NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
IV. volebné obdobie
732
Vládny návrh
Zákon
z ..................................................... 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z. a nálezu Ústavného súdu č. 204/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 6 ods. 2 sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 2, 4 a 5“.
2. V § 15 ods. 1 písm. e) sa za slovo „predpisu35) vkladajú slová „a fyzická osoba, ktorá podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne podľa osobitného predpisu35a) a za slovo „opatrovania“ sa vkladajú slová „alebo výkonu osobnej asistencie“.
2
Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:
„35a) § 20 zákona č. ..../2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3. V § 22 ods. 1 sa v druhej vete slová „15 dní“ nahrádzajú slovami „45 dní“ a v šiestej vete sa za slovo „predpisu,35) vkladajú slová „alebo dňom, od ktorého podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie podľa osobitného predpisu35a) sa osobná asistencia vykonávať v rozsahu menej ako 140 hodín mesačne alebo dňom zániku zmluvy o výkone osobnej asistencie“.
4. V § 50 sa v úvodnej vete za slovo „lekárom“ vkladajú slová „alebo odo dňa pôrodu, ak porodila skôr“.
5. V § 60 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Obdobie dôchodkového poistenia je aj obdobie podľa § 142 ods. 3, za ktoré bolo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie.“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.
6. V § 60 odsek 7 znie:
„(7) To isté obdobie riadnej starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov jeho veku sa započítava ako obdobie dôchodkového poistenia len jednej fyzickej osobe uvedenej v § 15 ods. 1 písm. c) a d).“.
7. V § 63 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Z rozhodujúceho obdobia sa vylučujú obdobia, za ktoré patrí osobný mzdový bod podľa § 62 ods. 2 prvej vety alebo § 255 ods. 3 prvej vety alebo obdobie dôchodkového poistenia, za ktoré nemožno určiť osobný mzdový bod, ak tieto obdobia trvali celý kalendárny rok.“.
8. V § 63 odsek 8 znie:
„(8) Ak v rozhodujúcom období určenom podľa odseku 7 nie je najmenej dvadsaťdva kalendárnych rokov, predlžuje sa rozhodujúce obdobie pred 1. január 1984 postupne tak, aby v ňom bolo dvadsaťdva kalendárnych rokov podľa odseku 7. Ak poistenec ani po tomto predĺžení nemá dvadsaťdva kalendárnych rokov podľa odseku 7, zisťuje sa priemerný osobný mzdový bod z tohto nižšieho počtu kalendárnych rokov.“.
9. V § 66 ods. 4 sa slová „aktuálnej dôchodkovej hodnoty“ nahrádzajú slovami „aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu nasledujúcemu po zániku dôchodkového poistenia“.
10. V § 66 ods. 9 sa slová „za kalendárny rok“ nahrádzajú slovami „v kalendárnom roku“.
3
11. V § 68 ods. 3 sa slová „aktuálnej dôchodkovej hodnoty“ nahrádzajú slovami „aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu nasledujúcemu po zániku dôchodkového poistenia“.
12. V § 68 ods. 7 sa slová „za kalendárny rok“ nahrádzajú slovami „v kalendárnom roku“.
13. § 72 znie:
㤠72
(1) Počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku
a) do 20 rokov je menej ako jeden rok,
b) nad 20 rokov do 24 rokov je najmenej jeden rok,
c) nad 24 rokov do 28 rokov je najmenej dva roky,
d) nad 28 rokov do 34 rokov je najmenej päť rokov,
e) nad 34 rokov do 40 rokov je najmenej osem rokov,
f) nad 40 rokov do 45 rokov je najmenej 10 rokov,
g) nad 45 rokov je najmenej 15 rokov.
(2) Počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok sa zisťuje z obdobia pred vznikom invalidity.
(3) Poistencovi, ktorý sa stal invalidný v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, a fyzickej osobe, ktorá sa stala invalidná v období, v ktorom je nezaopatrené dieťa alebo doktorand v dennej forme štúdia a nedovŕšila 26 rokov veku, sa podmienka počtu rokov dôchodkového poistenia uvedená v odseku 1 považuje za splnenú.“.
14. V § 74 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.
15. V § 74 ods. 6 sa slová „1 až 6“ nahrádzajú slovami „1 až 5“.
16. Za § 78 sa vkladá § 78a, ktorý znie:
㤠78a
Na účely určenia sumy starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku zomretého poistenca sa poistné zaplatené dodatočne podľa § 142 ods. 3 považuje za zaplatené ku dňu jeho smrti.“.
17. V § 82 odseky 1 a 2 znejú:
4
„(1) Dôchodkové dávky vyplácané k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a dôchodkové dávky priznané od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšujú v závislosti od priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku a za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku a od medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku a za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku vykázaných štatistickým úradom. Príslušný kalendárny rok je rok, v ktorom sa zvýšenie dôchodkových dávok vykonáva.
(2) Dôchodkové dávky sa zvyšujú od 1. januára príslušného kalendárneho roka o percento určené ako súčet jednej polovice percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku a za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku a jednej polovice percenta medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku a za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Percento zvýšenia dôchodkovej dávky sa ustanoví opatrením, ktoré vydá ministerstvo podľa údajov štatistického úradu a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.“.
18. V § 94 ods.4 sa slová „k 30. júnu“ nahrádzajú slovami „k 31. decembru“ a slová „od 1. júla“ nahrádzajú slovami „od 1. januára nasledujúceho“.
19. V § 104 ods. 3 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „výsluhový príspevok“ vkladajú slová „a nesplnila podmienku trvania služobného pomeru na vznik nároku na výsluhový dôchodok alebo nesplnila podmienky nároku na invalidný výsluhový dôchodok“.
20. V § 105 ods. 3 sa vypúšťajú slová „z dôvodu začatia výkonu činnosti zamestnanca“ a slová „od začatia výkonu činnosti zamestnanca“.
21. V § 105 ods. 4 sa vypúšťajú slová „z dôvodu začatia výkonu činnosti zamestnanca“.
22. V § 116 ods. 5 sa slová „30 dní“ nahrádzajú slovami „60 dní“.
23. Za § 116 sa vkladá § 116a, ktorý vrátane nadpisu znie:
5
㤠116a
Zaokrúhľovanie výsledkov jednotlivých matematických úkonov na určenie sumy dávky
Na účely určenia sumy dávky sa výsledky jednotlivých matematických úkonov vypočítavajú najviac na osem desatinných miest bez zaokrúhľovania, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
24. V § 122 ods. 4 písm. c) druhom bode sa slová „najmenej troch“ nahrádzajú slovami „nasledujúcich dvoch“.
25. V § 122 sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11 a 12, ktoré znejú:
„(11) Ak zanikne funkcia generálneho riaditeľa z dôvodov uvedených v odseku 9 alebo vláda odvolá generálneho riaditeľa z dôvodov uvedených v odseku 10, do vymenovania generálneho riaditeľa vládou vykonáva jeho funkciu vedúci zamestnanec, ktorý zastupoval generálneho riaditeľa v čase jeho neprítomnosti podľa odseku 3.
(12) Vláda vymenuje generálneho riaditeľa najneskôr do 30 dní odo dňa zániku funkcie alebo odvolania generálneho riaditeľa.“.
Doterajšie odseky 12 a 13 sa označujú ako odseky 13 a 14.
26. V § 127 ods. 3 sa v druhej vete slová „Sociálnej poisťovne“ nahrádzajú slovom „pobočky“.
27. V § 128 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a za fyzickú osobu uvedenú v § 15 ods. 1 písm. a) a b) v období, v ktorom sa jej poskytuje materské“.
28. V § 138 ods. 1 písm. a) sa slová „rozdelením na eurá a cudziu menu“ nahrádzajú slovami „prepočtom platovým koeficientom alebo objektivizovaným platovým koeficientom“.
29. V § 138 ods. 2 sa vypúšťajú slová „odmeny pri odchode do starobného dôchodku“.
30. V § 138 ods. 10 sa vypúšťajú písmená a) a b).
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená a) až c).
31. V § 138 sa vypúšťa odsek 18.
Doterajšie odseky 19 až 25 sa označujú ako odseky 18 až 24.
32. V § 138 ods. 19 sa vypúšťajú slová „v odseku 10 písm. a) a b)“.
33. V § 138 ods. 20 úvodnej vete sa za slovo „solidarity“ vkladajú slová „za fyzickú osobu uvedenú v § 15 ods. 1 písm. a) a b) v období, v ktorom sa jej poskytuje materské, a“.
34. V § 138 odsek 23 znie:
6
„(23) Vymeriavací základ za obdobie uvedené v § 142 ods. 3 je najmenej suma vymeriavacieho základu uvedená odseku 9 platná ku dňu, v ktorom sa poistné na dôchodkové poistenie dopláca.“.
35. V § 139a sa slová „§ 138 ods. 1 3, 10 17, 19, 20 a 25“ nahrádzajú slovami „§ 138 ods. 1 až 3, 11 až 17, 18, 19 a 24“.
36. V § 142 ods. 5 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti môže zmeniť vymeriavací základ najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od posledného určenia vymeriavacieho základu touto osobou.“.
37. V § 172 odsek 1 znie:
„(1) Na konanie vo veciach sociálneho poistenia sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje ani na konanie vo veciach starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 94 sa vypúšťa.
38. V § 193 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Organizačná zložka Sociálnej poisťovne preruší konanie, ak v lehote podľa § 210 ods. 2 nemožno presne a úplne zistiť skutkový stav veci.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
39. V § 226 ods. 4 sa slová „účtu za obdobie dôchodkového poistenia“ nahrádzajú slovom „účtu“ a slová „dôchodkového poistenia získané v kalendárnych rokoch“ sa nahrádzajú slovami „kalendárnych rokov“.
40. V § 228 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Samostatne zárobkovo činná osoba je povinná pri plnení povinnosti podľa odseku 3 oznámiť pobočke štát, na ktorého území vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, ak túto činnosť vykonáva mimo územia Slovenskej republiky. Samostatne zárobkovo činná osoba je povinná oznámiť pobočke zmenu štátu, na ktorého území vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, do ôsmich dní od zmeny tejto skutočnosti.“ .
Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.
41. V § 228 ods. 7 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 3 a 6“.
42. V § 228 ods. 8 sa slová „odsekov 1 5“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 6“ a slová „odseku 6“ sa nahrádzajú slovami „odseku 7“.
7
43. § 229 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Fyzická osoba uvedená v § 15 ods. 1 písm. c) e), ktorá sa rozhodla prihlásiť na povinné dôchodkové poistenie, sa prihlasuje na tlačive alebo inou formou, ktorej obsah a spôsob zasielania určí Sociálna poisťovňa; odseky 3 a 4 platia rovnako.“.
44. V § 231 ods. 1 písm. n) sa na konci pripájajú tieto slová: „do ôsmich dní odo dňa, v ktorom sa o tejto zmene dozvedel“.
45. V § 231 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o) oznámiť pobočke pri plnení povinnosti podľa písmena b) štát, na ktorého území zamestnanec vykonáva prácu, ak prácu vykonáva mimo územia Slovenskej republiky; zamestnávateľ je povinný oznámiť pobočke zmenu štátu, na ktorého území zamestnanec vykonáva prácu, do ôsmich dní od zmeny tejto skutočnosti.“
46. V § 231 ods. 2 sa slová „písm. a) f), h) a j)“ nahrádzajú slovami „písm. a) f), h), j) a m) až o)“.
47. V § 231 ods. 3 sa slová „písm. a), c) f), h) j) a m)“ nahrádzajú slovami „písm. a), c) f, h) až j), m) až o)“.
48. V § 231 ods. 5 sa slová „ písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.
49. V § 238 ods. 5 sa slovo „neprávom“ nahrádza slovami „v dôsledku zavineného protiprávneho konania tretích osôb“.
50. § 238 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Ak poberateľ invalidného dôchodku, na ktorý vznikol nárok v dôsledku zavineného protiprávneho konania tretej osoby podľa tohto zákona, splní podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a vypláca sa naďalej invalidný dôchodok, právo Sociálnej poisťovne na náhradu škody zaniká.“.
51. V § 241a ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom Sociálna poisťovňa určila fyzickej osobe dôchodkovú správcovskú spoločnosť“.
52. V § 241a sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) za obdobie odo dňa, v ktorom vznikol sporiteľovi nárok na materské, do dňa, v ktorom sporiteľ splní oznamovaciu povinnosť podľa osobitného predpisu.102a) “.
Poznámka pod čiarou k odkazu 102a znie:
8
„102a) § 64 ods. 4 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2008 Z. z.“.
53. V § 246 ods. 1 sa vypúšťajú slová „nad určením dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou podľa osobitného predpisu106b) a súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 106b.
54. § 269 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Suma, na ktorú sa dôchodok zvyšuje z dôvodu jediného zdroja príjmu vyjadrená v eurách je 153,90 eura, ak ide o zvýšenie dôchodku poberateľa starobného dôchodku, pomerného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku obojstranne osirelého dieťaťa a 261,30 eura, ak ide o zvýšenie dôchodku pre poberateľa dôchodku a jeho rodinného príslušníka.“.
55. V § 293ai sa slovo „2010“ nahrádza slovom „2011“.
56. Za § 293ar sa vkladajú § 293as až 293bc, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
§ 293as
(1) Ak nárok na dôchodkovú dávku vznikol pred 1. januárom 2009, podmienky nároku na dôchodkovú dávku sa posudzujú a jej suma sa určuje aj po 31. decembri 2008 podľa zákona účinného pred 1. januárom 2009, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Rozdiely vzniknuté z dôvodu zaokrúhľovania sumy dôchodkovej dávky pri prechode na euro sa zachovávajú aj pri následnej zmene sumy dôchodkovej dávky.
§ 293at
Na účely určenia sumy starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku zomretého poistenca sa poistné zaplatené dodatočne podľa § 142 ods. 3 do 31. decembra 2008 považuje za zaplatené ku dňu jeho smrti.
§ 293au
(1) Ak suma starobného dôchodku určená podľa predpisov účinných pred 1. októbrom 1988 bola vypočítaná z upraveného priemerného mesačného zárobku 3000 Sk, starobný dôchodok sa zvýši odo dňa splátky splatnej po 31. decembri 2008 o sumu 26,60 eura.
(2) O sume starobného dôchodku podľa odseku 1 Sociálna poisťovňa rozhodne najneskôr do 31. decembra 2010.
9
§ 293av
(1) Poistencovi, ktorému nevznikol nárok na invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2010 z dôvodu nezískania potrebného počtu rokov dôchodkového poistenia a ktorý nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo nebol mu priznaný predčasný starobný dôchodok, Sociálna poisťovňa na jeho žiadosť znovu posúdi dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a rozhodne o nároku na invalidný dôchodok a o jeho sume podľa zákona účinného od 1. januára 2010.
(2) Ak po posúdení dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu po 31. decembri 2009 je poistenec uznaný invalidný, vznik invalidity sa znovu určí najskôr od 1. januára 2010.
(3) Počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok sa zisťuje z obdobia predo dňom, od ktorého bol určený vznik invalidity po 31. decembri 2009.
(4) Rozhodujúcim obdobím na zistenie priemerného osobného mzdového bodu kalendárne roky pred rokom, v ktorom boli splnené podmienky nároku na invalidný dôchodok podľa zákona účinného od 1. januára 2010.
(5) Na účely určenia sumy invalidného dôchodku poistenca sa do obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok, do dovŕšenia dôchodkového veku podľa zákona účinného od 1. januára 2010.
(6) Ak poistenec uvedený v odseku 1 splní podmienky nároku na invalidný dôchodok podľa zákona účinného od 1. januára 2010, invalidný dôchodok sa prizná odo dňa vzniku invalidity najskôr od 1. januára 2010.
§ 293aw
Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta podľa § 293o ods. 1 a 2 a úrazová renta podľa § 293o ods. 3, ktoré sa vyplácajú k 31. decembru 2008, sa od splátky splatnej po 31. decembri 2008 vyplácajú vo výške dvojnásobku sumy, ktorá sa vyplácala k 31. decembru 2008. To platí aj vtedy, ak o úrazovej rente a pozostalostnej úrazovej rente podľa prvej vety sa rozhodne po 31. decembri 2008 za obdobie pred 1. januárom 2009.
10
§ 293ax
(1) Dôchodkové dávky vyplácané k 1. júlu 2005 a dôchodkové dávky priznané od 1. júla 2005 do 31. decembra 2005 v sume vyššej ako 10 938 Sk, sa od 13. júna 2008 zvyšujú za rok 2005 o 8,85 %.
(2) Suma vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku určená zo starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku vyplácaného k 1. júlu 2005 v sume vyššej ako 10 938 Sk alebo zo starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku priznaného od 1. júla 2005 do 31. decembra 2005 v sume vyššej ako 10 938 Sk sa určí znovu od 13. júna 2008 zo sumy starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku zvýšenej podľa odseku 1.
(3) Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta vyplácaná k 1. júlu 2005 a úrazová renta a pozostalostná úrazová renta priznaná od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005 v sume vyššej ako 10 938 Sk sa od 13. júna 2008 zvyšuje za rok 2005 o 8,85 %.
(4) Dôchodkové dávky, úrazová renta a pozostalostná úrazová renta, o ktorých sa rozhoduje po 12. júni 2008 a nárok vznikol pred 1. januárom 2006 sa zvyšujú za rok 2005 o 8,85 %.
(5) Na zvýšenie dávky podľa odsekov 1 4 po roku 2005 je rozhodujúca novo určená suma dávky podľa odsekov 1 až 4.
(6) Sociálna poisťovňa rozhodne o sume dávky podľa odsekov 1 3 a 5 najneskôr do 31. decembra 2009.
(7) O sume dávky podľa odsekov 1 až 3, ktorá sa k 13. júnu 2008 vyplácala v sume nižšej ako 13 405 Sk mesačne, Sociálna poisťovňa rozhodne na žiadosť.
§ 293ay
(1) Dôchodkové dávky priznané od 1. augusta 2006 do 13. októbra 2006 v sume vyššej ako 17 200 Sk sa od 13. júna 2008 zvyšujú za rok 2006 o 5,95 %.
(2) Suma vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku určená zo starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku priznaného od 1. augusta 2006 do 13. októbra 2006 v sume vyššej ako 17 200 Sk sa určí znovu od 13. júna 2008 zo sumy starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku zvýšenej podľa odseku 1.
11
(3) Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta priznaná od 1. augusta 2006 do 13. októbra 2006 v sume vyššej ako 17 200 Sk sa od 13. júna 2008 zvyšuje za rok 2006 o 5,95 %.
(4) Na zvýšenie dávky podľa odsekov 1 až 3 po roku 2006 je rozhodujúca novo určená suma dávky podľa odsekov 1 až 3.
(5) Zvýšenie podľa odsekov 1 a 3 nepatrí, ak dôchodkové dávky, úrazová renta a pozostalostná úrazová renta už boli zvýšené za rok 2006.
§ 293az
Percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2009 sa ustanoví opatrením, ktoré vydá ministerstvo podľa údajov štatistického úradu a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov najneskôr do 20. novembra 2008.
§ 293ba
(1) Sociálna poisťovňa môže odpísať podľa § 150 aj pohľadávku na poistnom na nemocenské poistenie a na dôchodkové poistenie za obdobie pred 1. januárom 1994 vrátane penále, ak rozhodla o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky podľa osobitného predpisu a dlžník neuspokojí pohľadávku štátu, na ktorú bolo vydané rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania ani v lehote jedného roka od vydania rozhodnutia.116)
(2) Ustanovenie § 293al písm. a) sa od 1. januára 2009 nepoužije.
§ 293bb
Pohľadávky zo zákonného poistenia zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania vzniknuté do 31. decembra 2003, pohľadávky na príspevku do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky vzniknuté do 31. decembra 1996 okrem pohľadávok na príspevku do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky za rok 1993 vrátane penále podľa osobitného predpisu, pohľadávky na poistnom zo zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania, pohľadávky na príspevku na poistenie v nezamestnanosti a príspevku do garančného fondu vzniknuté do 31. decembra 2003 a pohľadávky na penále a pokutách súvisiacich s platením tohto poistného a týchto príspevkov uložených do 31. decembra 2003 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 môže Sociálna poisťovňa postúpiť podľa § 149 za odplatu tretej osobe.
12
§ 293bc
(1) Príslušník Hasičského a záchranného zboru a príslušník Horskej záchrannej služby, ktorému skončí služobný pomer v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2010, môže po skončení služobného pomeru požiadať Sociálnu poisťovňu o priznanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa tohto zákona.
(2) Dňom podania žiadosti podľa odseku 1 zaniká príslušníkovi Hasičského a záchranného zboru a príslušníkovi Horskej záchrannej služby nárok na výsluhové zabezpečenie podľa osobitného zákona.2)
(3) Ustanovenie § 293u sa od 1. januára 2009 nepoužije.“.
Čl. II
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z. a zákona č. 62/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 14 odsek 1 znie:
„(1) Povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je, ak tento zákon neustanovuje inak,
a) fyzická osoba narodená po 31. decembri 1986, ktorá sa dobrovoľne rozhodla byť zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení do šiestich mesiacov od prvého dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu3) vzniknutého po 31. decembri 2007 z dôvodu výkonu činnosti zamestnanca, povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby alebo z dôvodu dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby, ak toto prvé dôchodkové poistenie trvalo nepretržite najmenej 150 dní a
b) fyzická osoba narodená po 31. decembri 1986, ktorá sa dobrovoľne rozhodla byť zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení do šiestich mesiacov od prvého dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu3) vzniknutého po 31. decembri 2008 z dôvodu
1. riadnej starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku podľa osobitného predpisu11) alebo z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým
13
zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku podľa osobitného predpisu12) alebo
2. poberania peňažného príspevku za opatrovanie alebo z dôvodu výkonu osobnej asistencie fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu. 12a)“ .
2. V § 14 ods. 3 sa slová „30 dní“ nahrádzajú slovami „šesť mesiacov“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „ak toto prvé dôchodkové poistenie trvalo nepretržite najmenej 150 dní.“.
3. V § 14 odsek 5 znie:
„(5) Zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení môže byť sporiteľ, ktorý je povinne dôchodkovo poistený
a) z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku podľa osobitného predpisu11) alebo z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku podľa osobitného predpisu,12)
b) z dôvodu poberania peňažného príspevku za opatrovanie alebo z dôvodu výkonu osobnej asistencie fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu12a) alebo
c) ako zamestnanec alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba, za ktorých poistné na dôchodkové poistenie platí štát počas poskytovania materského podľa osobitného predpisu.12b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:
„12b) § 128 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. .../2008 Z. z.“.
4. V § 15 sa slová „ods. 1, 3 a 5“ nahrádzajú slovami „ods. 1 a 3“.
5. V § 19 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Sporiteľovi uvedenému v § 14 ods. 5 písm. a) a b) sa prerušuje účasť na starobnom dôchodkovom sporení v období riadnej starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku podľa osobitného predpisu,11) v období riadnej starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku podľa osobitného predpisu12) a v období poberania peňažného príspevku za opatrovanie alebo v období výkonu osobnej asistencie fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu,12a) ak neoznámi Sociálnej poisťovni, že sa rozhodol byť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení z dôvodu uvedeného v § 14 ods. 5 písm. a) alebo b)
14
najneskôr v deň podania prihlášky na dôchodkové poistenie z tohto dôvodu. Sporiteľovi uvedenému v § 14 ods. 5 písm. c) sa prerušuje účasť na starobnom dôchodkovom sporení v období poskytovania materského, na ktoré mu vznikol nárok ako zamestnancovi alebo povinnej dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe, ak neoznámi Sociálnej poisťovni, že sa rozhodol byť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení najneskôr do 30 dní odo dňa, v ktorom nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o priznaní materského.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
6. V § 20 odsek 2 znie:
„(2) Štát platí príspevky za sporiteľa, ktorý je zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení podľa § 14 ods. 1 písm. b) a § 14 ods. 5.“.
7. V § 28a ods. 2 a 3 sa slová „60 dní“ nahrádzajú slovami „90 dní“.
8. V § 32 ods. 1 sa vypúšťajú slová „podľa § 64“.
9. V § 34 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Vyplácanie vdovského dôchodku sa skončí, ak zanikne nárok na vdovský
dôchodok podľa osobitného predpisu.39a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:
„39a) § 74 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
10. V § 34 ods. 6 sa slová „1 až 4“ nahrádzajú slovami „1 až 5“.
11. § 37 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Vyplácanie sirotského dôchodku sa skončí, ak zanikne nárok na sirotský dôchodok podľa osobitného predpisu.39b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39b znie:
„39b) § 76 ods. 4 a 5 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
12. V § 40 odsek 5 znie:
„(5) Fyzická osoba, ktorej podľa odseku 1 vznikne právo na vyplatenie peňažnej sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zomretého ku dňu, ktorý predchádza dňu výplaty, alebo fyzické osoby uvedené v odseku 2, majú právo na prevod peňažnej sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zomretého vyjadrenej v dôchodkových jednotkách ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu
15
dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na osobné dôchodkové účty týchto osôb, ak sú sporitelia a požiadajú o prevod tejto sumy podľa odseku 7.“.
13. § 40 sa dopĺňa odsekmi 6 až 9, ktoré znejú:
„(6) Dôchodková správcovská spoločnosť vyplatí fyzickej osobe oprávnenej na výplatu peňažnej sumy podľa odsekov 1 a 2, ktorá nepožiada o prevod peňažnej sumy podľa odseku 7, na základe jej písomnej žiadosti peňažnú sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zomretého ku dňu, ktorý predchádza dňu výplaty, do piatich pracovných dní odo dňa doručenia vyžiadania alebo oznámenia podľa § 28a ods. 2 druhej vety.
(7) Dôchodková správcovská spoločnosť prevedie fyzickej osobe oprávnenej na výplatu peňažnej sumy podľa odsekov 1 a 2, ak je sporiteľ, na základe jej písomnej žiadosti o prevod, peňažnú sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zomretého vyjadrenú v dôchodkových jednotkách ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu na osobný dôchodkový účet tejto osoby do piatich pracovných dní odo dňa doručenia vyžiadania alebo oznámenia podľa § 28a ods. 2 druhej vety.
(8) V deň vyplatenia peňažnej sumy podľa odseku 6 alebo v deň prevodu podľa odseku 7 je dôchodková správcovská spoločnosť povinná zrušiť osobný dôchodkový účet zomretého.
(9) Peňažná suma podľa odseku 6 sa nevyplatí a peňažná suma podľa odseku 7 sa neprevedie tej fyzickej osobe, ktorá je oprávnená na výplatu peňažnej sumy podľa odsekov 1 a 2, ak na základe právoplatného rozhodnutia súdu úmyselným trestným činom spôsobila smrť sporiteľa, ktorý túto peňažnú sumu nasporil.“.
14. V § 41 sa slová „osobe dobrovoľne“ nahrádzajú slovami „dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe povinne“.
15. V § 48 ods. 2 písm. a) sa slová „písm. l)“ nahrádzajú slovami „písm. k)“.
16. V § 54a ods. 1 sa slová „§ 40 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 1“.
17. V § 55 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je v rámci systému vnútornej kontroly povinná v záujme zabránenia vzniku strát a škôd v dôsledku nedostatočného riadenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti zabezpečiť vykonávanie
a) kontrolných činností, ktoré súčasťou prevádzkových pracovných postupov a vyvodzovanie opatrení na nápravu z vykonávania kontrolných činností vrátane sledovania realizácie schválených návrhov a odporúčaní na nápravu nedostatkov,
16
b) kontroly nezávislej od prevádzkových pracovných postupov, ktorú vykonáva zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly, pričom vo výnimočných a vopred určených prípadoch sa môže vykonávať ako súčasť prevádzkového pracovného postupu, ak je zabezpečené zachovanie nezávislosti a vylúčenie akéhokoľvek konfliktu záujmov.“.
Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.
18. V § 58 ods. 8 úvodnej vete sa za slová „dozornej rady“ vkladá čiarka a slová „členom predstavenstva a vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedným za odborné činnosti“ a dopĺňa sa písmenom e), ktoré znie:
„e) osoby, ktorej bol zverený výkon činností podľa § 67.“.
19. V § 64 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Sporiteľ je povinný oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, že sa rozhodol byť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení podľa § 14 ods. 5 písm. c) najneskôr do 30 dní odo dňa, v ktorom nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o priznaní materského.“.
20. V § 64 ods. 7 sa slová „§ 40 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 1“.
21. V § 64a ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
22. V § 64a ods. 6 v tretej vete sa slovo „prvýkrát“ nahrádza slovami „spĺňajúca náležitosti podľa tohto zákona“.
23. V § 64a ods. 7 sa v prvej vete vypúšťajú slová „alebo b)“.
24. § 64b odsek 2 znie:
„(2) Akceptačný list podľa odseku 1 vydá bez zbytočného odkladu pobočka Sociálnej poisťovne príslušná podľa miesta pobytu sporiteľa, ktorý záujem prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a osobne požiada o vydanie akceptačného listu. Ak ku dňu vydania akceptačného listu neuplynul najmenej jeden rok odo dňa zápisu prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv alebo odo dňa prestupu do dôchodkovej správcovskej spoločnosti, z ktorej sporiteľ prestupuje, zaplatí sporiteľ Sociálnej poisťovni poplatok za vydanie akceptačného listu vo výške 16 eur.“.
25. V § 65 ods. 2 sa slová „§ 40 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 1“.
26. V § 74 odsek 1 znie:
„(1) Dôchodkový fond nemá právnu subjektivitu. Majetok v dôchodkovom fonde nie je súčasťou majetku dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Majetok v dôchodkovom
17
fonde tvoria podiely sporiteľov na tomto majetku, pričom podiel sporiteľa na tomto majetku je vyjadrený pomerom dôchodkových jednotiek na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa ku všetkým dôchodkovým jednotkám tohto dôchodkového fondu. Vykonávať práva k majetku v dôchodkovom fonde a nakladať s ním možno len spôsobom ustanoveným týmto zákonom.“.
27. V § 75 ods. 3 sa slová „1 Sk“ nahrádzajú slovami „0,033194 eura“.
28. § 81 až 91 vrátane nadpisov znejú:
㤠81
Majetok v dôchodkovom fonde
(1)Majetok v dôchodkovom fonde môžu tvoriť len
a)prevoditeľné cenné papiere75) prijaté na obchodovanie na
1.trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov,
2.trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, alebo
3.inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou; ak členský štát nie je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, sa iným regulovaným trhom rozumie trh spĺňajúci podmienky rovnocenné podmienkam pre regulované trhy v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „regulovaný trh“),
b)prevoditeľné cenné papiere z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov; podmienka podania žiadosti o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu sa nevzťahuje na štátne dlhopisy vydané Slovenskou republikou alebo iným členským štátom Európskej únie,
c)podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania spĺňajúcich požiadavky právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie (ďalej len „zahraničný subjekt kolektívneho investovania“), podľa osobitného predpisu,73)
18
d)cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania ako uvedených v písmene c) (ďalej len „iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania“), ak
1.tento iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania je otvorený, udelené povolenie podľa právnych predpisov štátu, v ktorom sídlo a podlieha dohľadu, ktorý je rovnocenný s úrovňou dohľadu tak ako ho ustanovujú právne predpisy Slovenskej republiky a ak je zabezpečená spolupráca Národnej banky Slovenska s príslušnými orgánmi dohľadu,
2.investor právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené cenné papiere z majetku v tomto inom zahraničnom subjekte kolektívneho investovania,
3.úroveň ochrany majiteľov cenných papierov tohto iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania je rovnocenná s úrovňou ochrany podielnikov v otvorenom podielovom fonde, najmä pravidlá požičiavania a vypožičiavania cenných papierov a nástrojov peňažného trhu a pravidlá pre nekryté predaje cenných papierov a nástrojov peňažného trhu v súlade s osobitným predpisom73) a v prípade iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania sa o jeho majetku účtuje oddelene a
4. tento iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania zverejňuje ročné správy a polročné správy o hospodárení umožňujúce hodnotenie jeho aktív a pasív, výnosov a jeho činnosti za obdobie, na ktoré sa vzťahuje príslušná správa,
e)nástroje peňažného trhu, za ktoré sa na účely tohto zákona považujú vkladové listy a pokladničné poukážky, ktoré obchodované na peňažnom trhu, likvidné, ich hodnota je kedykoľvek presne určiteľná a boli vydané alebo zaručené
1.Ministerstvom financií Slovenskej republiky alebo Národnou bankou Slovenska,
2.členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi,
3.centrálnou bankou členského štátu,
4.orgánmi miestnej správy členského štátu,
5.Európskou centrálnou bankou, Európskou úniou, Európskou investičnou bankou, Medzinárodnou bankou pre obnovu a rozvoj, Medzinárodným finančným združením, Rozvojovou bankou Rady Európy, Medziamerickou rozvojovou bankou, Ázijskou rozvojovou bankou, Africkou rozvojovou bankou, Karibskou rozvojovou bankou, Severskou investičnou bankou, Európskou bankou pre obnovu a rozvoj, Európskym investičným fondom, Medzinárodným menovým
19
fondom, Bankou pre medzinárodné zúčtovanie alebo Multilaterálnou agentúrou pre investičné záruky,
6.emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, alebo
7.finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo v nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia,
f)peňažné prostriedky na bežnom účte a na vkladovom účte u depozitára alebo na vkladových účtoch a bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu; výnos z takýchto peňažných prostriedkov je určený pevnou úrokovou sadzbou alebo variabilnou úrokovou sadzbou,
g)pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie devízového rizika, ak tieto obchody slúžia na zmierňovanie rizika zo zmeny kurzov cudzích mien a udržanie hodnoty podkladového aktíva v majetku dôchodkového fondu; zoznam typov obchodov určených na obmedzenie devízového rizika ustanoví Národná banka Slovenska všeobecne záväzným právnym predpisom.
(2)Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná pravidelne kontrolovať, či zahraničný subjekt kolektívneho investovania alebo iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania dodržiava zameranie a cieľ investičnej stratégie uvedené v štatúte otvoreného podielového fondu, zahraničného subjektu kolektívneho investovania a iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania alebo v inom obdobnom dokumente. Cenné papiere nadobúdané do majetku v dôchodkovom fonde podľa odseku 1 písm. c) a d), ktorých hodnota je naviazaná na hodnotu finančných indexov alebo iných finančných indexov uvedených v odseku 3 písm. a), sa na účely tohto zákona považujú za prevoditeľné cenné papiere podľa odseku 1 písm. a).
(3) Majetok v dôchodkovom fonde môžu tvoriť prevoditeľné cenné papiere podľa odseku 1 písm. a) a b), ktorými sú len
a)kapitálové cenné papiere,76) ktoré súčasťou finančného indexu burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, alebo ktoré súčasťou iného finančného indexu; zoznam iných finančných indexov vedie Národná banka Slovenska a zverejňuje ho vo svojom vestníku,
20
b)cenné papiere, ktorých hodnota je naviazaná na hodnotu finančných indexov alebo iných finančných indexov uvedených v písmene a),
c)dlhopisy a iné dlhové cenné papiere, ktorých výnos je určený:
1.pevnou sumou,
2.pevnou úrokovou sadzbou,
3.pohyblivou úrokovou sadzbou v závislosti od pohybu referenčných úrokových sadzieb na finančnom trhu, alebo
4.rozdielom medzi menovitou hodnotou cenného papiera a nižším emisným kurzom.
(4) Hodnotenie rizika spojeného s investovaním majetku v dôchodkovom fonde podľa odseku 1 písm. c) až f) a odseku 3 musí byť v súlade s ustanoveniami § 90.
(5) Majetok v dôchodkovom fonde nesmú tvoriť
a)akcie depozitára dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
b)podielové listy otvorených podielových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou, s ktorou dôchodková správcovská spoločnosť spravujúca tento dôchodkový fond tvorí skupinu s úzkymi väzbami,
c)finančné nástroje, ktorých súčasťou je derivát77) s výnimkou tých, ktoré kombináciou finančných nástrojov uvedených v odseku 1,
d)nástroje peňažného trhu, dlhopisy a iné dlhové cenné papiere, ktorých vyplácanie výnosu alebo menovitej hodnoty je naviazané na podmienku, okrem podmienky na predčasné splatenie menovitej hodnoty,
e)dlhopisy a iné dlhové cenné papiere, ktorých výnos je určený inverzným spôsobom vo vzťahu k pohyblivej úrokovej sadzbe,
f)cenné papiere, ktorých hodnota je naviazaná na hodnotu finančných indexov alebo iných finančných indexov, ak takýto finančný index obsahuje iné podkladové aktíva ako uvedené v odsekoch 1 a 3,
g) podielové listy otvorených podielových fondov, cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania a cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ak s ich vydaním, vyplatením a správou spojené poplatky pre ich emitenta; to neplatí, ak tieto poplatky uhradí dôchodková správcovská spoločnosť zo svojho majetku,
21
h) cenné papiere podľa odseku 3 písm. b), ak s ich vydaním, vyplatením a správou spojené poplatky pre ich emitenta; to neplatí, ak tieto poplatky uhradí dôchodková správcovská spoločnosť zo svojho majetku.
(6) Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie do majetku v dôchodkovom fonde nadobúdať podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania a cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré
a)nadobúdajú majetok uvedený v odseku 5 písm. a) až f) alebo
b)podľa štatútu alebo iného obdobného dokumentu môžu investovať viac ako 10 % majetku v tomto otvorenom podielovom fonde a zahraničnom subjekte kolektívneho investovania alebo inom zahraničnom subjekte kolektívneho investovania do iných podielových listov otvorených podielových fondov alebo iných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania alebo iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania.
(7) Národná banka Slovenska môže všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoviť, čo sa rozumie podmienkami rovnocennými podmienkam pre regulované trhy v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, podrobnosti o postupe, spôsobe a priebežnom sledovaní zverejňovaných informácií a o spôsobe hodnotenia a preverovania týchto informácií pri nadobúdaní cenných papierov podľa odseku 1 písm. c) a d) a odseku 3 písm. b) do majetku v dôchodkovom fonde a čo sa rozumie referenčnými úrokovými sadzbami na finančnom trhu.
(8) Postup pri výpočte poplatkov uvedených v odseku 5 písm. g) a h), ako aj spôsob ich úhrady, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska.
Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre dôchodkový fond
§ 82
(1) Hodnota cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. a) e) vydaných rovnakým emitentom nesmie tvoriť viac ako 3 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) V majetku v dôchodkovom fonde sa nesmie nachádzať viac ako 25 % hodnoty jednej emisie prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu.
(3) Hodnota investícií podľa § 81 ods. 1 a 3 emitovaných subjektmi patriacimi do skupiny, za ktorú sa zostavuje jedna konsolidovaná účtovná závierka podľa osobitného predpisu,77a) nesmie tvoriť viac ako 20 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.
22
(4) Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených jedným členským štátom, nesmie tvoriť viac ako 20 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.
(5) Národná banka Slovenska môže schválením štatútu dôchodkového fondu určiť,