účinnej látke alebo má súhlas od vlastníka na jeho využitie. Toto ustanovenie sa použije primerane na prehodnotenie existujúcej registrácie a predĺženie doby platnosti registrácie. Žiadateľ o registráciu predloží dokumentačný súbor údajov o účinnej látke, ak je to potrebné na posúdenie rizika používania prípravku na ochranu rastlín.
(5) Kontrolný ústav posúdi úplnosť dokumentačného súboru údajov do 120 dní odo dňa doručenia žiadosti podľa odseku 1 a zašle žiadateľovi vyjadrenie o jeho úplnosti. Ak nie je dokumentačný súbor údajov úplný alebo obsahuje chyby, kontrolný ústav vyzve žiadateľa o registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku, aby v lehote určenej kontrolným ústavom dokumentačný súbor údajov doplnil alebo chyby odstránil.
(6) Ak v lehote určenej kontrolným ústavom žiadateľ o registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku dokumentačný súbor údajov nedoplní alebo z neho neodstráni chyby, konanie o žiadosti kontrolný
ústav zastaví.
Ú
43
.../2008
.../2008
§ 11
O: 7
§ 11
O:13
(7) Ak je dokumentačný súbor údajov úplný, žiadateľ požiada odborné pracoviská o vypracovanie odborných posudkov. Odborné pracoviská vypracujú odborný posudok do 270 dní odo dňa doručenia žiadosti a príslušnej časti dokumentačného súboru údajov potrebných na vypracovanie odborného posudku. Kontrolný ústav vypracuje odborný posudok do 270 dní odo dňa doručenia vyjadrenia o úplnosti dokumentačného súboru údajov žiadateľovi a informuje o tom žiadateľa. Pri vypracúvaní odborných posudkov pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom účinných látok zaradených do zoznamu povolených účinných látok kontrolný ústav a odborné pracoviská uplatňujú jednotné zásady na hodnotenie a registráciu prípravkov na ochranu rastlín. Pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom účinných látok zaradených do zoznamu povolených účinných látok odborné pracoviská vypracujú aj hodnotiacu správu a predložia ju kontrolnému ústavu do 270 dní odo dňa doručenia žiadosti o vypracovanie odborných posudkov.
(13) Kontrolný ústav vydá rozhodnutie o registrácii prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku a posudkov vypracovaných odbornými pracoviskami podľa odseku 7, ak
a)je, vzhľadom na súčasné vedecké a technické poznatky, vyhodnotením dokumentačného súboru údajov preukázané, že takýto prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok použitý za obvyklých podmienok
1. je dostatočne účinný,
2. nemá žiadny neprijateľný účinok na rastliny a ani na rastlinné produkty,
3. nespôsobuje zbytočné utrpenie a bolesť stavovcom, ktoré sa musia regulovať,
4. nemá škodlivý účinok na zdravie ľudí, zvierat a ani na podzemnú vodu,
5. nemá žiadny neprijateľný vplyv na životné prostredie, berúc do úvahy najmä
5.1 jeho osud a distribúciu v životnom prostredí, najmä znečistenie vody vrátane pitnej vody a podzemnej vody,
5.2 jeho vplyv na necielené druhy,
Ú
44
Č:9
O:5
Členské štáty zabezpečia, aby bola ku každej žiadosti pripojená dokumentácia. Každá dokumentácia musí obsahovať minimálne kópiu žiadosti, záznam prijatých administratívnych rozhodnutí členského štátu, týkajúci sa žiadosti a údajov dokumentácie, uvedené v článku 13 odst. 1, spoločne s ich súhrnom. Členské štáty na požiadanie sprístupnia ďalším členským štátom a Komisii dokumentáciu uvedenú v tomto odstavci, na požiadanie im poskytnú všetky informácie, potrebné k úplnému pochopeniu žiadosti a na požiadanie zaistí, aby žiadatelia poskytli kópiu technickej dokumentácie, uvedenej v článku 13 odst. 1 písm. a).
N
.../2008
.../2008
395/2002
§ 11
O:13
§ 11
O:33
§ 16
O:2
P:b
P:c
§ 17
O:1
P:a
b)charakter a množstvo jeho účinných látok a prípadne akýchkoľvek toxikologicky alebo ekotoxikologicky významných nečistôt a koformulantov sa stanoviť príslušnými metódami, alebo ak takéto metódy neexistujú, tak metódami odsúhlasenými kontrolným ústavom a odbornými pracoviskami,
c)jeho toxikologicky alebo ekotoxikologicky významné rezíduá vznikajúce pri registrovanom používaní prípravku na ochranu rastlín sa dajú stanoviť vhodnými bežne používanými metódami,
d) jeho fyzikálne vlastnosti a chemické vlastnosti boli stanovené a považujú sa za prijateľné na účely príslušného používania a skladovania prípravku,
e) maximálne limity rezíduí v poľnohospodárskych produktoch alebo dočasné limity v poľnohospodárskych produktoch uvedené v osobitnom predpise.*
* § 3 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách
(33) Kontrolný ústav poskytne na požiadanie