V L Á D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
Na rokovanieČíslo:
UV-19971/2008
Národnej rady Slovenskej republiky
769
VLÁDNY NÁVRH
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z.
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z.
Predkladá:
Robert F i c o
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, september 2008
Za bezchybnosť - za Ministerstvo pôdohospodárstva SR:
JUDr. Pavol Ňuňuk
- za sekciu vládnej legislatívy:
Mgr. Marcel Moravčík
- generálny riaditeľ sekcie vládnej legislatívy: JUDr. Štefan Grman, CSc.
V L Á D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
Na rokovanieČíslo:
UV-19971/2008
Národnej rady Slovenskej republiky
769
VLÁDNY NÁVRH
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z.
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z.
Predkladá:
Robert F i c o
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, september 2008