NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
IV. volebné obdobie
770
Vládny návrh
Zákon
z .................................... 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 471/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 675/2006 Z. z., zákona č.532/2007 Z. z. a zákona č. 139/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 sa na konci pripája táto veta: „Základné životné podmienky na účely tohto zákona jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie.“.
2. V § 4 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo z dôvodu, že je fyzickej osobe poskytovaná starostlivosť v resocializačnom stredisku pobytovou formou podľa osobitného predpisu6b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:
„6b) § 63 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení zákona č....../2008 Z. z. “.
3. V § 5 ods. 4 úvodnej vete sa za slová „príjem sa“ vkladajú slová „pri posudzovaní hmotnej núdze, zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi“.
2
4. V § 5 ods. 4 písm. j) sa za slová „jednorazové príjmy11) vkladajú slová „a príjmy získané na základe dohody o vykonaní práce11a) a slová „v bežnom roku“ sa nahrádzajú slovami „za 12 mesiacov“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a) § 226 Zákonníka práce. “.
5. V § 5 ods. 4 písm. k) sa za slovo „štúdia,“ vkladajú slová „získaný za 12 mesiacov,“.
6. V § 5 ods. 6 sa slová „celé desať koruny nadol“ nahrádzajú slovami „najbližší eurocent nadol“.
7. V § 10 ods. 1 sa slová „písm. a) až e)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až h)“.
8. V § 10 odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Dávka je
a)u jednotlivca 58,43 eura mesačne,
b)u jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 109,54 eura mesačne,
c)u dvojice bez detí 101,58 eura mesačne,
d)u dvojice s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 150,04 eura mesačne,
e)u jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi 159,34 eura mesačne,
f)u dvojice s viac ako štyrmi deťmi 201,16 eura mesačne.
(3) Ak je občan v hmotnej núdzi alebo fyzická osoba, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, tehotná žena, dávka uvedená v odseku 2 sa zvyšuje o 12,95 eura mesačne.“.
9. V § 10 odsek 5 znie:
„(5) Dávka na účely tohto zákona je za podmienok ustanovených týmto zákonom aj 12,95 eura mesačne u občana alebo fyzickej osoby, ktorá sa s občanom spoločne posudzuje na účely posudzovania hmotnej núdze, ak je rodičom dieťaťa do jedného roku veku.“.
10. § 10 sa dopĺňa odsekmi 9 až 12, ktoré znejú:
„(9) Dávka na účely tohto zákona je za podmienok ustanovených týmto zákonom aj 16,60 eura mesačne pre dieťa na účely zabezpečenia jeho základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi, ak toto dieťa plní povinnú školskú dochádzku.20b)
(10) Výška dávky a príspevkov určená podľa § 17 sa zvýši o dávku podľa odseku 9.
(11) Dávka podľa odseku 9 sa poskytuje od začiatku školského roka v období školského vyučovania a školských prázdnin. Dávka podľa odseku 9 sa poskytuje aj pri formách osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky,20c) ak sa tieto osobitné spôsoby plnenia školskej dochádzky vykonávajú na území Slovenskej republiky ako povinná školská dochádzka.
(12) Dávka podľa odseku 9 nepatrí, ak príslušný orgán rozhodol o zastavení výplaty prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa podľa osobitného predpisu.20d) “.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20b až 20d znejú:
3
„20b) Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20c) § 23 zákona č. 245/2008 Z. z.
20d) § 12 ods. 2 zákona č. 600/2003 Z. z.“.
11. V § 11 odsek 2 znie:
„(2) Príspevok na zdravotnú starostlivosť je 2,00 eura mesačne.“.
12. V § 12 odsek 2 znie:
„(2) Aktivačný príspevok je 63,07 eura mesačne.“.
13. V § 12 odseky 9 a 10 znejú:
„(9) Aktivačný príspevok vo výške 63,07 eura mesačne patrí najviac šesť mesiacov dlhodobo nezamestnanému občanovi,24) ktorý sa zamestná a pred nástupom do zamestnania mal zabezpečované základné životné podmienky a poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi a jeho príjem zo závislej činnosti je najmenej na úrovni minimálnej mzdy,6) najviac však na úrovni trojnásobku minimálnej mzdy. Odsek 8 na účely aktivačného príspevku pre dlhodobo nezamestnaného občana platí primerane.
(10) Aktivačný príspevok vo výške 63,07 eura mesačne patrí najviac šesť mesiacov dlhodobo nezamestnanému občanovi,24) ktorý začne vykonávať samostatne zárobkovú činnosť podľa osobitného predpisu25) a pred začatím tejto činnosti mal zabezpečované základné životné podmienky a poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi. Odsek 8 na účely aktivačného príspevku pre dlhodobo nezamestnaného občana platí primerane.“.
14. V § 13 odsek 2 znie:
„(2) Príspevok na bývanie je
a)52,12 eura mesačne, ak ide o jedného občana v hmotnej núdzi,
b)83,32 eura mesačne, ak ide o občana v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú.“.
15. V § 13 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a bývanie v byte alebo v rodinnom dome, v ktorom občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú právo doživotného užívania“.
16. V § 14 odsek 2 znie:
„(2) Ochranný príspevok je 63,07 eura mesačne.“.
17. V § 17 odsek 3 znie:
„(3) Ak výška dávky a príspevkov určená podľa odsekov 1 a 2 je nižšia ako jedno euro, dávka a príspevky sa nevyplácajú. Prvá veta sa nepoužije na účely § 10 ods. 3, 5, 9 a 10.“.
18. V § 19 sa vypúšťajú odseky 3 až 9.
4
19. § 20 sa vypúšťa.
20. V § 21 sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
21. V § 22 písm. a) sa vypúšťajú slová „a obcou pri prenesenom výkone štátnej správy“.
22. V § 22 písmeno d) znie:
„d) vedie evidenciu, ktorá obsahuje meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, ak rodné číslo nie je pridelené a trvalý pobyt občana v hmotnej núdzi a fyzických osôb, ktoré sa s ním spoločne posudzujú, ktorým sa poskytujú dávka a príspevky,“.
23. V § 23 písmeno a) znie:
„a) rozhoduje
1. o hmotnej núdzi, zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi dávkou a príspevkami,
2. o vrátení neprávom vyplatenej dávky a príspevkov,
3. o zvýšení a znížení dávky a príspevkov,
4. o preddavkovom priznaní dávky a príspevkov s výnimkou aktivačného príspevku podľa § 12 ods. 9 a 10 a dávky podľa § 10 ods. 7,
5. o odňatí a zastavení výplaty dávky a príspevkov poskytovaných preddavkovo,
6. o doplatení a vrátení dávky a príspevkov poskytovaných preddavkovo,
7. o odňatí a zastavení výplaty dávky a príspevkov,
8. o zastavení výplaty dávky a príspevkov,
9. o obnovení výplaty dávky a príspevkov,
10. o priznaní, odňatí a zastavení výplaty, zastavení výplaty alebo obnovení výplaty dávky podľa § 10 ods. 5 a 7 alebo aktivačného príspevku podľa § 12 ods. 9 a 10,
11. o dodatočnom priznaní, zvýšení, znížení alebo doplatení dávky a príspevkov,
12. o zastavení príspevkov na šesť mesiacov,
13. o určení a uvoľnení osobitného príjemcu dávky a príspevkov,“.
24. V § 23 sa vypúšťajú písmená c), i) a j).
Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená c) až g).
25. V § 23 písmeno f) znie:
„f) vedie evidenciu, ktorá obsahuje meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia ak rodné číslo nie je pridelené a trvalý pobyt občana v hmotnej núdzi a fyzických osôb, ktoré sa s ním spoločne posudzujú, ktorým sa poskytujú dávka a príspevky,“.
26. § 23 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) vydáva potvrdenie, pre fyzickú osobu uvedenú v § 31 ods. 3 na účely vyplatenia splatných súm, ak sa dávka a príspevky priznali pred smrťou občana, s ktorým bola táto fyzická osoba spoločne posudzovaná.“.
27. § 24 vrátane nadpisu znie:
㤠24
Pôsobnosť obce
Obec pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti
a) rozhoduje o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi,
5
b) vykonáva poradenstvo pri zabezpečení základných životných podmienok a pri pomoci v hmotnej núdzi.“.
28. V § 25 ods. 2 sa za slovo „ustanovenia“ vkladajú slová „§18 ods. 3, § 33 ods. 2 a “.
29. V § 25 ods. 3 a 4 sa vypúšťajú slová „alebo obce“.
30. V § 25 odsek 6 znie:
„(6) Žiadosť o posúdenie hmotnej núdze, zabezpečenie základných životných podmienok a pomoc v hmotnej núdzi sa podáva na úrade, podľa miesta trvalého pobytu občana.“.
31. V § 25 ods. 8 sa vypúšťajú slová „alebo obec“.
32. V § 26 ods. 1, 2 a 5 sa vypúšťajú slová „alebo obec“.
33. V § 26 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.
34. V § 26 ods. 5 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
35. V § 27 ods. 3 a 4 sa vypúšťajú slová „alebo obec“.
36. V § 28 ods. 1 sa vypúšťa čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak“.
37. V § 28 sa vypúšťajú odseky 3, 4 a 8.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 5.
38. V § 29 ods.1 a 3 sa vypúšťajú slová „alebo obci“.
39. V § 29 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo obce“ a slová „alebo obec“.
40. V § 29 ods. 4 až 7 sa vypúšťajú slová „alebo obec“.
41. V § 29 ods. 5 sa slová „12 mesiacov“ nahrádzajú slovami „šesť mesiacov“.
42. V § 30 odsek 1 znie:
„(1) Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, ústav na výkon väzby a ústav na výkon trestu odňatia slobody, zdravotnícke zariadenia, školy a školské zariadenia, daňové úrady a ďalšie orgány štátnej správy, obce a samosprávne kraje povinné poskytovať súčinnosť orgánom štátnej správy a obciam pri zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi, vyhovieť ich žiadostiam a bezplatne im podávať oznámenia a informácie vo veciach zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi.“.
43. V § 30 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a obce“.
44. V § 31 odsek 3 znie:
„(3) Ak sa dávka a príspevky priznali pred smrťou občana, splatné sumy, ktoré sa nevyplatili do dňa smrti občana, sa vyplatia najstaršej fyzickej osobe z fyzických osôb, ktoré sa s týmto občanom spoločne posudzovali na účely zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi. Ak je najstaršia fyzická osoba podľa prvej vety neplnoleté dieťa, splatné sumy sa vyplatia tej plnoletej fyzickej osobe, s ktorou
6
toto dieťa žije v domácnosti. Splatné sumy podľa prvej vety a druhej vety možno vyplatiť na základe potvrdenia o vyplatení splatných súm vydaného príslušným úradom.“.
45. Za § 33g sa vkladajú § 33h až 33j, ktoré znejú:
㤠33h
O žiadostiach o poskytovanie dávky a príspevkov, ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 31. decembra 2008, sa rozhodne podľa zákona účinného od 1. januára 2009.
§ 33i
Ak konanie o zúčtovaní dávky sociálnej pomoci s dávkou a príspevkami podľa § 33 ods. 6 a § 33b sa do 31.decembra 2008 neskončilo, toto konanie sa zastaví.
§ 33j
Ak príslušný orgán právoplatne nerozhodol o zastavení príspevkov na 12 mesiacov podľa § 29 ods. 5 do 31. decembra 2008, rozhodne o zastavení týchto príspevkov podľa zákona účinného od 1. januára 2009.“.
Čl. II
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z. a zákona č. 263/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 50c ods. 3 druhej vete sa za slovo „vypočítanej“ vkladajú slová „z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky“.
2.§ 52 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Ak sa dlhodobo nezamestnaný občan nemôže zúčastniť na aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec z dôvodu jeho dočasnej pracovnej neschopnosti, je povinný túto skutočnosť oznámiť úradu do troch pracovných dní od nástupu na dočasnú pracovnú neschopnosť. Ak dočasná pracovná neschopnosť dlhodobo nezamestnaného občana počas vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec trvá viac ako 30 kalendárnych dní, úrad dohodu vypovie.“.
3.§ 52a sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12) Ak sa uchádzač o zamestnanie nemôže zúčastniť na aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby z dôvodu jeho dočasnej pracovnej neschopnosti, je povinný túto skutočnosť oznámiť úradu do troch pracovných dní od nástupu na dočasnú pracovnú neschopnosť. Ak dočasná pracovná neschopnosť uchádzača o zamestnanie počas vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby trvá viac ako 30 kalendárnych dní, úrad dohodu vypovie.“.
7
4.V § 55a ods. 8 sa za slovom „prácu“ vypúšťa čiarka a vypúšťajú sa slová „ktoré trvajú najviac jeden mesiac,“.
5.V § 56a ods. 3 tretej vete sa slová „odo dňa predloženia žiadosti“ nahrádzajú slovami „po uplynutí príslušného štvrťroka“.
6.V § 56a ods. 4 písmeno c) znie:
„c) maximálnu výšku príspevku,“.
7.V § 60 ods. 2 písm. f) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „náklady na úhradu časti celkovej ceny práce sa neuhrádzajú, ak bol zamestnávateľovi na tento účel poskytnutý príspevok podľa § 56 alebo § 56a,“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
8
Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2008.
Cieľom navrhovanej úpravy je zachovať garanciu štátu v oblasti pomoci v hmotnej núdzi, reagovať na zmeny v súvislosti s prijatím meny euro a zlepšiť sociálnu situáciu rodín s deťmi, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku.
V súlade s vyššie uvedeným cieľom sa navrhuje vypustiť ustanovenia o prechode pôsobnosti na obce v oblasti pomoci v hmotnej núdzi. Vypracovaniu návrhu zákona predchádzala dohoda so Združením miest a obcí Slovenska, nakoľko samospráva v súčasnosti nie je na prechod pôsobností pripravená po stránke finančnej, personálnej a materiálno–technickej.
Návrh zákona ďalej reaguje na prijatie meny euro vo väzbe na prepočet súm, ako aj na zaokrúhľovanie týchto súm v súlade so zákonom č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ďalšie podrobné pravidlá pre duálne zobrazovanie a pre prepočty a zaokrúhľovanie cien, jednotkových cien, platieb a iných hodnôt pri prechode zo slovenskej meny na menu euro pre oblasť miezd, platov a ostatného odmeňovania za prácu, oblasť cestovných náhrad, oblasť služieb zamestnanosti, oblasť sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia, sociálnych dávok, dávok sociálnej pomoci, pomoci v hmotnej núdzi a inej sociálnej podpory a pre oblasť sociálnych služieb č. 251 zo 14. mája 2008.
Návrh zákona ustanovuje novú dávku pre deti v hmotnej núdzi, ktoré riadne plnia povinnú školskú dochádzku, s cieľom podporiť ich vzdelanie a pravidelnú návštevu školy. Touto úpravou v návrhu zákona zanikne poskytovanie dotácie na motivačný príspevok podľa Výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. 29775/2007- II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Tento bude novelizovaný podľa plánu úloh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na rok 2008 a bude zrušená dotácia na motivačný príspevok s účinnosťou od 1. januára 2009.
9
Návrh zákona spresňuje niektoré ustanovenia, ktoré spôsobujú problémy v aplikačnej praxi.
Vplyvy vyvolané realizáciou navrhovaných zmien na štátny rozpočet a na verejné rozpočty, na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest a na hospodárenie podnikateľskej sféry vyjadrené v doložke finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.
Sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi uvedené v návrhu zákona v mene euro boli zaokrúhlené po prepočte konverzným kurzom na úrovni 1 € = 30,1260 Sk na najbližší eurocent nahor.
Na základe vyššie uvedeného mechanizmu prepočtu súm sa sumy uvedené v návrhu zákona uvádzajú informatívne aj v slovenských korunách.
Dávka je
a) u jednotlivca 58,43 eura (1 760 Sk) mesačne,
b) u jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 109,54 eur (3 300 Sk) mesačne,
c) u dvojice bez detí 101,58 eura (3 060 Sk) mesačne,
d) u dvojice s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 150,04 eura (4 520 Sk) mesačne,
e) u jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi 159,34 eura (4 800 Sk) mesačne,
f) u dvojice s viac ako štyrmi deťmi 201,16 eura (6 060 Sk) mesačne.
Dávka sa zvyšuje o 12,95 eura (390 Sk) mesačne, ak je občan alebo fyzická osoba, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, tehotná žena.
Dávka je 12,95 eura (390 Sk) mesačne u občana alebo fyzickej osoby, ktorá sa s občanom spoločne posudzuje na účely posudzovania hmotnej núdze, ak je rodičom dieťaťa do jedného roku veku.
Dávka je 16,60 eura (500 Sk) mesačne pre dieťa na účely zabezpečenia jeho základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi, ak si toto dieťa plní povinnú školskú dochádzku podľa osobitného predpisu.
Príspevok na zdravotnú starostlivosť je 2,00 eura (60 Sk) mesačne.
Aktivačný príspevok a ochranný príspevok je 63,07 eura (1 900 Sk) mesačne.
Príspevok na bývanie je
a) 52,12 eura (1 570 Sk) mesačne, ak ide o jedného občana v hmotnej núdzi,
10
b) 83,32 eura (2 510 Sk) mesačne, ak ide o občana v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú.
Návrh na zmenu a doplnenie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zásadným spôsobom nemení vecnú stránku dotknutých ustanovení, je však potrebný z dôvodu spresnenia ich uplatňovania v aplikačnej praxi. Napriek tomu, že rozsiahla novela zákona o službách zamestnanosti vstúpila do platnosti 1. mája 2008 a výrazným spôsobom zmenila a doplnila zákon o službách zamestnanosti, uplatňovanie nových nástrojov aktívnych opatrení na trhu práce v praxi ukázalo, že je potrebné z dôvodu jednoznačnosti korigovať niektoré ustanovenia tohto zákona.
V rámci zmeny a doplnenia zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa navrhuje najmä
-zaviesť spôsob riešenia situácie v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti dlhodobo nezamestnaného občana počas vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a dočasnej pracovnej neschopnosti uchádzača o zamestnanie počas vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby,
-zosúladiť obdobie trvania prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie a záujemcom o zamestnanie, so vzdelávaním a prípravou pre trh práce,
-vylúčiť súbežné poskytovanie príspevku na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca so zdravotným postihnutím.
Ďalšie návrhy na úpravu zákona o službách zamestnanosti spresňujú ustanovenia týkajúce výpočtu výšky príspevku na podporu vytvárania a udržania pracovných miest v sociálnom podniku a periodicity poskytovania príspevku na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní.
Dopad návrhu zákona na verejné financie je uvedený v Doložke finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky zobralo na vedomie kvantifikácie uvedené v Doložke finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie, ako aj zabezpečenie finančného krytia v rámci limitu výdavkov kapitoly, t. j. bez dodatočného zvýšenia rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Navrhovaná úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.
11
Doložka zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev
a s právom Európskej únie
1.Prekladateľ návrhu zákona: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu zákona:
a)nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev
b)nie je upravená v práve Európskej únie
c)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.
Vzhľadom na to, že problematika návrhu zákona nie je v práve Európskych spoločenstiev a Európskej únie upravená, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4, 5 a 6.
12
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Návrhom sa definujú základné životné podmienky na účely pomoci v hmotnej núdzi.
K bodu 2
Ak sa v resocializačnom stredisku vykonáva resocializácia fyzickej osoby, ktorá je v hmotnej núdzi, a táto resocializácia sa vykonáva pobytovou formou, posudzuje sa fyzická osoba na účely riešenia hmotnej núdze samostatne.
K bodu 3
Ide o pojmové zosúladenie s § 5 ods. 2
K bodu 4
Ide o príjem získaný na základe práce, ktorá je vymedzená výsledkom, ako je napríklad odstránenie následkov živelnej pohromy, práca požiarnikov dobrovoľníckeho zboru, získanie dát na základe dotazníkov a pod.
K bodu 5
Ide o spresnenie ustanovenia § 5 ods. 4 písm. k).
K bodom 6, 8 a 9, 11 až 14 a k bodom 16 a 17
Úprava súvisí so zavedením meny euro. Prvé sumy dávky a príspevkov boli ustanovené zákonom o pomoci v hmotnej núdzi. Ďalšiu úpravu výšky dávky a príspevkov upravovalo nariadenie vlády Slovenskej republiky na základe splnomocňovacieho ustanovenia. Vzhľadom na to je potrebné v návrhu zákona preniesť aktuálne sumy dávky a príspevkov z podzákonnej právnej normy do zákona a následne na to ich upraviť v mene euro. V sedemnástom bode sa navrhuje znížiť sumu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k tejto dávke v prospech občana tak, že ak je výška dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k tejto dávke nižšia ako jedno euro, dávka a príspevky sa nevyplácajú.
K bodu 7
Rozširuje sa okruh príjmov, ktoré slúžia na zabezpečenie základných životných podmienok.
13
K bodu 10
Navrhuje sa ustanoviť nová dávka pre deti z rodín v hmotnej núdzi, ktoré si riadne plnia povinnú školskú dochádzku, a ktorá nahrádza motivačný príspevok poskytovaný podľa Výnosu zo dňa 5. decembra 2007 č. 29775/2007-II/1. Poskytovanie motivačného príspevku cez výnos značne administratívne zaťažilo školy, z tohto dôvodu sa rezort školstva dožadoval zmeny organizácie dotačného programu tak, ako je navrhované v novele. Dávka je určená na podporu sociálnej inklúzie detí z rodín s nízkymi príjmami.
K bodu 15
Ide o riešenie hmotnej núdze občana v hmotnej núdzi a fyzických osôb, ktoré sa s týmto občanom spoločne posudzujú na účely príspevku na bývanie, keď majú reálne výdavky spojené s užívaním nehnuteľnosti, ktorú na základe darovacej zmluvy previedli na inú osobu, avšak aj na základe tohto prevodu im ostalo právo doživotného užívania.
K bodom 18 až 21, k bodu 29, k bodom 30 až 40 a k bodom 42 a 43
Vzhľadom na finančnú, personálnu a materiálno-technickú nepripravenosť obcí sa vypúšťa presun kompetencií na obce. Uvedené ustanovenia sa stali nadbytočnými.
K bodu 22 a 25
Ustanovuje sa povinnosť Ústredia a úradu viesť evidenciu občanov v hmotnej núdzi a fyzických osôb, ktoré sa s nimi spoločne posudzujú za účelom sprehľadnenia počtu poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke. Navrhovaná dikcia ustanovenia umožňuje príslušným orgánom dodržiavať zákonný postup pri ochrane osobných údajov.
K bodom 23 a 24
Navrhovaná úprava vychádza z potrieb aplikačnej praxe. Ide o spresnenie a doplnenie možných postupov pri rozhodovaní vo veciach dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k tejto dávke. Zároveň sa legislatívno-technicky upravuje § 23 v nadväznosti na bod 22.
K bodu 26
Navrhuje sa ustanoviť novú pôsobnosť úradu v nadväznosti na navrhovanú úpravu prechodu nároku výplaty dávky a príspevkov podľa § 31 ods. 3. Táto úprava sa navrhuje za účelom zachovania finančnej rovnováhy rodiny v hmotnej núdzi v prípade smrti občana poberateľa dávky a príspevkov, ktorý patril do okruhu rodiny v hmotnej núdzi.
K bodu 27
Nanovo sa upravujú pôsobnosti obcí v súvislosti s vypustením ustanovení o prechode pôsobností na obce.
14
K bodu 28
V záujme zabezpečenia pružnosti v konaní o pomoci v hmotnej núdzi navrhuje sa ustanoviť výnimky zo správneho konania, a to upustiť od povinností, ktoré majú správne orgány rozhodujúce v oblasti pomoci v hmotnej núdzi.
K bodu 41
Navrhuje sa zmierniť sankčné ustanovenie v prípade, ak si občan v hmotnej núdzi nesplnil svoje povinnosti ustanovené zákonom.
K bodu 44
Navrhuje sa v súvislosti so smrťou poberateľa dávky a príspevkov, aby splatná suma, ktorá nebola do dňa smrti poberateľa vyplatená, mohla byť vyplatená fyzickým osobám uvedeným v návrhu zákona. Cieľom tohto návrhu je finančne zabezpečiť (aspoň na jeden mesiac) okruh osôb, ktoré s poberateľom dávky a príspevkov, žili v domácnosti pred jeho smrťou.
K bodu 45
Prechodným ustanovením sa navrhuje riešiť všetky neskončené prípady podľa nového zákona (teda aj tie, v ktorých prvostupňový orgán nevydal rozhodnutie do 31. decembra 2008, alebo o ktorých sa nerozhodlo v odvolacom konaní).
Navrhuje sa zastaviť všetky konania, ktoré sa začali v súvislosti so zúčtovaním dávky sociálnej pomoci s dávkou a príspevkami podľa § 33 ods. 6 a § 33b, a to preto, že sa ruší ustanovenie v pôsobnosti úradu o tom, že zúčtovávať dávku sociálnej pomoci s dávkou a príspevkami.
Ďalej sa navrhuje v prechodných ustanoveniach upraviť konanie vo veci zastavenia príspevkov tak, že ak toto konanie nebolo skončené do 31. decembra 2008, skončí sa podľa zákona účinného od 1. januára 2009. To znamená, že ak príslušný úrad ešte nerozhodol (v rámci prvostupňového konania), alebo ak ešte nebolo skončené odvolacie konanie, rozhodne sa tak, že občanovi sa zastavia príspevky podľa § 29 ods. 5 v trvaní šesť mesiacov.
K Čl. II
K bodu 1
Doplnenie textu v odseku 3 v § 50c sa navrhuje z dôvodu spresnenia výpočtu príspevku na podporu vytvárania a udržania pracovných miest v sociálnom podniku.
15
K bodom 2 a 3
Návrh obsahuje doplnenie § 52 o odsek 11 a § 52a o odsek 12 z dôvodu riešenia situácie v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti dlhodobo nezamestnaného občana počas vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a dočasnej pracovnej neschopnosti uchádzača o zamestnanie počas vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby.
K bodu 4
Podľa doterajšieho právneho stavu občan so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie alebo záujemcom o zamestnanie, počas zaškolenia alebo prípravy na prácu, ktoré trvajú najviac jeden mesiac, nárok na náhradu výdavkov v rozsahu podľa § 46 ods. 4 7 a 9. Na druhej strane, občan, ktorý nemá zdravotné postihnutie a je uchádzačom o zamestnanie alebo záujemcom o zamestnanie, nárok na náhradu výdavkov v rozsahu podľa § 46 ods. 4 7 a 9 bez tohto časového obmedzenia trvania vzdelávania a prípravy pre trh práce v rozsahu do jedného mesiaca. Navrhovanou zmenou v § 55a ods. 8 sa vytvárajú predpoklady na zabezpečenie zrovnoprávnenia postavenia občana so zdravotným postihnutím v čase, v ktorom sa zúčastňuje prípravy na pracovné uplatnenie s uchádzačom o zamestnanie a záujemcom o zamestnanie v čase, v ktorom sa zúčastňuje vzdelávania a prípravy pre trh práce.
K bodu 5
Navrhovanou úpravou v § 56a ods. 3 sa jednoznačne stanovuje termín vyplácania príspevku na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní.
K bodu 6
Výška príspevku na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní sa podľa § 56a ods. 2 vypočítava z celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím. V tejto súvislosti sa návrhom nového znenia písmena c) v § 56a ods. 4 zabezpečí, že dohoda medzi úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a zamestnávateľom bude obsahovať aj maximálnu výšku príspevku, ktorý úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne zamestnávateľovi na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní.
K bodu 7
Návrhom na doplnenie textu v § 60 ods. 2 písm. f) sa spresňuje obsah nákladov na zamestnancov, ktorí občanmi so zdravotným postihnutím a vylučuje sa súbeh poskytovania príspevku na úhradu mzdových nákladov v rámci príspevku podľa § 60 na ten istý účel ako v § 56 alebo v § 56a.
16
K Čl. III
Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. januára 2009.
Bratislava 10. septembra 2008
Robert F i c o, v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Viera T o m a n o v á, v. r.
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky