Doložka zlučiteľnosti
právneho predpisu
s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu:poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Peter Gabura
2.Názov právneho predpisu:Návrh zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 419/1991 Zb. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev:- primárnom
- sekundárnom,
b)nie je upravená v práve Európskej únie:- primárnom
- sekundárnom,
c)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.
Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6. doložky zlučiteľnosti.
Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov,
vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie
1.Odhad dopadov na verejné financie
Navrhovaná právna úprava nepredstavuje žiadne nároky na štátny rozpočet, nezakladá zvýšené nároky na rozpočet samosprávnych krajov a rozpočet obcí.
2.Odhad dopadov na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb
Navrhovaná právna úprava nebude mať negatívny vplyv na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.
3.Odhad dopadov na životné prostredie
Navrhovaná právna úprava nebude mať negatívny dopad na životné prostredie.
4.Odhad dopadov na zamestnanosť
Nepredpokladá sa negatívny dopad na zamestnanosť v Slovenskej republike.
5.Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
Navrhovaná právna úprava nebude mať negatívny dopad na podnikateľské prostredie.