1
Dôvodová správa
Všeobecná časť
Vypracovanie návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyplýva z Plánu Legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2008.
Doterajšie praktické skúsenosti pri uplatňovaní zákona jednoznačne dokázali, že v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti je potrebné lepšie špecifikovanie existujúcich ustanovení a v niektorých prípadoch je potrebné aj rozšírenie kompetencií najmä fytoinšpektorov pri výkone rastlinolekárskej starostlivosti, tak, aby táto bola zabezpečená v súlade s osobitnými predpismi platnými v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti a aby praktický výkon rastlinolekárskej služby bol kompatibilný s činnosťou fytoslužieb v členských štátoch EÚ.
Druhým významným dôvodom na novelizáciu zákona je skutočnosť, že z potrieb aplikačnej praxe pri registrácii prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vyplýva, že niektoré ustanovenia terajšieho zákona nedostačujúce, nejasné a nepresné. Precizovaním textov jednotlivých ustanovení, najmä § 11, sa zabezpečí hladký a bezproblémový proces registrácie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov.
Zákon reaguje na potrebu zabezpečiť odborné vzdelávanie v oblasti uvádzania na trh prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov a tiež v oblasti ich aplikácie. Pôvodne stanovený termín, máj 2009, do kedy všetci používatelia prípravkov na ochranu rastlín mali byť odborne preškolení je nereálny vzhľadom ku krátkosti času a aj vzhľadom k tomu, že vykonávací predpis o odbornom vzdelávaní, na vydanie ktorého zákon splnomocňuje ministerstvo, nebol doposiaľ vydaný. Uvedený vykonávací predpis bude predložený do schvaľovacieho procesu spolu s návrhom novely zákona a zároveň sa termín na preškolenie všetkých používateľov prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov posunie na 1.1.2011. Uvedený termín je stanovený tak, aby všetci používatelia, ktorými profesionálni používatelia - osoby, ktoré v rámci podnikania používajú prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky, obsluhujúci pracovníci, technici, zamestnávatelia samostatne zárobkovo činných osôb, veľkoobchodníci, maloobchodníci, predajcovia a dodávatelia prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov mali dostatok časového priestoru byť odborne vyškolení a mohli dostať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na uvádzanie na trh a na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov.
Ďalšie technické úpravy v návrhu novely zákona navrhnuté z dôvodu spresnenia niektorých ustanovení a odstránenia niektorých chybných ustanovení .
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, súvisiacimi zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Vzhľadom na obsahové zameranie návrhu zákona, nie je potrebné jeho prerokovanie v Rade hospodárskej a sociálnej dohody Slovenskej republiky.
Predmetný návrh zákona nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet, rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov a nebude mať vplyv ekonomický, environmentálny a ani vplyv na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.
Návrh zákona bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a na rokovanie vlády Slovenskej republiky sa predkladá bez rozporov.
2
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
k návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
1.Predkladateľ návrhu zákona: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z.
3.Problematika návrhu zákona:
a)je upravená v práve ES,
v primárnom práve,
v Zmluve o založení ES (najmä článok 43),
v sekundárnom práve, a to v týchto smerniciach:
1.Smernica Rady 74/556/EHS zo 4. júna 1974, ktorou sa stanovujú podrobnosti o prechodných opatreniach týkajúcich sa činností, ktoré súvisia s obchodovaním a distribúciou toxických výrobkov, a činností, ktoré zahŕňajú odborné využitie takýchto výrobkov, vrátane činností sprostredkovateľov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1).
2.Smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla. 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 11) v platnom znení,
3.Smernica Komisie 92/90/EHS z 3. novembra 1992, ktorou sa ustanovujú povinnosti, ktorým podliehajú výrobcovia a dovozcovia rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov a ktorou sa ustanovujú podrobnosti ich registrácie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 13).
4.Smernica Komisie 92/105/EHS z 3. decembra 1992, ktorou sa ustanovuje stupeň štandardizácie rastlinných pasov používaných pri premiestňovaní určitých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov v rámci Spoločenstva a ktorou sa ustanovujú podrobné postupy týkajúce sa vydávania rastlinných pasov a podmienky ich nahradenia a podrobné postupy pri ich nahradení (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 3/zv. 13) v znení smernice Komisie 2005/17/ES (Ú. v. EÚ L 057, 3. 3. 2005).
5.Smernica Komisie 93/50/EHS z 24. júna 1993, ktorá špecifikuje určité rastliny, ktoré nie uvedené v zozname prílohy V, časť A k smernici 77/93/EHS, ktorých výrobcovia, sklady alebo distribučné strediská vo výrobných zónach týchto rastlín musia byť uvedení v úradnom registri (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 14).
6.Smernica Rady Európskych spoločenstiev 2000/29/ES z 8.mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozširovaniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. L 169, 10. 7. 2000) v platnom znení.
b)nie je upravená v práve EÚ
c)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev, a to v týchto rozhodnutiach:
- rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-137/96 Komisia Európskych spoločenstiev vs Nemecká spolková republika (1997) Zb. roz. ESD I-6749,
- rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-400/96 Jean Harpergnies (1998) Zb. roz. ESD I-5121,
- rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-100/96 Kráľovná vs Ministerstvo pôdohospodárstva, rybného hospodárstva a potravinárstva (1999) Zb. roz. ESD I-1499,
3
- rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-306/98 Kráľovná vs Ministerstvo pôdohospodárstva, rybného hospodárstva a potravinárstva a Štátny sekretár pre životné prostredie (2001) Zb. roz. ESD I-3279,
- rozhodnutie Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev vo veci T 158/03 Industrias Químicas del Vallés, SA vs Komisia Európskych spoločenstiev (2005) Zb. rozh. ESD II-02425,
- rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-316/04 Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie (2005) Zb. rozh. ESD.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:
a)Všetky smernice bolo potrebné prebrať do 30.4.2004.
b)Proti Slovenskej republike sa nevedie žiadne konanie o porušení Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev podľa čl. 226 228 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev v platnom znení.
c)Smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla. 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 11) bola úplne prebratá do zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení nariadení vlády SR č. 321/2006 Z. z. a 501/2006 Z. z
Smernica Rady Európskych spoločenstiev 2000/29/ES z 8.mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozširovaniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 169, 10. 7. 2000) v platnom znení bola prebratá do zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty.
Smernica Komisie 92/90/EHS z 3. novembra 1992, ktorou sa ustanovujú povinnosti, ktorým podliehajú výrobcovia a dovozcovia rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov a ktorou sa ustanovujú podrobnosti ich registrácie (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 3/zv. 13) bola prebratá nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty.
Smernica Komisie 93/50/EHS z 24. júna 1993, ktorá špecifikuje určité rastliny, ktoré nie uvedené v zozname prílohy V, časť A k smernici 77/93/EHS, ktorých výrobcovia, sklady alebo distribučné strediská vo výrobných zónach týchto rastlín musia byť uvedení v úradnom registri (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 3/zv. 14) bola prebratá nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty.
Smernica Komisie 92/105/EHS z 3. decembra 1992, ktorou sa ustanovuje stupeň štandardizácie rastlinných pasov používaných pri premiestňovaní určitých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov v rámci Spoločenstva a ktorou sa ustanovujú podrobné postupy týkajúce sa vydávania rastlinných pasov a podmienky ich nahradenia a podrobné postupy pri ich nahradení (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 3/zv. 13) v znení smernice Komisie 2005/17/ES (Ú. v. L 057, 3. 3. 2005) bola prebratá nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo
4
rastlinné produkty.
Smernica Rady 74/556/EHS zo 4. júna 1974, ktorou sa stanovujú podrobnosti o prechodných opatreniach týkajúcich sa činností, ktoré súvisia s obchodovaním a distribúciou toxických výrobkov, a činností, ktoré zahŕňajú odborné využitie takýchto výrobkov, vrátane činností sprostredkovateľov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1) bola úplne prebratá do zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie:
Úplný.
6.Gestor (spolupracujúce rezorty):
Ministerstvo pôdohospodárstva SR.
Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a na podnikateľské prostredie
Prvá časť: Odhad dopadov na verejné financie:
Návrh zákona nebude mať dopad na štátny rozpočet.
Druhá časť: Odhad dopadov na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb
Návrh zákona nebude mať dopad na hospodárenie obyvateľov, ani na hospodárenie podnikateľskej sféry iných právnických osôb.
Tretia časť: Odhad dopadov na životné prostredie
Návrh zákona nebude mať dopad na životné prostredie.
Štvrtá časť: Odhad dopadov na zamestnanosť
Návrh zákona nebude mať dopad na tvorbu pracovných miest.
Piata časť: Vplyv na podnikateľské prostredie
Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie.
Osobitná časť
Čl. I
Bod 1
Upravuje sa poznámka pod čiarou k odkazu 2
Bod 2
Úprava vymedzenia pojmu „iný prípravok“ vložením odkazu na pojem uvedený pod písmenom r), s cieľom lepšej a jednoznačnej formulácie.
Bod 3
Upravuje vymedzenie pojmu „spotrebiteľ“.
5
Bod 4
Vloženie nových pojmov ako písmenami zf) zi), ktorých vymedzenie vyplýva z potreby praxe a v súčasnom zákone chýbali.
Bod 5
K poznámke pod čiarou sa pripája odkaz na ďalšie zákony, s cieľom presnejšie uviesť, ktoré ďalšie prepisy je potrebné na úseku rastlinolekárskej starostlivosti dodržiavať.
Bod 6
Úprava textu z dôvodu lepšej zrozumiteľnosti ustanovenia a zabezpečenia menšej administratívnej záťaže na používateľa prípravkov na ochranu rastlín. Prax ukázala, že pôvodné znenie ustanovenia - požiadavka predkladať každoročne údaje o nákupe, skladovaní a spôsobe likvidácie, je nadštandardné a zbytočne zaťažuje používateľa prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov. Podmienky na skladovanie a najmä spôsob likvidácie sú predmetom samostatných právnych predpisov.
Bod 7
Špecifikuje sa povinnosť fytoinšpektora vykonávať príslušné fytokontroly aj pri spätnom vývoze, v tomto zmysle sa upravila aj poznámka pod čiarou.
Bod 8
Aplikačná prax ukázala, že v zákone bolo doposiaľ chýbajúce ustanovenie o povinnosti fytoinšpektorov kontrolovať rastlinné pasy, teda kontrolná činnosť, ktorá z poslania fytoinšpektorov logicky vyplýva a prakticky sa aj vykonáva. Následne je upravený aj súvisiaci odkaz pod čiarou.
Bod 9
Vývoj v obchodovaní v ostatných rokoch, vydanie medzinárodných noriem na zabezpečenie zdravotnej nezávadnosti vyvážaného a dovážaného dreva a dreveného obalového materiálu ukázali, že je potrebná jeho rastlinolekárska kontrola. Jedným z fytosanitárnych opatrení je aj sušenie dreva, kontrola sušiarní sa preto zavádza ako jedna z povinností fytoinšpektora.
Bod 10
Zavádza sa povinnosť fytoinšpektora pozastaviť zásielku..
Bod 11
Precizuje sa ustanovenie § 4 odseku 2.
Bod 12
Zákaz používať mechanizačné prostriedky sa rozširuje aj na zákaz používania sušiarní, ak nie sú registrované podľa § 6 ods. 1
Bod 13
V zmysle nasledujúcich úprav sa aktualizuje vnútorný odkaz na odsek 16 namiesto pôvodného odkazu na odsek 11.
Bod 14
Rozširuje sa právomoc kontrolného ústavu v prípade potreby uložiť aj ďalšie rastlinolekárske opatrenia s cieľom zabezpečiť ochranu zdravia ľudí a životného prostredia. Z uvedeného dôvodu sa vkladá nové písmeno q), ktoré zabezpečí, že kontrolný ústav môže nariadiť stiahnutie šarže prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku.
Bod 15
Kontrolný ústav môže zakázať používanie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov, ak tieto nespĺňajú požiadavky podľa tohto zákona alebo je jeho uvádzanie zakázané rozhodnutím Európskej komisie.
6
Bod 16
Z dôvodu vloženia nového textu prišlo k zmene číslovania pôvodných odsekov.
Bod 17
Z dôvodu vloženia nového textu prišlo k zmene číslovania pôvodných odsekov.
Bod 18
Nesprávna formulácia „fyzická osoba“ sa nahrádza správnym textom „fyzická osoba -podnikateľ“.
Bod 19
Z dôvodu vloženia nového textu prišlo k zmene číslovania pôvodných odsekov.
Bod 20
Dopĺňa sa nový odkaz na osobitné predpisy s informatívnym charakterom za účelom presnejšieho vymedzenia, na ktoré pozemky právo fytoinšpektor vstupovať pri výkone rastlinolekárskej starostlivosti.. Prax ukázala, že vstup na lesné pozemky bol doposiaľ problematický.
Bod 21
Z dôvodu vloženia nového textu prišlo k zmene číslovania pôvodných odsekov, je potrebná ich aktualizácia.
Bod 22
Fytoinšpektor sa navrhovanou zmenou oprávňuje vykonávať kontrolu sušiarní pri výkone rastlinolekárskej starostlivosti.
Bod 23
V prvej časti ustanovenia sa oproti pôvodnému textu presnejšie identifikuje, koho sa povinnosť zápisu do registra výrobcov a dovozcov týka. Ustanovenie je rozšírené o povinnosť osôb, zaoberajúcich sa sušením obalového materiálu predložiť osvedčenie o technologickej spôsobilosti sušiarne, ktoré vydáva technický ústav.
Následne sa upravujú odkazy pod čiarou.
Bod 24
Legislatívno-technická úprava poznámky pod čiarou k odkazu.
Bod 25
Vkladá sa nový odsek, na základe ktorého je kontrolný ústav oprávnený pozastaviť platnosť registrácie vývozcu alebo dovozcu v prípade nedodržiavania ustanovení osobitného predpisu.
Upravuje sa poznámka pod čiarou a prečíslujú sa existujúce odseky.
Bod 26
Upravuje sa nadpis § 7.
Bod 27
Na základe praktických skúseností sa zavádza povinnosť, ktorá zabezpečí, aby rastlinný materiál bol sprevádzaný rastlinným pasom aj pri spätnom vývoze, nielen pri dovoze a vývoze.
Bod 28
Rozširuje § 7 ods. 2 písm. a) o spätný vývoz.
Bod 29
Upravuje text ustanovenia § 7 ods. 2. písm. b).
7
Bod 30
Presnejšie sa stanovujú údaje, ktoré je vývozca rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov povinný poskytnúť kontrolnému ústavu, ak ide o fyzickú osobu, fyzickú osobu podnikateľa alebo právnickú osobu ako aj údaje ich príjemcu.
Bod 31
Vývozca rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov je povinný poskytnúť kontrolnému ústavu pri požiadaní o rastlinolekársku kontrolu aj rastlinolekárske požiadavky krajiny určenia a všetkých krajín, cez ktoré sa zásielka prepravuje.
Bod 32
Vývozca rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov je povinný kontrolnému ústavu pri požiadaní o rastlinolekársku kontrolu v prípade spätného vývozu predložiť originál alebo overenú kópiu fytocertifikátu vystaveného v krajine pôvodu zásielky, ak bol takýto fytocertifikát vystavený.
Bod 33
Zmenou textu sa upresňuje, v porovnaní s platným znením zákona, že fyzická osoba podnikateľ a nie fyzická osoba, pri svojej podnikateľskej činnosti nesmie nadobúdať rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré musia byť sprevádzané rastlinným pasom, bez platného rastlinného pasu.
Bod 34
Navrhovaným vložením textu do platného znenia sa presnejšie špecifikuje, aké prípravky na ochranu rastlín a iné prípravky možno uvádzať na trh a používať.
Bod 35
Za platný text sa dopĺňa text ustanovujúci, že vzájomné uznanie registrácie je možné len za predpokladu, že podmienky týkajúce sa ochrany rastlín, zdravia rastlín a životného prostredia vrátane klimatických podmienok dôležitých pre používanie prípravkov sú porovnateľné.
Bod 36
Úprava tohto odseku je navrhnutá z dôvodu presnejšieho stanovenia skutočnosti, že kontrolný ústav povolí uvádzať na trh prípravky na ochranu rastlín alebo používať pre vlastnú spotrebu a nie je potrebná jeho registrácia. Podľa doterajšej úpravy kontrolný ústav takýto prípravok na ochranu rastlín zaregistroval. Navrhovanou úpravou dôjde k administratívnemu zjednodušeniu spôsobu, akým sa prípravok na ochranu rastlín dostane na trh, ak je zaregistrovaný v niektorom členskom štáte alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore
Bod 37
V zmysle nasledujúcich úprav sa aktualizuje vnútorný odkaz.
Bod 38
Precizuje sa znenie odseku 5, keďže Ministerstvo pôdohospodárstva SR zverejňuje zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov každoročne. Ustanovuje sa, že riziko poškodenia plodiny ošetrenej registrovaným prípravkom na ochranu rastlín alebo iným prípravkom s rozšíreným rozsahom jeho použitia na túto plodinu znáša ten, kto takýto prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok použil.
Bod 39
Navrhujú sa zmeny súčasného znenia § 11, ktorého časť sa presunie do § 11a a 11b. Spresňujú sa jednotlivé ustanovenia upravujúce konanie o registrácii. Dopĺňa sa povinnosť žiadateľa o registráciu predložiť dokumentačný súbor údajov o účinnej látke, ak je to potrebné na posúdenie rizika používania prípravku na ochranu rastlín. Z dôvodu lepšej komunikácie
8
a z dôvodu predchádzania nedorozumeniam sa navrhuje, aby žiadateľ predložil kontrolnému ústavu aj ďalšie údaje okrem dokumentačného súboru údajov, vymenované v odseku 3. V záujme zabezpečenia konania o registrácii prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov sa ukladá povinnosť kontrolnému ústavu vypracovať odborný posudok do 180 dní od vyjadrenia úplnosti dokumentačného súboru údajov. Odborným pracoviskám sa ukladá povinnosť vypracovať spolu s odborným posudkom aj hodnotiacu správu, ktorú predložia kontrolnému ústavu. Ďalej sa uvádza, že posudzovanie úplnosti dokumentačného súboru údajov sa nevzťahuje na žiadosti o povolenie dovozu súbežného prípravku, na posudzovanie administratívnej zmeny a na prehodnotenie registrácie.
Bod 40
Upravuje sa predkladanie údajov a informácií, zmeny týchto údajov a prehodnotenie registrácie prípravku na ochranu rastlín. ustanovuje sa ktoré údaje nemožno označiť za predmet obchodného tajomstva. Dopĺňajú sa nové ustanovenia upravujúce proces prehodnotenia účinných látok.
Bod 41
Presnejšie špecifikuje podmienky predĺženia doby registrácie prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku, pričom kontrolný ústav môže požadovať, aby spolu so žiadosťou žiadateľ predložil dokumentačný súbor údajov alebo jeho časť a odborné posudky odborných pracovísk. Cieľom takejto úpravy textu je zrýchlenie procesu predĺženia registrácie .
Bod 42
Dopĺňa nový odsek 2, ktorý umožňuje kontrolnému ústavu predĺžiť dobu platnosti registrácie prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku, aj vtedy, ak je to potrebné na posúdenie informácií, dokumentačného súboru údajov alebo odborných posudkov. Registráciu možno v tomto prípade predĺžiť na dobu potrebnú na toto posúdenie.
Bod 43
Legislatívno-technická úprava.
Bod 44
Upravuje sa doba platnosti rozhodnutia o prebalení prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku, ktorá sa stanovuje v súlade s dobou platnosti registrácie. Zároveň sa upravujú podmienky týkajúce sa predĺženia doby platnosti na prebaľovanie prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku.
Bod 45
Podstatné zmeny v predmetnom paragrafe sa týkajú zrušenia a zmeny registrácie a prebaľovania prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov. Rozširujú sa podmienky zrušenia registrácie prípravku na ochranu rastlín oproti doposiaľ platnému zneniu. Ak kontrolný ústav zistí, že šarža nebola stiahnutá z trhu do 90 dní odo dňa rozhodnutia o stiahnutí, kontrolný ústav pred uplynutím doby platnosti registrácie túto zruší. Zrušiť registráciu právo aj v prípade, ak držiteľ registrácie v stanovenom termíne nepožiadal kontrolný ústav o prehodnotenie existujúcej registrácie, v priebehu trvania platnosti registrácie sa zistí, že prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona a ak držiteľ registrácie stratil súhlas na prístup k dokumentačnému súboru údajov. Dopĺňajú sa podmienky zrušenia niektorého použitia prípravku na ochranu rastlín zrušenia povolenia na dovoz súbežného prípravku.
Bod 46
Novelizácia § 18 a 18a bola jedným z dôvodov na novelizáciu zákona a z dôvodu viacerých zmien a zabezpečenia prehľadnosti ustanovenií uvedených paragrafov, uvádzame celý upravený text § 18 a 18a. Ustanovenie § 18 zavádza povinnosť pre každého, kto uvádza na trh
9
prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti prípravkov na uvádzanie na trh. Oproti platnému zneniu sa presne ustanovuje, že každý, kto uvádza na trh prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky musí zamestnávať aspoň jedného zamestnanca, ktorý je držiteľom osvedčenia, ak nie je on sám držiteľom tohto osvedčenia. Táto povinnosť súvisí aj s ďalšou povinnosťou, a to povinnosťou poskytnúť spotrebiteľovi poradenstvo pri predaji prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku. Ustanovuje sa, že školiacou činnosťou budú ministerstvom poverené vzdelávacie organizácie pôdohospodárskeho zamerania. Platnosť osvedčenia sa navrhuje na 10 rokov. V § 18a sa stanovuje povinnosť pre toho, kto aplikuje prípravky na ochranu rastlín byť držiteľom osvedčenia o aplikácii prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku. Zároveň sa predlžuje platnosť tohto osvedčenia.
Bod 47
Upravuje sa poznámka pod čiarou k odkazu 21.
Bod 48
Spresňuje sa súčasné znenie odseku 2 tým, že sa vypúšťajú slová „a škodlivý organizmus“.
Bod 49
Podstatnou zmenou je presná špecifikácia subjektov, ktorých sa týkajú povinnosti súvisiace s evidenciou prípravkov alebo iných prípravkov. Spôsob evidencie sa navrhuje podľa obchodných názvov prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov.
Bod 50
Vypúšťa sa písmeno e). Odborná komisia bola zriadená v čase, kedy proces registrácie prípravkov na ochranu rastlín prebiehal odlišným spôsobom ako tomu je dnes. V súčasnosti sa celý proces registrácie a hodnotenia prípravkov riadi legislatívou Slovenskej republiky a EÚ.
Bod 51
Cieľom úpravy je precizovanie súčasného znenia.
Bod 52
Cieľom úpravy je precizovanie súčasného znenia.
Bod 53
Cieľom úpravy je precizovanie súčasného textu.
Bod 54
Cieľom úpravy je spresnenie súčasného textu.
Bod 55
Dopĺňa sa kompetencia kontrolného ústavu vo veciach rastlinolekárskej starostlivosti.
Bod 56
Dopĺňa sa kompetencia Národného lesníckeho centra.
Bod 57
Dopĺňajú sa kompetencie technického ústavu vo veciach rastlinolekárskej starostlivosti.
Bod 58
Vypúšťa sa písmeno c) v súvislosti so zavedením poriadkovej pokuty.
Bod 59
Uvádza sa maximálna výška pokuty za priestupok podľa tohto paragrafu v eurách.
Bod 60
Dopĺňa sa nový odsek upravujúci poriadkovú pokutu za marenie výkonu rastlinolekárskej kontroly.
10
Bod 61
Menia sa niektoré skutkové podstaty týchto deliktov a sumy pokút sa uvádzajú v eurách.
Bod 62
Spresňujú sa podmienky povolenia výnimky na uvedenie na trh prípravky na ochranu rastlín a iné prípravky, ktoré nespĺňajú podmienky tohto zákona a osobitného predpisu pri mimoriadnych situáciách.
Bod 63
Dopĺňajú sa splnomocňovacie ustanovenia.
Bod 64
Dopĺňajú sa konania, na ktoré sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
Bod 65
Dopĺňa sa prechodné ustanovenie pre registrované prípravky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú inú účinnú látku ako existujúcu účinnú látku alebo novú účinnú látku. Doba odkladu na uvádzanie na trh alebo používanie existujúcich skladových zásob týchto prípravkov sa stanovuje na 12 mesiacov. Zároveň sa dopĺňa prechodné ustanovenie na registráciu prípravku na ochranu rastlín, ktorý obsahuje účinnú látku, ktorá nie je uvedená v zozname povolených účinných látok.
Bod 66
Upravuje sa vnútorný odkaz vzhľadom na zmeny § 11.
Bod 67
Upravuje sa termín, do ktorého je každý, kto aplikuje prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky, povinný byť držiteľom osvedčenia na aplikáciu prípravkov a termín, do ktorého je každý, kto uvádza na trh prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky, povinný byť držiteľom osvedčenia na uvádzanie prípravkov na trh.
Čl. II
Mení sa a dopĺňa Sadzobník správnych poplatkov v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Čl. III
Navrhuje sa účinnosť zákona 15. januára 2009.
Bratislava 10. septembra 2008
Predseda vlády
Slovenskej republiky
Robert F i c o, v. r.
Minister pôdohospodárstva
Slovenskej republiky
Stanislav B e c í k, v. r.