NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
IV. volebné obdobie
(NÁVRH)
ZÁKON
z ..................2008,
ktorým sa zrušuje zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 419/1991 Zb. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky
-vychádzajúc z prirodzeného i ústavného práva na život,
-vykonávajúc ústavnú požiadavku ochrany života aj pred narodením,
-vedená záujmom o zdravý vývoj slovenskej spoločnosti,
sa uzniesla na tomto zákone:
čl. I
§ 1
Umelé prerušenie tehotenstva sa zakazuje.
§ 2
Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 419/1991 Zb.
čl. II
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z. a zákona č. 218/2007 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 151 odsek 1 znie: (1) Kto so súhlasom tehotnej ženy umelo preruší jej tehotenstvo postupom alebo za podmienok, ktoré neupravuje zákon, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.“
2. § 152 odsek 1 písmeno b) znie: b) iného požiadala alebo inému dovolila, aby jej bolo tehotenstvo umelo prerušené postupom alebo za podmienok, ktoré neupravuje zákon,“.
2
čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.