Doložka
finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie
Prvá časť: odhad dopadov na verejné financie
K Čl. I
Zmeny v zákone č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa týkajú okrem iného aj zavedenia novej dávky v sume 16,60 eur (500 Sk) pre dieťa v hmotnej núdzi, ktoré si plní povinnú školskú dochádzku. Túto sumu je možné poskytnúť uvedenej skupine za podmienky, že ide o dieťa posudzované na účely hmotnej núdze, zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi. Predmetnou dávkou sa zvýši vypočítaná suma dávky a príspevkov poskytovaná podľa ustanovenia § 17 zákona o pomoci v hmotnej núdzi rodine, v rámci ktorej sa dieťa spoločne posudzuje.
Cieľom je zvýšenie podpory k prístupu ku vzdelávaniu a väčšia motivácia u detí z nízkopríjmových rodín. V rámci systému pomoci v hmotnej núdzi je podľa vekovej štruktúry evidovaných cca 61 500 detí, u ktorých sa predpokladá splnenie podmienky nároku na vyššie uvedenú dávku. Zároveň je potrebné uviesť, že zavedením predmetnej právnej úpravy sa nezvýši celkový počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
Zavedením tejto úpravy zanikne poskytovanie dotácie na motivačný príspevok v rámci Výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 c. 29775/2007- II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a finančné prostriedky alokované na tento účel v rámci rozpočtovej kapitoly MPSVR SR budú použité na zabezpečenie realizácie novej dávky v rámci pomoci v hmotnej núdzi.
V dôsledku tejto zmeny sa predpokladá zvýšenie čerpania finančných prostriedkov v roku 2009 na dávke v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke cca o 221,4 mil. Sk, v roku 2010 cca o 263,2 mil. Sk a v roku 2011 cca o 274,3 mil. Sk.
V prípade rokov 2009 – 2011 bola zohľadnená valorizácia na základe predpokladaného vývoja inflácie prognózovaného Inštitútom finančnej politiky MF SR. Pri komplexnom posúdení rozpočtu v rámci programu 07C Sociálna inklúzia zvýšené čerpanie bude zabezpečené v rámci finančných prostriedkov rozpočtovaných na roky 2009 2011 v rámci kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
K Čl. II
Návrh na zmenu a doplnenie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude mať dopad na verejné financie vzhľadom na úpravu finančných plnení poskytovaných v rámci nástroja aktívnych opatrení na trhu práce určeného na prípravu na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím podľa § 55a. Uvedený nástroj aktívnych opatrení na trhu práce spočívajúci v zaškolení a príprave na prácu nie je nárokový, a preto jeho využitie v praxi bude ovplyvnené najmä záujmom občanov so zdravotným postihnutím o účasť na školení a príprave na prácu a možnosťami jeho zdrojového krytia.
2
Celkovo sa predpokladá čerpanie výdavkov na prípravu na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím v rokoch 2009 2011 v sume 295,43 tis. (8,9 mil. Sk), čo predstavuje v priemere na jeden rok 96,27 tis. € (2,9 mil. Sk).
Finančné prostriedky na tento nástroj zabezpečené v návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2009 2011 a bude financovaný zo zdrojov ESF a štátneho rozpočtu v pomere 80 : 20.
Navrhovanou zmenou znenia odseku 8 v § 55a sa nepredpokladajú dodatočné požiadavky na štátny rozpočet.
Druhá časť: odhad dopadov na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb
Návrh zákona nepredpokladá negatívny dopad na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.
Tretia časť: odhad dopadov na životné prostredie
Návrh zákona nepredpokladá negatívny dopad na životné prostredie na miestnej, regionálnej i celoslovenskej úrovni.
Štvrtá časť: odhad dopadov na zamestnanosť
K Čl. I
Návrh zákona nepredpokladá negatívny dopad na zamestnanosť.
K Čl. II
Predpokladá sa pozitívny dopad návrhu zákona na zamestnanosť. V dôsledku uplatňovania návrhu zákona sa vytvoria predpoklady na zvýšenie zamestnateľnosti a zamestnávanie znevýhodnených skupín uchádzačov o zamestnanie vrátane občanov so zdravotným postihnutím.
Piata časť: odhad dopadov na podnikateľské prostredie
K Čl. I
Návrh zákona nepredpokladá dopad na podnikateľské prostredie.
K Čl. II
Realizácia predloženého návrhu zákona predpokladá pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, najmä poskytnutou podporou v oblasti finančnej náročnosti pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím.